ad

Tuesday, 5 April 2016

Kertas 3 Bab 8 Tingkatan 4

BAB 8 ; TAJUK ; PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT .
Soalan ;
Jelaskan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat.

Format
aspek
perincian
Markah penuh
Pengenalan


Memahami latarbelakang  pengaruh islam di Malaysia sebelum kedatangan barat .
1. Pengenalan
Jelaskan latar belakang pengaruh islam sebelum kedatangan barat
5 markah
Isi  dan huraian
Memahami kesan-kesan kedatangan Islam terhadap
i.politik
ii.sosial
2.Menghuraikan kesan-kesan kedatanan islam terhadap
i.   aspek politik(15m)
ii.  apek social (15m)


30 markah
Isi dan huraian
Analisis Perbandingan antara undang-undang scara bertulis dan tida bertulis
3.Jelaskan perbandingan antara undang-undang bertulis dengan tidak bertulis.

15 markah
Is dan huraian
Mengaplikasi 
4 Bagaimanakah pendidikan tidak formal dapat diaplikasikan dlam membina masyarakat yang progresif?


15 markah
Isi dan huraian
Menilai
5.Berdasarkanpemerhatian anda sejauhmanakah pendidikan tidak formal dapat membentuk  bangsa Malaysia yang harmoni ?


10 markah
Isi dan huraian
Mencipta dan menjana minda
6.  i. Jelaskan cabaran yang dihdapi dalam usaha penerapan nilai-nilai Islam di Malaysia hari ini .

   ii. Nyatakan langkah –langkah mengatsi cabaran di atas .

5 markah
5 markah

Isi dan huraian
Menghayat nilai-nilai murni/patiotisme/khtibar
7. Nyatakan ikhtibar
daripada pembaharuan dan pengaruhIslam sebelum kdatangan barat .


10 markah

Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yan telah dibincangkan.
8.Rumusan
- dapat merubah masyrakah malaysia
- ikhtibar kepada diri,bangsa dan Negara
- harapan masa depan masyarakat malaysia yang lebih gemilang
-pengaruh islam dapat menghalang pengaruh negative dari barat .
- mana – mana yang munasabah .
5 markah

No comments:

Post a Comment