ad

Tuesday, 29 May 2018

Kata Kunci Sejarah

[Forwarded from Salehuddin M.R]
Kata kunci bab 9 tingkatan 4:
Sekiranya soalan tentang Sijil Indulgences (surat pengampunan dosa, kata kuncinya ialah:
1. Penyelewengan ajaran agama
2. Menggugat kesucian ajaran agama

Sekiranya soalan tentang Pergerakan Luddite, kata kuncinya ialah:
1. Menentang penggunaan mesin

Sekiranya soalan tentang Perjanjian Tordesillas, kata kuncinya ialah:
1. Pembahagian kawasan pengaruh
2. Pembahagian kawasan penjelajahan

Kata Kunci Sejarah

Tip Sejarah Kertas 1:
TEKNIK KATA KUNCI
Adakah anda sudah membuat latih tubi menjawab soalan Sejarah Kertas 1 past years? Anda akan menyedari terdapat soalan yang mirip berulang setiap tahun. Sebagai contoh, soalan tentang Tamadun Indus memang popular setiap tahun. Di sini cikgu kongsikan teknik berkesan untuk menjawab soalan tentang tamadun Indus iaitu dengan mengenal pasti KATA KUNCI JAWAPANNYA:
1. Bandar Terancang
2. Sifat keterbukaan
3. Ilmu geometri
4. Pertembungan tamadun/budaya
5. Cop Mohor
Jadi, sekiranya soalan tentang tamadun Indus, Insya Allah salah satu di atas adalah jawapannya. Semoga  berjaya!kata kunci Sejarah

Kata Kunci Sejarah Kertas 1.
Bab 3 Tingkatan 4:

Srivijaya sebagai pusat perdagangan/kerajaan maritim yang ulung:
1. Angkatan tentera laut yang kuat.

Sumbangan Raja Indaravarman I:
1. Membina takungan air.
2. Keberkesanan sistem pengairan.
3. Keperluan beras negara mencukupi.
4. Pembinaan Baray.

Sejarah Kertas 3 Bab 3 Tingkatan 4

Sejauh manakah perkembangan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara berupaya membangunkan tamadun di Asia Tenggara dan hubungkaitkan kemajuan yang telah dicapai oleh negara kita atas asas yang disumbangkan oleh kerajaan awal tersebut.

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1
Nyatakan cara  kedatangan agama Hindu dan Buddha ke  Asia Tenggara.
markah
Isi dan Huraian
2
Kedatangan Agama Hindu dan Buddha telah membawa banyak pengaruh dalam aspek pentadbiran . Buktikan.
20 markah
3
Terangkan ciri-ciri seni bina candi yang terdapat dalam kerajaan awal di
Asia Tenggara
  • Candi Angkor Wat [10 markah]
  • Candi Borobudur [10 markah]
  • Candi Lembah Bujang [5 markah]
25 markah
4
Terangkan peranan bahasa Sanskrit dalam kerajaan di Asia Tenggara.
10 markah
5
Bagaimanakah masyarakat Malaysia hidup dengan harmoni walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama?
10 markah
6
Pegangan agama menjamin kesejahteraan dan keharmonian rakyat dalam sesebuah negara. Berikan pendapat anda.
10 markah
7
Pada pendapat anda, apakah kesan kemasukan pengaruh luar terhadap penduduk sesebuah negara?
10 markah
8
Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
markah
9
Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:

(a)
Pengetahuan yang diperoleh.
(b)
Nilai murni dan patriotisme berdasarkan tajuk.
(c)
Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan terbilang. 


 5 markah 


KERTAS SOALAN TAMAT

Sejarah Kertas 3 Bab 3 Tingkatan 4


TAJUK 7.3 (b) PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA
TEMA / TAJUK : 7.3 (b) BAB 3 TINGKATAN 4
                                               
Soalan :
Bincangkan sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di  Asia Tenggara dan kesannya  terhadap negara kita pada hari ini.

Peringatan:
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan

Memahami sejarah perkembangan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

1.Pengenalan

Jelaskan latarbelakang perkembangan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara


5
markah

Isi dan Huraian
Memahami pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan dan kesusasteraan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara
2. Pengaruh Hindu Buddha dalam sistem pemerintahan dan kesusasteraan dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Huraikan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara :

i.      Sistem pemerintahan dan pentadbiran   (15m)

ii.            Bahasa dan sastera   (15m)30

markah

Menganalisis kepentingan monumen kepada kerajaan awal di Asia Tenggara

3. Aspek kepentingan monumen dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

Huraikan maksud monumen dan kepentingannya kepada kerajaan awal di Asia Tenggara
15
markah

