ad

Saturday, 26 September 2015

Kertas 3 Bab 2

Sejarah Tingkatan 5
Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua
Soalan Kertas 3

Tema/Tajuk : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan khusus :        
Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan.
Bincangkan peristiwa-peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Tanah Melayu dan kejayaan negara Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara sehingga kini.
Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.         Pengenalan
Jelaskan maksud gerakan nasionalisme.

5 markah
Isi dan Huraian
2.         Pemahaman
Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut:

i)          Penghulu Dol Said
ii)        Mat Salleh
iii)      Tok Janggut

30       markah
3.         Menganalisis
Jelaskan implikasi daripada penentangan pemimpin tempatan terhadap British.

15 markah
4.         Mengaplikasi

Bagaimanakah kita memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan pada abad ke-19 dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat?

15       markah
5.         Menilai
Buktikan kejayaan Malaysia dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat sejak tahun 1957.

10    markah
6.          Menjana idea
(i)        Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat.
(ii)      Cadangkan langkah-langkah yang drastik untuk menangani cabaran di atas.

10 markah
7.         Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme
Nyatakan nilai-nilai murni yang boleh kita teladani daripada gerakan penentangan pemimpin tempatan terhadap British.

10 markah
Kesimpulan
8.       Rumusan

         ● Pengetahuan yang diperoleh
         ● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
         ● Harapan calon

5 markah

Wednesday, 9 September 2015

Kertas 1 Sejarah Percubaan Kelantan 2015

1     Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal
       manusia? 

       A    Kesuburan tanah
       B    Kesesuaian seni bina
       C    Potensi  pelancongan
       D    Pemilihan pemerintah

2     Anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.
       Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada raja? 

       A    Membina pintu gerbang                   
       B    Mengawas peperiksaan awam                        
       C    Melakukan upacara penyembahan
       D    Memberi bantuan ketenteraan


  • Plato
  • Socrates
  • Aristotle
 
3     Tokoh berikut telah menyumbang kepada peningkatan tamadun Yunani.       Apakah sumbangan mereka?

       A   Mengembangkan ilmu falsafah
       B   Menghasilkan ciptaan monumen
       C  Melaksanakan perluasan kuasa
       D  Mewujudkan sistem agama