ad

Sunday, 20 May 2018

Latihan Bab 9 Tingkatan 4


BAB 9

1          Mengapakah masyarakat di Eropah mengkritik Gereja Katolik semasa Gerakan Reformasi?

A          Kefahaman agama bercanggah
B          Perpecahan dikalangan pengikut
C         Pembaharuan ditentang penganutnya
D         Kepincangan amalan penguasa Gereja

2          Apakah sumbangan Revolusi Pertanian kepada Revolusi Perindustrian di Britain pada abad ke-18?

I           Menyediakan sumber modal
II          Menyediakan bahan makanan
III         Menyediakan keperluan alat ganti
IV         Menyediakan sistem pengangkutan

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV


3             
Pengeluaran berlebihan
 
Revolusi  Perindustrian
 
Berdasarkan rajah di bawah Britain mengalami masalah pengeluaran berlebihan dalam industri.  Bagaimanakah kerajaan Britain mengatasi masalah tersebut?

A          Hasil dijadikan stok penimbal
B          Harga pasaran barangan dikurangkan
C         Barangan diagihkan kepada masyarakat tempatan
D         Produk diperdagangkan di peringkat antarabangsa

4          Dialog diatas mungkin berlaku antara dua orang penganut agama Kristian pada abad ke-16 di Eropah.                                                                                                
John   :     Saya banyak melakukan kesalahan.
                 Saya ingin menebus dosa.

David  :     Boleh. Beli sahaja surat pengampunan dosa                  daripada gereja.

 
         Mengapakah Martin Luter menentang amalan tersebut?

A          Pegangan agama longgar
B          Peningkatan kadar jenayah
C         Penindasan terhadap rakyat
D         Penyelewengan amalan agama

5          Mengapakah negara di Timur menjadi sasaran orang Eropah pada abad ke-16?

A          Memasarkan hasil keluaran
B          Membekalkan tenaga buruh
C         Memajukan masyarakat tempatan
D         Mempunyai kekayaan sumber alam

6          Pada tahun 1833, Akta Kilang telah digubal bagi melindungi kepentingan pekerja di Britain.
Antara pernyataan berikut yang manakah berkaitan dengan akta tersebut?

A          Penggunaan mesin ditegah
B          Pengambilan buruh mahir ditingkatkan
C         Melarang wanita bekerja di lombong arang batu
D         Melarang kanak-kanak bawah sembilan tahun bekerja


7          Merujuk pernyataan di bawah, larangan penubuhan Kesatuan Sekerja telah diwujudkan di Eropah.


Pada zaman Revolusi Perindustrian Akta Anti penggabungan
Melarang penubuhan Kesatuan Sekerja.
 
 Apakah implikasinya kepada pekerja?

A          Kenaikan gaji disekat
B          Wanita dilarang bekerja
C         Pergaulan pekerja disekat
D         Eksploitasi pekerja dilarang


8          Berdasarkan jadual di bawah.                                                                       
            Negara
Tokoh
Sepanyol
Ferdinand Aragon
Portugal
Putera Henry

            Yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?

A        Penerokaan kawasan Timur
B        Pelayaran mengelilingi dunia
C        Perebutan takhta pemerintahan
D        Peperangan sesama mazhab Kristian


9          Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani pada tahun 1494.
            Apakah kesan perjanjian tersebut?                                                               

A          Kemunculan negara baru
B          Keruntuhan institusi beraja
C         Pembayaran pampasan perang
D         Pembahagian kawasan pengaruh

10           Rajah di bawah menerangkan keadaan Eropah selepas kejatuhan tamadun Rom.
           
Kemerosotan pengetahuan
X
Kemerosotan perdagangan
                 
Kemerosotan kehidupan perbandaran


            Apakah Zaman X?

A          Zaman Renaissance
B          Zaman Pertengahan
C         Zaman Peralihan
D         Zaman Gelap

11        Maklumat berikut menunjukkan kemunculan golongan baru dalam era Reformation di Eropah.
Masa
Peristiwa
Abad ke-16


Kemunculan golongan yang mengendalikan Counter Reformation
Apakah peranan golongan tersebut?

A          Menyekat perkembangan kuasa bangsawan
B          Memperkukuh kuasa golongan monarki
C         Memperluas ajaran agama Kristian
D         Mempertahankan Gereja Katolik

12        Apakah aspek yang ditekankan oleh Gereja katolik pada Zaman Pertengahan di Eropah?                                                                                                           
A          Penguasaan kemahiran teknologi
B          Pengukuhan institusi keluarga
C         Penerokaan wilayah baru
D         Pembelajaran ilmu akhirat

13        Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugal pada tahun 1494.
Apakah kesan peranjanjian tersebut terhadap kedua-dua buah negara?     

A          Pengukuhan institusi gereja
B          Wujud kerjasama ketenteraan
C         Perkongsian pelabuhan di timur
D         Pembahagian kawasan penjelajahan

  •  Mexico
  •  Peru
 
14        Apakah kesan penaklukan Sepanyol terhadap kawasan berikut pada abad ke-15?


A          Tamadun tempatan tergugat
B          Pemerintahan tempatan dikekalkan
C         Taraf hidup masyarakat meningkat
D         Perdagangan antarabangsa berkembang

15.       Zaman Gelap berlaku di Eropah setelah kejatuhan Rom Barat pada tahun 476M.
Antara ciri Zaman Gelap di Eropah ialah berlaku kemerosotan.                  

I           kedudukan Baron
II          pentadbiran pusat
III         ilmu pengetahuan
IV         kuasa gereja Katolik

A          I dan II
B          I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV


16.       Jadual berikut ada kaitan dengan perkembangan zaman Renaissance pada
kurun ke-14.                                                                                                   

Negara
penaung
Rom
Paus
Itali
X

Apakah X ?
A          Baron
B          Patron
C         Pemerintah
D         Institusi pengajian

17.       Mengapakah masyarakat di Eropah mempersoalkan Gereja Katolik pada kurun
ke-16?                                                                                                            

A          Keutamaan ilmu akhirat
B          Kepincangan dalam amalan
C         Kekuasaan gereja dalam politik
D         Kecenderungan menentang saintis

18.       Rajah berikut menunjukkan Gerakan Reformation yang bermula di Jerman
kemudian ke negara Eropah yang lain.                                             
Jerman

Eropah

Mengapakah berlakukah sedemikian?

A          Penemuan teknik percetakan
B          Penubuhan institusi pendidikan
C         Perkembangan bidang ekonomi
D         Perkembangan semangat inkuiri


19.       Peta berikut menunjukkan laluan utama pelaut Eropah ke Kepulauan Rempol.
Mengapakah Portugal menjadi pelopor kepada aktiviti penerokaan orang Eropah
ke Timur?                                                                                           


A          Menyebarkan tamadun
B          Angkatan tentera yang hebat
C         Galakan daripada pemerintah
D         Desakan mendapatkan bahan mentah

20.       Rajah berikut menunjukkan perjanjian yang ditandatangani oleh Portugal dan
Perancis.                                                                                              
Tahun
1494
Perjanjian Tordesillas

Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani?

A          Mengelakkan peperangan
B          Menguasai laluan perdagangan
C         Memonopoli perdagangan rempah
D          Meluaskan penyebaran agama Kristian
21        Jadual berikut berkaitan dengan penciptaan mesin di England.(m/s 231)
           
Tahun
1770
Tokoh
John Hargreaves
Mesin Yang Dicipta
Spinning Jenny

Apakah kegunaan mesin tersebut?
A          Memintal benang
B          Menjana kuasa
C         Mengepam air
D         Melebur besi

22.       Bandar berikut muncul pada Zaman Kemuncak Pertengahan(1300-1600 Masihi)
            di Itali.(m/s 216)
           
  • Venice
  • Milan
  • Florence

Apakah faktor kemunculan bandar tersebut?
A          Keseragaman undang-undang
B          Perluasan wilayah kekuasaan
C         Kemajuan perdagangan
D         Kekayaan sumber alam

23        Pada abad ke 16, Gerakan Reformation berlaku di Eropah Barat. Apakah
bidang yang berkaitan dengan gerakan tersebut?

A          Politik
B          Agama
C         Kewangan
D         Pendidikan

24        Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah mempunyai persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional.
Apakah persamaan tersebut?

A          Raja pemilik tanah secara mutlak
B          Golongan agama menerajui pentadbiran
C         Petani berpeluang meningkatkan status sosial
D         Rakyat berhak memilih pemerintah

25        Dalam masyarakat feudal, golongan tuan tanah ( baron ) mendapat perlindungan
Daripada golongan raja.
 Apakah kesan perlindungan terhadap tuan tanah?
A          menjadi penasihat raja
B          mengerjakan tanah milik raja
C         membayar cukai kepada raja
D         menyerahkan tanah kepada raja.

26        Zaman kemuncak Pertengahan di Eropah memperlihatkan perubahan dalam bidang ekonomi.
Mengapakah keadaan ini berlaku?

I           Raja berkuasa mutlak
II          Kemunculan bandar-bandar
III         Kelahiran golongan kelas pertengahan
IV         status sosial berasaskan pemilikan tanah

A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV


27        Putera Henry dari Portugal telah memberi sumbangan besar kepada masyarakat Eropah pada abad ke-14 dan ke-15.
            Sumbangan yang dimaksudkan ialah
           
A          memperkenalkan monarki baru
B          memulakan Revolusi Perindustrian
C         menggalakkan penjelajahan ke timur
D         menamatkan perpecahan agama kristian.

28        Antara berikut yang manakah merupakan kesan Revolusi Perindustrian kepada masyarakat Eropah?
I           Peningkatan perdagangan antarabangsa
II          Kemunculan golongan buruh dan majikan
III         Perkembangan semangat nasionalisme
IV         Kemerosotan dalam bidang pertanian
A          I dan II
B          I dan  IV
C         II dan III
D         III  dan IV
           
29        Antara berikut apakah isu yang diprotes oleh Pergerakan Luddite pada abad ke-19 di Eropah?

A          penggunaan mesin di kilang
B          penubuhan kesatuan pekerja
C         peluang kerja lebih masa
D         kadar upah yang lebih tinggi

30        Mengapakah kegiatan ekonomi peribumi telah distruktur oleh penjajah?

A          Meningkatkan taraf hidup peribumi
B          Memudahkan pentadbiran dijalankan
C         Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan
D         Memenuhi keperluan industri di negara penjajah

Skema Jawapan  Bab 9Soalan
Jawapan
ms

Soalan
Jawapan
ms
1
D
221

16
B
218
2
A
230

17
B
221
3
D
237

18
A
222
4
D
221

19
C
223
5
D
223

20
A
226
6
D
236

21
A
231
7
A
236

22
C
216
8
A
223

23
B
220/221
9
D
224

24
D
215/216
10
D
216

25
C
215
11
D
222

26
C
216
12
D
216

27
C
237
13
D
224

28
A
234
14
A
226

29
A
236
15
C
215

30
D
239

No comments:

Post a Comment