ad

Sunday, 20 October 2013

Latihan kertas 2 spm 2013

SOALAN LATIHAN SPM 2013
TINGKATAN 4
SOALAN STRUKTUR

1          a)    Kemajuan ekonomi Dinasti Shang
            b)    Dua peralatan memudahkan pertanian,
            c)     Mengapakah ekonomi berkembang pesat dalam Tamadun China.                    
            d)     Usaha untuk memajukan pertanian

2          a)    Ibu Kota Dinasti Shang
            b)    Bagaimanakah sistem pemerintahan Dinasti Shang diamalkan,
            c)    Peranan pemerintah Dinasti Shang memajukan pertanian,
            d)    Kepentingan bidang pertanian kepada sesebuah negara.3                       Tamadun Rom          Tamadun Mesopotamia           Tamadun India
            a)     Nyatakan undang-undang bagi tamadun di atas            
            b)     Senaraikan prinsip yang terkandung dalam undang-undang itu,
            c)     Berikan kepentingan undang-undang kepada pembinaan sesebuah tamadun
            d)     Apakah tingkah laku yang menunjukkan anda patuh kepada undang-undang
                     sekolah.

4          a)    Maksud kerajaan Agraria           
            b)    Dua contoh kerajaan Agraria           
            c)    Kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Agraria          
             d)    Faktor perkembangan kegiatan pertanian kerajaan Agraria           
            e)    Usaha kerajaan memajukan kegiatan pertanian di negara kita

5           a)    Dua cara kedatangan pengaruh Hindu Buddha ke Asia Tenggara
            b)     Namakan kerajaan awal yang menerima pengaruh Hindu Buddha
            c)     Peranan raja dalam kerajaan awal Asia Tenggara,
            d)     Perubahan dalam sistem beraja selepas kedatangan Islam
            e)     Mengapakah institusi kesultanan/ beraja di negara ini perlu dikekalkan.
                     
6          a)   Berikan maksud hijrah.
            b)   Alasan menolak pendapat orientalis barat mengenai hijrah.
            c)   Faktor membantu kejayaan penghijrahan Nabi Muhammad S.A.W. ke Madinah.           
            d)   Beza hijrah hari ini dengan hijrah nabi
            e)   Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengaplikasikan konsep hijrah dlm kehidupan              
7          a)   Orientalis Barat mentafsirkan Hijrah sebagai satu pelarian. Berikan alasan anda                    
                  bagi menolak pendapat tersebut.
            b)   Apakah faktor yang membantu kejayaan penghijrahan Nabi.
            c)   Nyatakan kesan penghijrahan baginda kepada masyarakat Madinah.
            d)   Jelaskan iktibar daripada peristiwa hijrah Nabi. ke arah  kecemerlangan diri anda.


8          a)   Maksud zaman gelap
            b)   Dua golongan yang terdapat dalam hieraki masyarakat feudal Eropah pada Z   Gelap.
            c)   Mengapakah berlaku ketidakstabilan politik pada Zaman Gelap.
            d)   Sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak meluas pada Zaman Gelap
            e)   Bukti menunjukkan sistem feudal dalam masyarakat Melayu tradisional                              
                  mempunyai persamaan dengan sistem fuedal di Eropah.
.

SOALAN ESEI

1          a)     Nyatakan peranan pelabuhan kerajaan awal Asia Tenggara
            b)     Jelaskan faktor perkembangan pelabuhan:
            i)      Srivijaya
            ii)     Kedah Tua
            c)     Sebagai seorang pemimpin, apakah usaha untuk memajukan pelabuhan di Malaysia
                   
2          a)     Terangkan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara
            b)     Jelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam pemerintahan dan pentadbiran di AT
            c)     Apakah perubahan dalam pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara
                     selepas kedatangan Islam.

3          a)    Apakah yang anda faham dengan konsep hijrah
            b)    Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya hijrah
            c)    Apakah iktibar yang boleh diperoleh akibat peristiwa hijrah


4          a)     Nyatakan cara kehidupan masyarakat Eropah pada Zaman Gelap
            b)     Apa akan terjadi sekiranya Eropah terus berada dalam Zaman Gelap hingga kini
            c)     Pada pandangan anda, apakah ikhtibar yang boleh diperoleh daripada keadaan
                    Zaman Gelap di Eropah untuk kemajuan negara kita.


