ad

Tuesday, 29 May 2018

Sejarah Kertas 3 Bab 3 Tingkatan 4


TAJUK 7.3 (b) PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA
TEMA / TAJUK : 7.3 (b) BAB 3 TINGKATAN 4
                                               
Soalan :
Bincangkan sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di  Asia Tenggara dan kesannya  terhadap negara kita pada hari ini.

Peringatan:
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan

Memahami sejarah perkembangan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

1.Pengenalan

Jelaskan latarbelakang perkembangan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara


5
markah

Isi dan Huraian
Memahami pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan dan kesusasteraan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara
2. Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan dan kesusasteraan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Huraikan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara :

i.      Sistem pemerintahan dan pentadbiran   (15m)

ii.            Bahasa dan sastera   (15m)30

markah

Menganalisis kepentingan monumen kepada kerajaan awal di Asia Tenggara

3. Aspek kepentingan monumen dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Huraikan maksud monumen dan kepentingannya kepada kerajaan awal di Asia Tenggara
15
markah

Mengaplikasi sumbangan pengaruh luar kepada kemajuan negara kita hari ini
4. Pengaruh luar untuk kemajuan negara

Bagaimanakah pengaruh luar dapat membantu kemajuan negara kita pada hari ini15
markah

Menilai kejayaan negara setelah disesuaikan oleh penduduk dan pemerintah 
5.Kejayaan negara setelah menyesuaikan pengaruh luar

Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah penyesuaian pengaruh luar dapat membantu memajukan negara kita pada hari ini?10
markah

Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju
6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

i.      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk memulihara warisan negara   (5 m)

ii.      Nyatakan langkah-langkah untuk memulihara warisan bangsa   (5m)10
markah

Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pengaruh kebudayaan luar dalam kerajaan awal demi memajukan negara kita
7. Penerapan nilai-nilai murni /Iktibar/patriotisme daripada pengaruh kebudayaan luar dalam kerajaan awal demi memajukan negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar/patriotisme daripada pengaruh Hindu Buddha yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita

10
markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8. Rumusan
·         Pengetahuan yang diperolehi
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang5
markah

 
Peraturan pemarkahan Tingkatan 4  Bab 3

Soalan :

Bincangkan pengaruh agama Hindu dan Buddha dan kesannya terhadap negara kita pada hari ini.

Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan /  Perkembangan  agama Hindu Buddha di Asia Tenggara
-          Lokasi kewujudan
-          Bukti kewujudan
-          Jangkasama
-          Aspek
-               -     Cara-cara kemasukan


    
      05
2
 Pengaruh dalam pemerintahan dan pentadbiran :

-          Gelaran raja
-          Sistem beraja di India
-          Raja berada di puncak pemerintahan
-          Diikuti kerabat di raja
-          Pembesar
-          Ahli agama/Brahmin
-          Rakyat
-          Hamba
-          Raja berkuasa  mutlak
-          Meliputi pentadbiran
-          Hubungan luar
-          Ketenteraan
-          Khazanah Negara
-          Perintah raja  undang-undang
-          Sesiapa yang melanggar perintah dianggap derhaka
-          Tidak diampun
-          Raja dikehendaki adil
-          Raja bayangan tuhan / dewa raja
-          Memiliki kesaktian
-          Mitos dan lagenda tentang asal-usul
-          Memperkuatkan kedudukan dan status raja
-          Wujud pelbagai adat istiadat
-          Seperti pertabalan raja
-          Dipimpin  oleh Brahmin
-          Raja mendirikan kompoleks kota
-          Melambangkan orde kosmosPengaruh dalam bahasa dan kesusasteraan:

-          Kewujudan bahasa Sanskrit
-          Meningkatkan pencapaian intelek masyarakat
-          Penulisan pada batu bersurat
-          Maklumat tentang agama
-          Batu bersurat Sungai Mas ( Kedah Tua )
-          Pemerintahan
-          Raja/keturunan raja
-          Batu bersurat  di Sungai Mas/Kutei/Palembang
-          Arahan
-          Pemberitahuan  pemerintah kepada rakyat
-          Bahasa keagamaan
-          Kitab-kitab keagamaan
-          Bahasa berkait dengan pemerintah
-          Bahasa ilmu
-          Memperkayakan bahasa Melayu
-          Dosa/duka/derhaka/pahala/rupa
-          Bahasa komunikasi
-          Perkayakan bidang sastera di Asia Tenggara
-          Epik Ramayana/ Mahabrata/Puranas
-          Puisi  dan prosa Jawa/Negarakertagama
-               -     Cerita lisan/teater/wayang kulit      15

3

Maksud  dan kepentingan Monumen :

Maksud monumen
-          Binaan / bangunan
-          Di buat daripada batu
-          Tujuan memperingati orang ternama
-          Peristiwa penting
-          Candi/Kuil/Wat/ Arca /Patung

Kepentingan
-          Monument keagamaan
-          Agama Hindu-Buddha
-          Rumah ibadat
-          Tempat menyimpan abu jenazah raja
-          Dan keluarga
-          Tempat menyimpan patung dewa utama
-          Bagi sesebuah kerajaan awal
-           Lambang keagungan pemerintah
-          Lambang kehebatan seni bina
-          Lambang orde kosmo
-          Angkor Wat/ candi Borobudur
-          Lambang kehebatan seni agama


    
       15
4
Pengaruh  luar  dapat membantu  kemajuan Negara:

-          Tarikan pelancong
-          Kemasukan wang asing
-          Menambahkan perbendaharaan kata bahasa melayu
-          Kemajuan ilmu pengetahuan
-          Kemahiran  seni bina
-          Kemajuan seni bina
-          Memperkayakan bidang kesusasateraan
-          Memajukan ekonomi
-          Mengekalkan perpaduan
-          Mengekalkan keamanan serantau
-          Menjadi pusat kecemerlangan seni bina
-          Meningkatkan hubungan diplomatic
-          Sikap kreatif dan inovatf
-          Keamanan
-           sikap terbuka

(mana-mana jawapan yang munasabah)
      15
5
Penyesuaian pengaruh luar membantu kemajuan Negara :

-          Masyarakat lebih terbuka minda
-          Mempunyai sikap toleransi
-          Keharmonian Negara
-          Negara aman
-          Kestabilan Negara
-          Keselamatan /sejahtera
-          Perpaduan di kalangan rakyat
-          Patuh kepada Tuhan
-          Taat setia kepada Raja/Negara dan Bangsa
-          Kerjasama antara kaum/tolong menolong
-          Menghormati  hak asasi
-          Tumpuan pelancong
-          Hubungan antarabangsa
-          Mengurangkan gejala social

   ( mana-mana jawapan yang munasabah )

     10
6
Cabaran  memelihara warisan bangsa :

-Kekangan kewangan
-kepesatan pembangunan
-Iklim/cuaca
-Tidak ekonomi
-Mencacatkan pemandangan
-Sikap tidak menghargai
-Tiada kesedaran

( mana-mana yang munasabah )

Langkah-langkah memulihara warisan bangsa :

-          Sumbangan modal  kerajaan
-          Sokongan dari pihak swasta
-          Penyertaan rakyat
-          Kempen melalui media massa
-          Ceramah motivasi/ kesedaran  di sekolah/pejabat/kampong

( mana-mana jawapan yang munasabah )

    

     05
   
 

   05
7
Nilai murni /iktibar / patriotisme:

-Berdikari
-Memanfaatkan  warisan  bangsa
-Tidak putus asa
-Rajin berusaha
-kepentingan beragama
-Berani menghadapi cabaran
-Mengekalkan tradisi
-Bersifat inovatif dan kreatif
-Mengekalkan keamanan
-Kepentingan  memelihara perpaduan
-Sikap sedia menerima perubahan
-Sikap tolenrasi

 ( Mana-mana jawapan yang munasabah )

      10
8
Iktibar:

-Pengetahuan yang diperoleh
-Kepada diri, bangsa dan Negara
-Harapan untuk masa depan
     


      05


No comments:

Post a Comment