ad

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Set 3

Bahagian A
[40 markah]
Jawabsemuasoalan

1          Gambarberikutmenunjukkansumbangantamadun Romdalambidangsenibina.

                                    X                                                                            Y

(a)        Namakanbinaan di atas.

            X :..................................................................................................................................

            Y :..................................................................................................................................
[2 markah](b)        Nyatakanfungsibinaan di atas.

            X :………………………………………………………………………………………………

            Y :..................................................................................................................................
[2 markah]

(c)        JelaskankeistimewaansenibinaTembokBesar China.

   ....................................…………………………………………………………………………

   ....................................…………………………………………………………………………
 [2 markah]

(d)        Pada pandangan anda, mengapakah generasi masa lampau mampu membina
senibina yang menarik dan unik?      

   ................................……………………………………………………………………………

   ...............................……………………………………………………………………………                                                                                                                   [2 markah]

(e)        Bagaimanakahcarauntukmelahirkanmasyarakat yang majudanberteknologi di
negarakita?

   ...............................……………………………………………………………………………

   ...............................……………………………………………………………………………                                                                                                                   [2 markah]


2                             PerjanjianberikutmelibatkanNabi Muhammad  SAW  denganpenduduksukukaumArab Madinah.

TAHUN
PERJANJIAN
621M
PerjanjianAqabahPertama
622M
PerjanjianAqabahKedua

(a)           Namakansukukaum Arab Madinah yang terlibatdalamperjanjian di atas.

.................................….……………………………............…………………………………
                                                                                                             
.............................…………….………………............……………………………………
 [2 markah]

(b)           Nyatakanisikandunganperjanjianberikut:

(i)             PerjanjianAqabahPertama

        ….…………………………………………………………………………….…………
[1 markah]
(ii)           PerjanjianAqabahKedua
                       
                        ………………………………………………………………………………………….
                                                             [1 markah]
(c)       MengapakahpendudukMadinahmenjemputNabi Muhammad SAWberhijrahkeMadinah?                 

.................................….……………………………............…………………………………
                                                                                                             
.................................…………….………………............……………………………………
 [2 markah]

(d)        JelaskanduakesanperjanjianAqabahKeduakepadamasyarakat Islam.

1...............................….……………………………............…………………………………
                                                                                                             
2. .............................…………….………………............……………………………………
 [2 markah]

(e)        Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada peristiwa perjanjian Aqabah di atas.

.................................….……………………………............…………………………………
                                                                                                             
.................................…………….………………............……………………………………
 [2 markah]


3              Suruhanjaya Reid dibentuk pada bulan Mac 1956 selepas rundingan kemerdekaan di London.
                
(a)        Namakan dua anggota Suruhanjaya Reid.
           
1.....................................................................................................................................

            2. ...................................................................................................................................
[2 markah]

(b)        Nyatakan peranan Suruhanjaya Reid.

.......................................................................................................................................

            .......................................................................................................................................
[2 markah]

(c)        Senaraikan dua pihak yang turut memberi cadangan dalam Suruhanjaya Reid.

1.....................................................................................................................................

            2. ...................................................................................................................................
[2 markah]

(d)        Sekiranya anda sebagai ahli jawatan kuasa pada ketika itu, apakah isu-isu yang akan
            beri perhatian dalam Suruhanjaya Reid?

.......................................................................................................................................

            ........................................................................................................................................
[2 markah]

(e)       Pada pandangan anda, apakah kepentingan Suruhanjaya Reid kepada negara hari ini?

.......................................................................................................................................

            .......................................................................................................................................
[2 markah]4          Rajah di bawahmenunjukkanhierarkikehakiman Malaysia.
Y

X


(a)        Lengkapkan nama mahkamah X dan Y.

            X :..........….……………………………............…………………………….........................

            Y :...........….……………………………............…………………………….........................


(b)        JelaskanduabidangkuasaBadanKehakiman di Malaysia.

1.....................................................................................................................................

            2. ...................................................................................................................................
[2 markah]

(c)        Jelaskan sebab sistem mahkamah di Malaysia mengikut sistem hierarki.

.......................................................................................................................................

            .......................................................................................................................................
[2 markah]

(d)        Mengapakah badan kehakiman diperlukan dalam  sesebuah negara?
.......................................................................................................................................

            .......................................................................................................................................
[2 markah]

(e)        Bagaimanakahcarauntukmemantapkanbadankehakimannegara?   

.......................................................................................................................................

