ad

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Set 1

Modul dari Selangor

Bahagian A
[40 markah]
Jawabsemuasoalan

1.         Tafsiran konsep tamadun berbeza mengikut pandangan Islam dan Barat.

(a)        Apakahmaksudtamadundaripadaperspektif Islam?

            ..:………………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………………..
                                                                        [2 markah]

(b)       Nyatakantafsirantamadunmengikutpandangansarjana Barat.

            …...…........................………………………………………………………………...............

            …...................................................................................................................................
[2markah]

(c)        Jelaskanduacirri tamadunmanusia.  

1…………………….....………......................……………………………………………

2………….........................…………………………………………………………………
[2 markah]

(d)        Mengapakahkawasanlembahsungaidipilihuntukpembentukantamadunmanusia?

………………………….....………......................……………………………………………

….………….........................…………………………………………………………………
[2 markah]

(e)       Apakahbuktimasyarakat Malaysia adalahmasyarakat yang bertamadun?

.....…………………..........................………………………………………………………....

            ….………………………………………….........................……………………………….....
 [2 markah]
2.         Piagam Madinah merupakan sebuah perlembagaan bertulis Islam pertama yang dirangka pada tahun 622 M bersamaan 1 H.

(a)         Siapakah yang merangkaPiagamMadinah?
            .....................................................................................................................................
                        [1 markah]

(b)         Nyatakanasas yang digunakanuntukmerangkaPiagamMadinah.
.....................................................................................................................................
                                                            .....................................................................................................................................
                        [2 markah]

(c)         JelaskanduakandunganPiagamMadinahdarisudutsosial.
1.....................................................................................................................................

            2....................................................................................................................................
[2 markah]

(d)         JelaskanduasumbanganPiagamMadinahterhadapperkembangansejarah Islam.
1.....................................................................................................................................

            2....................................................................................................................................
[2 markah]

(e)         Padapendapatanda, apakahmanfaat yang diperoleh negara melalui aplikasi Piagam Madinah dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia.
           
            .....................................................................................................................................
                                                            .....................................................................................................................................

            .....................................................................................................................................
                        [3 markah]3          Rajah 1 merujukkuasaimperialisBarat di Asia Tenggara pada abad ke-15 hinggaawal abad ke-19.

ImperialisBarat
Negara Taklukan
Sepanyol
Filipina
Belanda
X
Perancis
Y
British
TanahMelayu ,Burma
                                                Rajah 1

(a)        Namakan  negara taklukanimperialisBaratberikut:

X : ……………………………………..………………………………………………[1 markah]

Y:………………………………………………………………………………………[1 markah]

(b)        Mengapakah Asia Tenggara menjadi sasaran imperialisme Barat?

........................................……….......……………………………………………………………

   ....................................……….......………………………………………………………………
                                                                                                                                       [2 markah]                                                               
(c)       Jelaskan kesan perkembangan  sistem perhubungan dan pengangkutan terhadap perluasan imperialisme Barat di Asia Tenggara.(KBAT)

........................................……….......……………………………………………………………

   ....................................……….......………………………………………………………………
                                                                                                                                       [2 markah]


(d)       Berdasarkan pengetahuan anda, apakah imperialisme bentuk baharu yang sedang melanda negara kita ketika ini? (KBAT)                                                      

.........................................……….......……………………………………………………………

   .....................................……….......………………………………………………………………
                                                                                                                                                  [2 markah]

(e)                    Sebagaiwarganegara yang patriotik, apakahtanggungjawabandauntukmengelakkan
            Berlakunya imperialism baharu di Malaysia? (KBKK)                                  

........................................……….......……………………………………………………………

   .....................................……….......………………………………………………………………
                                                                                                               [2 markah]           

4          Rajah menunjukkan cirri Parlimen Malaysia.
 


(a)        Lengkapkan cirri berikut:
X  :……………………………………………………………………………………………...
Y  :……………………………………………………………………………………………..
[2 markah]

(b)        ApakahfungsiParlimen Malaysia?
.......................................................................................................................................
                        [1 markah]
(c)        SenarikanduakeahlianDewan Negara.                                 
1....................................................................................................................................
                                                            2.....................................................................................................................................
                        [2 markah]

(d)        Jelaskanmaksudundang-undangberikut:
            Akta
………………..…………………………………………………………………………………
[1 markah]                  
Enakmen
.....................................................................................................................................
                                    [1 markah]
(e)        Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah andamenghormati Parlimen Malaysia?
.....................................................................................................................................
                                                            .....................................................................................................................................

            .....................................................................................................................................
            [3 markah]
Bahagian B
[60 markah]
Jawab tigasoalan sahaja

5 (a)      Apakah maksud hijrahdalamkontekstamadun Islam?                       [4 markah]

(b)        Jelaskanbuktiuntukmenolakpandangan Barat yang menyatakanhijrahadalahsatupelarian.                                                                                     [4markah]

(c)        (i)         Sejauhmanakahperistiwahijrah member impakkepadaperkembangan
                        agama Islam padahariini?                                           [6markah]

(ii)        Hijrahpadahariinidapatmembentukperubahandalamdiriseseorang.
 Berikanulasananda.                                                                           [6markah]


6        Kerajaan Bani Abbasiyah yang diasaskan pada tahun 750 masihi telah memberikan            sumbangan dalam perkembangan ilmu kepada peradaban dunia Islam dan barat.
(a)     Terangkan kegiatan penterjemahan yang berlaku pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah.     
[4markah]
(b)     Jelaskan peranan Kota Baghad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman kegemilangan Kerajaan Bani Abbasiyah.                                      
[4markah]
          (c)     (i)      Pada pendapat anda, apakah usaha yang dilakukan oleh Malaysia untuk
          menjadi pusat kecemerlangan ilmu dunia.                  
[6markah]
         (ii)     Berdasarkan kajian anda terhadap kegemilangan kerajaan Bani
         Abbasiyah, nyatakan iktibar yang boleh diambil untuk menjadikan negara          kita lebih gemilang pada masa akan datang.                                    
[6markah]


Pemerintahan Beraja
 
Text Box: Kedatangan Islam di Asia Tenggara7         
 Rajah menerangkan tentang perubahan yang berlaku dalampemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara setelah menerima pengaruh Islam.
(a)        Nyatakanperubahan yang dimaksudkan tersebut.[8 markah ]
(b)        Jelaskan cara hidup Islam yang diasimilasikan dalam budaya masyarakat di Asia    Tenggara.                                                                              [4markah ]
(c)(i)    Jelaskanpenerapanunsur Islam dalampentadbiran Malaysia.                [4 markah]
    (ii)    Sekiranyaandapemimpinnegara, apakahnilai-nilai Islam yang perludiamalkanbagimenjaminkecekapanpentadbirankerajaan?                                                        [4 markah]           

8          Kesedaransemangatkebangsaan di Tanah Melayutelahmembangkitkanperasaanmenentangpenjajah.
(a)        Terangkanfaktorpemangkingerakannasionalisme di Asia Tenggara sehinggaPerangDuniaKedua.                                                                                                [8 markah]
(b)        Kesedaransemangatkebangsaan di Tanah MelayumenghadapitekanansemasapendudukanJepun (1941-1945).
(i)         ApakahtindakanpemerintahJepun yang membangkitkansemangatkebangsaanpenduduktempatan?        [4 markah]
(ii)        Jelaskangerakan anti-Jepun di Tanah Melayu.                                      [4 markah]
(c)        Sebagaigenerasi muda apakahcadanganandabagimemupuksemangatnasionalismedalamkalanganremaja masa kini?                                               [4 markah]
9          Wujudperbezaantentangkonseppembinaannegaradanbangsadahuludankini.
(a)        JelaskankonsepkerajaanmenurutmasyarakatMelayutradisional.[4 markah]
(b)        Jelaskankonsepkerajandannegerikesandaripadapenjajahan Barat.[4 markah         ]
(c) (i)   Bagaimanakah hubungan dua hala antara rakyat dengan raja dalam masyarakat Melayu tradisional terbentuk?(KBAT)         [6 markah]                                        
(ii)        Jelaskanusahaandabagimerealisasikanpembinaannegaradanbangsa
 Malaysia yang bersatudanmaju. (KBAT)                                                 [6 markah


Tarikh
Dasar
Mac 1983
DasarPenswastaan
Mac 1984
DasarKependudukan
10                                                                   
     
Jadual 2 merupakan dasar yang diperkenalkanolehPerdanaMenteri Malaysia keempat
IaituDato’ Seri Dr Mahathir Mohamad.

(a)        Jelaskanmatlamatdasarpembangunanekonomidi atasdiperkenalkan.    [8markah]

(b)        AdakahandamenyokongDasarPenswastaandilaksanakan di negarakita?
            Berikanulasananda.    (KBAT)                                                                [6 markah]

(c)        Apakah manfaat kepada negara melalui pengenalan Dasar Pendudukan? (KBAT)
      [6 markah]


11        Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) ditubuhkanpada 8 Ogos 1967 melaluitermeterainyaPerjanjian Bangkok.
(a)        Jelaskanmatlamatpenubuhan ASEAN.                                                   [4markah]
(b)        Sejauhmanakah ASEAN mencapaikejayaandalammewujudkankerjasamadanmengekalkan            kestabilanpolitik di rantau Asia Tenggara. Buktikan.       [10markah]
 (c)       Apakahfaedah yang dinikmatioleh Malaysia denganmenganggotai ASEAN?
[6 markah]2 comments:

  1. where is your answer???? help

    ReplyDelete
  2. Tolong publish skema soalan ini.

    ReplyDelete