ad

Tuesday, 29 May 2018

Sejarah Kertas 3 Bab 3 Tingkatan 4

Sejauh manakah perkembangan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara berupaya membangunkan tamadun di Asia Tenggara dan hubungkaitkan kemajuan yang telah dicapai oleh negara kita atas asas yang disumbangkan oleh kerajaan awal tersebut.

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1
Nyatakan cara  kedatangan agama Hindu dan Buddha ke  Asia Tenggara.
markah
Isi dan Huraian
2
Kedatangan Agama Hindu dan Buddha telah membawa banyak pengaruh dalam aspek pentadbiran . Buktikan.
20 markah
3
Terangkan ciri-ciri seni bina candi yang terdapat dalam kerajaan awal di
Asia Tenggara
  • Candi Angkor Wat [10 markah]
  • Candi Borobudur [10 markah]
  • Candi Lembah Bujang [5 markah]
25 markah
4
Terangkan peranan bahasa Sanskrit dalam kerajaan di Asia Tenggara.
10 markah
5
Bagaimanakah masyarakat Malaysia hidup dengan harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama?
10 markah
6
Pegangan agama menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat dalam sesebuah negara. Berikan pendapat anda.
10 markah
7
Pada pendapat anda, apakah kesan kemasukan pengaruh luar terhadap penduduk sesebuah negara?
10 markah
8
Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
markah
9
Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:

(a)
Pengetahuan yang diperoleh.
(b)
Nilai murni dan patriotisme berdasarkan tajuk.
(c)
Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang. 


 5 markah 


KERTAS SOALAN TAMAT1.
Nyatakan cara  kedatangan agama Hindu dan Buddha ke  Asia Tenggara.

1
1

1

1

1

[5m]
F1
F2

F3

F4

F5


dibawa oleh golongan Ksytaria atau tentera
golongan penakluk  dari India yang membentuk tanah jajahan
takluk di Asia Tenggara
dibawa oleh pedagang atau Vaisya melalui aktiviti perdagangan
antara Asia Tenggara dengan India
dibawa oleh golongan Brahmin atau pendeta yang mengetuai
pelbagai upacara keagamaan di istana
menerusi pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang
menarik dan disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan
                                                                  [Mana-mana 5 x 1 m]
2.
Kedatangan Agama Hindu dan Buddha telah membawa banyak pengaruh dalam aspek pentadbiran . Buktikan.


1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

[20m]
F1
F2
F3
F4
F5
F6

F7
F8
F9
F10
F11

F12

F13
F14

F15
F16

F17
F18
F19
F20


sistem beraja dengan gelaran raja
raja sebagai ketua pemerintahan
di bawahnya terdapat kerabat diraja dan pembesar
termasuk ahli agama iaitu Brahmin, rakyat dan hamba. 
Raja berkuasa mutlak dalam semua aspek pemerintahan
yang meliputi pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan
khazanah negara.                   
Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah.
Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja
walaupun raja tidak berlaku adil
wujudnya kepercayaan bahawa raja merupakan bayangan tuhan           
Menggunakan unsur mitos dan legenda tentang asal-usul raja
sebagai Deva raja
dipercayai memiliki kesaktian untuk memperkuatkan kedudukan
raja                  .
Adat istiadat pertabalan raja oleh golongan Brahmin
bagi mengukuhkan kedaulatan dan membezakan kedudukan raja
daripada golongan yang diperintah
Raja mendirikan kompleks kota
yang melambangkan konsep alam atau orde kosmos untuk 
berkuasa terhadap seluruh alam                             
Raja akan dibantu oleh pembesar
yang terdiri daripada pegawai tentera dan hakim
manakala di setiap daerah terdapat pembesar daerah atau gabenor                                
Golongan Brahmin pula memainkan peranan dalam  upacara
Keagamaan
                                                                     [Mana-mana 20 x 1 m]
3.
Terangkan ciri-ciri seni bina candi yang terdapat dalam kerajaan awal di
Asia Tenggara
a)      Candi Angkor Wat [10 markah]
b)      Candi Borobudur [10 markah]
c)      Candi Lembah Bujang [5 markah]


1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
[25m]

