ad

Monday, 3 October 2016

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Nyatakan matlamat dasar luar negara kita.
5 markah
Isi dan Huraian
2. a   Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar             luar negara.                                                      (20 markah)
b.      Terangkan perkembangan dasar luar negara.    (20 markah)
40 markah
3. Huraikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan  menganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
15 markah
4. Malaysia adalah salah sebuah negara yang  menganggotai Pertubuhan Komanwel. Terangkan bagaimana Malaysia memainkan peranan dalam memacu perjuangan pertubuhan tersebut.
10 markah
5. Keanggotaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan  telah menjadi pemangkin kepada kejayaan negara .Jelaskan kejayaan tersebut?
10 markah
6. Malaysia terkenal dengan pelbagai idea bagi menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia. Apakah cadangan anda untuk mengekalkan keamanan dunia?
10 markah
7. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
8. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah


BIL
ISI / HURAIAN
MARK
1
Pengenalan
Nyatakan matlamat dasar luar negara kita.


1
1
1
1
1
1
1
1

[5m]

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8

Dasar berbaik-baik dengan semua negara
Menjamin keselamatan rakyat /negara
Mengekalkan kedaulatan negara
Menggalakkan pembangunan/kemajuan ekonomi
Mengekalkan keamanan sejagat
Mengadakan kerjasama antarabangsa
Menjadi warga global
Melaksanakan dua bentuk hubungan luar /iaitu bilateral / multilateral

2

Memahami
    a)  Huraikan faktor-faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara.


F1
Faktor Sejarah
H1a
Hubungan dengan Kerajaan Melaka dengan China/Arab/Siam/ Kepulauan Melayu telah lama berlaku
H1b
Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu sejak sekian lama seperti Indonesia/Brunei/Filipina.
H1c
Setelah merdeka, Malaysia menyertai Pertubuhan Komanwel
H1d
Malaysia diancam oleh fahaman komunis
H1e
Menggugat keselamatan Malaysia.
H1f
Mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat / antikomunis
H1g
Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahananF2

Faktor ekonomi.
H2a
Mengamalkan pasaran bebas dengan negara-negara lain di dunia
H2b
Malaysia negara pengeluar utama bijih timah / getah
H2c
Terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju.
H2d
Setelah merdeka, beberapa langkah diambil bagi menggalakkan pelaburan
H2e
Diharapkan dapat meningkatkan ekonomi 
H2f
menyediakan peluang pekerjaan
H2g
Melalui Dasar Pandang ke Timur, kemasukan pelabur dari Jepun / Korea digalakkan
H2i
Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun
H2j
Menjalin hubungan baik dengan negara-negara  Islam/OIC


F3
Faktor politik
H3a
Berdasarkan prinsip-prinsip keamanan sejagat
H3b
Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
H3c
Berpegang teguh prinsip-prinsip / piagam PBB
H3d
Bagi memelihara keamanan dunia
H3e
Menyokong semua resolusi PBB


F4
Faktor geografi
H4a
kedudukan yang strategik di Asia Tenggara
H4b
Bersempadan dengan negara di rantau ini
H4c
Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal dagang
H4d
Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi Malaysia


F5
Faktor demografi
H5a
Hubungan diplomatik dengan negara Islam
H5b
Sejajar dengan penduduknya majoriti beragama Islam
H5c
Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel
H5d
Negara berkenaan menceroboh/ menindas pribumi Palestin
H5e
Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan
H5f
Tidak mengadakan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan


b) Terangkan perkembangan dasar luar negara
F6
Sentiasa berubah mengikut peredaran masa / perkembangan dunia

H6a
Ditentukan oleh perkembangan semasa


F7

Tahap Pertama semasa Tunku Abdul Rahman

H7a
Dasar pro-Barat yang anti komunis

H7b
Dasar berbaik-baik dengan negara jiran / Komanwel

H7c
Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik/,ekonomi / sosial.

H7d
Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis

H7e
Malaysia mendapatkan bantuan  pertahanan daripada negara-negara Komanwel

C7
Seperti Britian/USA/Australia

H7f
Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA)

H7g
Menubuhkan ASA
H7h
Penubuhan Maphilindo

H7i
Penubuhan ASEAN

H7j
Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain

H7k
kerana Malaysia anggota blok sterling,

H7l
mengharapkan permintaan negara Barat

H7m
terhadap hasil timah / getah.

