ad

Tuesday, 5 April 2016

kertas 3 bab 7 tingkatan 4

Tajuk 8.4: Islam di Asia Tenggara
Tema /tajuk: 8.4 Bab 7 Tingkatan 4
Soalan:
Huraikan sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya  dengan perkembangan Islam di Malaysia pada hari ini.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1. Pengenalan
Jelaskan latar belakang kedatangan Islam di Asia Tenggara

5 markah
Isi dan huraian
2. Teori kedatangan Islam di Asia Tenggara
(a) Huraikan teori dan bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara
(i) dari Semenanjung Tanah Arab
(ii) dari China
(iii) dari India

(b) Jelaskan penyebaran Islam ke Asia Tenggara


15 markah
15 markah

3. Pengaruh Islam dalam masyarakat di Asia Tenggara
Jelaskan pengaruh Islam dalam aspek kehidupan masyarakat di Asia Tenggara

15 markah
4. Pencapaian dalam sistem pendidikan merupakan antara kesan penyebaran Islam di Asia Tenggara
Bagaimanakah ilmu pengetahuan boleh membentuk warganegara Malaysia yang cemerlang?
15 markah
5. Kejayaan Negara masa kini kesan daripada penyebaran di Asia Tenggara pada masa lampau.
Berdasarkan pengalaman sejarah anda, jelaskan kejayaan Negara pada hari ini dalam aspek ekonomi, politik dan sosial kesan daripada penyebaran agama Islam


10 markah
6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara yang mengamalkan nilai-nilai murni
(i) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia untuk mengamalkan nilai-nilai murni
(ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas


5 markah

5 markah

7. Penerapan nilai-nilai Islam untuk kemajuan Negara
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diperoleh hasil dari usaha penyebaran Islam di Asia Tenggara


10 markah
8. Rumusan
# pengetahuan yang diperoleh
# Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
# harapan untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara maju yang mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan


5 markah


1 comment: