ad

Sunday, 20 May 2018

Latihan Bab 2 Tingkatan 4


BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

1          Apakah persamaan antara sistem demokrasi Yunani dengan sistem demokrasi di Malaysia?        
            A          Raja sebagai ketua kerajaan
            B          Rakyat terlibat dalam pemerintahan
            C          Dewan Negara meluluskan belanjawan
            D          Dewan Rakyat menentukan ketua negara

2          Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 S.M.?                  
         A          Penaklukan orang gasar
         B          Penjajahan Julius Caesar
         C          Pertabalan Maharaja Augustus
         D          Pemberontakan golongan patrician

3          Rajah 1 berkaitan dengan sistem republik  yang diamalkan di Rom.

                                    Konsul 1 dan Konsul 2


 


                                      Dewan Senat
 


                                       Dewan Perhimpunan
            Mengapakah dua orang konsul dilantik mengetuai pentadbiran?                         
            A          Menyekat pengaruh gereja
            B          Mengimbangi kuasa pemerintah
            C          Memperkukuh kedudukan perintah
            D          Mengelakkan penjajahan kuasa asing


4          Rakyat Athens tidak berpuas hati terhadap golongan aristokrat kerana kuasa mereka mengatasi kuasa raja.
            Apakah kesan daripada rasa tidak puas hati tersebut?                                       
            A          Perampasan kuasa
            B          Pemulauan pilihan raya
            C          Perlucutan jawatan pentadbiran
            D          Perubahan struktur masyarakat

5          Andaikan anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada tahun 509 S.M.
            Apakah tugas anda?                                                                                                     
A          Merangka undang-undang
            B          Mencadang dasar kerajaan
            C         Melantik pegawai pentadbir
            D          Mengatur strategi ketenteraan

6          Apakah kesan peristiwa Perang Kalinga pada tahun 261 S.M terhadap Maharaja Asoka?                                                             
            A          Memeluk agama Hindu
            B          Memerintah empayar Maurya secara diktator
            C          Mengutamakan perdamaian dalam perluasan kuasa
            D          Menggunakan agama Hindu untuk meluaskan wilayah

7          Bagaimanakah falsafah legalisme dapat membentuk masyarakat yang berdisplin?                                                          
            A          Pengamalan undang-undang
            B          Menitikberatkan unsur kasih sayang
            C          Pelaksanaan undang-undang yang tegas
            D          Hubungan harmoni manusia dengan alam
             
8          Rajah di bawah merujuk kepada falsafah legalisme          


 

               Bagaimanakah legalisme dilaksanakan?                                                            
               A          Hakim dibayar gaji tinggi
               B          Rakyat di bawah penguasaan tentera
               C          Raja harus memiliki kuasa yang utuh
               D          Juri dilantik daripada kalangan bangsawan

9          Bagaimanakah Shih Huang Ti memerintah kerajaannya secara autokratik?           
            A          Mewujudkan polis rahsia
            B          Melantik hakim yang bergaji
            C          Mengurangkan kuasa ketua tentera
            D          Menghapuskan kuasa golongan bangsawa

10         Jadual di bawah merujuk kepada pemerintah tamadun Indus

Tamadun
Tokoh
India
Chandragupta Maurya

            Bagaimanakah tokoh di atas melaksanakan dasar perluasan empayar?               
            A          Menguatkan angkatan tentera
            B          Menyerang kerajaan pusat
            C          Menyatukan kerajaan-kerajaan kecil
            D          Melantik wakil pemerintah di kawasan taklukan

11         Mengapakah Tembok Besar China dibina?                                                         
            A          Menandakan sempadan negeri
            B          Menjamin keselamatan wilayah
            C          Menjadi benteng penghalang banjir
            D          Melambangkan keagungan kerajaan

12         Sresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India.
Antara matlamat penubuhannya ialah                                                                 
            A          Menjamin kesetiaan pekerja
            B          Mengawal kadar gaji pekerja
            C          Mempertahankan hak majikan
            D          Memperjuangkan had masa bekerja


13         Mengapakah bidang berikut diberi penekanan dalam pendidikan di Athens?        
 • Sukan
 • Seni berpidato
 • kesusasteraan
 
                       A          Menanam sikap keberanian
            B          Melatih pemimpin berwibawa
            C          Melahirkan individu seimbang
            D          Mengukuhkan semangat patriotisme

14         Apakah persamaan tokoh di bawah?                                                                             


 • Plato
 • Socrates
 • Aristotle
 
 
            A          Pemimpin negara
            B          Ahli falsafah Yunani
            C          Mengasaskan institusi akademik
            D          Mengembangkan ilmu sains

15         Rajah di bawah menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China

Peringkat

Pembelajaran


Rendah
Mengenal dan menghafal tulisan ideogram
Menengah
Menulis karangan dan sastera
Tinggi
X

X ialah                                                                                                                         
A          menterjemahkan buku suci
B          menghafal kitab agama
C          mencatat salasiah maharaja
D          menulis buku undang-undang