                   
TINGKATAN 5
SOALAN STRUKTUR
1          a)         Dua tokoh pendorong Gerakan Islah
            b)         Isu yang diperjuangkan oleh Gerakan Islah
            c)         Akhbar dan majalah yang digunakan  dalam menyebarkan idea perjuangan   
                        gerakan ini.
            d)         Mengapa idea gerakan ini tidak dapat bergerak di negeri-negeri Melayu.
            e)         Bagaimanakah sesebuah organisasi dapat mencapai matlamat perjuangannya.

2          a)         Apakah pengaruh luar yang mempengaruhi Kaum Muda di TanahMelayu.
           b)         Nyatakan saranan Kaum Muda untuk perbaiki kehidupan orang Melayu.
            c)         Jelaskan langkah yang diambil oleh Kaum Muda untuk merealisasikan idea mereka
            d)         Bagaimanakah generasi muda hari ini berupaya menjayakan saranan Kaum                                     Muda bagi memajukan kehidupan.

3.         a)         Namakan tokoh tempatan yang terlibat dalam penentangan di Perak           
            b)         Mengapakah penentangan tersebut berlaku .
            c)         Nyatakan tindakan pemimpin tempatan menentang pentadbiran British di Perak    
            d)         Bagaimanakah British menangani penentangan tersebut.
            e)         Berikan cadangan anda bagi mengelakkan campur tangan kuasa asing dinegara kita.

4          a)  Apakah yang anda faham dengan konsep:
            i)   Negara
            ii)  Bangsa
            b)  Jelaskan pembentukan negara bangsa Itali           
            c)   Bagaimanakah pembentukan negara Malaysia    
            d)   Mengapakah setiap warganegara mesti mempertahankan pembentukan negara dan bangsa
                  Malaysia?


5          a)    Apakah yang dimaksudkan dengan
                   i)   Negara      
                  ii)   Bangsa
            b)   Apakah peristiwa yang mencetuskan idea pembentukan negara bangsa di Eropah?
            c)    Bagaimanakah cara Otto Edward von Bismark membentuk negara bangsa Jerman                  
                   pada tahun 1871?
            d)    Nyatakan usaha Nabi Muhammad s.a.w membentuk negara Islam Madinah.
            e)    Buktikan bahawa pembinaan negara dan bangsa Malaysia menggambarkan                         
                   kebijaksanaan pemimpin.

6          a)   Apakah maksud realpolitik?
            b)   Nyatakan amalan realpolitik yang digunakan oleh Bismark untuk menyatukanJerman.
            c)    Bagaimanakah t Camillo Benso menyatukan Itali melalui amalan   realpolitik.
            d)   Apakah pandangan anda terhadap cara yang dilakukan oleh kedua-dua tokoh diatas?
            e)    Berikan bukti bahawa pembentukan negara dan bangsa Malaysia berbeza dengan                
                   kedua-dua negara di atas.

 
7                      Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895
                        Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

            a)    Siapakah pemerintah yang memperkenalkan undang-undang tersebut?
            b)    Mengapakah kedua-dua pemerintah itu menggubal undang-undang di atas?
            c)    Nyatakan syarat-syarat untuk menjadi sultan di negeri-negeri tersebut
            d)    Nyatakan syarat-syarat untuk menjadi Jemaah Menteri di negeri-negeritersebut.
            e)   Apakah kepentingan undang-undang pada masa kini?


8          a)   Siapakah yang meluluskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu?
            b)  Apakah tujuan pemerintah Terengganu memperkenalkan perlembagaan bertulis tersebut?
            c)   Nyatakan tiga syarat untuk menjadi pemerintah Terengganu
            d)   Senaraikan tiga bidang tugas Ahli Mesyuarat Kerajaan.
            e)   Mengapakah perlembagaan bertulis tersebut penting terhadap pemerintah Terengganu?

9          a)   Apakah maksud Ittiqan-Ilmuluk bi-ta’dil il-suluk?
            b)   Nyatakan syarat untuk menjadi pemerintah Terengganu
            c)   Senaraikan tugas Ahli Mesyuarat Majlis Kerajaan.
            d)   Berikan kepentingan Undang-undang Tubuh Terengganu.
            e)   Buktikan undang-undang penting untuk kesejahteraan rakyat.


