ad

Sunday, 20 May 2018

Latihan Bab 3 Tingkatan 4


BAB 3 : KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA                                                                             
1          Kerajaan Funan merupakan antara kerajaan awal asia tenggara yang telah  mencapai zaman kegemilangan.                                                                                           
Mengapakah kerajaan Funan berkembang daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?
A         Kekayaan hasil laut                                 
B         Peningkatan hasil pertanian
C         Perubahan dasar pemerintahan
D         Kedudukan Oc-Eo yang strategik

2          Rajah di bawah menjelaskan tentang kewujudan kerajaan awal di Asia Tenggara.                                                                                                                                                         

   Kerajaan

Zaman

     Kedah Tua
                Abad ke-5 M. hingga ke-13 M  .
Srivijaya
             Abad ke-7 M. hingga ke-13 M.
 
Apakah persamaan antara kedua-dua kerajaan diatas?
  A          Perluasan kuasa                           
  B          Kawasan pertanian yang luas
  C          Pusat pengajian agama Hindu
  D          Ekonomi berasaskan perdagangan


3          Gambar berikut menunjukkan artifak yang dijumpai di Kedah pada kurun ke-10.


            
              Apakah kaitan penemuan artifak di atas dengan kerajaan Kedah Tua?               
              A           Pusat pengumpulan barang
              B           Sebuah pelabuhan entrepot
              C           Hubungan baik dengan China
              D           Kerajaan tertua di Tanah Melayu
                       
4           Apakah faktor yang mneyebabkan kerajan Angkor menjadi sebuah kerajaan    
             ulung di    Asia Tenggara?                                                                                               
              I        Perancangan bandar teratur
              II       Terlindung daripada bencana alam
              III      Berhampiran Tasik Tonle Sap
              IV      Iklim sesuai untuk pertanian.

A        I dan II                                    
B       I dan IV                        
C       II dan III
   D       III dan IV

5           Perkembangan kesusasteraan di Asia Tenggara dipengaruhi oleh  
             perkembangan    agama Hindu Buddha.
·                     Nagarakertagama
·                     Hikayat Pendawa Lima

Apakah yang dapat disimpulkan berkaitan dengan hasil kesusasteraan tersebut?
A         Dipengaruhi unsur India
            B         Ditulis golongan pendeta
            C         Diminati para bangsawan
            D         Dijadikan dasar perundangan
6          Apakah kesan pembinaan sistem pengairan di Angkor pada zaman Raja Indravarman 1?           
            A         Penempatan kekal lebih banyak
            B         Keperluan beras negara dipenuhi
            C         Sistem pertanian pindah berkembang
            D         Pergantungan pada hasil hutan berkurangan

7          Mengapakah konsep berikut diamalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara?


 • Konsep Dewa-raja
 • Konsep orde kosmo
 
 


     
   A          Memperbagaikan istiadat istana
             B          Mengekalkan pentadbiran yang adil
             C          Menggambarkan upacara keagamaan
             D          Memperkukuhkan kedudukan pemerintah  

8          Pada zaman pemerintahan Raja Indravarman I, kerajaan Angkor berjaya menghasilkan beras yang  mencukupi untuk menampung keperluan rakyat.
Apakah faktor kejayaan tersebut?
A         Pembinaan baray
B         Kemasukan buruh luar 
C         Penerokaan tanah baru
D         Pengenalan kaedah penggiliran tanaman

9          Penyataan di bawah merupakan petikan daripada sumber China tentang kewujudan kerajaan Funan di Asia Tenggara.


Pada tahun 245-250 dua utusan China telah dihantar ke Funan
 
 
       

               Siapakah dua utusan China tersebut?

              I        Li Chu
              II       I Tsing
              III     Kang Tai
              IV     Chu Ying       

             A       I dan II
             B       I dan IV
             C       II dan III
             D       III dan IV

10        Rajah di bawah menerangkan tentang konsep pelabuhan.              Apakah pelabuhan Y ?
     
            A         Pelabuhan dunia
            B         Pelabuhan kerajaan
            C         Pelabuhan pembekal
            D         Pelabuhan entreport          

11        Rajah di bawah menunjukkan kerajaan yang wujud di Asia Tenggara.


 • Funan
 • Chenla
 • Angkor
 
 Apakah persamaan senarai diatas?
I           Kerajaan agraria
II          Kerajaan maritim
III         Kerajaan  di Kepulauan Melayu
IV        Kerajaan di Tanah Besar Asia Tenggara
A         I  dan II
B         I  dan IV
C         II dan III
D         III dan IV
           
12        Maklumat berikut menerangkan kerajaan awal di Asia Tenggara yang terkenal.


 • Srivijaya terletak di Selat Sunda
 • Kedah Tua terletak di Selat Malaka
 
 


            Apakah keistimewaan kerajaan tersebut?
A.           Pusat kegiatan ilmu
B.           Kubu pertahanan yang kuat
C.           Laluan perdagangan India dan China
D.           Kawasan kegiatan pertanian yang utama

13        Rajah berikut menerangkan sistem pengairan di Angkor.
           
Mengairi 12.5 juta ekar tanah
 
            Mengapakah Kerajaan Angkor mampu mempunyai sistem pengairan tersebut?