            .......................................................................................................................................
[2 markah]
Bahagian B
[60 markah]
Jawabtigasoalansahaja
5          Pembinaan tamadun Hwang Hoberasaskanperanansungai Hwang Ho yang telahmenyuburkankawasansekitarnya.
(a)        Jelaskanbentukkepercayaantamadun Hwang Ho yang berkekalansehinggahariini.                                                                                                            [4markah]
(b)        Terangkan sumbangan tamadun Hwang Ho pada peradaban dunia.           [4markah]
(c)        (i)    Pada pandangan anda, mengapakahkerajaan Malaysia memberitumpuan
kepadasektorpertanian?                                                                     [6markah]

(ii)  Cadangkanusahaandadalammeningkatkanperkembanganekonominegara
kita.                                                                                                        [6 markah]

6 Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAWtampuk pentadbiran kerajaan Islam Madinahditeruskan oleh empat orang Khulafa al-Rasyidin.
                                                                                                                                                    
(a)         Terangkan sumbangan Saidina Abu Bakar Al Siddiq. semasa menjadi Khulafa al-Rasyidin yang pertama.                                                                  [6 markah]

(b)         Jelaskan pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab semasa
pemerintahannya.                                                               [8 markah]

(c)          Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam
memperkukuhkan kedaulatan negara Malaysia.                                           [6 markah]

7          MasyarakatEropahpernahberadadalamZamanGelap.
                                                                   
(a)        Apakah yang dimaksudkandenganZamanGelap ?                                [4markah]

(b)        Terangkan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.                                      [4 markah]
           
(c)        (i)     Jelaskan ciri-ciri  persamaan  sistem feudal di Eropah dengan ciri-ciri
            feudalismeyang  terdapat  dalam  masyarakat Melayu tradisional.[6 markah]

(ii)     BagaimanakahcarauntukmengelakkanberlakunyaZamanGelap di negara
            kita?                                                                                                        [6 markah]8        Negara  Asia Tenggara yang bebasdaripadaimperialisme Barat ialah Thailand

(a)        Bagaimanakah Thailand berjayamengelakkanberlakunyaimperialisme Barat?
                                                                                                                           [4 markah]

(b)        Gerakannasionalisme di Thailand berbezadaripada yang berlaku di negaralain di Asia Tenggara yang bersifat anti-penjajah. Jelaskan..                                [4markah]

(c)        (i)     Jelaskan pengajaran sikap yang perlu dicontohi oleh generasi  hari ini daripada
                        sejarah Thailand di atas.                                                         [6markah]

            (ii)Berikan cadangan anda dalam pemupukan semangat nasionalisme di kalangan
            generasi muda kita pada hari ini.                                [6 markah]

9          Persatuan-persatuan Melayu memainkan peranan penting dalam perjuangan nasionalisme orang Melayu pada awal abad ke-20.

(a)        Jelaskan matlamat penubuhan persatuan-persatuan Melayupadaawalabad ke-20.
[4markah]

(b)        Terangkanlangkah-langkahKesatuanMelayuMuda (KMM) menyemaisemangat
             rakyat di Tanah Melayu.                                                                                [4markah]

(c)        (i)      SebagaipenasihatPersatuanSejarah, jelaskancadanganandauntuk
            menanamkansemangatsetiadancintakannegaradalamkalanganpelajar                                                                                                   [6 markah]

          (ii)    Jelaskan sebab penubuhan persatuan sangat berkesan dalam meniup
            semangat kebangsaan di  kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini.
[6 markah]
         
10        Setelahnegaramencapaikemerdekaan, pelbagai usaha terus dijalankan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan di negara kita

(a)      Jelaskan cadangan Penyata Razak  1956.                                                        [4 markah]
                                                                                               
(b)     Jelaskan syor yang  dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib.[4markah]

(c)      (i)     Mengapakah Kajian Aminuddin Baki 1965 dan Jawatankuasa Kabinet 1974
          diperkenalkan?                                                                                [6 markah]                                      
(ii)    Bagaimanakahsistempendidikanbolehmembentukperpaduankaum di
negarakita?                                                                                         [6 markah]

11        Negara-Negara Selatan juga dikenali sebagai negara.negara dunia ketiga.

(a).       Jelaskan ciri-ciri Negara-Negara Selatan.                                                     [4 markah]

(b)        Jelaskan sumbangan Malaysia dalam Negera-Negara Selatan.                   [4 markah]
(c)        (i)   Pada pendapat anda, apakah kesan pergantungan Negara-Negara Selatan pada
                  negara maju?                                                                                            [6 markah]

(ii)  Bagaimanakah Negara-Negara Selatan pada hari ini dapat mengurangkan
pergantungan kepada negara maju dalam membangunkan ekonomi?[6 markah]


KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment