ad

Sunday, 20 May 2018

Latihan Bab 7 Tingkatan 4


BAB 7
2005

1.         Apakah persamaan tokoh di bawah?
m/s 175-178
 • John Crawford
 • Snouck Hurgrobnje
 • Emanuel Gadinho Eredia
 
           A          Memulakan pentadbiran Barat
B          Memperkenalkan ilmu algebra
C         Menterjemahkan karya falsafah Arab
D         Mengemukakan teori kedatangan Islam
                                                                                                                  
2006
2.         Bagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di bawah?
          M/s 180-181        


 • Pasai
 • Pettani
 
 
A          Pengislaman rakyat
B          Pengislaman pemerintah
C         Penguasaan perdagangan
D         Penghapusan pengaruh Hindu


3.         Mengapakah undang-undang Islam sukar dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah Islam di Asia Tenggara?
m/s 186
A          Pembesar kurang memberi galakan
B          Mendapat tentangan daripada penduduk
C         Masih terikat dengan undang-undang adat
D         Perang saudara di kalangan pemimpin tempatan
                                                                                                                      
2007
4          Mengapakah Sultan Mansur Shah menghantar kitab al-Dur al-Manzum ke Sumatera- Pasai?
m/s 183
A          Untuk dibahaskan
B          Sebagai mas kahwin
C         Untuk diterjemahkan
D         Sebagai tanda persahabatan
           
2008
5.         Apakah kriteria penganugerahan jawatan syahbandar kepada seorang pedagang Islam di sesebuah pelabuhan di Asia Tenggara?
m/s 180
A          Mentaati pemerintah
B          Mahir berniaga
C         Cekap mentadbir
D         Bersifat jujur
                                                                                                                                 
6.         Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara mempengaruhi cara hidup masyarakat tempatan?     
m/s 189                                                                                         
A          Amalan bersemah
B          Adat  persandingan
C         Cara bercucuk tanam  
D         Persaudaraan Ummah

2009
7          Tokoh berikut memainkan peranan penting membantu  Melaka menyebarkan Islam di Asia Tenggara.
Tokoh
Negeri
Bendahara Tun Perak
Melaka

Bagaimanakah beliau melaksanakanya?
m/s 181
A          Menyertai para ulama
B          Menjalankan peluasan kuasa
C         Menghasilkan kitab ilmu tasawuf
D         Mengislamkan golongan pemerintah

8          Senarai berikut adalah teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara

·                     Islam dari Arab
·                     Islam dari India
·                     Islam dari China

Apakah persamaan cara penyebaran Islam berdasarkan ketiga-tiga teori tersebut?
m/s 178
A          Menerusi kegiatan perluasan kuasa
B          Melalui pertukaran kebudayaan
C         Melalui kegiatan perdagangan
D         Menerusi kegiatan kesusasteraan
                                                                                                                          
9.         Perkahwinan siasah melibatkan
m/s 180
A          keluarga kerabat diraja
B          keluarga pembesar tempatan
C         anak-anak perdagang Islam
D         ulama Islam  dengan penduduk tempatan
                                                                                                                       
10        Penyataan di bawah mengambarkan pendapat sejarawan tempatan.
Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas bersetuju dengan pendapat John Crowford bahawa Islam dating dari Semenanjung Tanah Arab.
 
 m/s 176
A          Pembentukan kepelbagaian budaya
B          Persamaan bahan kesusasteraan
C         Penemuan batu nisan di Pasai
D         Penggunaan warna pada tingkap masjid Melaka
           
11        Mengapakah pengislaman Raja dan golongan Bangsawaan penting dalam  proses penyebaran  Islam di Asia Tenggara?
m/s 180
A          Rakyat dikongkong oleh konsep dewaraja
B          Sumber ekonomi dikuasai oleh golongan pemerintah
C         Kuasa mutlak yang dimiliki oleh golongan pemerintah
D         Masyarakat Asia Tenggara amat mentaati golongan pemerintah

12        Apakah hasil perbendaharaan Negara yang diterima oleh baitulmal pada zaman pemerintahan Sultan Muda Mahkota Alam di Acheh.
m/s 191
A          Cukai
B          Derma
C         Hadiah
D         Sedekah


