ad

Friday, 5 September 2014

Trial SPM SMK Jenjarom 2014

Credict to Pn Nurul Mardiah bt Ramli

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan
1          Jadual berikut menunjukkan tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa dalam
peningkatan tamadun manusia.

Tamadun
Tokoh Pembina Empayar
Yunani
Alexander The Great
Rom
    Julius Caesar, Augustus Caesar
India
X
China
Y

(a)        Namakan tokoh X dan Y.

                        X :.............................................................................................................[1 markah]

                        Y :............................................................................................................ [1 markah]

(b)        Nyatakan dua cara perluasan kuasa di atas dijalankan.

1...............................................................................................................................

                        2................................................................................................................................
[2 markah](c)        Jelaskan dua tujuan perluasan kuasa ini  dilakukan.

1................................................................................................................................

                        2...............................................................................................................................
[2 markah]

(d)        Berdasarkan kajian sejarah anda,  apakah kesan daripada perluasan kuasa tersebut?

..................................................................................................................................

                        ..................................................................................................................................
[2 markah]

(e)        Pada pandangan anda, mengapakah perluasan kuasa  pada masa sekarang perlu dielakkan?

.................................................................................................................................

                        .................................................................................................................................
[2 markah]

2          Kedatangan Islam telah membawa unsur baru dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara.

(a)          Namakan  kerajaan Islam yang  dijadikan model bagi institusi  kesultanan  di Asia Tenggara.

...................................................................................................................................
                                                                                                                                            [1 markah]

(b)        Jelaskan dua  gelaran berunsur Islam digunakan oleh raja-raja Melaka.
1...............................................................................................................................

2.................................................................................................................................
                                [2 markah]

(c)        Buktikan tiga pengaruh Islam dalam sistem pentadbiran  dan pemerintahan di Asia Tenggara.
1...............................................................................................................................

2.................................................................................................................................

3..............................................................................................................................
                                [3 markah]

(d)        Bagaimanakah pengaruh sistem pemerintahan dan pentadbiran Islam dapat menjana kemajuan negara?

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................
[2 markah]

(e)        Jelaskan keistimewaan Islam sehingga agama ini dapat mempengaruhi  pelbagai
                        kehidupan masyarakat hari ini.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
[2 markah]
3          Media cetak merupakan saluran yang berkesan untuk menyampaikan mesej bagi membangkitkan kesedaran kebangsaan sejak dahulu hingga kini.

(a)        Senaraikan dua akhbar yang membangkitkan kesedaran kebangsaan.

1............................….…………………………………………............………………….

2................................................................................................................................
 [2 markah]

(b)        Nyatakan isu politik yang menjadi kritikan para wartawan pada tahun 1930-an.
..................….……………………………………………………............……………….

...................................................................................................................................
[2 markah]

(c)        Jelaskan  dua  mesej yang ingin disampaikan  melalui Majalah Guru.

1............................….…………………………………………............………………….

2................................................................................................................................
 [2 markah]


(d)        Pada pandangan anda, adakah releven akhbar dijadikan saluran untuk  memberi
                        kesedaran masyarakat hari ini  meningkatkan kemajuan dan kemakmuran
                        negara?

..............................…………….……………………………………………………..........
...................................................................................................................................
[2 markah]

(e)          Pada pandangan anda, berjayakah media cetak  membangkitkan kesedaran kebangsaan masyarakat Malaysia pada hari ini?
                        Kemukakan alasan anda.      
..............................…………….……………………………………………………..........
...................................................................................................................................
[2 markah]


4          Sistem kehakiman negara Malaysia telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia.
                        
(a)        Namakan dua mahkamah yang wujud di Malaysia.

1..............................….……………………………............……………………………..
                                                                                                             
2................................…………….………………............……………………………….
[2 markah]

(b)        Jelaskan dua bidang kuasa badan kehakiman di Malaysia.

1...............................….……………………………............…………………………….
                                                                                                             
2.................................…………….………………............………………………………
[2 markah]

(c)        Pada pandangan anda, mengapakah sistem mahkamah di Malaysia disusun mengikut sistem hierarki?

.......................….……………………………............…………………………………….
                                                                                                             
.......................…………….………………............…………………………………….....
[2 markah]

(d)        Mengapakah badan kehakiman penting dalam sesebuah negara?

............................….……………………………............………………………………...
                                                                                                             
.................................…………….………………............…………………………….....
[2 markah]

(e)        Apakah cadangan anda untuk memperbaiki sistem kehakiman negara kita?

...............................….……………………………............……………………………...
                                                                                                             
.......................…………….………………............…………………………………….....
[2 markah]
Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja

5           Hijrah ialah perpindahan umat Islam daripada Makkah ke Madinah yang berlaku pada tahun 622M.

             (a)        Terangkan sebab dan tujuan hijrah di atas.                                             [4 markah]

(b)        Berdasarkan pernyataan di atas, berikan hujah untuk menolak pendapat orientalis  tentang hijrah sebagai satu pelarian.                                                       [4 markah]

            (c)        (i)   Berdasarkan kajian anda, mengapakah hijrah dianggap penting dalam sejarah
                              perkembangan Islam?                                                                         [6 markah]
   
                        (ii)  Sebagai seorang murid, mengapakah anda perlu melakukan hijrah dalam
                              hidup  anda?                                                                                         [6 markah]


6          Zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin telah mengukuhkan kemakmuran dan
 kegemilangan kerajaan Islam.

(a)         Bagaimanakah pemilihan khalifah dalam kerajaan Islam Madinah dilakukan?
      [4 markah]
           
(b)        Terangkan sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq sehingga baginda digelar
                        ‘Penyelamat Umat Islam’.                                                                        [4 markah]

(c)        (i)   Mengapakah konsep syura perlu diamalkan dalam pemilihan pemimpin masa
                  kini?                                                                                                     [6 markah]

(ii)  Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin, apakah usaha anda untuk
                  membangun dan memajukan kawasan anda?                                  [6 markah]


7          Zaman Gelap merupakan zaman kemerosotan Eropah bermula pada tahun 476  M.
(a)        Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.                                                  [4 markah]

(b)        Bagaimanakah masyarakat Eropah berjaya keluar dari Zaman Gelap?     
 [4 markah]

            (c)        (i)   Pada pandangan anda, apakah kesan terhadap negara sekiranya Zaman
                              Gelap  berlaku di negara kita?                                                                 [6 markah]

                        (ii)  Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada sejarah Zaman Gelap di Eropah.
[6 markah]


8          Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berjaya mempertahankan negara daripada mengalami imperialisme Barat.  Walau
            bagaimanapun Thailand tetap mengalami gerakan nasionalisme.

(a)          Mengapakah Thailand berjaya mempertahankan kemerdekaan negaranya?
  [6 markah]

(b)          Terangkan perkembangan nasionalisme di Thailand.                              [8 markah]

(c)          Sebagai warga Malaysia, mengapakah setiap rakyat perlu mempunyai semangat
                        nasionalisme?                                                                                           [6 markah]


9          Suruhanjaya Reid telah dibentuk pada bulan Mac 1956 yang diketuai oleh Lord Reid.       

(a)        Jelaskan peranan Suruhanjaya  Reid.                                                      [4 markah]

(b)         Jelaskan isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.     [4 markah]

            (c)        (i)   Berdasarkan kajian anda, apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah
                              Melayu 1957?                                                                                      [6 markah]

                                    (ii)  Mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu
                                          dihayati oleh generasi muda pada hari ini?                                          [6 markah]


10        Poster  berikut menunjukkan dasar negara iaitu Wawasan 2020.
            (a)        Apakah maksud Wawasan 2020?                                                           [4 markah]
(b)        Jelaskan cabaran yang perlu di atasi dalam Wawasan 2020.                  [4 markah]

(c)        (i)   Pada pendapat anda, apakah cabaran yang dihadapi oleh negara dalam
                  menjayakan Wawasan 2020?                                                             [6 markah]                  

(ii)  Cadangkan usaha anda yang berkesan untuk merealisasikan  Wawasan
      2020.                                                                                                    [6 markah]
11        Malaysia  telah melaksanakan hubungan luar dengan negara-negara lain sejak sebelum merdeka hingga kini.

(a)        Terangkan faktor  asas yang mempengaruhi pengubalan dasar luar Malaysia..                                                                                                                                                 [6 markah]                                                             

(b)        Jelaskan matlamat  penggubalan dasar luar di atas.                               [4 markah]
(c)        (i)  Pada pandangan anda, apakah faedah yang diperoleh negara melalui
             hubungan luar ini?                                                                           [6  markah]

      (ii)  Beberapa peristiwa  seperti penculikan di Sipadan, pencerobohan di Lahad
             Datu dan pencerobohan kapal-kapal nelayan negara luar telah menjejaskan
            hubungan  luar Malaysia.
Sebagai pemimpin, apakah yang akan anda lakukan untuk mengelakkan peristiwa  demikian berulang?                                                           [4  markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1 comment:

  1. salam cikgu bolehkah cikgu berikan jawapan d emel saya sindyliberty@gmail.com. Terima Kasih Cikgu

    ReplyDelete