ad

Tuesday, 2 September 2014

Trial SPM 2014 Pasir Gudang

Thanx a lot Cikgu Normadiah!

BAHAGIAN A
[40 markah]
Jawab semua soalan.

1.      Gambar  1 menunjukkan sebuah naskah yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskrit dalam pendidikan zaman tamadun India.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Rigveda_MS2097.jpg/300px-Rigveda_MS2097.jpg
a)         Senaraikan dua ciri pendidikan agama dalam tamadun India pada
       Zaman Vedik.                                                                       
      i)...........................................................................................................................................
     ii)..........................................................................................................................................
                                                                                                                                    [2 markah]


b)        Terangkan tujuan pendidikan dalam tamadun India?             
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   [2 markah]
c)         Pendidikan di India pada Zaman Vedik memberikan penekanan kepada pendidikan
agama. Pada pendapat anda, mengapakah kita juga  perlu berbuat demikian ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[3 markah]
d)        Pada pendapat anda, mengapakah sesebuah negara perlu memberikan penekanan
kepada pembangunan pendidikan ?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[3 markah]2.      a) Nyatakan DUA peraturan percukaian yang dilaksanakan di Melaka pada kurun ke-15?        i) ......................................................................................................................................
           ii) .....................................................................................................................................                                                                                                                                [ 2 markah ]
      b)  Pada pandangan anda , apakah kepentingan cukai kepada sesebuah negara pada hari
           ini?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                      [4 markah ]
                                                                                   
c)   Pada pendapat anda, apakah kesan pengaruh agama Islam terhadap negara kita pada masa kini?

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                [4 markah ]

3.         Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka telah diwarisi oleh kerajaan-kerajaaan Melayu yang lain seperti Perak, Pahang dan Johor.
           
(a)        Apakah ciri-ciri negara dan bangsa dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?
yang ada dalam pemerintahan Kerajaan Kesultanan Melayu?

...........................................................................................……………….......................
                        
..........................................................................................…………….............................

[ 2 markah ]


(b)        Apakah warisan Kesultanan Melayu Melaka dalam sistem pemerintahan di Malaysia yang masih kekal  hingga ke hari ini?
.............................................................................……………….........................

.............................................................................……………............................

.............................................................................……………............................

............................................................................................................................

[ 4 markah ]


(c)        Jelaskan nilai-nilai yang boleh diteladani daripada sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.

.............................................................................………………........................
                        
.............................................................................……………...........................
[ 2 markah ](d)                   Apakah iktibar yang boleh diambil daripada sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu
            Melaka untuk kegemilangan Bangsa dan Negara Malaysia?

.............................................................................……………….......................................

.............................................................................……………...........................................
 [ 2 markah ]
4.
(a)
Nyatakan maksud Demokrasi Berparlimen.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................


[2 markah]

(b)
Senaraikan DUA ciri sistem Demokrasi Berparlimen
(i) ....................................................................................................................................(ii) ...................................................................................................................................[2 markah]

(c)
Jelaskan kebaikan amalan sistem Demokrasi Berparlimen di Malaysia.
 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
[2 markah]
(d)
Mengapakah amalan Raja Berperlembagaan masih sesuai dengan sistem demokrasi di Malaysia?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................


[4 markah]


BAHAGIAN B
[60 markah]
Jawab tiga soalan.

5.         Kerajaan awal berasaskan pertanian mempunyai  masyarakat yang kreatif dan   berdaya saing. Mereka  dapat membangunkan  kawasan pertanian  dan menjadikan negara mereka sebagai negara pertanian yang maju.

