ad

Thursday, 25 September 2014

SPM 2014 Set 5

Modul dari Selangor

BAHAGIAN A
[ 40markah ]
Jawab semua soalan


1      Terdapat banyak warisan kesenian berbentuk monumen  ditinggalkan oleh kerajaan awal di seluruh Asia Tenggara yang mempunyai pengaruh Hindu dan Buddha.
(a)  Apakah yang dimaksudkan dengan monumen?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
                              [1 markah]


(b)  Namakan dua buah candi yang terkenal di Indonesia.
1. ………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………….
                                                                                                      [2 markah]
(c)  Nyatakan tiga ciri Angkor Wat.
1.    ……………………………………………………………………………………………
2.    ……………………………………………………………………………………………
3.    ……………………………………………………………………………………………
                                                                                                 [3 markah]
(d)  Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan langkah-langkah pemuliharaan monumen sejarah.
1.    ……………………………………………………………………………………………
2.    ……………………………………………………………………………………………
                                                                                                 [2 markah]
(e)  Apakah pengajaran yang boleh dikutip daripada pengajian terhadap kerajaan awal di Asia Tenggara.
1.    ……………………………………………………………………………………………..
2.    ……………………………………………………………………………………………
                                                                                                  [2 markah]

2        Rajah di bawah merujuk kepada perubahan sistem ekonomi masyarakat Melayu    tradisional selepas kedatangan Islam.
Mata wang
 
 


         

Sistem cukai
 
PENGARUH ISLAM
 
                       

Perdagangan
 
 
      (a)     Senaraikan dua mata wang yang digunakan dalam urusan perdagangan di Tanah Melayu.
       1.  ………………………………………………………………………………………..
                   2.  ...............................................………………………............................................
[2markah]
         
          (b)     Nyatakan pengaruh Islam yang terdapat pada mata wang tersebut.
       1.  …………………………………………………………………………………………
                   2.  ...............................................………………………............................................
[2markah]

          (c)     Senaraikan dua jenis cukai yang diamalkan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu
                   Melaka.
       1.  …………………………………………………………………………………..
                   2.  ...............................................………………………............................................
[2markah]

          (d)     Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat Melayu bergiat aktif dalam                                   bidang perdagangan selepas kedatangan Islam ?
       …………………………………………………………………………....................
       …………………………………………………………………………....................
[2markah]

(f)   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah nilai-nilai Islam dalam aktiviti
perdagangan?
       …………………………………………………………………………....................
       …………………………………………………………………………....................
[2markah]

3.         Satu ciri penting dan unik dalam negara Malaysia ialah instiusi Raja Berperlembagaan.
            (a)        Berikan definisi Raja Berperlembagaan.
                .............................................................................................................................
                        ............................................................................................................................
 [2 markah]
(b)        Senaraikan empat bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut
 Perlembagaan Malaysia.
1.    ......................................................................................................................
2.    ......................................................................................................................
3.    .....................................................................................................................
4.    ......................................................................................................................
 [4 markah]

              (c)      Nyatakan dua kesan sekiranya masyarakat tidak mempunyai semangat
 kesetiaan kepada negara?
                        1.   .........................................................................................................................
                        2. ..........................................................................................................................
 [2 markah]
               (d)     Cadangkan dua langkah untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam
 kalangan rakyat.
1.    .........................................................................................................................
2.    .........................................................................................................................
 [2 markah]


4.         Pilihan raya merupakan ciri penting sistem demokrasi berparlimen di Malaysia.

(a)  Namakan organisasi yang dipertanggungjawabkan bagi menjalankan  proses pilihan raya di Malaysia.
..............................................................................................................................
 [1 markah]


(b)  Senaraikan empat syarat yang perlu dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi calon dalam pilihan raya di Malaysia.
1...............................................................................................................................
2...............................................................................................................................
3...............................................................................................................................
4...............................................................................................................................
[4 markah]
(c)  Nyatakan dua jenis pilihan raya yang dijalankan di negara kita.
1.............................................................................................................................
2..............................................................................................................................
 [2 markah]
(d)  Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan pelaksanaan pilihan raya di negara kita?
1.............................................................................................................................
2.............................................................................................................................
3.............................................................................................................................
[3 markah]

Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja

5   Setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW, pemerintahan Islam beralih kepada Zaman pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.
(a)  Terangkan cara pemilihan khalifah dalam kerajaan Islam Madinah.
[4markah]
(b)  Jelaskan usaha Khulafa al-Rasyidin dalam bidang ketenteraan.                                                                                                         [4markah]
(c)  (i) Sekiranya anda seorang pemimpin, apakah yang akan anda lakukan untuk
memastikan keamanan negara kita berterusan?                                           
  [6 markah]
(ii) Apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara itu mempunyai pemimpin
yang lemah?                                                                                                   
[6 markah]

6
“ Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang pertama digubal di dunia yang menjadi asas kepada sebuah negara yang berdaulat ”

(a)           Nyatakan isi kandungan Piagam Madinah.                                                  
                                                                                                   [4 markah ]
(b)           Terangkan kepentingan Piagam Madinah.                                                   
                                                                                                   [4 markah]
(c)           (i) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan pelaksanaan ciri-ciri Piagam Madinah yang boleh diamalkan dalam pentadbiran negara Malaysia.
                                                                                                    [6 markah]
(ii) Pada pengetahuan anda, apakah manfaat pengamalan undang-undang dalam sesebuah negara.
                                                                                                     [6 markah]

7   (a)   Nyatakan kesan kemunculan Renaissance di Eropah.                           [4 markah]
     (b)   Huraikan faktor yang mendorong kegiatan penjelajahan orang Eropah ke Timur.
 [4 markah]
      c.   (i) Pada pandangan anda, apakah yang boleh dipelajari oleh generasi sekarang
                 daripada kegiatan penjelajahan orang Eropah?
[6 markah]
            (ii) Jelaskan nilai yang boleh dicontohi daripada masyarakat Zaman Renaissance.
[6 markah]

8
 


Rajah menunjukkan kesan daripada dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh British di Tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak.

(a)        Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru.
                                                                                                                                    [8 markah]

(b)        Bagaimanakah masyarakat berbilang kaum terbentuk di Tanah Melayu.
                                                                                                                                    [8 markah]

(c)        Pada pandangan anda mengapakah perpaduan kaum penting untuk meningkatkan
            ekonomi negara.
                                                                                                                                    [4 markah]


9          Usaha-usaha ke arah pembentukan Malaysia telah dilaksanakan sejak tahun 1961.

(a)        Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia sehingga 1963.
[10 markah]
(b)        Jelaskan intipati Perjanjian Malaysia 1963.
[6 markah]
(c)        Sebagai generasi merdeka, bagaimanakah anda dapat  mengekalkan keamanan di 
            Malaysia.
[4 markah]

10Gagasan negara iaitu Wawasan 2020 telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia
          ke-4 iaitu Tun Dr. Mahathir B. Mohamad pada 28 Februari 1991.

(a)        i) Apakah matlamat Wawasan 2020?                                                [2 Markah]

ii) Nyatakan teras kemajuan bersepadu melalui Wawasan 2020     [4 Markah]

(b)        Jelaskan strategi-strategi perlaksanaan menghadapi cabaran Wawasan 2020.                                                                                                       [10 Markah]

(d)           Pada pendapat sejarah anda, nyatakan peranan pelajar dalam merealisasikan
 Wawasan 2020.                                                         [4 Markah]
11        Selepas merdeka, Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara luar.

            (a)        Terangkan bentuk hubungan luar yang diamalkan  oleh  Malaysia      [4 markah]
           
            (b)        Terangkan faktor-faktor yang menjadi asas kepada penggubalan dasar luar
                         Malaysia.                                                                                            [10 markah]

            (c)        Pada pendapat anda, bagaimanakah hubungan luar membantu meningkatkan 
                        kecemerlangan negara                                                                                  
[6 markah]


KERTAS SOALAN  TAMAT


No comments:

Post a Comment