ad

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Ulangkaji

MODUL ULANGKAJI MELAKA 

BAHAGIAN A
SOALAN STRUKTUR

TAMADUN HWANG HO- SUSUN LAPIS MASYARAKAT
1.

a.    Nyatakan dua golongan yang terdapat dalam susun lapis masyarakat di atas
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                              (2  markah)


b.    Apakah fungsi golongan hamba dalam Tamadun Hwang Ho
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                              (2  markah)
c.    Berikan dua bentuk agama dan kepercayaan  masyarakat Tamadun Hwang Ho?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                              (2  markah)
d.    Berikan dua sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                              (2  markah)
e.    Pada pendapat anda, mengapakah amalan perhambaan tidak sesuai diamalkan pada masa kini?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                              (2  markah)

ATAU
Tamadun Hwang Ho adalah tamadun terawal di China yang memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.
2.
a.    Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
b.    Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan masyarakat dalam Tamadun Hwang Ho?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)

c.    Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
d.    Senaraikan dua ciri negara kota dalam Tamadun Hwang Ho?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
e.    Pada pendapat anda apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)ATAU
Tamadun Hwang Ho yang muncul daripada kesuburan tanah di Hwang Ho telah memberi pelbagai sumbangan kepada dunia hingga kini.
3.
a.    Namakan duan dinasti beraja dalam tamadun China.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
b.    Apakah yang anda faham dengan konsep ‘mandat dari tuhan’ yang diamalkan dalam tamadun ini?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
c.    Nyatakan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
d.    Apakah amalan keagamaan dan kepercayaan yang diamalkan dalam tamadun Hwang Ho

______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
e.    Nyatakan iktibar yang boleh kita contohi dari kegemilangan tamadun Hwang Ho.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
ATAU
4.

a.    Berikan nama dua dinasti yang pernah memerintah Tamadun Hwang Ho.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
b.    Senaraikan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)

c.    Apakah kemajuan yang telah dicapai oleh tamadun tersebut dalam bidang pertanian?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
d.    Mengapakah pertanian penting kepada kemajuan sesebuah tamadun
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
e.    Pada pendapat anda apakah usaha yang telah dijalankan bagi memajukan bidang pertanian di Malaysia?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2     markah)

5.         Nabi Muhammad S.A.W. telah menandatangani perjanjian  Aqabah Pertama dan perjanjian Aqabah Kedua dengan suku arab sebelum berhijrah ke Madinah.

(a)  Namakan dua suku Arab Madinah  yang menandatangani perjanjian tersebut.

      i)          ……………………………………………………………………………………

      ii)         ……………………………………………………………………………………

b)   Namakan dua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut

      i)          …………………………………………………………………………………….

      ii)         …………………………………………………………………………………….
                                                                                     

c)   Di manakah Perjanjian Aqabah Pertama diadakan?

      i)          ……………………………………………………………………………………..

      ii)         ……………………………………………………………………………………..

d)   Nyatakan dua isi perjanjian Aqabah Pertama.

      i)          …...............................................................................................................................

      ii           …................................................................................................................................
                                                                                    

e)   Senaraikan dua isi perjanjian Aqabah Kedua.

      i)          …................................................................................................................................

      ii)         …...............................................................................................................................

f)    Mengapakah suku kaum Madinah menandantangani perjanjian tersebut?

      i)          ………………………………………………………………………………………

      ii)         ………………………………………………………………………………………
                                                                                   

      g)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah?

            i)          ……………………………………………………………………………………..

            ii)         ……………………………………………………………………………………..
           
      h)   Pada pendapat anda, apakah nilai  yang boleh diperoleh daripada peristiwa perjanjian tersebut.

            i)          …..............................................................................................................................

            ii)         …..............................................................................................................................


6.   Jadual berikut menunjukkan sistem pentabdiran di Kelantan.
Sultan
Sistem pentabdiran
Sutan Muhammad I
X
Sultan Muhammad II
Jemaah Menteri

   

      a) Apakah X ?
i)          ................................................................................................................
      b) Nyatakan usaha Sultan Muhammad II untuk memantapkan pentadbiran.
i)          ................................................................................................................
ii)         ................................................................................................................
iii)         ................................................................................................................
–          ................................................................................................................
      c) Senaraikan empat Jemaah Menteri dan bidang tugasnya.
i)          ................................................................................................................
ii)         ................................................................................................................
iii)         ................................................................................................................
–          ................................................................................................................
      d) Apakah kesan penubuhan Sistem Jemaah Menteri Kelantan?
i)          ................................................................................................................
iii)         ................................................................................................................
–          ................................................................................................................
      e)   Terangkan ciri-ciri system pemerintahan yang dilaksanakan semasa pemerintahan Sultan Muhammad II (1836 – 1886) di Kelantan.
i)          ................................................................................................................
            ii)         ................................................................................................................
      f)   Jelaskan kepentingan permuafakatan dalam pemerintahan bagi sebuah Negara berbilang kaum di Malaysia
i)          ................................................................................................................
            ii)          ................................................................................................................
                                                                                      
                                  DASAR PENSWASTAAN
7.

a.    Apakah yang kamu faham dengan Dasar Penswataan
______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                                    (2  markah)
b.    Namakan  badan yang bertanggungjawab sebagai jawatankuasa  penswastaan melalui Dasar Penswastaan ini?
______________________________________________________________
(1    markah)
c.    Nyatakan dua tujuan Dasar Penswastaan diperkenalkan?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2    markah)
d.    Namakan syarikat-syarikat yang terlibat dalam penswastaan

______________________________________________________________
______________________________________________________________
                                                                                                          (2 markah)

e.    Sebagai rakyat Malaysia mengapakah anda menyokong Dasar Penswastaan?


______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

8.         “KITA berharap rakyat  Malaysia yang dilahirkan hari ini dan pada tahun akan datang menjadi generasi terakhir warganegara kita yang tinggal di negara digelar 'membangun'. Matlamat utama yang patut kita tujui ialah Malaysia menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020.”
( Utusan Malaysia 28 Feb 1991 )

(a)
Namakan tokoh yang mencetuskan idea tersebut.


i)
…………………………………………………………………………………………[ 1 markah ]


(b)
Nyatakan dua matlamat Wawasan 2020.


i)
………………………………………………………………………………………


ii
………………………………………………………………………………………[ 2 markah ]


(c)
Senaraikan tiga daripada sembilan cabaran yang terdapat dalam wawasan itu.


i)
………………………………………………………………………………………


ii)
………………………………………………………………………………………


iii)
………………………………………………………………………………………[ 3 markah ]
(d)
Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah kita dapat mengatasi cabaran bagi memastikan Wawasan 2020 dapat dicapai?………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..[ 2 markah ]


(e)
Pada pendapat anda, bagaimanakah keadaan negara kita apabila Wawasan 2020 berjaya direalisasikan?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..[ 2 markah ]


BAHAGIAN B.

9.  Pembentukan Negara bangsa moden di Eropah berbeza dengan pembinaan Negara bangsa Islam dan Negara kita.
      a)   Terangkan proses pembentukan Negara bangsa di Itali pada abad ke-19
      b)   Terangkan cara Otto Eduard von Bismarck membentuk Negara bangsa di Jerman
      c)   Mengapakah kita mesti mencontohi pembinaan Negara Islam di Madinah dalam pembinaan Negara bangsa kita?
      d)   Sebagai golongan remaja, jelaskan bukti ketaatan anda kepada raja, pemimpin dan Negara.


10. 

Hijrah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 M.


(a)
Apakah yang anda faham dengan maksud hijrah.[ 4 markah ]


(b)
Jelaskan sebab hijrah terjadi.[ 8 markah ]
(c)     Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada peristiwa hijrah?
                                                                                                                                    [8 markah]
11.
Yang di Pertuan Agong
 Dewan Rakyat                                    Dewan Negara

1.
a)    Terangkan tentang keanggotaaan Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam  Parlimen Malaysia                                                                                    
 (8 markah)
b)    Jelaskan proses meluluskan undang-undang di Parlimen
(6 markah)

c)    Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen harus dipertahankan di negara Malaysia?
(6 markah)

12.
Badan Kehakiman adalah antara badan terpenting dalam sistem pemerintahan negara. 


a.    Jelaskan tentang kuasa Badan Kehakiman dan Sistem Mahkamah di Malaysia   di Malaysia.
 (6 markah)

b.    Bincangkan kedudukan hakim  dalam Badan Kehakiman negara Malaysia.
 (8 markah)

c.    Pada  pendapat  kamu mengapakah setiap negara memerlukan badan kehakiman?                       
(6 markah)
13. https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKUJdcmPKf28jaE0QkeK_PTKZ1mrGZMBCH8uVM7BhYxi6tYQq5uN6vIuXd


3     (a)        Jelaskanmaksudwarna-warna yang terdapatpadaBenderakebangsaan.         
[6 markah]
       (b) TerangkankepentinganJalurGemilangkepadarakyatnegaraini.       
[8markah]
(c)Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan cara kita menunjukkan kesetiaan terhadap negara melalui Jalu rGemilang?
                                                                                                                                                [6markah]KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment