ad

Saturday, 15 August 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua
Tema/Tajuk : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan khusus :        
Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan.
Bincangkan peristiwa-peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Tanah Melayu dan kejayaan negara Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara sehingga kini.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.  Jelaskan maksud gerakan nasionalisme.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut:
i)          Penghulu Dol Said
ii)        Mat Salleh
iii)      Tok Janggut
30       markah
3. Jelaskan implikasi daripada penentangan pemimpin tempatan terhadap British.
15 markah
4. Bagaimanakah kita memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan pada abad ke-19 dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat?
15       markah
5. Buktikan kejayaan Malaysia dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat sejak tahun 1957.
10    markah
6.
(i)        Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat.
(ii)      Cadangkan langkah-langkah yang drastik untuk menangani cabaran di atas.
10 markah
7. Nyatakan nilai-nilai murni yang boleh kita teladani daripada gerakan penentangan pemimpin tempatan terhadap British.

10 markah
Kesimpulan
8
         ● Pengetahuan yang diperoleh
         ● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
         ● Harapan calon

5 markah