16         Maklumat berikut merujuk kepada binaan                                                                       
 • Berbentuk kubah
 • Siap semasa Maharajá Flavian
 • Tempat pertarungan pahlawan
            A          Pantheon                                   
            B          Aqueduct                                   
C          Acropolis
D          Colloseum
17         Mengikut Confucius, bagaimanakah status seorang petani boleh berubah kepada kelas yang lebih tinggi?                                                                                                                       
            A          Membayar cukai
            B          Mengumpul harta
            C          Menanamkan taat setia
            D          Meningkatkan tahap pendidikan

18         Antara berikut yang manakah berkaitan dengan Sukan Olimpik yang diadakan di Yunani pada
tahun 776 S.M ?                                                                                               
I           Diadakan di Colloseum
II           Dianjurkan empat tahun sekali
III          Persaingan antara negara kota
IV         Melibatkan hanya golongan bangsawan

A          I  dan  II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

19         Mengapakah penganut Hindu berusaha mencapai tahap Moksya?                      
            A          Bersatu dengan Tuhan
            B          Berharmoni dengan alam
            C          Dilantik sebagai Brahmin
            D          Dilahirkan semula ke dunia

20         Apakah faktor yang mendorong perkembangan agama Kristian pada Zaman Rom (280–337 S.M)
            A          Penghasilan kitab Bible
            B          Pengaruh agama lain merosot
            C          Pengiktirafan oleh Constantine
            D          Penciptaan mesin pencetakan

21         Penganut agama Hindu berusaha untuk mencapai moksya.
            Mereka berbuat demikian kerana
            A          dilahirkan semula
            B          diberi pengampunan
            C          dimasukkan ke syurga
            D          disatukan dengan tuhan

22         Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi
             daripada Tamadun Yunani.
            
 • Malaysia
 • Indonesia
 • Amerika Syarikat

              Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut?
              A        Perdana Menteri mengetuai negara
              B        Rakyat diberi hak memilih pemimpin
              C        Dewan Senat meluluskan undang-undang
              D        Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua negara

23         Pada tahun 509 S.M, Rom mengamalkan sistem pemerintahan Republik yang ditadbir
             oleh dua orang konsul.
              Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik?
              A        Memudahkan perluasan empayar
              B        Mengukuhkan hubungan luar
              C        Menghalang pemusatan kuasa
              D        Memilih pemimpin berwibawa


24         Mengapakah Athens memberi tumpuan kepada kegiatan ekonomi perdagangan berbanding dengan ekonomi pertanian?
A          Galakan dari pemerintah
B          Wujudnya persatuan perdagangan yang aktif
C          Lebihan hasil pertanian yang dikeluarkan dalam negara
D          Keadaan bentuk muka bumi yang bergunung-ganang dan tidak sesuai untuk pertanian
25        
Kegiatan perdagangan yang dijalankan di negara kota Yunani dikenakan cukai

              Apakah kesan daripada peristiwa tersebut?
I            Kenaikan harga barang
             II          Ramai penduduk yang berpindah
             III         Kemajuan dalam aktiviti perdagangan
             IV        Pengeluaran makanan di Yunani meningkat

A          I  dan II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

26         Antara berikut yang manakah merupakan ciri Hukum Kanun 12?
I           Kebebasan individu dan hak asasi untuk semua rakyat
II           Hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti kukuh
III          Perbezaan hukuman antara warganegara dengan bukan warganegara
IV         Hukuman berat dan bercorak kolektif

A          I  dan II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV


27         Golongan Brahmin dalam tamadun India amat berpengaruh dan dihormati. Mengapakah
             keadaan ini berlaku?
             A         Tergolong dalam kasta tinggi
             B         Mahir dalam undang-undang
             C         Menguasai ritual keagamaan
             D         Mencipta mantera, doa, dan lagu agama

28         Apakah prinsip utama perundangan China?
             A         Hukuman berasaskan bukti yang kukuh
             B         Hukuman bercorak kolektif dan berat
             C         Hukuman berat sebelah antara golongan atasan dan bawahan
             D         Undang-undang diukir di tiang batu yang didirikan ditepi jalan


29         Apakah perbezaan kolar kuda dalam tamadun Barat dengan tamadun China?
I           Kolar kuda di Barat menyebabkan kuda tercekik
II           Kolar kuda di China dapat menarik beban sehingga 1.5 tan
III          Kolar kuda di China melemahkan kuda apabila berjalan
IV         Kolar kuda di Barat menyebabkan kuda berlari pantas

A          I  dan II
B          I  dan IV
C          II dan III
D          III dan IV

30         Confucianisme dan Taoisme merupakan dua ajaran utama di China. Apakah persamaan
              kedua-dua ajaran tersebut?
              A        Mentaati pemerintah   
              B        Mematuhi peraturan
              C        Mencari kebenaran tentang alam
              D        Membentuk masyarakat yang harmoni     
1              Skema Jawaban  Bab 2 (Tingkatan 4)

Soalan
Jawapan
Muka Surat

Soalan
Jawapan
Muka Surat
1
B
43

16
D
59
2
D
43

17
D
63
3
B
43

18
C
64
4
A
43

19
A
65
5
A
44

20
C
66
6
C
45

21
D
65
7
C
47

22
B
43
8
C
47

23
C
44
9
D
49

24
D
51
10
A
49

25
D
51
11
B
49/50

26
A
46
12
A
51

27
C
54
13
C
53

28
B
47
14
B
55

29
A
52
15
A
55

30
D
67

No comments:

Post a Comment