ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

       TAJUK  10.2 – NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Tema/ Tajuk :  10.2 Bab 2 Tingkatan 5


Soalan :
Huraikan sejarah nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dan menghubungkaitkannya dengan kemerdekaan Negara kita pada hari ini.

Peringatan:
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
Memahami latar belakang nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua
1.Pengenalan
   Jelaskan  latar belakang  nasionalisme pemimpin tempatan menentang British

5 markah
Isi dan huraian
Memahami sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British
2.Sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British

30 markah

Menganalisis aspek penentangan  tokoh-tokoh pejuang di  Naning dan di Sabah
3.Peristiwa penentangan tokoh tempatan

Huraikan peristiwa penentangan tokoh tempatan berikut terhadap British:
      I . Dol Said
     ii.  Mat Salleh 15 markah

Mengaplikasikan:
Semangat nasionalisme demi kemerdekaan negara
4.Semangat nasionalisme dimanfaatkan demi kemerdekaan Negara

Sebagai warganegara Malaysia  bagaimanakah kita dapat mengekalkan kemerdekaan Negara.
15 markah

Menilai kejayaan Negara setelah  kemerdekaan dicapai
5.Kejayaan Negara setelah  kemerdekaan Negara dicapai.

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayan yang dicapai oleh Negara setelah Malaysia mencapai kemerdekaan?
10 markah

Mencipta/ menjana idea menjadikan Malaysia sebagai Negara yang kekal merdeka.
6.Cabaran menjadikan Malaysia yang kekal merdeka dan berdaulat.

     i.Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh
       Malaysia dalam mengekalkan  
        kemerdekaan Negara. ( 5M)

     ii.Nyatakan langkah-langkah untuk   
       mengatasi cabaran di atas. (5M )10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ ikhtibar/patriotism daripada kemerdekaan negara
7. Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar/patriotism daripada kemerdekaan Negara.

Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemerdekaan Negara10 markah

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8. Rumusan

i.Pengetahuan yang diperoleh
ii.Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
iii.Harapan untuk masa depan Negara kekal berdaulat dan merdeka.


5 markah

Peraturan pemarkahan Tingkatan 5 Bab 2

                                Cadangan Soalan Kertas 1249/3

Soalan:
Huraikan sejarah nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua dan menghubungkaitkannya dengan kemerdekaan negara
Soalan
                     Isi  dan Huraian
Markah
    1
Latar belakang nasionalisme  pemimpin  tempatan menentang British

-          Usaha masyarakat tempatan menentang  apa saja bentuk tekanan
-          Penjajahan  oleh kuasa luar
-          Didorong oleh hasrat untuk membebaskan Negara
-          Dilakukan oleh pemimpin tempatan
Oleh rakyat tempatan
Bermula abad ke 19
Secara menyeluruh  bermula pada abad ke 20
Contoh tokoh pejuang


5
    2
 Sebab-sebab penentangan

-          Dasar penaklukan British
-          Mengukuhkan kedudukan politik
-          Penguatkuasaaan politiknya menjadi luas
-          Kawasan akan terikat dengan perintah dan peraturannya
-          Contoh Naning
-          Dipaksa menjadi jajahan takluk British
-          Membayar ufti

Eksploitasi eterhadap ekonomi tempatan
Memenuhi hasrat British untuk menguasai ekonomi tempatan
Dilakukan melalui perjanjian 
British dengan pemimpin tempatan
Saudagar negeri selat boleh menjalankan perlombongan bijih timah
Perdagangan bijih timah

Pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan
British memperkenalkan sistem cukai
British memperkenalkan undang-undang dan peraturan tanah
Mendapatkan hasil yang maksimum
Contoh Terengganu
Mendapat keizinan British untuk membuka tanah
Cukai tanah dikenakan

Campurtangan British dalam adat resam tempatan
Memaksa penduduk tempatan menerima nilai-nilai British
Contoh di Perak
J.W.W.Birch campurtangan dalam adat resam masyarakat melayu
Amalan menggunakan orang suruhan

Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh
Terhadap kawasan mereka
Terhadap anak buah mereka
Pembesar dilantik oleh sultan / masyarakat
Pembesar berkuasa menjaga hal ehwal daerahnya
Contoh pentadbiran / perundangan / ekonomi  /  social
Timbul rasa tidak puas hati kerana pemimpin hilang kuasa

