ad

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Set 2

Modul dari Selangor

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan

1.      Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.

a)    Senaraikan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.

1.    …………………………………………………………………………………………

2.    …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]

b)    Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?

……………………………………………………………………………………………..
   
                                                                                                                                                        [1 markah]
c)    Nyatakan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasulullah?

……………………………………………………………………………………………..
          ……………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                         [2 markah]
d)    Pada pendapat anda,apakah sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang perlu dicontohi oleh pemimpin lain?

………………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………….[3 markah]

e)    Pengamalan nilai-nilai peribadi Rasulullah akan melahirkan masyarakat yang sejahtera.
Buktikan.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                           [2 markah]

2          Kerajaan Turki Uthmaniyah merupakan kerajaan Islam yang mampu bertahan hampir 600 tahun. .


                                   
(a)        Berikan nama pengasas Kerajaan Turki Uthmaniyah.

             :..................................................................................................................................
[1 markah]

 (b)       Jelaskan dua kejayaan perluasan kuasa Kerajaan dalam Turki Uthmaniyah

            (i) :………………………………………………………………………………………………

            (ii) :..................................................................................................................................
[2 markah]

(c)        Nyatakan dua faktor kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyah  .

   (i)....................................…………………………………………………………………………

   (ii)....................................…………………………………………………………………………
 [2 markah]

(d)        Pada pandangan anda, apakah sumbangan Kerajaan Turki Uthmaniyah kepada
perkembangan tamadun masa kini?      

   ................................……………………………………………………………………………

   ...............................……………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................
                                                                                                                                 [3 markah]

(e)        Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sifaf-sifat kepemimpinan Kerajaan
Turki Uthmaniyah yang boleh dicontohi oleh kepimpinan negara

   ...............................……………………………………………………………………………

   ...............................……………………………………………………………………………                                                                                                                                     [2 markah]
3.  Sistem Ahli telah menyediakan barisan pemimpin yang mantap dalam mendukung matlamat pembinaan Negara yang merdeka.

a)    Namakan dua tokoh yang dilantik di dalam Sistem Ahli .

1.    …………………………………………………………………………………………

2.    …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
b)    Nyatakan dua ciri  Sistem Ahli .

1.    …………………………………………………………………………………………

2.    …………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
c)    Mengapakah British bersetuju memperkenalkan Sistem Ahli ?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                            [2 markah]
d)    Bagaimakah pengenalan Sistem Ahli menyumbang ke arah usaha berkerajaan sendiri di Tanah Melayu?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

      [2 markah]
e)    Sistem Ahli adalah asas kepada Sistem Jemaah Menteri atau Kabinet hari ini. Nyatakan peranan Kabinet dalam memantapkan kestabilan Negara.
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                     [2 markah]
     

4. Akhbar, majalah dan novel memainkan peranan yang penting sebagai penggerak
      kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
a)

Senaraikan  namaakhbar , majalah dan novel yang telah menyedarkan dan memajukan bangsa  Melayu.
Akhbar
-          …………………………………………………………..
Majalah
-          …………………………………………………………..
Novel
-          ……………………………………………………………
                                                                                                                                 [3 markah]


b)
Kemukakan isu-isu sosial yang dibangkitkan dalam akhbar-akhbar Melayu pada tahun 1930-an.                                                                                                          ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

                                                                                                                     [ 2 markah ]


[

c)
Jelaskan mesej-mesej yang terdapat dalam novel pada tahun 1930-an.............................................................................................................................
............................................................................................................................
[2 markah]

d)
Andaikan anda seorang penulis, cadangkan tema penulisan yang dapat memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………
                                                                                                                        [3 Markah]  

Bahagian B
[60 markah]
Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini


Perjanjian Hudaibiyah
 
5. Rajah 1  menunjukkan pihak yang menandatangani Perjanjian Hudaibiyah
 


Rajah 1
a)    Jelaskan kandungan Perjanjian Hudaibiyah.
                                                                                                                        [ 4 Markah]
b)    Huraikan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah dalam perkembangan tamadun Islam.
                                                                                                                        [ 8 Markah ]
c)  i)  Pada pandangan anda, mengapakah perjanjian diperlukan di dalam pentadbiran negara.
                                                                                                                        [ 4 Markah ]
     ii)   Sekiranya anda dilantik sebagai seorang pemimpin, apakah tindakan anda untuk membentuk sebuah Negara yang aman dan bebas dari perbalahan.
                                                                                                                        [ 4 Markah ]

6.    Kedatangan Islam ke Asia Tenggara telah memberi kesan kepada sistem kehidupan rakyat di Tanah Melayu dalam aspek politik iaitu di dalam aspek pentadbiran dan perundangan.
a)    Jelaskan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan pentadbiran di Tanah Melayu.
                                                                                                                        [ 6 Markah ]
b)    Bincangkan perbezaan antara adat Perpatih dengan Adat Temenggung.
                                                                                                                                   [ 8 Markah ]

c)    Kecekapan sistem pentadbiran negara membolehkan kita bersaing dengan negara-negara maju di dunia.
        Cadangkan transformasi pentadbiran yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan bagi menghasilkan perkhidmatan yang cekap.
                                                                                                                                     [ 6 Markah ]

77.

Rajah berikut berkaitan dengan kesan-kesan Dasar Ekonomi British di Tanah Melayu

 

a)

 Nyatakan faktor yang mempengaruhi perkembangan bandar  
 di atas.


[ 4 markah]

b)

 Jelaskan kesan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Tanah 
 Melayu.


[ 4 markah]

c)
(i)
 Andaikan anda adalah seorang pegawai perancang bandar , apakah
 idea anda untuk memodenkan sebuah kawasan kampung menjadi
 bandar yang maju?[ 6 markah]


(ii)
Sebagai penganalisis Sejarah, ramalkan kemungkinan yang akan berlaku jika rakyat Malaysia mengamalkan semangat perkauman yang melampau.
[ 6 markah]


8.         Negara dan bangsa Malaysia telah diasaskan sejak  zaman Kesultanan Melayu Melaka  lagi.

a)   Terangkan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 
                                                                                                                           [4 markah]

b)   Jelaskan warisan pensejarahan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan     oleh negeri-negeri Melayu lain pada hari ini.                                            
                                                                                                                                   [4markah]
                             
c) (i)     Mengapakah kita harus berbangga dengan pencapaian Kesultanan Melayu Melaka?
                                                                                                                                      [6 markah]

(ii)Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka untuk kegemilangan bangsa dan negara Malaysia.                        
 [6 markah]

9.        Gambar 1 menunjukkan penyatuan orang-orang Melayu akibat  pengenalan Malayan Union pada tahun 1946.
(a)          Terangkan  sebab British menubuhkan Malayan Union.
                                                                                                                                                 [4 markah]
(b)          Mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union? 
                         [4 markah]

(c)       (i)        Sekiranya anda sebagai pemimpin masyarakat tempatan ketika itu, bagaimanakah tindakan anda menyatukan orang Melayu  untuk menentang Malayan Union?                                                                                                                                                                                           [6 markah]

(ii)        Pada pandangan anda, apakah faktor  yang membawa kejayaan orang Melayu dalam     perjuangan penentangan penubuhan Malayan Union?
                                                                                                                               [6 markah]

10      (a)     Terangkan empat usaha yang dilakukan oleh penduduk Tanah Melayu untuk                                   mengadakan pakatan murni.
[6markah]
          (b)     Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan Murni.
[4markah]
          (c)     (i)      Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum,                                                 mengapakah kita perlu menghormati prinsip pakatan murni ?
[5markah]
                   (ii)     Pada pandangan anda, apakah yang mungkin terjadi jika masyarakat di                                                negara kita mengabaikan prinsip pakatan murni?
                                                                        [5markah]                                                       

 

 
[Lihat Sebelah
SULIT
 
11      Kebuntuan dalam siri rundingan penyelesaian Perang Dunia Kedua menimbulkan bibit        perpecahan dan akhirnya membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin.

          (a)     Jelaskan maksud blok dunia
[4markah]

          (b)     Nyatakan perbezaan ideologi  kapitalis dengan ideologi komunis
[4markah]

          (c)     (i)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perang Dingin
          terhadap kesejahteraan sejagat .
[6markah]

        (ii)    Pada pandangan anda, apakah langkah yang boleh diambil untuk          mengelakkan berlakunya Perang Dingin.
[6markah]


KERTAS SOALAN TAMAT

           4 comments:

 1. Cikgu, tumpang tanya...soalan ni ada tak jawapan nya?

  ReplyDelete
 2. Nak jawapan untuk soalan soalan ini Pls :)

  ReplyDelete
 3. ada skema jawapan tak

  ReplyDelete
 4. soalan reti buat jawapan mana??????????????????????????????????

  ReplyDelete