ad

Sunday, 2 October 2016

Kertas 3 SPM 2016

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Matlamat dasar luar Malaysia
5 markah
Isi dan Huraian
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia
10 markah
3. Perkembangan dasar luar Malaysia dari tahun 1957 sehingga tahun 2003
15 markah
4. Sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa yang berikut :
a) Komanwel
b) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
c) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

10 markah
10 markah
10 markah
5. Cara memanfaatkan hubungan luar Malaysia untuk menjamin kecemerlangan Negara.
10 markah
6. Kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia hasil daripada hubungan luarnya.
10 markah
7. Langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia setanding dengan Negara-negara maju di dunia.
10 markah
8. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
9. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markah
Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Matlamat dasar luar Malaysia

Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara dengan tujuan:
(a) menjamin keselamatan rakyat dan negara.
(b) memelihara kepentingan sosial dan mengekalkan kedaulatan negara.
(c) menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi.
(d) mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa.
(e) Malaysia juga ingin menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.
5 markah
Isi dan Huraian
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi asas penggubalan dasar luar Malaysia

Faktor sejarah

·                 Kesultanan Melayu Melaka telah menjalinkan hubungan dengan negara luar

·                 Contoh China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan Melayu

·                 Hubungan ini berbentuk hubungan perdagangan

·                 Pada masa ini terjalin hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu

·                 Contoh hubungan antara Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia

·                 Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia menyertai Pertubuhan Komanwel

·                 Malaysia juga meneruskan hubungan diplomatik dengan  Britain dan negara

·                Komanwel lain seperti Australia dan New Zealand

·                 Pada masa itu, Malaysia diancam oleh Parti Komunis Malaya (PKM)

·                 Ancaman ini menggugat keselamatan Malaysia

·                 Keadaan ini mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan anti

komunis

·                 Pada masa yang sama, Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat

·                 Malaysia belum mempunyai keupayaan pertahanan


·         Faktor ekonomi

·                 Malaysia merupakan negara yang mengamalkan pasaran bebas

·                 Malaysia juga menjalinkan hubungan baik dengan negara lain dalam usaha memajukan

ekonominya

·                 Sejak zaman penjajahan British lagi, Malaysia merupakan negara pengeluar bijih timah

dan getah

·                 Pada masa ini telah terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara maju

seperti  Britain dan Amerika Syarikat

·                 Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia masih mengharapkan pasaran juga modal

dari negara-negara tersebut

·                 Beberapa langkah telah diambil bagi menggalakkan kemasukkan pelaburan asing

·                 Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi negara di samping menyediakan

peluang pekerjaan.

·                 Menjelang tahun 1980-an, melalui Dasar Pandang ke Timur,   pelaburan asing juga

digalakkan dari negara-negara di Timur terutamanya Jepun dan Korea

·                 Pada masa yang sama, Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara-negara

sedang membangun dan juga negara-negara Islam bagi meningkatkan pasaran

barangan keluaran Malaysia di samping mengadakan pelaburan di negara berkenaan. 


·                Faktor politik

·                 Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, Malaysia

berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri berdasarkan prinsip keamanan

sejagat

·                 Ini jelas terpapar dalam dasar luar Malaysia yang menekankan pemeliharaan

kedaulatan negara-negara lain.

·                 Contohnya, dasar Malaysia yang menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di

rantau AsiaBarat

·                 Malaysia berpegang teguh pada prinsip-prinsip  dan Piagam Pertubuhan Bangsa-

 Bangsa Bersatu (PBB) bagi memelihara keamanan dunia

·                 Malaysia tegas dengan pendiriannya menyokong semua resolusi yang telah diambil

oleh PBB bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia


·         Faktor geografi

·                 Malaysia mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara

·                 Malaysia bersempadan dengan hampir kebanyakan negara di rantau ini seperti

·         Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei

·                 Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia

·                 Dengan ini, keselamatan negara serantau akan mempengaruhi dan meninggalkan

kesan terhadap keselamatan Malaysia


·         Faktor demografi

·                 Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam sejajar

dengan penduduknya yang majoriti beragama Islam

·                 Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan Israel disebabkan dasar negara

berkenaan yang menceroboh dan menindas peribumi Palestin

·                 Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama juga diberi kebebasan

sepenuhnya mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing

·                 Amalan konsep perpaduan dan sikap komited terhadap hak asasi manusia

menyebabkanMalaysia menentang dasar Apartheid

·                 Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan Afrika Selatan sehinggalah Afrika Selatan

menghapuskan Dasar Apartheid

·                 Faktor kepelbagaian kaum di Malaysia mempengaruhi hubungan serantau Malaysia
10 markah
3. Perkembangan dasar luar Malaysia dari tahun 1957 sehingga tahun 2003

 Tahap Pertama

·          Dilaksanakan oleh  Tunku Abdul Rahman (1957-1970)

·         Dasar luar Malaysia pada tahap pertama memperlihatkan dasar pro-Barat yang anti-

komunis serta berbaik-baik dengan jiran dan negara Komenvel.

·         Dasar luar berkenaan  disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial

·            Faktor politik merujuk pada ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga di dalam negara melalui Parti Komunis Malaya.

·            Oleh itu, Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Komanwel terutama Britain, Australia dan New Zealand.

·            Bagi menyekat perkembangan pengaruh komunis, Malaysia telah menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu (AMDA) pada tahun 1956 dengan British.

·            Mengikut perjanjian ini pihak British akan memberikan bantuan kepada Malaysia sekiranya diserang oleh mana-mana negara

·            Dasar luar Malaysia juga adalah berbaik-baik dengan jiran

·            Hal ini disebabkan timbulnya  krisis dengan negara-negara jiran terutama selepas Malaysia mencapai kemerdekaan seperti  konfrontasi dengan Indonesia (1963-1965),  terputusnya hubungan dengan Filipina (1963-1965)  dan keluarnya Singapura daripada Malaysia (1965)

·            Usaha-usaha untuk memelihara hubungan dengan negara jiran terbukti melalui beberapa perjanjian

·            Malaysia telah menandatangani perjanjian menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961 bersama-sama Thailand dan Filipina, MAPHILINDO pada tahun 1962 bersama-sama Indonesia dan Filipina serta ASEAN pada tahun   1967 bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura

·            Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain kerana Malaysia  dalam menjaga kepentingan ekonomi negara ini.

·            Pertama, hal ini disebabkan Malaysia merupakan  anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dalam nilai mata wang paun sterling.

·            Kedua, Malaysia masih memberikan tumpuan kepada dua hal utamanya iaitu bijih timah dan getah dengan mengharapkan sepenuhnya  permintaan Barat termasuk Britain

·            Ketiga, pelabur Britain  masih menguasai peratus yang besar dalam ekonomi Malaysia terutama dalam bidang perladangan dan perindustrian

·            Bagi mengurangkan pergantungan ini, Malaysia yang mengamalkan pasaran bebas mula membina rangkaian perdagangan dengan negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, Singapura, Jerman Barat bagi mengurangkan pergantungan kepada Britain dan juga mencari pasaran baru
  
Tahap Kedua

·            semasa pemerintahan Tun Abdul Razak (1972-1976) dan Tun Hussein Onn (1972-1976)

·            Menjelang tahun 1970-an dasar luar Malaysia mula berubah kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara.

·            Perubahan dasar luar ini disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan kurangnya pengaruh Britain di Timur

·            Perubahan dasar ini juga disebabkan oleh pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua buah kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China

·            Dalam mencapai matlamat dasar luar Malaysia, beberapa usaha telah dilakukan seperti mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali  (ZOPFAN) bersama-sama dengan anggota negara ASEAN

·            Malaysia juga menjalin hubungan dengan negara berfahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia.

·            Keinginan Malaysia menjalin persahabatan dengan semua negara khususnya dengan negara jiran jelas dapat dilihat apabila Malaysia mengadakan hubungan diplomatic dengan Vietnam pada tahun 1976.

·            Masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran

Tahap Ketiga

·            dilaksanakan oleh Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad (1981-2003)

·            Dasar luar Malaysia pada tahap ini telah mengekalkan dasar-dasar tahap kedua tetapi memberikan  penekanan kepada kepentingan ekonomi.

·            Kepentingan ini berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama di kalangan negara membangun

·            Dalam usaha untuk mencapai matalamat dasar tersebut, Malaysia telah mengadakan hubungan yang lebih  erat dengan negara-negara ASEAN seperti menyelesaikan  krisis Vietnam dan Kampuchea

·            Di samping itu, Dasar Pandang ke Timur telah diperkenalkan pada tahun 1982 dengan menjadikan Jepun dan Korea Selatan sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia

·            Dasar ini bertujuan menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik seperti semangat mencintai negara, kesungguhan dalam perkerjaan dan etika pengurusan kerja yang baik

·            Malaysia juga telah mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain menerusi lawatan Dato’ Seri Dr. Mahathir ke Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan Pasifik Selatan

·            Dalam setiap siri lawatannya, misi perdagangan Malaysia akan turut serta dan menandatangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua pihak.