Mengaplikasi sumbangan pengaruh luar kepada kemajuan negara kita hari ini
4. Pengaruh luar untuk kemajuan negara

Bagaimanakah pengaruh luar dapat membantu kemajuan negara kita pada hari ini15
markah

Menilai kejayaan negara setelah disesuaikan oleh penduduk dan pemerintah 
5.Kejayaan negara setelah menyesuaikan pengaruh luar

Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah penyesuaian pengaruh luar dapat membantu memajukan negara kita pada hari ini?10
markah

Mencipta/menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju
6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju

i.      Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara kita untuk memulihara warisan negara   (5 m)

ii.      Nyatakan langkah-langkah untuk memulihara warisan bangsa   (5m)10
markah

Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pengaruh kebudayaan luar dalam kerajaan awal demi memajukan negara kita
7. Penerapan nilai-nilai murni /Iktibar/patriotisme daripada pengaruh kebudayaan luar dalam kerajaan awal demi memajukan negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar/patriotisme daripada pengaruh Hindu Buddha yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita

10
markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8. Rumusan
·         Pengetahuan yang diperolehi
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang5
markah

Sejarah Kertas 3 Bab 3 Tingkatan 4


Soalan [sebulan sebelum peperiksaan]


TEMA: 7 PENGARUH HINDU BUDDHA DALAM KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA


Soalan  Hari Peperiksaan:

 Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal Asia Tenggara, dalam pelbagai aspek kehidupan, merangkumi  sistem pemerintahan dan pentadbiran, kesenian serta kesusasteraaan.

Huraikan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan awal Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan keunikan budaya masyarakat Malaysia pada hari ini.


Aspek
Perincian
Markah Penuh

Memahami latar belakang pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara

1. Jelaskan latar belakang kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara
5M
Memahami pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal Asia Tenggara

2. Huraikan pengaruh Hindu Buddha dalam kerajaan awal Asia Tenggara berdasarkan aspek berikut:-
        i)            Sistem pemerintahan dan pentadbiran (15M)
      ii)            Kesenian  dan kesusasteraan (15M)


30M

Menganalisis
Pengaruh Hindu dan Buddha
3. Berdasarkan pengaruh Hindu Buddha:-
        i)            Jelaskan Kepentingan candi kepada masyarakat awal Asia Tenggara.(8M)

      ii)            Jelaskan kepentingan Bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal Asia Tenggara.(7M)


15M
Mengaplikasi pengaruh Hindu dan Buddha
4. Apakah  kesan pengaruh agama Hindu Buddha kepada masyarakat Malaysia hari ini.


15M

Menilai

5. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan keunikan budaya masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.


10M
Mencipta / menjana idea
6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai keunikan budaya.
  i) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara dalam memupuk kebudayaan nasional. (5M)
ii) Jelaskan langkah-langkah memupuk kebudayaan nasional. (5M)


10M
Menghayati nilai-nilai murni
7. Nyatakan nilai-nilai murni dan unsur patriotisme daripada pemupukan kebudayaan kebangsaan demi kemajuan negara.10M
Kesimpulan
8. Rumusan
      Pengetahuan diperoleh
      Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
      Harapan untuk masa depan  ke arah mencapai perpaduan yang jitu


5M


Sunday, 20 May 2018

Suruhanjaya Reid1.        Jadual berikut berkaitan dengan Suruhanjaya Reid.
Tahun
Perisiwa
Mac 1956
Pembentukan Suruhanjaya Reid
31 Ogos 1957
Persekutuan Tanah Melayu merdeka

(a)    Apakah tugas Suruhanjaya Reid?
(i) ...........................................................................................................................................
(ii) ......................................................................................................................................
[2 markah]

(b)    Senaraikan ahli Suruhanjaya  Reid.
(i) ............................................................................................................................................
(ii) ...........................................................................................................................................
[2 markah]

(c)     Apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh Suruhanjaya Reid ketika melaksanakan tugasannya.
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
[2 markah]

(d)    Semua pertubuhan mesti mempunyai perlembagaan.
Mengapakah perlembagaan penting?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

(e)     Pada pendapat anda, bagaimanakah kedaulatan sesebuah negara dapat dikekalkan?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]

Akhbar, majalah dan novel

 8.
Akhbar,  majalah dan novel memainkan peranan penting  dalam menyemarakkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu pada tahun 1930-an.


(a)
Jelaskan isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar-akhbar Melayu pada tahun 1930 an.       
                                                                                                                      [8 markah]


(b)
Terangkan tema semangat kebangsaan yang diutarakan dalam novel di Tanah Melayu pada masa itu.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  [6 markah]


(c)
Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda hari ini?                              
                                                                                                                      [6 markah]