            A         Tanah yang luas
            B         Ramai tenaga kerja
            C         Teknologi yang tinggi
            D         Raja terlibat dalam pembinaannya
14        Apakah peranan  golongan Brahmin dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara?                                                                                                                  
      A         Mengetuai upacara keagamaan
B         Menjaga keamanan dalam negara
            B         Menggubal undang-undang bertulis
            D         Memutuskan jenis hukuman terhadap pesalah
15        Candi-candi di Lembah Bujang dinamai berdasarkan.                                               
A         Penomboran                                 
B         Kepentingan                                   
C         Masa kewujudan
D         Zaman keruntuhan

16        Rajah berikut menunjukkan faktor perkembangan Tonle Sap sebagai pengeluar padi                sawah  terbesar di Asia Tenggara 


            Apakah X ?
            A         Benih yang baik
            B         Iklim Yang sesuai
            C         Buruh yang ramai
            D         Harga yang tinggi

17        Antara berikut manakah petempatan awal yang wujud di sungai-sungai utama
            Asia Tenggara semenjak Zaman Logam?                                                                     
I           Chasen
II          Beikhta-no
III         Lembah Bujang
IV        Lembah Sungai Musi
A         I dan II
B         I dan IV
C.        II dan III
D         III dan IV

18        Penyataan di bawah berkaitan dengan gelaran pelabuhan awal di Asia Tenggara.


Terdapat nama Golden Khersonese yang memberi maksud Semenanjung Emas.
Catatan Yunani
 
             Catatan Yunani dalam penyataan di atas merujuk kepada penulis...

            A         Caesar
            B         Ptolemy
            C         Aristotle
            D         Herodotus

19        Kedatangan pengaruh agama Hindu-Buddha telah menghasilkan pembinaan candi-candi yang terkenal di Asia Tenggara.                                                                


 • Candi ini hasil campuran ciri tempatan
 • Ditemui di Jawa
 
 


            Maklumat di atas berkaitan dengan candi

            A         Prambanan
            B         Angkor Wat
            C         Padang Lawas
            D         Lembah Bujang

20        Agama Hindu-Buddha telah bertapak di Asia Tenggara semenjak awal abad ke-3 apabila masyarakat Asia Tenggara menjalin hubungan dengan India.                     


Menurut kepercayaan agama Hindu Buddha sebuah negara adalah menggambarkan satu alam semesta atau orde kosmos
 
 


            Pernyataan manakah berkaitan maklumat di atas ?
 A         Raja adalah pendeta
 B         Raja menentukan dharma
 C         Raja dan ibu kotanya adalah pusat alam
 D         Raja membina masyarakat selaras dengan peraturan alam semesta.

21        Mengapakah pedagang asing tertarik untuk singgah di pelabuhan kerajaan seperti Kedah Tua dan Srivijaya.                                                                                       
            A         Penduduknya yang ramah
            B         Terletak di laluan Selat Melaka
            C         Bebas daripada ancaman lanun
            D         Terlindung daripada bencana alam

22        Gambar di bawah merujuk kepada Angkor Wat.                                                           

            Apakah tujuan pembinaan monumen tersebut?
           
            I           Menyimpang khazanah negara
            II          Menarik kedatangan pelancong
            III         Melambangkan konsep orde kosmo
            IV        Menunjukkan keagungan pemerintah

            A         I dan II
            B         I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV
23        Senarai berikut berkaitan sistem pentdbiran di Srivijaya.                                           


·         Yuvaraja
·         Pratiyuvaraja
·         Raja Kumara
 
 
           

            Apakah persamaan golongan tersebut?

            I           Pewaris takhta
            II          Berketurunan raja
            III         Mentadbir wilayah
            IV        Mengetuai agama Hindu

            A         I dan II
            B         I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV

24        Gambar rajah di bawah tentang batu bersurat yang ditemui di Asia Tenggara.     


 • Batu Bersurat Kutei
 • Batu Besurat Sungai Mas
 
             Antara berikut yang manakah maklumat yang didapati pada batu bersurat di tapak-tapak Sejarah awal Asia Tenggara?
I           Kesenian
            II          Kebudayaan
            III         Perundangan
            IV        Keturunan raja
            A         I dan II
            B         I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV

25        Pernyataan berikut menerangkan penggunaan bahasa sanskrit dalam sistem             pemerintahan.                                                                                                        


Amaran raja kepada raja dan pembesar supaya tidak menderhaka
 
 


            Catatan tersebut terdapat pada
            A         Batu Bersurat Kutei
            B         Batu Bersurat Sungai Mas
            C         Batu Bersurat Palembang
            D         Batu Bersurat Kedukan Bukit

26        Rajah di bawah menunjukkan candi di Kedah.                                                            


Candi Lembah Bujang
 
 
           
 


Apakah fungsi Vimana ?
           
            A         Tempat tinggal pendeta     
            B         Tempat menyimpang arca
            C         Tempat  perhimpunan pendeta
            D         Tinggalan patung-patung Buddha

27        Apakah kepentingan bahasa sanskrit kepada masyarakat kerajaan awal di Asia Tenggara ?           
            I           Meningkatkan tahap intelek
            II          Menjadi tulisan inskripsi lama
            III         Merupakan bahasa rasmi kerajaan awal
            IV        Mengembangkan karya kesusasteraan Melayu

            A         I dan II
            B         I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV
28        Senarai berikutmerujuk kepada patung yang dibina pada candi.                                • Patung Drawapala
 • Patung Nandiswara
 
             Berdasarkan kepercayaan Hindu apakah kepentingan ini dibina ?

            A         Melindungi daripada roh jahat
            B         Merupakan patung dewa utama
            C         Menjadi lambang mazhab agama
            D         Membuktikan kehebatan pengukir
           
29        Mengapakah raja putra tidak boleh ditabalkan sebagai raja Srivijaya ?                   

            A         Putera bangsu
            B         Beragama Hindu
            C         Anak gundik raja
            D         Kurang berpengaruh
30      Pernyataan di bawah berkaitan dengan monumen keagamaan di Asia Tenggara.           


Gunung timbunan kebaikan di Atas 10 peringkat Bodhisattva”
 
 
           

            Kenyataan di atas merujuk kepada pembinaan

            A         Angkor Wat
            B         Candi Boroudur
            C         Candi Prambanan
            D         Candi Lembah Bujang

31          Sejak tahun 100 masihi, perdagangan maritim antara india dengan Alam Melayu telah berkembang.
Apakah kepentingan Alam Melayu kepada India pada masa itu?
A         Pusat keagamaan
B         Pusat Kesusasteraan
C         Pembekal tenaga buruh
D         Pembekal rempah ratus

32          Apakah faktor kemajuan masyarakat kerajaan Maritim di Asia Tenggara
A         Kekayaan hasil pertanian
B         Kekayaan hasil hutan
C         Kemahiran membina kapal
D         kebolehan membina terusan

33          Bagaimanakah kerajaan funan berubah daripada kerajaan agraria kepada kerajaan maritim?
m/s 76
            A         Pertahanan laut kuat
            B         Pelabuhan yang strategik
            C         Persaingan antara kerajaan
            D         Kemerosotan hasil pertanian


34        Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan sesebuah pelabuhan dalam kerajaan awal di
             Asia Tenggara.

                        Pelabuhan pembekal  ----------- Pelabuhan X ----------------  Pelabuhan Entrepot
m/s 79
             Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah
             A        pelabuhan bandar
             B        pelabuhan nelayan
             C        pelabuhan kerajaan
             D        pelabuhan bebas

35          Gambar berikut menunjukkan candi Angkor Wat di Kemboja.
 
m/s 90            Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut?
             A        Sebagai pusat kegiatan perdagangan
             B        Menjadi pusat pentadbiran
             C        Lambang penguasaan alam semesta
             D        Memperkukuh sistem pertahanan negara         
Skema Jawapan  Bab 3

Soalan
Jawapan
ms

Soalan
Jawapan
ms
1
B
76

22
D
90
2
D
81

23
A
87
3
C
81

24
D
92
4
C
77

25
C
93
5
A
94

26
B
92
6
B
77

27
A
93
7
D
85

28
A
89
8
A
77

29
C
87
9
D
72

30
B
90
10
D
78

31
D
78
11
D
72

32
C
80
12
C
79

33
B
76
13
D
76

34
B
76
14
A
86

35
C
79
15
A
92
16
B
77
17
A
75
18
B
79
19
A
76
20
C
86
21
B
80

No comments:

Post a Comment