(a)               Apakah  aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh  masyarakat  tersebut?
  [ 4 markah ]
(b)               Bagaimanakah  Kerajaan Agraria dan  kerajaan  Maritim saling bergantungan
antara satu sama lain dalam  memberi keuntungan kepada rakyat dan negara mereka  ?
[ 4 markah ]
(c)               (i) Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan kerajaan awal
     tersebut?
[ 6 markah ]

                      (ii) Sebagai pemimpin apakah yang akan anda lakukan untuk memajukan
                            kegiatan pertanian negara?
[ 6 markah ]6.         Khalifah bermaksud pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

(a)        Nyatakan syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang khalifah ?
[ 4 markah ]

(b)        Pada pendapat anda, mengapakah peranan khalifah penting dalam pentadbiran
negara Islam ?
[ 4 markah ]

(c)        (i)         Berikan cadangan agar pemimpin negara kita mampu memajukan
negara Malaysia ?
[ 6 markah ]

(ii)        Apakah kesan sekiranya pentadbiran negara diterajui pemimpin yang lemah ?
[ 6 markah ]7.         Penjelajahan dan penerokaan merupakan kegiatan utama para pelaut Eropah pada abad
ke 16.

a)      Nyatakan faktor yang mendorong kegiatan penerokaan dan penjelajahan
                  orang Eropah ke Timur.
                                                                                                                                     [4 markah]

b)      Terangkan kesan penjelajahan orang Eropah terhadap masyarakat setempat.

                                                                                                                [6 markah]

c)        i) Jelaskan iktibar yang boleh anda  pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan
                       penerokaan masyarakat Eropah.
                                                                                                                             [4 markah]

                         ii) Apakah nilai murni yang dapat diambil daripada usaha Eropah yang meneroka
                       kawasan timur?
                                                                                                                             [6 markah]8.         Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap kedua lebih radikal. Mereka lebih berani memperjuangkan semangat kemerdekaan.

(a)        Apakah tindakan yang dilakukan oleh pejuang nasionalis tersebut ketika
menghadapi tentangan penjajah?
[ 4 markah ]

(b)        Gerakan nasionalisme di Asia Tenggara pada tahap kedua mempunyai
                        organisasi yang tersusun.

                        Mengapakah keadaan tersebut berlaku ?
[ 4 markah ]

(c)        (i)         Tindakan nasionalis seperti Andres Bonifacio, Soekarno, Ho Chi Minh
            dan Aung San mengusir penjajah adalah wajar.

Beri hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut
[ 6 markah ]

(ii)        Pada pendapat anda, mengapakah nasionalis Asia Tenggara menghadapi kesukaran berdepan kuasa Barat  ?
[ 6 markah ]

           


9.         Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mewujudkan
            perpaduan melalui rundingan dan tolak ansur politik

a) Jelaskan langkah-langkah yang dilaksanakan ke arah mewujudkan Pakatan Murni di
                Tanah Melayu sebelum kemerdekaan. 
   [4 markah]
  
b) Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan Murni.
                                                                                     [4 markah]                                                                                                                                        
           c) (i)   Sebagai warganegara yang patriotik, bagaimanakah peranan anda dalam
          memelihara kemerdekaan negara.
[6 markah]

                (ii)  Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi sebuah negara yang  
                      merdeka?
                                                                                                                                       [6 markah]                                                                                   10.       Kemajuan bersepadu di negara kita diharapkan mampu merealisasikan wawasan Malaysia menjadi sebuah negara industri yang maju pada tahun 2020.

(a)                Jelaskan matlamat wawasan negara pada tahun 2020?
  [ 6 markah ]

(b)       Pada pandangan anda, mengapakah Malaysia perlu menjadi sebuah negara industri ?
 [ 8 markah ]

(c)       Apakah kesan jika negara kita menjadi sebuah negara industri ?
[ 6 markah ]

           


11.       (a) Mengapakah berlakunya perang dingin ?                               
                                                                                                                     [6 markah]
 
            (b) Nyatakan kesan perang dingin.                                              
                                                                                                                    [4 markah]

(c)        i) Apakah langkah  yang boleh dilakukan untuk mengelakkan perang dingin ?
                                                                                                                    [6 markah]

                        ii) Nyatakan kesan konflik antarabangsa pada hari ini?
                                                                                                                    [4markah]

                                                            

SOALAN TAMAT

1 comment: