ad

Sunday, 20 October 2013

cadangan jawapan kertas 3

Cadangan Jawapan

TEMA UMUM SEJARAH KERTAS 3 SPM 2013


Tema Umum : Malaysia dan Kerjasama Antarabangsa
Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau.
 









Tingkatan 5 Bab 9

Kandungan Jawapan

1      Pengenalan ;

-       Maksud pertubuhan serantau
-       Pertubuhan yang keanggotaannya terdiri daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain
-       Jika di Asia Tenggara, pertubuhan serantau merujuk kepada pertubuhan yang dianggotai oleh negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan beberapa negara lain lagi.
-       Dalam konteks hubungan luar, hubungan dalam pertubuhan serantau disifatkan sebagai berbentuk multilateral iaitu hubungan melalui pertubuhan.
-       Kepentingan pertubuhan serantau
-       Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial di kalangan negara-negara anggota pertubuhan.
-       Melalui pertubuhan yang dianggotai, negara-negara anggota dapa tmenjalankan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan social untuk kepentingan bersama.
-       Contoh pertubuhan serantau
-       Pertubuhan serantau yang terdapat di Asia Tenggara seperti Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA), Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHLINDO) dan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).





2      Pertubuhan-pertubuhan serantau yang dianggotai oleh Malaysia;
-       ASA
-       Nama penuh
-       Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara
-       Sejarah penubuhan
-       31 Julai 1961
-       Hasil daripada mesyuarat di Bangkok, Thailand antara Thailand, Malaysia dan Filipina
-       Dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman
-       Di anggotai Thailand, Malaysia dan Filipina
-       Matlamat dan tujuan penubuhan
-       Membendung pegaruh komunis di negara-negara terlibat.
-       Menjalinkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial
-       Memberikan dan menyediakan kemudahan dan penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi
-       Mengekalkan serta menjamin keselamatan dan kestabilan politik di negara-negara serantau.
-       Kejayaan – Matlamat penubuhan tidak banyak dapat dicapai kerana
-       Tiadanya kerjasama yang erat di kalangan negara anggota
-       ASA dianggap sebagai anti pemerintahan Soekarno di Indonesia kerana
                  Malaysia menjalinkan perjanjian ketenteraan dengan Britain sementara
                 Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan Amerika Syarikat
-       Pertelingkahan antara Malaysia dengan Filipina berkaitan dengan penubuhan Malaysia.
-       ASA dibubarkan pada tahun 1963

-       MAPHILINDO
-       Nama penuh
-       Pertubuhan Malaysia, Filipina dan Malaysia
-       Sejarah penubuhan
-       Cadangaan pembentukan Malaysia telah membawa kepada pertelingkahan antara Malaysia dengan Filipina dan Indonesia
-       Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana pemerintahnya menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu penjajahan bentuk baru (neokolonialisme)
-       Filipina menentang pembentukan Malaysia kerana mendakwa Sabah milik mereka
-       Malaysia mengambil langkah mengadakan rundingan dengn Filipina dan Indonesia
-       Rundingan membawa kepada penubuhan MAPHILINDO
-       Di anggotai Malaysia, Filipina dan Indonesia
-       Matlamat dan tujuan penubuhan
-       Meningkatkan hubungan persahabatan di kalangan Negara anggota
-       Menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipina dan Malaysia-Indonesia
-       Kejayaan
-       MAPHILINDO gagal mencapai matlamat kerana Indonesia dan Filipina tidak berpuashati dengan hasil siasatan PBB
-       Indonesia dan Filipina meneruskan penentangan pembentukan Malaysia

-       ASEAN
-       Nama penuh
-       Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara
-       Sejarah penubuhan
-       Malaysia meneruskan usaha untuk berbik-baik dan mengadakan kerjasama dengan negara-negara serantau di Asia Tenggara
-       Usaha kerjasama ini akibat kegagalan ASA dan MAPHILINDO
-       Pada 8 Ogos 1967 Deklarasi Banagkok dimeterikan oleh beberapa negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Thaiand, Indonesia, Flipina dan Singapura.
-       Persatuaan Negara-Negara Asia Tenggara ditubuhkan
-       Anggota awal penubuhannya dianggotai oleh lima negara di Asia Tenggara iaitu Malaysia, Thaiand, Indonesia, Flipina dan Singapura
-       Kini Negara anggota ASEAN berjumlah sepuluh buah negara iaitu Malaysia, Thaiand, Indonesia, Flipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea.
-       Dua bua Negara iaitu Papua New Guinea danTimur Laste sebagai negara pemerhati
-       Matlamat dan tujuan penubuhan
-       Hubungan berbaik-baik di kalangan Negara anggota
-       Menjalankan kerjasama dengan negara-negara jiran yang menjadi anggota persatuan
-       Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tengggara
-       Membantu antara satu sama lain dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan
-       Meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang pertanian, perdaganggan dan perindustrian
-       Memberi kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan
-       Mengadakan hubungan erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa

Kejayaan
-       Penubuhan struktur pentabiran ASEAN
-       Mengadakan persidangan Menteri-menteri Luar ASEAN
-       Mengadakan mesyuarat Menteri-menteri Ekonomi ASEAN
-       Mengadakan sidang kemuncak ASEAN
-       Penubuhan Sekretariat Tetap ASEAN
-       Penubuhn Jawatankuasa Tetap Sosial dan Ekonomi
-       Mengisytiharkan negara-negara ASEAN zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN)
-       Menjadikan ASEAN zon bebas senjata nuklear
-       Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea
-       Membentuk kerjasama projek perindustrian seperti projek baja urea di Bintulu Sarawak dan di Acheh Indonesia
-       Mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
-       Kerjasama dalam bidang pendidikan melui penubuhan Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO)
-       Kerjasama dalam bidan kebudayaan dan kesenian melalui penubuhanTabung Kebudayaan ASEAN
-       Pengganjuran Sukan SEA untuk merapatkan hubungan antara Negara anggota
-       Mengadakan kerjasama dalam bidang pelncongan dengan mengadakan Tahun Melawat ASEAN



3      Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau
-       Peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau dapat dilihat dengan jelas dalam Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).
-       Ini kerana dua pertubuhan lain iaitu ASA dan MAPHILINDO tidak begitu Berjaya    
 daripada sudut matlamt penubuhannya.
-       Peranan dan sumbangan dalam politik
-       Mencadangkan penubuhan ASA bagi membendunga ncaman komunis di Asia Tenggara
-       Mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia bagi menyelesaikan pertelingkahan berkaitan pembentukan Malaysia yang membawa kepada penubuhan MAPHILINDO
-       Menganjurkan Deklarasi Kuala Lumpur yang membawa kepada pengisytiharan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN)
-       Menganjurkan persidangan di Kuala Lumpur bagi membincangkan pencerobohan Vietnam keatas Kampuchea yang membawa kepada pembentukan kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea
-       Menganjurkan persidangan Ketua-Ketua Negara ASEAN dan persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN
-       Menjalinkn hubungan persahabatan dengan semua Negara anggota ASEAN bagi mewujudkan rantau Asia Tenggara yang aman
-       Peranan dan sumbangan dalam bidang ekonomi
-       Menguruskan proje kkerjasama dalam bidang perindustrian baja urea di Bintulu Sarawak
-       Menggemukakan idea melalui ASEAN bagi memperluaskan kerjasama ekonomi yang melibatkan China, Jepundan Korea Selatan
-       Idea dikemukakan oleh Dato Seri Dr Mahathir Mohamad dan dinamakan PerundinganEkonomi Asia Timur (EAEC)
-       Peranan dan sumbangan dalam bidang sosial
-       Menjadi pusat serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang.
-       Menganjurkn sukan SEA
-       Menjalankan pertukaran rancngan televisyen dan radio




4.         Cara negara kita Malaysia memanfaatkan keanggotaan dalam pertubuhan  
            serantau untuk kemajuan negara
           
            Politik

            1. Bertukar maklumat keselamatan
            2. Mewujudkan hubungan politik yang erat / diplomatik
            3. Tidak campur tangan dalam politik negara jiran
            4. Mengutamakan rundingan jika ada masalah
            5. Membantu negara jiran yang mengahadapi masalah
            6. Mengadakan forum antara negara
            7. Mewujudkan deklarasi bersama seperti Deklarasi Kuala Lumpur
            8. Merealisasikan Zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN)
            9. Merealisasikan Zon Bebas Senjata Nuklear
            10. Mewujudkan perpaduan antara negara
            11. Berbaik-baik dengan negara jiran
            12. Meningkatkan imej negara
            13. Meningkatkan kepimpinan negara

            Ekonomi

            1. Mewujudkan pasaran yang luas
            2. Mewujudkan kerjasama ekonomi serantau
            3. Projek baja urea di Bintulu (Sarawak)
            4. Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN
            5. Meluaskan kerjasama ekonomi  melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan
            6. Meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN
            7. Menghapuskan sekatan dagangan
            8. Memajukan bidang industri
            9. Meningkatkan hasil keluaran negara-negara ASEAN
            10. Meningkatkan ekonomi negara-negara serantau
            11. Menghadiri perbincangan tentang kerjasama yang ingin diwujudkan
            12. Meningkatkan eksport negara
            13. Memajukan sektor perkilangan
            14. Memajukan sektor pertanian
            15. Mempelbagaikan hasil keluaran negara
            16. Memajukan sektor perdagangan
            17. Memajukan sektor perkapalan
            18. Mewujudkan pelabuhan antarabangsa

            Sosial

            1. Kerjasama dalam bidang pendidikan
            2. Kerjasama dalam bidang kebudayaan
            3. Mengadakan festival kebudayaan dan kesenian
            4. Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN
            5. Mengadakan pertukaran rancangan televisyen dan radio
            6. Mengadakan Sukan SEA
            7. Mengadakan Tahun Melawat ASEAN
            8. Menyertai Pertubuhan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO)
            9. Menubuhkan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang,
                Malaysia
            10. Meningkatkan kemudahan tempat pelancongan
            11. Mengadakan pertukaran belia
            12. Memajukan sistem perhubungan yang baik
            13. Memajukan sistem telekomunikasi
           
5. Kejayaan negara Malaysia hasil daripada keanggotaan dalam pertubuhan serantau




Aspek politk

-
Mewujudkan kestabilan politik 

-
Meningkatkan imej negara

-
Mengukuhkan kewibawaan  pemimpin negara

-
Mengeratkan hubungan dengan negara jiran

-
Menyelesaikan masalah antara negara melalui perundingan

-
Mengukuhkan keamanan dalam negara

-
Mewujudkan keharmonian dalam negara

-
Menjadi model pentadbiran yang mantap

-
Mendamaikan negara yang bersengketa

-
Menyelesaikan masalah sempadan negara

-
Mengelak campur tangan negara asing




Aspek ekonomi

-
Meluaskan pasaran keluar negara

-
Mengadakan kerjasama ekonomi

-
Mengadakan perjanjian perdagangan

-
Meningkatkan eksport negara

-
Memajukan ekonomi negara

-
Memajukan bidang perdagangan antarabangsa

-
Memajukan bidang pertanian

-
Peningkatan penggunaan teknologi moden

-
Taraf hidup rakyat meningkat

-
Mengadakan projek usahasama antara negara

-
Memajukan sektor perkilangan




Aspek sosial

-
Memajukan bidang pendidikan negara

-
Menjadi pusat pendidikan antarabangsa

-
Menjadi tuan rumah  kejohanan sukan

-
Melahirkan ahli sukan berwibawa

-
Memajukan prasarana negara

-
Meningkat taraf hidup rakyat

-
Melahirkan golongan intelektual

-
Memajukan sektor pelancongan

-
Memajukan bidang telekomunikasi

-
Memajukan bidang ict

-
Melahirkan tenaga kerja mahir

6.  a) Cabaran/masalah yang dihadapi oleh pertubuhan serantau
-          Tekanan daripada negara maju seperti  penubuhan EAEC terutamanya AS
-          Perkongsian kepakaran yang terhad. Misalnya kepakaran dalam bidang pertanian di Thailand lebih tinggi berbanding negara kita.
-          Masih bergantung kepada negara maju untuk memasarkan barang siap.
-          Sukar memasuki pasaran negara maju.
-          Tidak semua negara ASEAN bersepakat dalam perlaksanan sesuatu isu seperti pelaksanaan AFTA, masih terdapat negara yang mementingan pengeluaran barangan negara mereka.
-          Tidak sensitif dengan negara-negara anggota seperti Singapura menjalin hubungan diplomatik dengan Israel
-          Kedudukan yang strategik untuk penyeludupan dadah/perdagangn manusia.
-          Keadaan politik negara anggota yang tidak stabil. Contoh selatan Thailand / Selatan Filipina/Mymar/ Kemboja
-          Ancaman lanun diperairan rantau Asia Tenggara.
-          Pencerobohan sempadan negara lain/ ruang udara.
      b) Langkah-langkah yang boleh diambil oleh pertubuhan serantau.
-          Mencari  jalan lain dengan menubuhkan ASEAN + 3
-          Bertukar-tukar kepakaran di kalangan negara anggota.
-          Meluaskan pasaran  ke negara  ASEAN dan negara Dunia Ketiga
-          Mengesakan negara maju mengenakan syarat perdagangan yang adil
-          Kerap mengadakan rundingan dan bertolak ansur dalam melaksanakan sesuatu dasar
-          Menghormati keputusan yang diambil oleh pertubuhan serantau
-          Memperkuatkan kawalan sempadan/ memperketatkan undang-undang kepada penceroboh
-          Kerjasama di kalangan pemimpin negara anggota untuk member ideal
-          Kerjasama negara anggota untuk mengawal perairan
ATAU
6 : Mencipta/ Menjana Idea
a)         Isu-isu yang timbul antara negara-negara Asean
            - Isu jerebu
            - Pencemaran alam sekitar
            - Pendatang asing tanpa izin
            - Pembantu rumah
            - Jenayah merentasi sempadan
            - Pencerobohan pengganas di Lahad Datu
            - Pertelingkahan sempadan
            - Tuntutan bertindih
            - Pencerobohan ruang udara
            - Perdagangan yang tidak seimbang
            - Penyeludupan di sempadan

b)         Langkah-langkah penyelesaian
            - Menghantar pegawai ke Sumatera untuk mencari penyelesaian masalah jerebu
            - Membuat deklarasi bersama memulihara alam sekitar
            - Mengadakan rundingan berkaitan bayaran pembantu rumah
            - Kerjasama pasukan keselamatan bagi membenteras jenayah merentasi sempadan
            - Mendapatkan kerjasama daripada kerajaan Filipina berkaitan pencerobohan di
  Lahad Datu
            - Mengadakan rundingan antara kerajaan bagi penentuan persempadanan antara
  negara.
- Menyelesaikan masalah tuntutan bertindih di Mahkamah Antarabangsa
- Berunding dan menghantar bantahan ke negara berkenaan berkaitan pencerobohan
  ruang udara
            - Mengadakan perjanjian untuk perdagangan yang lebih seimbang dan adil
            - Bekerjasama menguatkuasakan undang-undang mencegah penyekudupan di
  sempadan
(c)        Langkah-langkah mengeratkan hubungan antara negara serantau
            - Berunding untuk menyelesaikan sebarang masalah
            - Mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan
- Pertukaran pelajar
- Universiti berkembar
            - Mengadakan latihan ketenteraan secara bersama
            - Bersama-sama menyertai aktiviti sukan
            - Mengadakan Tahun Melawat Asean
            - Pertukaran budaya
            - Kunjungan hormat antara pemimpin negara
            - Bantuan kecemasan/ pasukan penyelamat
            - Menjadi orang tengah/ perunding dalam penyelesaian sebarang masalah
            - Mengadakan kerjasama membenteras jenayah


(d)       Faedah hubungan serantau kepada negara kita Malaysia
            - Negara kekal berdaulat dan disegani
            - Meningkat ekonomi negara
- Meningkatkan eksport negara ke negara Asean
- Penubuhan Zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade
  Area (AFTA) meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN
- Memaju sistem pendidikan melalui penghantaran pelajar-pelajar ASEAN ke
  menuntut di universiti di negara ini.
            - Kerjasama dalam bidang pendidikan wujud dengan tertubuhnya Pertubuhan
              Menteri-menteri Pelajaran ASEAN (SEAMEO) yang memberikan tumpuan ke arah
              kerjasama dalam semua bidang pendidikan
            - Membawa kepada pembinaan Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik
             (RECSAM) di Pulau Pinang, Malaysia.
            - Menjadi tuan rumah dalam penganjuran Sukan SEA
            - Menjadi tuan rumah mesyuarat ketua kerajaan Asean/ Menteri Luar Asean
            - Mendapat tenaga kerja bagi sektor pembinaan dan perladangan

7.  Nilai , iktibar dan unsur patriotisme yang diperoleh daripada penubuhan serantau     
     untuk membolehkan kita hidup aman dan harmoni / memajukan negara kita.

 Nilai / unsur patriotisme.
·         Berfikir secara rasional dalam menangani sesuatu isu.
·         Toleransi antara masyarakat
·         Bertanggungjawab untuk menjaga hubungan baik antara negara
·         Bekerjasama menjayakan program / dasar-dasar kerajaan
·         Bersatupadu antara masyarakat / pentingnya menjaga perpaduan
·         Bersikap terbuka menerima kepelbagaian etnik lain
·         Berbaik-baik dengan negara lain
·         Prihatin terhadap perkembangan dunia
·         Bantu membantu antara masyarakat dan negara yang ditimpa musibah
·         Jujur/ amanah dalam menjalankan tanggungjawab negara

 Iktibar
·         Kita seharusnya menghormati dan memahami budaya negara lain
·         Tidak mencampuri urusan negara lain kerana menghormati kedaulatan negara masing-masing
·         Menyelesaikan sebarang masalah secara mesyuwarah/rundingan
·         Berkongsi kepakaran  dan teknologi antara negara
·         Kita perlu memperkukuhkan hubungan / pertubuhan serantau sedia ada
·         Menjadi tanggungjawab bersama dan bersungguh-sungguh mengekalkan keamanan serantau
·         Kita sewajarnya mengekalkan keselamatan dan kestabilan politik negara dan serantau
·         Berani menyatakan pendapat terhadap isu-isu negara dan serantau demi kebaikan bersama
·         Kita perlu sentiasa membuat rundingan dan bertolak ansur dalam menjayakan sesuatu dasar.
·         Kerjasama pemimpin serantau dan negara kita dalam menstabilkan politik mampu menjadikan negara aman
8. Kesimpulan/ Rumusan
     Pengetahuan
-       Pentingnya menjalin hubungan dengan negara-negara jiran.
-       Perlunya hubungan persahabatan antara negara demi kepentingan rakyat dan negara.
-       Asean memberikan sumbangan besar kepada negara-negara rantau Asia Tenggara
-       Asean berjaya mengekalkan kedudukan Asia Tenggara sebagai zon aman, bebas dan berkecuali.
-       Penubuhan ZOPFAN mengekalkan keamanan dan kestabilan politik dirantau Asia Tenggara.
-       Wujud kerjasama antara negara serantau dalam bidang ekonomi.
-       Mewujudkan AFTA ( kawasan perdagangan bebas ASEAN) bagi menghapuskan sekatan dagangan.
-       Wujud kerjasama dalam bidang pendidikan
-       Kerjasama dalam bidangkebudayaan dan sosial
-       Sukan SEA  dapat merapatkan hubungan antara negara serantau melalui semangat kesukanan.
-       Mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara lain
-       Kerjasama dalam bidang pelancongan Tahun Melawat ASEAN 1992
    Iktibar
-       Pentingya keamanan serantau
-       Pentingnya semangat kerjasama antara negara
-       Pentingnya perpaduan dan toleransi dalam kerjasama serantau
-       Pentingnya berfikiran kreatif untuk manfaat bersama
-       Menghormati undang-undang negara
-       Bijak memanfaat  peluang untuk kemajuan dan kemanan
-       Memajukan ekonomi serantau
-       Memerlukan  pemimpin berwibawa
-       jamin keamanan dan kemakmuran
-       Bersepakat dalam membuat keputusn
-       Menghormati negara lain
    Harapan
-       Bersama-sama memelihara maruah negara
-       Politik  negara menjadi semakin stabil
-       Taraf hidup rakyat semakin meningkat
-       Ekonomi negara semakin maju
-       Bidang pendidikan bertaraf dunia
-       Memelihara kemajuan yang telah dicapai dengan sebaiknya
-       Lahir pemimpin bertaraf dunia
-       Bersama-sama mengekalkan kedaulatan negara
-       Keamanan serantau dapat dikekalkan



4 comments:

 1. butuh ag aq nk copy pn xley ! nk aram jadah buleh !

  ReplyDelete
  Replies
  1. use you mind dude ! . . . highlight word copy use (Ctrl+C)

   Delete
 2. awat bwat mcm ni. . .esok nk preksa dh . . . .

  ReplyDelete
 3. ctrl+c lepas you highlight semua yang you nak. lepas tu you paste kat word. welcome

  ReplyDelete