13        Maklumat berikut merujuk kepada buku kesusasteraan yang dipengaruhi oleh gaya tulisan Arab.
      
 •  Hikayat Amin Hamzah
 • Hikayat Ali Hanafiah

 
      


Apakah fungsi karya tersebut pada  zaman Kesultanan Melayu Melaka?
m/s 183
A          Membertikan kepesatan perdagangan
B          Menjadi teks wajib pendidikan formal
C         Menyutik semangan menentang musuh
D         Merupakan bahan kajian ulama tempatan

14        Apakah bukti kedatangan Islam dari China?
m/s 177
A          Persamaan unsur kebudayaan China
B          Penemuan Batu Bersurat di Terengganu
C         Kedatangan pendakwah Islam dari Canton
D         Kewujudan perkampungan Islam di Sumatera

15        Apakah bidang yang berkaitan dengan sistem berikut?


 • Rangkang
 • Muenasah
 • Jamiah Bait al-Rahman
 
            
m/s 188
A          Ekonomi
B          Kesihatan                 
C         Pendidikan
D         Pentadbiran


16        Antara berikut manakah bukti yang mengukuhkan pendapat bahawa Islam sampai ke Asia Tenggara menerusi Tanah Arab?
m/s 176
I           Muzik Melayu seperti Dabus dan Zapin
II          Amalan menghormati tetamu
III         Persamaan seni bina masjid
IV         Batu marmar pada batu nisan

A          I  dan II
B          I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV

17        Islam tersebar luar di Asia Tenggara ,terutamanya menerusi perdagangan.
Apakah faktor lain yang menyebabkan Islam tersebar ke Asia Tenggara?
m/s 188
I           Perkahwinan siasah
II          Pengislaman golongan bangsawaan
III         Penemuan kitab-kitab al-Quran
IV         Gesaan pemerintah yang  memerintah                     

A          I dan II
B          I dan IV
C         II  dan III
D         III dan IV


18        Rajah di bawah menunjukkan gelaran yang telah diberikan kepada Acheh.

Serambi Mekah
 
Acheh
 
                  


 


Apakah yang menyebabkan Acheh digelar sedemikian?
m/s 188
A          Tempat singahan sebelum menunaikan haji
B          Kepesatan perkembangan institusi pendidikan
C         Kedudukannya berdekatan dengan Mekkah
D         Mempunyai prasaranan seperi Mekkah                                                        
                                                                                                                                                      
19        Senarai di bawah merujuk kepada kerajaan Islam di Asia Tenggara.

 • Acheh
 • Demak
 • Melaka
 
           
                 


Bagaimanakan kerajaan di atas menyebarkan Islam?
m/s 181
A          Melalui penjajahan
B          Menerusi pendidikan
C         Melalui perkahwinan
D         Menerusi perdagangan


20.       Dialog berikut  mengambarkan penyebaran Islamiah oleh Wali Songo di Jawa.

Pedagang A :      Wali Songo Berjaya mengislamkan penduduk di Jawa.
Pedagang B :      Tidak hairan! Mereka sememangnya bijak berdakwah!
 
 Bagaimana mereka menyebarkan Islam?
m/s 184
I           Membiayai  mubaligh  Arab
II          Menyakat  pengaruh Kristian
III         Menghapuskan pengangguran
IV         Menanamkan  semangat beramal

A          I dan II
B          I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV

21           Menurut catatan Cina,perkampungan Ta shih telah wujud di Sumatera Utara pada tahun 650 Masihi.
Kewujudan perkampungan tersebut membuktikan
            Ms 176
A             kewujudan pusat pendidikan Islam
B             peranan pedagang menyebarkan Islam
C             kemunculan sebuah kerajaan islam
D             perkembangan kesusasteraan Islam

22           Apakah persamaan pendapat tokoh berikut tentang cara kedatangan Islam ke Asia Tenggara?
§     John Crawford
§     Emmanuel Gadinho Eredia
§     Snouck Hurgronje
                                                                                                                                               Ms 175
A.            Melalui kegiatan perdagangan
B.            Menerusi aktiviti penaklukan
C.           Mengislamkan pemerintahan
D.           Menjalankan perkahwinan siasah


23           Wilayah berikut termasuk dalam jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka.
   
·         Aru
·         Siak
·         Rokan

Apakah usaha sultan Melaka untuk memperkukuh kedudukan Islam di wilayah tersebut?

A          Membina institusi pendidikan
B          Melatih pendakwah tempatan
C         Mendirikan pusat penterjemahan
D         Menghantar ulama mengajar agama

24.          Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara secara aman dan tertib.

Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara
           
A          sedia menerima perubahan
            B          tabah menghadapi cabaran
            C         bersepakat dalam perjuangan
            D         bekerjasama untuk kesejahteraan

25.           
·         Batu nisan Malik al-Salih di Pasai
·         Makam Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa

Apakah yang boleh dikaitkan dengan penemuan di atas?

A          Bukti Islam datang dari India
B          Bukti yang dikemukan oleh John Crawford
C         Bukti Islam telah dibawa oleh mubaligh China Islam
D         Bukti  Islam disebarkan oleh pendakwah berketurunan Arab26.          Bagaimanakah Islam tersebar menerusi peranan Syahbandar?

A          Syahbandar telah membina banyak pondok dan madrasah
B          Keikhlasan Syahbandar menjemput ulama datang ke Pelabuhan
C         Kebijaksanaan Syahbandar menarik minat pedagang singgah di pelabuhan
D         Syahbandar menyediakan bahan dagangan yang akan ditukarkan dengan pedagang

27.          Wali Songo telah menjadikan Demak sebagai pusat gerakan dakwah Islamiah di Asia Tenggara. Dimanakah gerakan dakwah mereka tertumpu?

            A          Istana raja
            B          Masjid Agung
            C         Sekolah Pondok
            D         Kediaman Wali Songo

28.          Antara berikut yang manakah telah menarik orang ramai menganuti agama Islam?

I           Konsep Tuhan Yang Maha Esa
II          Persamaan taraf
III         Bersatu dengan tuhan
IV         Peluang mendapat jawatan

A          I dan II
B          I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV


29        Undang-undang syariah merujuk kepada

A          undang-undang berasaskan keadilan Islam  
B          undang-undang berdasarkan al-Quran dan sunnah
C         undang-undang Islam yang berasaskan perintah Allah
D         undang-undang keras yang menjatuhkan hukuman bunuh kepada pesalah


30        Apakah pengaruh tulisan jawi dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara?
           
I           Tulisan rasmi kerajaan Islam
II          Digunakan oleh pedagang
III         Motivasikan masyarakat
IV         Memperkayakan  bahasa Melayu
A          I dan II
B          I dan IV
C         II dan III
D         III dan IV

31        Apakah maksud persamaan taraf sesama manusia dalam Islam?
           
A          Tidak ada rakyat dan raja
B          Tiada sistem kasta dalam masyarakat
C         Cara hidup yang lengkap dan menyeluruh
D         Tidak ada orang kaya atau orang miskin

32        Antara berikut yang manakah sumber Baitulmal?
           
I           Harta individu
II          Sedekah
III         zakat fitrah
IV         Cukai pendapatan

A          I dan II
B          I dan IV
C         II dan III
            D         III dan IV
33       
·         Abdul Rauf Singkel
·         Syeikh Nurudin al-Raniri

Bagaimanakah tokoh di atas berjaya meniup semangat perjuangan penduduk tempatan menentang penjajah Barat?

A          Mengukuhkan konsep Jihad
B          Membentuk pasukan tentera
C         Menterjemah hasil karya Barat
D         Mendapatkan bantuan Turki Uthmaniyah

SKEMA BAB 7
Bil
 Jawapan   
Ms

Bil
  Jawapan   
Ms
1
D
175,177,178

18
B
188
2
B
180-181

19
A
181
3
C
186

20
D
184
4
C
183

21
C
176
5
D
180

22
A
175
6
D
189

23
D
181/182
7
B
181

24
A
183
8
C
178

25
A
182/183
9
A
180

26
C
180
10
B
176

27
B
184
11
D
180

28
A
185
12
D
191

29
B
186
13
C
183

30
B
188/189
14
B
177

31
B
185
15
C
188

32
C
191
16
A
176

33
A
189
17
A
179-185No comments:

Post a Comment