ad

Tuesday, 13 October 2015

Cadangan Jawapan Kertas 3 SPM 2015


MAKSUD NASIONALISME

                  Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan negara dan bangsa. Perasaan tersebut membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Nasionalisme tidak terhad kepada pembebasan kuasa politik sahaja, tetapi juga pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan pengaruh kebudayaan asing.
                  Gerakan nasionalisme juga merupakan usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar. Penentangan masyarakat tempatan didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah.
                  Penentangan terhadap British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19. Gerakan nasionalisme secara menyeluruh pula telah bermula pada awal abad ke-20.

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

Tajuk : Sebulan sebelum peperiksaan
Tajuk :TEMA10 BAB 2- GERAKAN NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Pelbagai pihak telah terlibat dalam gerakan nasionalisme seperti pemimpin-pemimpin tempatan, media massa, gerakan dan persatuan-persatuan. Setelah menempuh pelbagai rintangan dan cabaran, Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan terus disegani sehingga kini.
Soalan Hari peperiksaan
Soalan : Huraikan sejarah gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua dan menghubungkaitkannya dengan kedaulatan  negara kita pada hari ini.

Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.


Format

Perincian

Markah penuh


Pengenalan
1.    Pengenalan
Jelaskan latar belakang kemunculan Gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua5
MarkahIsi dan Huraian

2.    Faktor-faktor pemangkin nasionalisme  sehingga perang dunia kedua

Huraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme  di Tanah Melayu sehingga perang dunia kedua30
Markah

3.    Peranan Gerakan Islah, akhbar, majalah dan novel serta persatuan-persatuan Melayu dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu.

Jelaskan peranan Gerakan Islah, akhbar, majalah dan novel serta Persatuan-persatuan Melayu dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu.15
Markah

4.    Peranan pertubuhan dan media massa demi memupuk semangat patriotisme di negara ini

Bagaimanakah kita memanfaatkan peranan pertubuhan dan media massa demi memupuk semangat patriotisme di negara ini?


15
Markah

5.    Kejayaan negara setelah memanfaatkan peranan pertubuhan dan media massa dalam memupuk dan mengekalkan semangat patriotism penduduk Malaysia

Berdasarkan permerhatian anda, jelaskan keberkesanan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan peranan pertubuhan dan media massa dalam memupuk dan mengekalkan semangat patriotism dalam kalangan penduduk Malaysia.


10
Markah

6.    Jelaskan cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara berdaulat.

-          Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatannya. ( 5m )

-          Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5m )


10
Markah


7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar/ patriotisme daripada gerakan nasionalisme sehingga perang dunia kedua demi mengekalkan kedaulatan negara kita.

Nyatakan nilai-nilai murni /iktibar/ patriotisme daripada gerakan nasionalisme sehingga perang dunia kedua  yang boleh diterapkan demi mengekalkan kedaulatan negara kita.
10
Markah
Kesimpulan
8.    Rumusan

-          Pengetahuan
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
-          Harapan untuk masa depan Malaysia kekal sebagai negara berdaulat yang disegani5
markahKertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

       TAJUK  10.2 – NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Tema/ Tajuk :  10.2 Bab 2 Tingkatan 5


Soalan :
Huraikan sejarah nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dan menghubungkaitkannya dengan kemerdekaan Negara kita pada hari ini.

Peringatan:
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
Memahami latar belakang nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua
1.Pengenalan
   Jelaskan  latar belakang  nasionalisme pemimpin tempatan menentang British

5 markah
Isi dan huraian
Memahami sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British
2.Sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British

30 markah

Menganalisis aspek penentangan  tokoh-tokoh pejuang di  Naning dan di Sabah
3.Peristiwa penentangan tokoh tempatan

Huraikan peristiwa penentangan tokoh tempatan berikut terhadap British:
      I . Dol Said
     ii.  Mat Salleh 15 markah

Mengaplikasikan:
Semangat nasionalisme demi kemerdekaan negara
4.Semangat nasionalisme dimanfaatkan demi kemerdekaan Negara

Sebagai warganegara Malaysia  bagaimanakah kita dapat mengekalkan kemerdekaan Negara.
15 markah

Menilai kejayaan Negara setelah  kemerdekaan dicapai
5.Kejayaan Negara setelah  kemerdekaan Negara dicapai.

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayan yang dicapai oleh Negara setelah Malaysia mencapai kemerdekaan?
10 markah

Mencipta/ menjana idea menjadikan Malaysia sebagai Negara yang kekal merdeka.
6.Cabaran menjadikan Malaysia yang kekal merdeka dan berdaulat.

     i.Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh
       Malaysia dalam mengekalkan  
        kemerdekaan Negara. ( 5M)

     ii.Nyatakan langkah-langkah untuk   
       mengatasi cabaran di atas. (5M )10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ ikhtibar/patriotism daripada kemerdekaan negara
7. Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar/patriotism daripada kemerdekaan Negara.

Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemerdekaan Negara10 markah

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8. Rumusan

i.Pengetahuan yang diperoleh
ii.Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
iii.Harapan untuk masa depan Negara kekal berdaulat dan merdeka.


5 markah


Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5


3
Penentangan masyarakat tempatan terhadap campur tangan British bertujuan untuk
mempertahankan hak mereka daripada dicerobohi oleh kuasa luar.(a)

Ceritakan tentang perjuangan Tok Janggut menentang British di Kelantan.
                                                                                                                [6 markah]
                                                                                                                                   

(b)
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penentangan  Haji Abdul Rahman
Limbong di Terenganu.                                                                         [4 markah](c)
  (i)   Mengapakah semangat perjuangan menentang penjajahan British oleh kedua- dua tokoh di atas wajar dicontohi generasi muda masa kini   
                                                                                                                [4 markah]

  (ii)   Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi  warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatan negara.            
                                                                                                                 [6 markah]

 T5B2 (ESEI )Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

TUGASAN SPESIFIK

Pengorbanan pejuang-pejuang tanah air untuk mempertahankan kedaulatan negara sewajarnya dicontohi oleh generasi hari ini bagi meneruskan kesinambungan sebuah negara dan bangsa yang dihormati.

Bincangkan perjuangan tokoh-tokoh tempatan dalam mempertahankan kedaulatan tanah air.

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1.      Latar belakang gerakan nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua.

  5 markah
Isi dan huraian
  1. Sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British di Tanah Melayu.

25    markah
  1. Kebangkitan pemimpin tempatan menentang British:
a)      Rentap                                                                   (10 markah)
b)      Tok Janggut                                                          (10 markah)

20    markah
  1. Manfaat yang diperolehi oleh rakyat Malaysia menghargai dan menghayati perjuangan pemimpin tempatan.

10    markah
  1. Peranan anda sebagai pelajar untuk memperkasakan semangat nasionalisme dalam kalangan rakan-rakan di sekolah.

10    markah
  1. Kesan terhadap negara sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme.

10    markah

  1. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk memupuk semangat nasionalisme.   

10    markah
8.      Iktibar yang diperolehi daripada perjuangan tokoh tempatan dalam mempertahankan tanah air.

 5 markah
Kesimpulan
      9.    Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
a)      Pengetahuan yang diperoleh.
b)      Nilai / unsur patriotisme berdasarkan tajuk.
c)      Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang dan terbilang.

5 markah

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

MODUL KBAT RAUB (BULETIN)
MODUL KBAT SEJARAH TINGKATAN 5

T5BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1.    Penentangan pemimpin tempatan sering mengalami kegagalan.
Beri pendapat anda, mengapakah keadaan tersebut berlaku?
Buletin Sejarah (Edisi 1/2014)
Fakta
Huraian
Contoh
Kurang perpaduan
·         Antara pemimpin
·         Rakyat sesama rakyat
·         Bilangan anggota sedikit
·         Terdapat pemimpin yang menjadi tali barut penjajah
Teknologi persenjataan
·         Kelengkapan persenjataan British yang moden
·         British mendapat bantuan dari negara lain
·         Masyarakat tempatan kurang pendedahan dan kewangan untuk memiliki peralatan persenjataan terkini
Tiada organisasi yang tersusun
·         Perjuangan tidak terancang
·         Bilangan anggota sedikit
·         Kekangan dalam menyampaikan mesej perjuangan kepada rakyat
Strategi pemimpin British lebih berkesan
·         British membina kubu pertahanan yang lebih kuat
·         British mendapat bantuan dari negara lain
·         Pemimpin tempatan tidak mempunyai banyak pengalaman dalam penentangan terhadap penjajah
Penentangan bersifat setempat
·         Tidak mendapat kerjasama pembesar / wilayah lain
·         Pemimpin tempatan tidak mendapat sokongan menyeluruh dari rakyat dan Sultan
·         Perjuangan hanya terhad dalam kumpulan kecil
British menggunakan tipu muslihat
·         Sultan / pembesar diperdaya oleh penjajah
·         Perjanjian yang mengelirukan dan berat sebelah

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

1.
F1
usaha masyarakat tempatan menentang apa sahaja bentuk tekanan atau penjajahan
1m
F2
hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah
1m
F3
di Malaysia, penentangan terhadap British dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan
1m
F4
gerakan secara menyeluruh bermula pada awal abad ke-20
1m
F5
merupakan reaksi spontan masyarakat tempatan
1m
F6
untuk menjaga kepentingan mereka daripada dicerobohi dan dikuasai oleh orang luar
1m
F7
pemimpin penentangan, Penghulu Dol Said, Dato Maharaja Lela, Rentap dan Mat Salleh
1m


masa-mana 5 x 1 m
[5m]
2
F1
Dasar Penaklukan British
1m

H1a
untuk mengukuhkan kedudukan/kuasa
1m

H1b
memperluas kuasa politik
1m

H1c
kawasan yang ditakluki terikat dengan peraturan
1m

H1d
memaksa sesetengah kawasan menjadi tanah jajahan
1m

H1e
Naning dipaksa membayar ufti
1m

H1f
melaksanakan Sistem Residen di Selangor/ Negeri Sembilan/ Perak/ Pahang
1m

H1g
Sistem Penasihat dilaksanakan di Johor/ Kelantan/ Terengganu/ Kedah/ Perlis
1m

H1h
orang Iban di Sarawak dianggap lanun
1m

F2
Eksploitasi Ekonomi
1m

H2a
untuk kepentingan penjajah
1m

H2b
saudagar Negeri-negeri Selat dibenarkan mengusahakan lombong/ perdagangan bijih timah
1m