ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

1

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1249/3


Soalan

Butiran
Markah1
Tokoh-tokoh nasionalisme tempatan yang menentang British


pada abad ke 19?


F1
Penghulu Dol Said
1

F2
Linggir
1

F3
Rentap
1

F4
Sharif Masohor
1

F5
Mat Salleh
1

F6
Dato Bahaman
1


[ Mana-mana 5 x 1 ]
[5 markah]2
Sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan


F1
Dasar penaklukan British
1

H1a
terhadap daerah seperti di Naning, Pahang, Perak, Sabahdan Sarawak
1

H1b
bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik British
1

H1c
penguasaan politiknya menjadi luas dan kawasan itu akanterikat dengan perintah dan peraturannya.
1

C1
Naning dipaksa menjadi jajahan takluk British danmembayar ufti.
1

F2
Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan
1

H2a
melalui perjanjian yang ditementerai oleh British denganpemimpin  tempatan
1

H2b
saudagar dari Negeri-Negeri Selat dibenarkan menjalankanperlombongan dan perdagangan bijih timah.
1

H2c
menimbulkan kemarahan penduduk tempatan.
1

F3
Pelaksanaan pentadbiran Barat terhadap masyarakattempatan.
1

H3a
British memperkenalkan sistem cukai/undang-undang/peraturan tanah untuk mendapatkan hasilmaksimum.
1

C3
Cukai tanah di Terengganu
1

H3b
Peraturan bertentangan dengan amalan tradisi masyarakatTempatan
1

F4
Campur tangan British dalam adat resam tempatan
1

H4a
British memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilaiBritish yang  bertentangan dengan budaya tempatan
1

C4
JWW Birch campur tangan dalam amalan orang suruhan diPerak
1

1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT
2

SULIT


1249/3

F5
Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh
1

H5a
terhadap kawasan dan anak buah.
1

H5b
pemimpin tempatan dilantik oleh sultan mentadbir kawasan
1

H5c
Pemimpin tempatan berkuasa untuk menjaga hal ehwaldaerahnya untuk mentadbir kawasannya /pentadbiran/perundangan/ekonomi/sosial.
1

H5d
Timbul tidak puas hati dan penentangan terhadap British
1

H5e
Penentangan pemimpin mendapat sokongan anak buah
1

H5f
Anak buah tertekan dengan pelaksanaan undang-undangBritish yang menyulitkan kehidupan.
1

H5g
Kesetiaan kepada pembesar mendorong merekamenentang British.
1


[ Mana-mana 15 x 1 ]
[15 Markah]3
Peristiwa penentangan pemimpin tempatan menentang British


sejak abad ke 19.


F1
Penentangan Penghulu Dol Said di Naning
1

H1a
Pada tahun 1831, British menghantar tentera menaklukiNaning dan ditentang oleh Penghulu Dol Said.
1

H1b
Penghulu Dol Said  mendapat bantuan ketenteraandaripada Yam Tuan Ali dari Rembau,Syed Shaban,Penghulu Remai dan Rechat, Dato Kelana Sungai Ujongserta Penghulu Gemencheh  mengalahkan 150 tenteraBritish pimpinan Kepten Wyllie.
1

H1c
Pada tahun 1832, British menghantar 1200 tenteramenyerang Naning dan Penghulu Dol Saind  tidak  dibantuoleh sesiapa.
1

H1d
British berjaya mengalahkan tentera Penghulu Dol Said
1

H1e
Penghulu Dol Said  terpaksa menyerah diri dan dibawa keMelaka.
1

F2
Penentangan Linggir/Rentap/Syarif Masahor di Sarawak
1

H2a
Pada tahun 1849, Linggir pemimpin kaum Iban di Saribasmenentang penaklukan James Brooke dengan menyerangkapal  Nemesis di Batang Lupar.
1

H2b
Serangan ini tindak balas James Brooke dan KaptenFarquhar menghalang pelayaran mereka di Sungai Saribas.
1