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

F9

F10
F11

F12
F13
F14

F15
F16
F17
F18
F19


F20
F21
F22
F23
F24
F25
Angkor Wat
dibina untuk agama Hindu di Kemboja
Raja Suryavarman II bertanggungjawab dalam Angkor Wat
Melambangkan orde Kosmos
saiz tinggi Angkor Wat ialah 213 meter
keluasan kawasannya ialah 208 hektar
Mempunyai tempat pemujaan pada bahagian tengah
Setiap sudutnya mempunyai menara
Bahagian luarnya terdapat tembok yang dibina daripada batu laterit
dan batu pasir
Terdapat ukiran epik Ramayana dan Mahabhrata
Candi Borobudur
agama Buddha Mahayana di Jawa Tengah
Terdiri daripada sembilan tingkat dan terdapat pagar langkan
dengan relief lukisan Buddha
Setiap tingkat pertama melambangkan satu tahap kehidupan
yang diwakili oleh patung stupa dan patung budha
Di tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama
Buddha
Bahagian paling atas dianggap sebagai tertinggi
melambangkan tahap nirwana
Stupa Candi Borobudur terbahagi kepada tiga tingkat
Tingkat tingkat ini melambang tiga tahap kehidupan
iaitu sila (moral) Samadhi (penumpuan dan Panna (kebijaksanaan)
Candi Borobudur dibina dalam masa 75 tahun
Candi Lembah Bujang
dibina untuk agama Hindu dan Buddha di Kedah
Candi agama Hindu terbahagi kepada dua bahagian utama
Vimana dan Mandapa
Vimana ialah tempat suci arca keagamaan
mandapa ialah bahagian luar candi
Candi berunsur Buddha memiliki plan cruniform
                                                                     [Mana-mana 25 x 1 m]
4
Terangkan peranan bahasa Sanskrit dalam kerajaan di Asia Tenggara.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

[10m]
F1
H1a
F2
H2a

F3
H3a
F4
H4a
F5
H5a

H5b
H5c
F6
H6a

F7
H7a
H7b

F8
H8a
H8b
H8c

Bahasa intelek
Bahasa Sanskrit meningkatkan pencapaian intelek masyarakat
Maklumat / catatan
Pada batu bersurat mengandungi maklumat tentang agama / pemerintahan / raja / undang-undang
Menerangkan tentang keturunan raja
Batu bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja
Menerangkan tentang ajaran agama
Batu bersurat Sg. Mas berkaitan ajaran Buddha
Bahasa pemerintah / arahan
Batu bersurat yang ditemui mengandungi arahan dan pemberitahuan yang ditujukan oleh pemerintah kepada rakyat
Arahan raja kepada rakyat dan pembesar
Rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja
Bahasa keagamaan
Bahasa Sanskrit digunakan dalam upacara keagamaan / terdapat kitab berkaitan keagamaan
Bahasa komunikasi / perhubungan
Banyak perkataan bahasa Sanskrit kekal dalam Bahasa Melayu
Sesetengah perkataan mengalami penyesuaian dengan bahasa Melayu
Bidang Kesusasteraan
Terdapat dalam kitab sastera Hindu, Buddha dan Tamil
Pengaruh kesusasteraan dapat dilihat dalam puisi dan prosa Jawa
Cerita lisan / teater / wayang kulit diperolehi oleh cerita-cerita dalam epik Ramayana dan Mahabrata.
                                                                     [Mana-mana 10 x 1 m]
5.
Bagaimanakah masyarakat Malaysia hidup dengan harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama?


Aras 4
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti / contoh yang sangat jelas
Membuat inferens yang tepat
Jawapan sangat mendalam / terperinci
Komunikasi / pengolahan sangat menarik
Menunjukkan kematangan

Contoh:
Masyarakat Malaysia hidup dengan harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama dengan mengamalkan sikap toleransi antara kaum iaitu memahami kepelbagaian kebudayaan dan agama. Mereka juga merayakan hari perayaan kaum lain seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina,Deepavali secara bersama. Masyarakat pelbagai kaum di Malaysia berfikiran terbuka kerana kepelbagaian budaya ini telah lama wujud dan telah diasimilasikan dalam kehidupan seharian mereka. Sifat masyarakat yang inovatif telah menyesuaikan kepelbagaian ini untuk mencapai perpaduan.                                               
8-10

Aras 3
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti / contoh yang sesuai
Membuat inferens
Jawapan mendalam
Komunikasi / pengolahan menarik
6-7

Aras 2
Pengetahuan dan pemahaman yang jelas
Jawapan kurang mendalam
Menyatakan hujah secara ringkas

4-5

Aras 1
Pengetahuan dan pemahaman terhad
Jawapan secara umum
1-3
6.
Pegangan agama menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat dalam sesebuah negara. Berikan pendapat anda.


Aras 4
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti / contoh yang sangat jelas
Membuat inferens yang tepat
Jawapan sangat mendalam / terperinci
Komunikasi / pengolahan sangat menarik
Menunjukkan kematangan

Contoh:
Pegangan agama menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat dalam sesebuah negara. Pendapat saya ialah mengelakkan diri daripada melakukan kegiatan yang tidak baik. Contohnya berzina, berjudi, dan minum arak. Ini akan menggalakkan diri kita hidup berbaik-baik dengan semua orang dan saling hormat menghormati antara satu sama lain terutamanya menghormati mereka yang lebih tua. Kita juga akan melakukan amalan yang baik seperti memberi sedekah dan tolong menolong. Ini selaras dengn kehendak kerajaan yang mengutamakan kedamaian dan keharmonian dalam masyarakat.
Pegangan agama yang tinggi juga mampu menjaga maruah, imej diri dan keluarga. Seringkali di media massa berlaku perbuatan rasuah yang berleluasa. Melalui pegangan agama, hal ini tidak akan berlaku, malah wujud masyarakat penyayang di kalangan masyarakat.

