ad

Tuesday, 8 March 2016

Kertas 2 Kelantan

   Bahagian  A
                                                   [40 markah]
                                            Jawab semua soalan.


1.      Rajah 1 berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara.


Kerajaan Angkor

 
 


           
 


                                                         Rajah 1
                                                             
        (a)   Kerajaan agraria terbentuk di kawasan

   (i)   ....................................................................………………....………………..

  (ii)   ..........................................................................................................................
                                                                                                                  [2 markah]

        (b)  Kerajaan Angkor merupakan kerajaan agraria yang kuat dan agung.

               Pada pendapat anda, apakah faktor yang membawa kepada  pengiktirafan
   tersebut?

   ............…………………………………………………………………………….

               ...............…………………………………………………………………………..

   .........………………………………………………………………………………

               .........…………………....…………………………………………………………
                                                                                                      [3 markah]


Kertas 1 Kelantan

1     Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia? 
       A    Kesuburan tanah
       B    Kesesuaian seni bina
       C    Potensi  pelancongan
       D    Pemilihan pemerintah

2     Anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China.Apakah yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan kepada raja? 
       A    Membina pintu gerbang                   
       B    Mengawas peperiksaan awam                        
       C    Melakukan upacara penyembahan
       D    Memberi bantuan ketenteraan

Kertas 3 Bab 6 Ting 5

Sejarah Tingkatan 5
Bab 6 : Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia
Soalan Kertas 3
Tema/Tajuk : Pembentukan Malaysia 16 September, 1963        
Soalan khusus:
Huraikan sejarah pembentukan Malaysia dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita masa ini.
                       
Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.      Pengenalan

Jelaskan latar belakang sejarah pembentukan Malaysia.

5 markah
Isi dan Huraian
2.      Pemahaman

Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia dari segi politik, ekonomi dan sosial.

30 markah
3.      Menganalisis

Terangkan inti pati Perjanjian Malaysia dan buktikan pembentukan Malaysia mengambil kira kepentingan rakyat khasnya rakyat di Sabah, Sarawak dan Singapura.

15 markah
4.      Mengaplikasi

Bagaimanakah pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah dapat memupuk semangat perpaduan sesama pelajar berbilang kaum di sekolah?

15 markah
5.      Menilai

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam usaha membentuk masyarakat bersatu padu.

10    markah
6.      Menjana idea

i)             Terangkan cabaran yang dihadapi oleh negara kita sejak penubuhannya pada tahun 1963 sehingga kini.
ii)           Cadangkan usaha-usaha yang sesuai untuk 
                     mengatasi cabaran di atas.

10 markah
7.      Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme

Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh warganegara Malaysia ke arah mewujudkan negara yang pesat membangun.

10 markah
Kesimpulan
8.      Rumusan

         ● Pengetahuan yang diperoleh
         ● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
         ● Harapan calon

5 markahKertas 3 bab 2 Ting 5

Sejarah Tingkatan 5
Bab 2 : Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua
Soalan Kertas 3

Tema/Tajuk : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
Soalan khusus :        
Penjajahan British di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan.
Bincangkan peristiwa-peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Tanah Melayu dan kejayaan negara Malaysia dalam mengekalkan kemerdekaan negara sehingga kini.
Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.         Pengenalan
Jelaskan maksud gerakan nasionalisme.

5 markah
Isi dan Huraian
2.         Pemahaman
Huraikan peristiwa kebangkitan pemimpin tempatan menentang British berikut:

i)          Penghulu Dol Said
ii)        Mat Salleh
iii)      Tok Janggut

30       markah
3.         Menganalisis
Jelaskan implikasi daripada penentangan pemimpin tempatan terhadap British.

15 markah
4.         Mengaplikasi

Bagaimanakah kita memanfaatkan perjuangan pemimpin tempatan pada abad ke-19 dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat?