H2c
Linggir dan pengikut tewas dalam pertempuran.
1

H2d
Pada tahun 1853, Rentap pemimpin Iban menentang JamesBrooke kerana menghapuskan orang Iban di Sungai Skrangyang dianggap sebagai lanun.
1

H2e
Rentap menyerang James Brooke di Kubu Nanga Skrangbagi menghalang kezaliman.
1

H2f
Rentap berjaya mengusir James Brooke tetapi tenteraJames Brook bertindak balas membakar kampung mereka.
1

H2g
Rentap dan pengikut berundur ke Bukit Sadok namunmereka diserang .
1
1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT
3

SULIT

1249/3

H2h
Pada tahun 1861, tentera James Brooke berjayamengalahkan Rentap. Rentap terpaksa berundur ke UluSungai Entabai dan serangannya semakin lemah.
1

H2i
Pada tahun 1857, Syarif Masohor dan Datu Patinggi AbdulGapur menolak penguasaan James Brok ke di wilayahmereka di Sungai Rajang.
1

H2j
Mereka kehilangan kuasa memungut cukai danpengaruh terhadap penduduk tempatan.
1

H2k
Pada tahun 1858, Syarif Masohor telah menyerang kubuJames Brooke di Kanowit serta beliau dan Datu PatinggiAbdul Gapur  menyerang James Brooke di Kuching tetapigagal.
1

H2l
Syarif Masohor melarikan diri ke Brunei tetapi beliau telahdiserahkan oleh Sultan Brunei kepada British di Singapura.
1

H2m
Datu Patinggi Abdul Gapur melarikan diri ke Batawi tetapibeliau ditahan oleh Belanda dan diserahkan kepadaJames Brooke.
1

F3
Penentangan Mat Salleh di Sabah.
1

H3a
Pada tahun 1895, Mat Salleh telah ke Sandakan untukberbincang dengan SBUB  tetapi tidak dilayan.
1

H3b
Sebaliknya Gabenor Beaufort menyerang dan membakarkampungnya dan Mat Salleh melarikan diri.
1

H3c
Pada tahun 1897, Mat Salleh dan pengikutnya menyerangkubu SBUB di Pulau Gaya.
1

H3d
Ekoran itu,  SBUB menawarkan pelan damai kepada MatSalleh iaitu menyerahkan Tambunan kepadanya.
1

H3e
SBUB mungkir janji menyebabkan Mat Salleh meyerangkubu S BUB tetapi serangan dibalas oleh pasukan SBUBdengan menyerang kubu Mat Salleh.
1

H3f
Pada 1900, Mat Salleh tewas dan meninggal dunia.
1

F4
Penentangan Dato Maharaja Lela di Perak.
1

H4a
Pada tahun 1874, Perjanjian Pangkor ditandatangani olehSultan Adbullah dan Sir Andrew Clarke.
1

H4b
Pada tahun 1875, bantahan terbuka oleh Sultan Abdullah,Dato Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak yang lainterhadap campur tangan British.
1

H4c
Dato Maharaja Lela membuat kubu di Pasir Salak.
1

H4d
Pada Julai 1875, mesyuarat antara Dato Maharaja Leladengan pembesar-pembesar tempatan di Durian Sebatangmenentang undang-undang British di Pasir Salak.
1

H4e
Pada September 1875, Dato Maharaja Lela bersetujumengambil tanggungjawab membunuh JWW Birch selepasmesyuarat dengan Sultan Abdullah dan para pembesar diBelanja.
1

H4f
Sultan Abdullah memberitahu Sultan Ismail tentangrancangan tersebut.
1

H4g
Pada Okt 1875, walaupun Dato Maharaja Lela melakukanpenentangan, namun Sultan Abdullah terpaksamenyerahkan Perak  kepada British.
1
1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT
4

SULIT

1249/3

H4h
Mat Arshad orang suruhan British dibunuh oleh penduduktempatan semasa menampal poster cukai di Pasir Salak.
1

H4i
Pada Nov 1875, Pembunuhan JWW Birch oleh Seputum,Padak Lam dan lain-lain lagi atas arahan Dato MaharajaLela di Sungai Perak Pasir Salak.
1

H4j
Pada Nov 1876, Pihak British dengan 500 orang tenteranyamelancarkan serangan terhadap Pasir Salak dan kawasan-kawasan yang terlibat.
1

H4k
Dato Maharaja Lela dan Dato Sagor melarikan diri ke KotaLama.
1

H4l
Pada Nov 1877, Perbicaraan diadakan di Matang Perak.Hakimnya ialah Raja Idris, Manakala, penasihatperbicaraan Frank Swetterham.
1

H4m
Dato Maharaja Lela bersama-sama Dato Sagor, PandakLam,   Seputum dan Pandak Induk dijatuhi hukumangantung.
1

H4n
Sultan Ismail dibuang negeri ke Johor, Sultan Abdullah,Menteri Ngah Ibrahim, Syahbandar dan Laksamana dibuangnegeri ke Pulau Seychelles.
1

F5
Penentangan Yam Tuan Antah dan Dato SyahbandarSungai Ujong di Negeri Sembilan.
1

H5a
Pada tahun 1874, Dato’ Syahbandar Sungai Ujong engganmenandatangani perjanjian dengan British.
1

H5b
Dato Syahbandar menentang Dato Kelana Sungai Ujongiaitu Syed Abdul Rahman yang mempelawa British untukcampur tangan dalam pertikaian mereka.
1

H5c
Kedua-dua pemimpin tempatan berebut kawasansempadan untuk mengenakan cukai kepada pedagang bijihtimah dari Negeri-Negeri Selat.
1

H5d
Dengan kerjasama British, Dato Kelana Syed berjayamengalahkan Dato Syahbandar  untuk menguasai SungaiUjong dan Dato Syahbandar terpaksa berundur keSelangor.
1

H5e
Pada Nov 1874, Dato Syahbandar kembali ke Sungai Ujongdan menandatangani perjanjian dengan British danbersetuju meletak jawatan dan berhijrah ke Singapura.
1

H5f
Dato Kelana Syed Abdul Rahman menguasai Sungai Ujongtertakluk penguasaan British.
1

F6
Penentangan Dato Bahaman di Pahang
1

H6a
Pada 1890, Dato Bahaman menentang pembinaan balaipolis di Lubuk Terua kawasan pengaruhnya.
1

H6b
Pada 1891, Dato Bahaman menyerang British keranamenangkap anak buahnya.
1

H6c
Dato Bahaman menyerang dan menawan semula LubukTerua
1

H6d
Dato Bahaman menyerang dan menguasai KualaTembeling dan Jeram Ampai.
1

H6e
Akibat tekanan British, Dato Bahaman berundur ke

1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT

5

SULIT1249/3


Kelantan.
1

H6f
Pada 1896, Dato Bahaman berpindah ke Bangkok dandiberi perlindungan politik oleh Raja Chulalongkorn/beliaumenetap di Chieng Mai dan diberi wang saraan 1000Baht dan meninggal  dunia di sana.
1[mana-mana 30 x 1 = 30 markah]
[30 markah]
4
Buktikan
kejayaan pemimpin tempatan menentang British dari


abad ke 19 hingga awal abad ke 20Penghulu Dol Said


F1
Penghulu Dol Said mengingkari arahan British supayaNaning menghantar 1/10 hasil sebagai ufti kepada Melaka.
1

F2
Penghulu Dol Said  berjaya mengalahkan 150 orang tenteraBritish pimpinan Kapten Wyllie.
1


Rentap


F3
Rentap telah menyerang tentera James Brooke di KubuNanga Skrang dan Rentap berjaya mengusir James Brooke.
1


Mat Salleh


F4
Mat Salleh telah melakukan serangan mengejut terhadapKubu
SBUB di Pulau Gaya.
1

F5
SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh.
1


Dato’ Maharaja Lela


F6
Sultan Abdullah dan Dato’ Maharaja Lela serta pembesarPerak
melakukan bantahan terbuka terhadap campurtangan British di Perak.
1

F7
Mat Arshaad orang suruhan British dibunuh di Pasir Salakketika
menampal poster cukai.
1

F8
JWW Birch telah dibunuh oleh Seputum dan Pandak Lamatas arahan Dato’ Maharaja Lela.
1


Dato’ Bahaman


F9
Dato Bahaman menyerang British kerana menangkap anakbuahnya.
1

F10
Dato Bahaman menyerang dan menawan semula Lubuk
1


TeruaF11
Dato Bahaman menyerang dan menguasai KualaTembeling dan Jeram Ampai.
1


Tok Janggut


F12
Polis British gagal menangkap Tok Janggut yang engganmembayar cukai.
1

F13
Engku Besar Jeram, Tuan Ahmad, Penghulu Adam, HajiSaid,
Che Ishak serta rakyat tempatan menyerang PasirPuteh dan berjaya mendudukinya.
1

1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT
6

SULIT


1249/3

F14
Tok Janggut membentuk kerajaan dengan Engku JeramBesar  sebagai Raja dan tok Janggut sebagai PerdanaMenteri dan Che Ishak sebagai Pegawai Daerah.
1


Hj Abdul Rahman Limbong


F15
Hj Rahman Limbong mengetuai penduduk membersihkantanah di Kuala Berang tanpa menghiraukan peraturan tanahBritish.
1

F16
British terpaksa menggunakan jasa baik Tengku NikMaimun untuk menyuraikan kira kira 300 penduduk yangberkumpul utk membuka tanah.
1

F17
Penduduk melancarkan penentangan bersenjata danmenyerang serta berjaya menduduki bangunan kerajaan diKuala Berang
1


[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]
[10 markah]5
Langkah-langkah bagi memastikan  kedaulatan negara dapat


dikekalkan.


H1
Memperlengkapkan diri/rakyat dengan ilmu pengetahuan
1

H2
Mengukuhkan sistem pertahanan negara dari ancamanmusuh
1

H3
Meningkatkan teknologi-teknologi canggih untuk tujuanpertahanan.
1

H4
Memperkukuhkan sistem pentadbiran/pemerintahan  negarabagi mengelakkan campur tangan asing
1

H5
Meningkatkan keupayaan perisikan negara bagi melindungiancaman pengganas/asing
1

H6
Melahirkan warganegara yang mempunyai semangatpatriotik/cinta akan negara
1

H7
Memperkasa dan mewajibkan  Program Latihan KhidmatNegara (PLKN) kepada semua warganegara tanpa mengirakaum
1

H8
Bersatu padu mempertahankan pendirian Malaysia dalamsesuatu konflik/isu yang timbul.
1

H9
Menghukum pengkhianat negara yang memburuk-burukkannegara di mata dunia.
1

H10
Bekerjasama dengan pihak keselamatan mencegah jenayahmelalui sesuatu pertubuhan. Cth KRT, Rela, dll
1

H11
Kerajaan mengadakan hubungan diplomatik dengan semuanegara untuk mengukuhkan kedaulatan negara.
1

H12
Kerajaan mematuhi prinsip-prinsip PBB menjaga keamanandan keselamatan dunia.
1


(Mana-mana munasabah)[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]
[10 markah]
1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT
7

SULIT


1249/36
Sesetengah pihak beranggapan bahawa  semua pihak yang


menentang penjajah yang menjajah Tanah Melayu  adalah


pejuang kemerdekaan. Buktikan kebenarannya.


YaF1
Askar Melayu yang menentang Britsh adalah pejuangkemerdekaan.
1

F2
Polis merupakan pejuang kemerdekaan.
1

F3
Home Guard yang menjaga keselamatan kampung adalahpejuang ketika zaman darurat
1

F4
Special Constable (SC) yang menjaga keselamatankampung adalah pejuang.
1

F5
Golongan Melayu kiri yang berjuang  menentang Britishmerupakan pejuang kemerdekaan seperti AWAS, PETA,PKMM, BATAS, API.
1

F6
Kesatuan Melayu Muda (KMM) yang menentang Britishadalah pejuang kemerdekaan
1

F7
Semua tokoh tanah air yang tidak bersetuju dengan dasar-dasar  campur tangan British dianggap pejuangkemerdekaan seperti Dato Maharaja Lela, Dato Bahaman,Mat Salleh, Rentap dll.
1

F8
Semua yang berjuangan untuk mengusir/menghalaupenjajah British dari Tanah Melayu adalah pejuangkemrdekaan.
1

F9
Sesiapa sahaja yang ingin membebaskan tanah air daribelenggu penjajahan British dianggap pejuangkemerdekaan.
1

F10
PKM turut dianggap pejuang kemerdekaan kerana merekaturut terkorban dalam menentang penjajahan British diTanah Melayu.
1

F11
Force 136 yang menentang Jepun adalah pejuangkemerdekaan
1

F12
MPAJA dianggap pejuang kemerdekaan menentang Jepun.
1

F13
Askar Wataniah yang menentang Jepun adalah pejuang
1

F14
Raja-Raja Melayu yang menentang British dianggappejuang kemerdekaan seperti Sultan Abdullah dan SultanIsmail dari Perak
1

F15
Mereka yang menentang gagasan Malayan Union dianggappejuang kemerdekaan.
1

F16
Sultan-sultan Melayu yang turut menentang GagasanMelayu seperti Sultan Kedah dan Sultan Perak
1


(Mana-mana munasabah)[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]


Tidak


F1
PKM berjuang menentang British kerana ingin menubuhkannegara Komunis di bawah Comintern (KomuninsAntarabangsa)
1

1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT

8

SULIT1249/3

F2
PKM membunuh penduduk tempatan yang engganbekerjasama  dengan mereka.
1

F3
Perjuangan komunis menyebabkan ramai AnggotaKeselamatan  terkorban dalam pentempuran.
1

F4
Perjuangan komunis tidak boleh dianggap sebagai pejuangkerana mereka  meneruskan taktik ganas mereka  walaupun
1


selepas Malaysia mencapai kemerdekaan.


F5
Komunis banyak melakukan kerosakan terhadap ladang-ladang, rumah, balai polis,kemudahan awam dll.
1

F6
PKM mahu menjadikan  Tanah Melayu menjadi milikmereka secara mutlak.
1

F7
MPAJA yang juga dikenali sebagai Bintang Tiga telahmemulakan aktiviti perkauman dan kezaliman mereka,khasnya ke atas orang Melayu yang dianggapbersentongkol dengan pihak Jepun.
1

F8
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM)  ini yangdipengaruhi PKM,  lebih cenderung menganjurkan supayaTanah Melayu menyertai Indonesia bagi mendapatkemerdekaan pada 1949
1

F9
Orang Melayu yang berjuang dalam PKM dinggap bukanpejuang kemerdekaan kerana mereka turut terlibat dalampertempuran dengan anggota keselamatan.
1

F10
Pihak yang berjuang konsep Melayu Raya bersama-samaIndonesia dianggap bukan pejuang kemerdekaan negara.
1

F11
Pihak yang menyokong Gagasan Malayan Union dianggapbukan pejuang kemerdekaan
1


(Mana-mana munasabah)
[mana-mana 10 x 1 = 10 markah]
[10 markah]7
Ada kalanya berlaku kesukaran yang dihadapi oleh pemimpin


dalam mengekalkan kestabilan politik negara


a.
Mengapakah keadaan tersebut terjadi?


b.
Bagaimanakah pemimpin mengatasi kesukaran tersebut.


SebabH1
Terdapat pengaruh luar yang ingin menggugat kestabilanpolitik
seperti pengaruh syiah, ideologi, ISS dll
1

H2
Segelintir golongan yang memainkan isu-isu sensitif telahmenyebabkan berlaku keretakan dalam hubungan kaum diMalaysia
1

H3
Terdapat pihak yang mempersoalkan hak-hak keistimewaanorang
Melayu dan Raja-Raja Melayu sehingga menggugatperpaduan kaum.
1

H4
Ancaman penceroboh terhadap wilayah Malaysia sepertipencerobohan asing di Lahat Datu Sabah
1

H5
Terdapat parti-parti politik  yang agresif mendapatkansokongan pengundi dengan mengeluarkan kata-kataperkauman telah menggugat kestabilan politik.
1

H6
Terdapat pihak yang memperjuangkan kebebasan hakasasi
manusia secara mutlak telah menyebabkan

1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT
9

SULIT

1249/3


keharmonian  masyarakat tergugat.
1

H7
Terdapat golongan yang memainkan isu-isu keagamaantelah menjejaskan keharmonian kaum.
1


(Mana-mana munasabah)[mana-mana 5 x 1 = 5 markah]


Cara mengatasi


H1
Pemimpin negara perlu mengawal kemasukan pengaruhnegatif dari luar negara meresapi pemikiran rakyat Malaysia.
1

H2
Pemimpin negara perlu mengambil tindakan undang-undang kepada pihak yang mempersoalkan isu-isu sensitif
1

H3
Pemimpin perlu mengenakan Akta Hasutan kepada pihakyang tidak bertanggungjawab mengeluarkan kata-kataberbau perkauman.
1

H4
Pemimpin negara perlu memperkemas sistem pertahanannegara dari pencerobohan wilayah seperti ESSCOM diSabah.
1

H5
Pemimpin negara perlu mewujudkan dialog antaraagamawan untuk memperjelaskan isu-isu keagamaan yangtimbul bagi meredakan ketegangan.
1

H6
Pemimpin negara perlu mengadakan majlis-majlis mesrarakyat untuk mewujudkan keharmonian masyarakat.
1

H7
Pemimpin perlu mengenepikan perbezaan politik untuksama-sama mengatasi sebarang permasalahan yang timbulberkaitan dengan ketidakstabilan politik.
1


(Mana-mana munasabah)[ mana-mana 5 x 1 = 5 markah]
[10 markah]`
8

Iktibar dan pengajaran yang diperoleh berdasarkan tajuk yangdikaji


H1
Semangat setia negara tokoh-tokoh lampau menentangpanjajahan British boleh dijadikan iktibar kepada generasimuda pada hari ini.
1

H2
Sifat bekerjasama dan tolong menolong antara pemimpindengan pengikut dalam menentang penjajahan British telahmenyumbangkan kejayaan perlu dijadikan pengajaranberguna kepada generasi muda.
1

H3
Sikap berdisplin dan gigih para pejuang menentangpenjajahan perlu dijadikan iktibar dan pengajaran olehgenerasi muda.
1

H4
Generasi muda patut mengambil iktibar denganmelengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan yangbaik supaya kita tidak dijajah lagi.
1

H5
Generasi muda disarankan agar berhati-hati denganpengaruh kuasa luar yang ingin campur tangan dalam halehwal dalam negara.
1

H6
Pemimpin negara perlu menanamkan sifat cinta akannegara dan semangat patriotisme setiap warganegara

1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT
10

SULIT

1249/3


Malaysia.
1

H7
Tokoh-tokoh politik negara memelihara kedaulatan negaradengan tidak mengundang kuasa luar untuk menyelesaikanpermasalahan politik dalam negara.
1


(Mana-mana munasabah)[mana-mana 5 x 1 = 5 markah]
[5 markah]
9

Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :a.  Pengetahuan yang diperoleh.b.  Nilai murni yang diambil dari peristiwa perjuangan /unsurpatriotismec.  Harapan kepada masyarakat dan negara cemerlang,gemilang dan terbilang[ mana-mana munasabah = 5 markah]
[5 markah]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT1249/3© 2015 Jawab Untuk Jaya                                                                                                    SULIT


No comments:

Post a Comment