10        a)   Apakah yang dimaksudkan dengan
                   i)   Demokrasi             
                  ii)   Persekutuan
            b)   Senaraikan tiga buah negeri yang membentuk Negeri Sembilan
            c)   Buktikan sistem pentadbiran Negeri Sembilan mempunyai unsur-unsur demokrasi
            d)   Bagaimanakah caranya untuk mempertahankan demokrasi di negara Malaysia?

11        a)    Siapakah tokoh yang  memperkenalkan Sistem Jemaah Menteri  di Kelantan?
            b)   Nyatakan langkah Sultan Muhammad II untuk melicinkanpentadbiran di Kelantan.
            c)   Nyatakan bidang tugas badan Jemaah Menteri di bawah:
                  i)   Jemaah Menteri Istana
                 ii)   Jemaah Menteri Dalam Negeri
                iii)  Jemaah Menteri Perbendaharaan
            d)   Apakah kesan perlantikan pembesar bergelar Nik dan Wan dalam pentadbiran di Kelantan.

12        a)   Apakah maksud Pakatan Murni?
            b)   Usaha mengadakan Pakatan Murni dalam kalangan penduduk T Melayu sehingga 1953.
            c)   Jelaskan hasil daripada rundingan antara UMNO dan CLC.
            d)   Nyatakan kejayaan Pakatan Murni hingga mencapai kejayaan dalam pilihanraya 1955
            e)   Bagaimanakah semangat Pakatan Murni boleh dipertingkatkan dalam kalangan  pelajar?


 
                       
                     Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

13        a)   Nyatakan pihak yang terlibat dalam perjanjian di atas.
            b)   Senaraikan isi-isi perjanjian di atas.
            c)   Nyatakan kepentingan perjanjian di atas.
            d)  Apakah iktibar daripada usaha pemimpin kita mendapatkan kemerdekaan?


14        a)   Siapakah yang terlibat dalam mengemukakan idea pembentukan Malaysia
            b)   Jelaskan kentingan pembentukan Malaysia dari sudut politik
            c)   Nyatakan tindakan Indonesia menentang pembentukan Malaysia
            d)   Apakah tanggungjawab setiap rakyat Malaysia dalam mempertahankan pembentukan Msia
            e)   Apakah usaha untuk mengekalkan kedaulatan  negara Malaysia.

15        a)   Apakah maksud perlembagaan?
            b)   Nyatakan tiga kepentingan perlembagaan.
            c)   Buktikan bahawa perlembagaan negara kita luhur
            d)   3 perkara dalam perlembagaan Malaysia yang jika hendak dipinda  memerlukan persetujuan
                  majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-raja.
            e)   Bagaimanakah perlembagaan Malaysia dapat menjamin keharmonian kaum di  Malaysia?


16        a)   Apakah maksud perlembagaan?
            b)   Berikan dua perkara sensitif yang tidak boleh dipersoalkan dalam perlembagaan.
            c)   3 hak istimewa orang Melayu seperti yangtercatat dalam Perkara 153  Perlembagaan.
            d)   Nyatakan tiga sebab pindaan perlembagaan dilakukan.

17        a)   Apakah maksud demokrasi berparlimen?
            b)   Nyatakan ciri-ciri demokrasi berparlimen.
            c)   3 kejayaan sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan oleh Malaysia.
            d)   Sebagai rakyat Malaysia apakah tugas anda untuk memastikan kelangsungan sistem ini.


18        a)   Maksud Demokrasi  Berparlimen
            b)    Senaraikan pihak-pihak yang terlibat dalam pilihan raya           
            c)    Nyatakan kepentingan pilihan raya
            d)    Apakah akan terjadi kepada negara  sekiranya tiada pilihan raya          
            e)    Jelaskan unsur-unsur demokrasi dalam proses pilihan raya

           
19        a)   Berikan contoh mahkamah yang terdapat di dalam;
                  i)    Mahkamah Atasan
                 ii)   Mahkamah Bawahan
            b)   Apakah tugas mahkamah?
            c)    Mengapakah hakim bebas daripada politik?
            d)    Nyatakan tugas-tugas PeguamNegara.
            e)    Bagaimanakah mahkamah menjamin kestabilan negara?


20        a)   Bendera Malaysia dikenali juga sebagai .........
            b)   Nyatakan majlis rasmi yang melibatkan upacara menaikkan bendera.    
            c)   Jelaskan maksud lambang-lambang berikut:
                  i)  14 jalur melintang  ii)   Bulan sabit  iii)  Warna merah iv)  Warna biru
            d)    Mengapakah bendera penting kepada kita?       
            e)    Bagaimanakah semangat patriotik dapat diperkukuh melalui pengibaran bendera kita

21        a)   Apakah matlamat dasar penswastaan?
            b)   Nyatakan bidang yang dipindahkan kepada pihak swasta.
            c)   Berikan dua syarikat yang terlibat dalam penswastaan.
            d)   Senaraikan tugas Unit Perancangan Ekonomi (UPE) dalam melaksanakan D Penswastaan.
            e)   Bagaimanakah pihak swasta berperanan dalam membangunkan ekonomi negara.

22        a)   Apakah tujuan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan seperti
                  yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957?
            b)   Nyatakan dua buah sekolah menengah terawal yang menggunakan Bahasa  Melayu sebagai     
                  bahasa pengantar.
            c)   Nyatakan usaha memartabatkan Bahasa Melayu
            d)   Bagaimanakah Bahasa Melayu mampu mejadi bahasa ilmu?
            e)   Cadangkan usaha untuk menyemarakkan slogan “Bahasa  Jiwa Bangsa”

23        a)   Apakah badan yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk mendaulatkan Bahasa Melayu?   
            b)   Nyatakan dua buah sekolah menengah terawal yang telah menggunakan Bahasa Melayu     
                  sebagai bahasa pengantar.
            c)  Apakah langkah untuk memartabatkan Bahasa Melayu di pusat pengajian tinggi?
            d)  Mengapakah Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan?
            e)   Cadangkan usaha untuk menyemarakkan slogan “Bahasa  Jiwa Bangsa”


24        a)   Apakah Wawasan 2020?
            b)   Siapakah yang mencetuskan idea Wawasan 2020?
            c)   Apakah matlamat Wawasan 2020?
            d)   Nyatakan tiga cabaran yang telah digariskan dalam gagasan ini.
            e)   Sebagai pelajar apakah peranan anda untuk merealisasikan gagasan ini.


25        a)    Apakah maksud:        i)     Blok dunia               ii)    Perang Dingin
               b)    Mengapakah:           i)     Wujud Blok dunia    ii)    Tercetusnya Perang Dingin
            c)    Nyatakan kesan Blok dunia dan Perang Dingin ke atas Asia Tenggara?
            d)   Pada pandangan anda, bagaimanakah sesuatu peperangan dapat dielakkan


SOALAN ESEI  


1          a)         Bagaimanakah idea negara bangsa  muncul dan berkembang di Eropah
            b)         Mengapakah pembentukan negara Islam Madinah berbeza dengan pembentukan negara
                         bangsa di Eropah.
            c)         Sebagai generasi belia, bagaimanakah cara untuk mengekalkan bangsa dan negara     
                        Malaysia.

2          a)         Jelaskan kepentingan Sistem Ahli
            b)         Terangkan langkah Pakatan Murni semasa tahap Pra-Perikatan
            c)         Nyatakan isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

3          a)         Jelaskan peranan Suruhanjaya Reid
            b)         Nyatakan kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
            c)         Apakah peranan Tunku Abdul Rahman sebagai ketua Parti Perikatan sehingga                                kemerdekaan 1957

4          a)         Nyatakan idea awal pembentukan Malaysia
            b)         Terangkan faktor-faktor penubuhan Malaysia
            c)         Jelaskan reaksi serantau terhadap  penubuhan Malaysia


5          a)         Jelaskan peranan Suruhanjaya Cobbold
            b)         Nyatakan isi penting Perjanjian Malaysia 1963
            c)         Bagaimanakan  kebijaksanaan pemimpin negara dalam pembentukan Malaysia


6          a)         Bandingkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara
            b)         Bagaimanakah sesuatu rang undang-undang digubal oleh Parlimen
            c)         Nyatakan syarat-syarat untuk menjadi calon dalam pilihanraya        

7          a)         Terangkan faktor-faktor yang menentukan corak dasar luar Malaysia
            b)         Mengapakah dasar luar Malaysia pada peringkat awal pembentukan Malaysia                                  terlalu bergantung kepada Barat
            c)         Pada pandangan anda, apakah kepentingan dasar luar kepada sesebuah negara.

2 comments:

  1. Skema jawapan takde ke?

    ReplyDelete
  2. Can u provide skema jawapan for this? Thanks

    ReplyDelete