8-10

Aras 3
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti / contoh yang sesuai
Membuat inferens
Jawapan mendalam
Komunikasi / pengolahan menarik
6-7

Aras 2
Pengetahuan dan pemahaman yang jelas
Jawapan kurang mendalam
Menyatakan hujah secara ringkas
4-5

Aras 1
Pengetahuan dan pemahaman terhad
Jawapan secara umum
1-3
7.
Pada pendapat anda, apakah kesan kemasukan pengaruh luar terhadap penduduk sesebuah negara?
10 markah

Aras 4
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti / contoh yang sangat jelas
Membuat inferens yang tepat
Jawapan sangat mendalam / terperinci
Komunikasi / pengolahan sangat menarik
Menunjukkan kematangan

Contoh:
Kesan kemasukan pengaruh luar terhadap penduduk sesebuah negara ialah mempengaruhi sistem kepercayaan dan agama negara. Ini akan menjejaskan pentadbiran tempatan dan juga boleh mempengaruhi gaya hidup penduduk sekaligus menjejaskan budaya tempatan.
Pengaruh luar juga mempelbagaikan kebudayaan dalam negara kita. Ini akan menjejaskan jati diri rakyat di dalam negara kerana rakyat lebih mengagung-agungkan budaya asing.


8-10

Aras 3
Pengetahuan dan pemahaman yang sangat jelas
Bukti / contoh yang sesuai
Membuat inferens
Jawapan mendalam
Komunikasi / pengolahan menarik
6-7

Aras 2
Pengetahuan dan pemahaman yang jelas
Jawapan kurang mendalam
Menyatakan hujah secara ringkas
4-5

Aras 1
Pengetahuan dan pemahaman terhad
Jawapan secara umum
1-3
8.
Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
F1
H1a

H1b
H1c

H1d
F2
H2a

H2b
H2c
H2d
H2e
F3
H3a
H3b

H3c

H3d
H3e
H3f

H3g

F4
H4a

H4b
H4c
H4d
H4e
F5
H5a

H5b
H5c
H5d
H5e
H5f
F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
H6f
H6g

Cinta akan negara
sanggup menentang ancaman luar dari kerajaan Chola di India
Selatan
sedar akan keburukan akibat daripada penguasaan kuasa asing
perpaduan tercapai dalam kalangan rakyat bagi menentang pihak
luar
sentiasa berusaha menyaingi kuasa asing
Menghormati raja sebagai ketua negeri
mempunyai kesedaran yang tinggi peri penting menghormati
ketua negara dan pemimpin negara
contohnya sultan
contohnya Yang Di-Pertuan Agong
tidak melakukan perbuatan khianat terhadap ketua negeri
contohnya memuatnaik imej negatif sistem
Menyayangi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
bahasa Melayu pernah jadi bahasa lingua franca di Alam Melayu
bahasa melayu pernah menjadi bahasa sarjana menggantikan
bahasa Sanskrit
bangga mampu bertutur menggunakan bahasa kebangsaan dengan
betul
menjadikan bahasa kebangsaan alat perpaduan kaum
tidak memperlekehkan bahasa kebangsaan
mengiktiraf bahasa kebangsaan dalam majlis negeri/ negara sama
ada majlis rasmi mahupun tidak rasmi
penggunaan bahasa kebangsaan yang betul pada semua papan
tanda jalan dan perniagaan
Mempunyai semangat kekitaan / esprit de corp
semua golongan rakyat dalam kerajaan awal patuh menyokong
apa-apa sahaja perintah raja mereka
menyokong negara sendiri
contohnya dalam kegiatan sukan / kebudayaan / filem dsbnya
berbangga dengan sorakan ‘Malaysia Boleh’
berbangga dengan konsep ‘1Malaysia’
Menyanjung budaya bangsa
rakyat dalam kerajaan awal menerima budaya yang diterapkan
oleh pemerintah mereka
sentiasa menyanjung prinsip Kebudayaan Kebangsaan
budaya masyarakat peribumi dipelihara / menjadi teras
budaya universal diterima pakai
prinsip asimilasi dalam budaya dihargai
kerencaman budaya menjadikan negara Malaysia unik
Menghargai warisan sejarah negara
warisan sejarah kerajaan awal dibanggakan rakyat kerajaan awal
warisan sejarah negara dipulihara
peristiwa sejarah dijadikan iktibar warga dan negara
tokoh / wira bangsa dihargai
kesilapan lampau diazami tidak akan diulangi
menyambut perayaan Hari Kemerdekaan
menyambut perayaan Hari Malaysia

[Mana-mana 25 x 1 m]
9.
Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a)
Pengetahuan yang diperoleh.
(b)
Nilai murni dan patriotisme berdasarkan tajuk.
(c)
Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang. 
5 markah

 No comments:

Post a Comment