·            Beliau percaya Malaysia bukan sahaja harus menjalin hubungan diplomatic dan perdagangan dengan negara maju malah dengan negara Dunia Ketiga juga
15 markah
4. Sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa yang berikut :
a) Komanwel

1. Selepas merdeka, Komanwel bertindak membantu Malaysia memelihara keamanan serta kedaulatan negara melalui sekatan terhadap pengaruh Parti Komunis Malaya.
2. Perjanjian AMDA menjanjikan bantuan kepada negara kita sekiranya diserang musuh semasa berkonfrantasi dengan Indonesia.
3. Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) diadakan dua tahun sekali bagi membincangkan hal-hal yang berkait dengan kepentingan bersama.
4. Pada tahun 1989, mesyuarat CHOGM mengisytiharkan Deklarasi Langkawi.
5. Eksport Malaysia ke negara-negara Komanwel terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah.
6. Rancangan Colombo menyediakan bantuan teknikal dan bisasiswa dalam bidang pendidikan.


Sumbangan Malaysia
1.Tuan rumah CHOGM pada tahun 1989.
2. Bersuara lantang menentang Dasar Apartheid di Afrika Selatan.
3. Malaysia berjaya menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998

b) Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

1. Menyelesaikan konflik antarabangsa
(a) Pada tahun 1960, Malaysia menyertai pasukan pendamai untuk menamatkan perang saudara di Congo.
(b) Pada tahun 1989, Malaysia mewakili pasukan pengaman PBB ke Namibia untuk membantu negara tersebut mencapai kemerdekaan.
(c) Pada tahun 1990, Malaysia menghantar pasukan pemerhati ke sempadan Iran-Iraq ; dan Kampuchea serta pasukan pengaman ke Bosnia.
(d) Malaysia menentang Dasar Aparteid di Afrika Selatan dan mahu Benua Antartika menjadi warisan dunia dan hak milik semua negara.
2. Dari segi ekonomi
(a) Malaysia menjadi ahli Bank Dunia (Bank Antarabangsa) yang ditubuhkan oleh PBB pada tahun 1945.
(b) Bank ini ditubuhkan untuk membantu negara-negara sedang membangun dari segi kewangan, dan menyusun semula pembangunan ekonomi negara tersebut.
(c) Kemasukan pelabur-pelabur asing diharap dapat membasmi kemiskinan dan menyediakan peluang pekerjaan.
(d) Malaysia menggunakan Bank Dunia dalam menjayakan rancangan Lembaga Pembangunan Kemajuan Tanah(FELDA) dan membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan.
3. Dari segi sosial
(a) Malaysia berpendidrian teguh memerangi gejala penyalahgunaan dadah. Hasil usul Malaysia, satu persidangan antarabangsa diadakan di Vienna (Austria) pada Jun 1987 dengan Perdana Menteri sebagai Yang Dipertua persidangan.
(b) Malaysia bekerjasama dengan menyertai beberapa agensi PBB seperti:
(i) Kerjasama dalam bidang pengeluaran makanan melalui agensi Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO).
(ii) Kerjasama dalam bidang perubatan dan kesihatan melalui Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO).
(iii) Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi melalui pertubuhan Pendidikan dan Budaya Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO)
(c) Malaysia menjadi ahli Majlis Keselamatan PBB bagi tahun 1965, 1989, dan 1999.
(d) Tan Sri Razali Ismail dilantik sebagai wakil khas PBB menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB dan dalam menyelesaikan konflik politik negara Myanmar.
(e) Malaysia menjalankan usaha menyelesaikan masalah Palestin dengan menganjurkan persidangan antarabangsa tentang Palestin di Kuala Lumpur.

c) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

1. Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai setiausaha agung OIC yang pertama.
2. Malaysia menjadi pengantara dengan menyelesaikan peperangan di Iran-Iraq.
3. Menyokong rakyat Palestin dalam mendapatkan semula tanah mereka dari Israel.
4. Pada tahun 1974 dan tahun 2003, Malaysia menjadi tuan rumah persidangan OIC.
5. Pada tahun 2002, Malaysia menganjurkan persidangan menentang pengganas di negara Islam.
6. Tawaran biasiswa diberi kepada pelajar negara OIC semasa belajar di UIAM.
7. Malaysia menyarankan dinar emas digunakan dalam urusan perdagangan dalam kalangan negara Islam.
8. Malaysia mendapat penghormatan kerana serius dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam.
Faedah yang diperoleh Malaysia
1. OIC membantu Malaysia dalam menubuhkan UIAM
2. Mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi menjalankan projek-projek untuk kepentingan rakyat. Malaysia dalam Pertubuhan Serantau


10 markah

10 markah
10 markah
5. Cara memanfaatkan hubungan luar Malaysia untuk menjamin kecemerlangan Negara.
10 markah
6. Kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia hasil daripada hubungan luarnya.
10 markah
7. Langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia setanding dengan Negara-negara maju di dunia.
10 markah
8. Iktibar yang diperoleh berdasarkan tajuk yang dikaji
5 markah
Kesimpulan
9. Membuat kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
a) Pengetahuan yang diperoleh
b) Nilai dan unsur patriotisme yang diperoleh ke arah kemajuan Negara dan bangsa Malaysia.
c) Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia cemerlang dan terbilang.
5 markahNo comments:

Post a Comment