15       markah
5.         Menilai
Buktikan kejayaan Malaysia dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat sejak tahun 1957.

10    markah
6.          Menjana idea
(i)        Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat.
(ii)      Cadangkan langkah-langkah yang drastik untuk menangani cabaran di atas.

10 markah
7.         Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme
Nyatakan nilai-nilai murni yang boleh kita teladani daripada gerakan penentangan pemimpin tempatan terhadap British.

10 markah
Kesimpulan
8.       Rumusan

         ● Pengetahuan yang diperoleh
         ● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
         ● Harapan calon

5 markah


Kertas 3 Bab 5 Ting 4

Sejarah Tingkatan 4
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah
Soalan Kertas 3
Tema/Tajuk : Kerajaan Islam Di Madinah
Soalan khusus:         
Huraikan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w dan bincangkan implikasi Hijrah terhadap pembangunan negara Malaysia. Bincangkan.
Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.        Pengenalan

       Jelaskan latar belakang peristiwa hijrah.

5 markah
Isi dan Huraian
2.        Pemahaman
       Peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah.

(i)         Hujah menolak tuduhan orientalis Barat bahawa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w. adalah suatu pelarian.

(ii)       Kepentingan hijrah dalam sejarah Perkembangan Islam.

30    markah
3.        Pemahaman

      Terangkan kepentingan Piagam Madinah kepada peradaban manusia.

15    markah
4.                    
4.        Mengaplikasi

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah semangat Hijrah dapat membantu pembentukan insan yang berakhlak mulia dalam  kalangan pelajar?

15  markah
5.        Menilai

Pada pendapat anda, apakah kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita setelah mengamalkan   konsep Hijrah.

10    markah
6.        Menjana idea

(i)         Apakah cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam proses melahirkan modal insan yang berakhlak mulia?

(ii)       Cadangkan langkah-langkah untuk melahirkan modal insan yang berakhlak mulia memajukan negara kita agar mampu merealisasikan Wawasan 2020.

5         markah

5 markah
7.  Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme

Nyatakan nilai-nilai murni daripada peristiwa Hijrah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita.

10 markah
Kesimpulan
8.    Rumusan
● Pengetahuan yang diperoleh
● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
● Harapan calon
5 markah


Kertas 3 bab 2 Ting 4

Sejarah Tingkatan 4
Bab 2 : Peningkatan Tamadun
Soalan Kertas 3

Tema/Tajuk : Tamadun Awal Asia Tenggara
Soalan khusus:         
Bincangkan peningkatan tamadun manusia dalam bidang pendidikan dan menghubung kaitkannya dengan kecemerlangan Malaysia pada hari ini.

Peringatan : 
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.        Pengenalan
Jelaskan latar belakang aspek pendidikan dalam peningkatan tamadun awal manusia.

5 markah
Isi dan Huraian
2.        Pemahaman

Pendidikan merupakan asas kepada peningkatan aspek sosial dalam sesebuah tamadun.
Terangkan ciri-ciri pendidikan dalam peningkatan tamadun berikut :
i)                    Tamadun Yunani
ii)                  Tamadun Rom
iii)                Tamadun China

              30    markah
3.         Menganalisis

Jelaskan peningkatan tamadun Yunani dan Tamadun China dalam aspek falsafah.

15 markah
4.         Mengaplikasi

Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia?

15    markah
5.         Menilai

Buktikan kejayaan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bertaraf dunia.

10    markah
6.         Menjana idea

(i)       Terangkan masalah yang dihadapi oleh negara kita dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan bertaraf dunia.
(ii)     Cadangkan strategi-strategi yang sesuai untuk mengatasi cabaran di atas.

10 markah
7.         Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme

Nyatakan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh warganegara Malaysia ke arah mewujudkan masyarakat yang berilmu.

10 markah
Kesimpulan
8.         Rumusan

         ● Pengetahuan yang diperoleh
         ● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
         ● Harapan calon

5 markah