H7n
pelabur Britain masih menguasai ekonomi Malaysia

H7o
Bagi mengurangkan kebergantungan ini,Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas

H7p
C7a
Mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Jepun/USA/Singapura/Jerman Barat

H7q
mencari pasaran baru


F8

Tahap Kedua semasa: Tunku Abdul Razak  & Tun Hussein

H8a
Mengamalkan dasar berkecuali / berbaik-baik dengan semua negara.

H8b
Perubahan ini  disebabkan kurangnya peranan AMDA

H8c
kurangnya pengaruh Britain di timur

H8d
pergolakan yang berlaku di Vietnam.

H8e
Mengisytiharkan ZOPFAN

H8f
Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China

H8g
Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam


F9
Tahap Ketiga  semasa  Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad

H9a
 mengekalkan dasar tahap kedua

H9b
tetapi memberi penekanan kepentingan ekonomi.

H9c
Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan  ASEAN

H9d
seperti menyelesaikan krisis Vietnam /Kampuchea.

H9e
Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur.

H9f
dengan menggunakan Jepun / Korea Selatan sebagai model pembangunan

H9g
Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain

H9h
Menerusi lawatan oleh Perdana Menteri,Dato Seri Dr Mahathir

H9i
ke negara Afrika/Amerika Selatan /Caribbean / Pasifik Selatan

H9j
Malaysia  menandatangani perjanjian perdagangan dua hala.

H9k
Malaysia menjalin hubungan dengan negara Dunia Ketiga.1
1

1

1

1
1
1

11
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

[20 m]


1

1

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
[20m]

[40m]

3

 Menganalisis
     Huraikan faedah yang diperoleh Malaysia dengan  menganggotai
     Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
C20a
C20b
C20c

H21
H22
H23
H24


Membantu menyelesaikan konflik antarabangsa
Menyertai pasukan pendamai di bawah panji -panji PBB
Menamatkan perang saudara di Congo/ Zaire
Mewakili pasukan pengaman PBB di Namibia
Membantu negara Namibia mencapai kemerdekaan
Menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq / Kampuchea
Menghantar pasukan pengaman ke Bosnia
Lantang bersuara di PBB menetang Dasar Aparteid di Afrika Selatan
Menyarankan agar Benua Antartika menjadi warisan dunia
Malaysia menjadi ahli Bank Dunia/ Bank Antarabangsa
Membantu negara-negara ahli yang sedang membangun dari segi kewangan
Menyusun semula / membangunkan ekonomi negara-negara ahli
Menggalakan kemasukan pelabur-pelabur asing
Membasmi kemiskinan di luar bandar
Menyediakan peluang pekerjaan
Menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan /FELDA
Membangunkan prasarana pendidikan / penyelidikan
Memerangi gejala penyalahgunaan dadah
Perdana Menteri Malaysia menjadi Yang Dipertua persidangan
Bekerjasama / menyertai beberapa agensi di bawah PBB
Kerjasama dalam bidang pengeluaran makanan di bawah agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian/FAO
Kerjasama dalam bidang kesihatan / perubatan / WHO
Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi di bawah pertubuhan pendidikan /saintifik / budaya bangsa-bangsa bersatu / UNESCO
Menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB
Wakil Malaysia / Tan Sri Razali Ismail menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB
Mendesak PBB menyelesaikan masalah Palestin
Menganjurkan Persidangan Antarabangsa /tentang Palestin di Kuala Lumpur

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

[10 m]
4
   Mengaplikasi
Malaysia adalah salah sebuah negara yang menggangotai
Pertubuhan Komanwel.   
       Terangkan bagaimana Malaysia memainkan peranan dalam   
        memacu perjuangan pertubuhan tersebut .  
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17

dapat menjalin hubungan baik dengan semua negara komanwel
Mengambil bahagian dalam sukan komanwel
Sentiasa mewujudkan kerjasama dalam bidang politik
Sentiasa mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi
Sentiasa mewujudkan kerjasama dalam bidang sosial
Membantu menyekat pengaruh komunis
Bersedia menerima bantuan dari segi pertahanan/politik
Bersedia menerima bantuan dari segi ekonomi
Bersedia menerima bantuan dari segi sosial
Menyertai mesyuarat CHOGM / ketua-ketua kerajaan Komanwel
Menjadi tuan rumah mesyuarat CHOGM
Akur dengan ketetapan deklarasi Langkawi
Menentang dasar Aparteid
Memutuskan hubungan dengan Afrika Selatan
Menganjurkan / menjadi tuan rumah Sukan Komanwel
Memberi bantuan teknikal kepada negara-negara anggota
Membantu menjaga keamanan
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[10m]

5
 Menilai
     Keanggotaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan  telah  menjadi
     pemangkin kepada kejayaan negara .
    Jelaskan kejayaan tersebut?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
[10m]
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13

H14
H15
Keamanan negara terjamin
Kedaulatan negara terpelihara
Perkembangan ekonomi
Wujudnya pakatan ekonomi /EAEC/ ASEAN +3/ AFTA
Menjadi rantau bebas daripada ancaman senjata nuklear
Menjadi negara contoh dalam membanteras ancaman komunis
Menjalin hubungan bilateral / multilateral
Malaysia menjadi hab halal
Mewujudkan pasaran bebas
Berjaya membina Pusat Serantau Sains Matematik / RECSAM
Tuan rumah Persidangan OIC
Tawaran biasiswa kepada pelajar dari negara anggota OIC
Menganjurkan  persidangan anti keganasan dalam kalangan negara Islam
Menubuhkan SITTDEC di Kuala Lumpur
Menganjurkan sukan SEA
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

6
Menjana Idea
Malaysia terkenal dengan pelbagai idea bagi menjaga keamanan dan kesejahteraan dunia.  Apakah cadangan anda untuk mengekalkan keamanan dunia?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[10 m]

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
Menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar
Tidak menganggotai pakatan tentera
Berpegang pada piagam PBB
Bekerjasama dalam semua bidang/politik/ekonomi /sosial
Menghormati prinsip negara luar
Mewujudkan semangat patriotisme di Malaysia
Memupuk perpaduan antara kaum
Mengelakkan perdebatan isu-isu sensitif
Memilih pemimpin yang berwibawa
Memberi penekanan terhadap nilai keagamaan/moral
Mengamalkan prinsip Rukun Negara
Menganjurkan bulan keamanan
Mengamalkan konsep Satu Malaysia
Mengamalkan semangat kekitaan/ muhibbah
Menganjurkan program RIMUP
(Mana-mana jawapan yang munasabah)7

Menghayati nilai-nilai  murni /iktibar/patriotisme
Apakah nilai-nilai murni yang diperoleh melalui  pengamalan dasar luar negara?
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[5 m]

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
Bijaksana
Bekerjasama
Perundingan/musyawarah
Berusaha
Permuafakatan
Perpaduan kaum/bersatu padu
Kerjasama kaum
Bertolak ansur
Demokrasi
Tidak berputus asa
Tabah menghadapi cabaran
Semangat meneroka
Berwawasan
Berdikari
Inovatif dan kreatif
Pemikiran terbuka
Kekalkan keamanan
Pentadbiran teratur
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
8

Rumusan
Malaysia terus memainkan peranan yang penting dalam hubungan dengan negara lain.
Apakah pengetahuan yang anda peroleh daripada pelaksanaan dasar luar negara , iktibar kepada diri, bangsa dan negara  serta harapan  anda untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 [5 m]
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14

Memperkaya ilmu berkaitan dasar luar
Memiliki semangat patriotisme/ cinta akan negara
Menanamkan jati diri
Memperoleh idea baru untuk meningkatkan kemajuan negara
Mempertahan kedaulatan negara
Kerjasama penting untuk mencapai kejayaan
Semangat meneroka dalam pelbagai bidang
Mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain
Keamanan dunia bertambah baik
Berkongsi kepakaran dalam semua bidang
Malaysia menjadi negara maju / makmur
Taraf kehidupan rakyat meningkat
Pentadbiran negara mendapat pengiktirafan dunia
Mengukuhkan identiti negara dan bangsa Malaysia
(Mana-mana jawapan yang munasabah)PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT5 comments:

 1. assalamualaikum cikgu. saya nak tanya, kenapa takleh copy ye?

  ReplyDelete
  Replies
  1. select file by highlight selected item, tekan ctrl C n ctrl V di fail word office

   Delete
 2. cikgu...boleh tAk tolong e-mail kan bahan2 utk k3 ni ke email saya...
  tinarisya45@gmail.com

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 4. cikgu blh emel saya?celine.kang@hotmail.com

  ReplyDelete