Kesulitan penduduk tempatan
Tertekan dengan pelaksanaan undang-undang British
Menyokong perjuangan pemimpin tempatan
Kesetiaan kepada pembesar/pemimpin tempatan
30

       3
Peristiwa penentangan tokoh tempatan

i)                    Dol Said (5)

Penentangan paling awal di Tanah Melayu  (1831 -1833 )
Enggan menghantar 1/10 hasil tahunannya  sebagai ufti ke Melaka
Tindakan British meletakkan Naning sebahagian dari wilayah Melaka
British menghantar tentera untuk menakluki Naning tahun 1831
Dol Said mendapat bantuan ketenteraan
Dol Said Berjaya mengalahkan tentera pimpinan Kapten Wyllie
1832 British menyerang Naning kali kedua
Dol Said tidak mendapat bantuan ketenteraan
Dol Said menyerah diri
Dol Said dibawa kebawa ke Melaka

ii)                   Mat Salleh ( 10 )

       Penentangan terbesar di Sabah
       Mat Salleh berkuasa di daerah Tambunan dan Sungai Sugut
       SBUB menduduki kawasan  pengaruh  Mat Salleh di Sabah
       SBUB memperkenalkan system cukai kepala
       SBUB melaksanakan system surat perahu
       Pegawai SBUB  bersikap kasar pendududk tempatan
       Mat Salleh ke Sandakan untuk berbincang tetapi tidak dilayan
       Gabenor Beaufort menyerang dan membakar kampong Mat Salleh
       Mat Salleh melarikan diri
       Mat Salleh dam pengikutnya membuat serangan mengejut kubu SBUB 
       Di Pulau Gaya.
       SBUB menawarkan pelan damai kepada Mat Salleh , namun British
      mungkir janji.
      Mat Salleh menyerang kubu SBUB
      Tentera SBUB menyerang kubu Mat Salleh
      Mat Salleh tewas dan meninggal dunia.
15
    4
Cara mengekalkan kemerdekaan
-          Cekal/tabah
-          Tidak berputus asa
-          Berfikiran positif
-          Berdaya saing
-          Menguasai belbagai ilmu
-          Mempunyai jati diri yang kukuh
-          Berpegang kepada ajaran agama
-          Semangat cinta akan Negara
-          Bersatu padu
-          Patuh kepada pemimpin
-          Bertolak ansur
-          Tidak membocorkan rahsiah  Negara
-          Tidak membuat hubungan dengan musuh Negara
-          Berani mempertahankan Negara
-          Mana-mana jawapan yang munasabah, diterima

15
       5
Kejayaan Negara setelsh mencapai kemerdekaan
-          Kemajuan ekonomi
-          Perkembangan teknologi
-          Perkembangan  sector perindustrian
-          Kemasukn pelancong asing
-          Taraf pendidikan meningkat
-          Taraf hidup meningkat
-          Kemajuang sistem pengangkutan
-          Sistem komunikasi berkembang
-          Tahap kesihatan bertambah baik
-          Pertambahan penduduk
-          Mana-mana jawapan yang munasabah diterima
10
      6
Cabaran menjadikan Malaysia kekal merdeka
-          Jurang ekonomi
-          Fahaman politik
-          Masalah perpaduan
-          Pengaruh budaya asing
-          Tidak ramai masyarakat yang berilmu
-          Sikap mementingkan diri
-          Tidak mempunyai kesedaran
-          Tidah menghargai perjuangan tokoh tanah air

Langkah untuk mengatasi cabaran di atas
-          Memperkukuhkan perpaduan rakyat
-          Konsep satu Malaysia
-          Meningkatkan mutu pendidikan
-          Menjadikan minda rakyat kelas pertama
-          Tanamkan perasaan cinta akan Negara
-          Menghargai perjuangan tokoh tanah air
-          Merapatkan jurang ekonomi5

5
       7
Nilai murni/iktibar/patriotism
-          Semagat setia akan Negara
-          Sanggub berkorban
-          Berkerjasama
-          Tolong-menolong
-          Berdisiplin
-          Berani
-          Gigih berusaha
-          Menghargai pengorbanan
-          Menghargai budaya bangsa
-          Bersyukur sebagai warganegara
-          Bertindak wajar
-          Bersifat amanah
-          Mana-mana jawapan munasah diterima


10
      8
Iktibar :
-          Pengetahuan yang diperoleh
-          Kepada diri, bangsa dan Negara
-          Harapan untuk masa depan Malaysia yang merdeka .5


3 comments: