Posts

Showing posts from 2013

Ulangkaji SPM 2013

Tajuk Ulangkaji SPM 2013 Tamadung Hwang Ho, Perluasan Kuasa, Hijrah atau pembukaan semula kota  makkah, pengaruh kedatangan islam dalam ekonomi dan peraturan Tanah – Ting 4
Birokrasi di Asia tenggara, Gerakan Islah, Suruhanjaya reid, Pembentukan Malaysia, Pilihanraya atau wawasan 2020, Perang Dingin atau dasar Luar
********* Tajuk Ini hanya untuk Ulangkaji Terkini************ Baca Juga tajuk lain, tiada soalan Ramalan yang betul-betul tepat....Usaha tangga Kejayaan.....

Tips Peperiksaan

Image

SPM 2013

SEJARAH 1249/2  SPM 2013
TAJUK TUMPUANPANAS
TING BAB TUMPUAN


4 1 @@@ Tamadun Hwang Ho (peta m/s 28)- tumpuan kepada nama Bandar dan sumbangan Tamadun Hwang Ho-tumpuan sumbangan pertanian 2 ***** Peta Perluasan kuasa tamadun Awal- Nama tamadun awal yang terlibat dalam perluasan kuasa/nama tokoh dalam tamadun Rom/Yunani/faktor perluasan kuasa 5 **** Hijrah-konsep/tujuan/kesan/Piagam Madinah/Pembukaan Kota Makkah 6 Cara pelantikan Khalifah/ Tugas Khlaifah/Sumbangan Khalifah Umar dan Uthman 8 ***** Pengaruh Islam dalam Pentadbiran dan Perundangan Pengaruh Islam dalam perdagangan, Mata wang, Percukaian

Kertas 2 SPM 2013

Perluasan kuasa – Bab 2 T4Hijrah/ Pembukaan semula Kota Makkah – Bab 5 T4Kesan kedatangan Islam dalam bidang pentadbiran dan perundangan – Bab 8 T4Akta Tanah/ Perbandaran – Bab 10 T4Sistem Birokrasi Barat – Bab 1 T5Persatuan Melayu (PASPAM/KMS/KMM) – Bab 2 T5Negara bangsa Malaysia/Madinah – Bab 3 T5Mahkamah – Bab 7 T5Akta Bahasa/Dasar Kebudayaan Kebangsaan/ Sukan – Bab 8 T5Dasar Luar – Bab 9 T5Khalifah Abu Bakar/ Umar Al-Khattab – Bab 5 T4Wawasan 2020 – Bab 8 T5

cadangan jawapan kertas 3

1.Jelaskan latar belakang dasar luar Malaysia dan bentuk hubungan luar Malaysia. -Malaysia mempunyai dasar luar yang tersendiri iaitu dasar berbaik-baik dengan semua negara -Dasar luar Malaysia bertujuan menjamin keselamatan rakyat dan negara -Memelihara kepentingan nasional -Mengekalkan kedaulatan Negara -Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi -Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa -Menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia -Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain -Hubungan bilateral – hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu -Hubungan multilateral – hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan

Latihan kertas 2 spm 2013

SOALAN LATIHAN SPM 2013 TINGKATAN 4 SOALAN STRUKTUR
1          a)    Kemajuan ekonomi Dinasti Shang             b)    Dua peralatan memudahkan pertanian,             c)     Mengapakah ekonomi berkembang pesat dalam Tamadun China.                                 d)     Usaha untuk memajukan pertanian
2          a)    Ibu Kota Dinasti Shang             b)    Bagaimanakah sistem pemerintahan Dinasti Shang diamalkan,             c)    Peranan pemerintah Dinasti Shang memajukan pertanian,             d)    Kepentingan bidang pertanian kepada sesebuah negara.

cadangan jawapan kertas 3

Cadangan Jawapan
TEMA UMUM SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013

Tema Umum : Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.
Tingkatan 5 Bab 9
Kandungan Jawapan
1Pengenalan ;
-Maksud pertubuhan serantau -Pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain -Jika di Asia Tenggara, pertubuhan serantau merujuk kepada pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan beberapa negara lain lagi. -Dalam konteks hubungan luar, hubungan dalam pertubuhan serantau disifatkan sebagai berbentuk multilateral iaitu hubungan melalui pertubuhan. -Kepentingan pertubuhan serantau -Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial di kalangan negara-negara anggota pertubuhan. -Melalui pertubuhan yang dianggotai, negara-negara anggota dapa tmenjalankan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan s…

cadangan jawapan kertas 3

1.Pengenalan [5 markah] Nyatakan latar belakang Malaysia dalam hubungan luar
Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri, iaitu berbaik-baik dengan semua negara. Kepentingan dasar luar Malaysia merujuk pada matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia iaitu menjamin keselamatan rakyat dan negara. Matlamat dasar luar Malaysia juga untuk memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negaraSelain itu menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi serta mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsaMalaysia juga ingin menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia             Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain, iaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya, Malaysia mengutamakan hubungan dengan negara-negara jiran antaranya termasuklah Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam.Sela…

cadangan jawapan kertas 3

Image
Soalan 1 :Pengenalan Jelaskan latar belakang hubungan serantau yang dijalankan oleh Malaysia.
     Pertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain    Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi atau sosial.    Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat tiga pertubuhan serantau yang telah dibentuk dan disertainya iaitu ASA pada tahun 1961, MAPHILINDO pada tahun 1963 dan ASEAN pada tahun 1967.
Soalan 2 a   Huraikan faktor yang menjadi asas pengubalan dasar luar Malaysia.   (15 markah)

Cadangan Jawapan Kertas 3 Sejarah SPM 2013

SEJARAH KERTAS 3 ( Pengenalan ) SOALAN:  1 TEMA UMUM: MALAYSIA DAN KERJASAMA ANTARABANGSA Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau. Soalan:    Jelaskan latar belakang penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau. Jawapan:       Pertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain.             Sejak mencapai kemerdekaan, terdapat tiga pertubuhan serantau yang telah dibentuk dan disertai oleh Malaysia iaitu Persatuan Negara Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961. Pertubuhan seterusnya ialah Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHILINDO) yang ditubuhkan pada tahun 1963. Seterusnya Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang ditubuhkan tahun 1967.             Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi atau sosial.

contoh usaha

Image

contoh pengenalan

Image

contoh nilai

Image

contoh faedah

Image

Contoh cabaran dan langkah

Image

contoh hubungan serantau

Image

Contoh Faktor hubungan luar

Image

Contoh rumusan kertas 3 spm

Image

Perjanjian Aqabah

e) Apakah kesan Perjanjian Aqabah kepada masyarakat Islam?

Perjanjian Aqabah

d) Mengapakah penduduk Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah ke         Madinah ?

Perjanjian Aqabah

c) Nyatakan dua isi Perjanjian Aqabah Kedua.

Perjanjian Aqabah

b) Apakah dua syarat Perjanjian Aqabah Pertama?

Perjanjian Aqabah

a) Namakan suku kaum Madinah yang menandatangani Perjanjian Aqabah

Tamadun Hwang Ho

Tamadun Hwang Ho

(d)       Senaraikan dua ciri negara kota Anyang  dalam tamadun Hwang Ho.

Tamadun Hwang Ho

(c)        Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho.

Tamadun Hwang Ho

(b)        Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan masyarakat  dalam tamadun Hwang Ho.

Tamadun Hwang Ho

(a)        Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho.

Dasar Luar Malaysia

Dasar-Dasar Luar Malaysia
Perkembangan Dasar Luar Malaysia
Tahap Pertama: Tunku Abdul Rahman ( 1957 – 1970 )
·Dasar pro-Barat yang antikomunis ·Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel ·Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik,ekonomi dan sosial. ·Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis. ·Malaysia mendapatkan bantuan  pertahanan daripada negara-negara Komanwel. ·Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA) 1956. ·Dasar berbaik dengan negara jiran disebabkan timbul krisis selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti konfrontasi dengan Indonesia,terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965) dan keluarnya Singapura daripada Malaysia. ·Malaysia menandatangani beberapa perjanjian dan menubuhkan ASA 1961 dan             Maphilindo pada 1962 serta ASEAN pada 1967. ·Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain. ·kerana Malaysia anggota blok sterling,mengharapkan permintaan negara Barat ·terhadap hasil timah dan getah dan pelab…

Perpaduan Bab 8 Ting 5

AKTA BAHASA KEBANGSAAN
Langkah/Usaha/Cara Memajukan Bahasa Melayu
·Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka                                           ·Pelancaran Minggu Bahasa dan Bulan Bahasa ·Pelancaran slogan “ Minggu Bahasa “ dan “ Bulan Bahasa               ·Penubuhan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti Sekolah Alam Syah                ·Meluluskan Akta Bahasa Kebangsaan 1967                                      ·Menukarkan bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris kepada bahasa kebangsaan secara berperingkat-peringkat                                                ·Penubuhan Universiti Kebangsaan pada 1977                                   ·Mulai 1982 bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menggantikan bahasa Inggeris                                                            ·Penggunaan bahasa Melayu di mahkamah pada tahun 1990

Sistem Pemerintahan

KONSEP NEGARA PERSEKUTUAN DAN FUNGSINYA .
·Malaysia ialah sebuah negara Persekutuan ·Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan Persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. ·Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

PTM 1957

SURUHANJAYA REID
Peranan Suruhanjaya REID.
Membincang perlembagaan PersekutuanMenyususn Perlembagaan PersekutuanMerangka sebuah perlembagaan bagi Persekutuan Tanah melayu yang akan merdeka berpandukan beberapa isuKerjaan persekutuan yang kuatPemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentuKedudukan Raja-Raja MelayuHak istemewa orang MelayuPewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah MelayuMenerima 131 memorandum daripada pelbagai pihakRaja-Raja melayuOrang perseoranganPertubuhan politikCadangan parti Perikatan diberi perhatian utama sebagai kerajaanMenerbitkan cadangan Suruhanjaya Reid pada Februari 1957Cadangan diterima oleh parlimen british Mei 1957Melahirkan Perlembagaan Kemerdekaan 1957

Kelatan & Negeri Sembilan

SISTEM JEMAAH MENTERI DI KELANTAN
bertujuan untuk melicinkan pentadbiran dan pemerintahan.
·Diamalkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad I(1801-1836). ·Baginda melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pentadbirannya. ·Sultan Muhammad II(1836-1886) telah memperkemaskan Sistem Jemaah Menteri dengan mewujudkan lapan badan Jemaah Menteri. ·Setiap satunya dianggotai oleh empat orang pembesar. ·Setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing.

Gerakan Islah

GERAKAN ISLAH DI TANAH MELAYU
Maksud Gerakan Islah
·Gerakan Islah adalah satu gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam. ·Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis. ·dipimpin oleh Kaum Muda setelah tamat belajar di Universiti al-Azhar di Mesir
Tokoh-tokoh /pelopor
·Sheikh Tahir Jalaludin ·Syed Syeikh al-Hadi ·Dr. Burhanuddin al-Helmy

Birokrasi Barat di Thailand

THAILAND
Perubahan yang dilakukan oleh  Raja Mongkut terhadap sistem pentadbiran Thailand.
·melantik 80 orang penasihat barat mengetuai pelbagai jabatan ·penasihat barat digubakan untuk melatih pegawai tempatan ·Penasihat Britain dalam kewangan,pelabuhan dan polis ·Penasihat Amerika dalam jabatan kastam ·Penasihat Perancis dalam ketenteraan

Dasar British

Dasar British Terhadap Pertanian
British memperkenalkan sistem rekod hak milik tanah secara bertulis untuk mengesahkan pemilikan tanah dan digunakan untuk jual beli tanah, cukai, serta pajakan.
Kebenaran pembesar tidak lagi diperlukan oleh individu atau syarikat yang ingin mengusahakan tanah.

Zaman Gelap

Zaman Gelap -Maksud Zaman Gelap -Ciri-ciri Zaman Gelap ( politik, ekonomi dan sosial ) -Persamaan Zaman Gelap dengan Masyarakat Feudal Melayu -Cara menghidari berlakunya kemunduran negara / masyarakat
ZAMAN GELAP DI EROPAH a)         Maksud Zaman Gelap Eropah mengalami zaman mundur selepas kejatuhan tamadun Rommerupakan peringkat awal zaman PertengahanEropah mengalami kemorosotan dalam bidang ilmu pengetahuanEropah mengalami kemorosotan dalam perdaganganEropah mengalami kemorosotan dalam kehidupan perbandaran