ad

Wednesday, 7 October 2015

Kertas 3 Bab 2 Tingkatan 5

Tajuk : Sebulan sebelum peperiksaan
Tajuk :TEMA10 BAB 2- GERAKAN NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Pelbagai pihak telah terlibat dalam gerakan nasionalisme seperti pemimpin-pemimpin tempatan, media massa, gerakan dan persatuan-persatuan. Setelah menempuh pelbagai rintangan dan cabaran, Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dan terus disegani sehingga kini.
Soalan Hari peperiksaan
Soalan : Huraikan sejarah gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua dan menghubungkaitkannya dengan kedaulatan  negara kita pada hari ini.

Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.


Format

Perincian

Markah penuh


Pengenalan
1.    Pengenalan
Jelaskan latar belakang kemunculan Gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua5
MarkahIsi dan Huraian

2.    Faktor-faktor pemangkin nasionalisme  sehingga perang dunia kedua

Huraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme  di Tanah Melayu sehingga perang dunia kedua30
Markah

3.    Peranan Gerakan Islah, akhbar, majalah dan novel serta persatuan-persatuan Melayu dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu.

Jelaskan peranan Gerakan Islah, akhbar, majalah dan novel serta Persatuan-persatuan Melayu dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu.15
Markah

4.    Peranan pertubuhan dan media massa demi memupuk semangat patriotisme di negara ini

Bagaimanakah kita memanfaatkan peranan pertubuhan dan media massa demi memupuk semangat patriotisme di negara ini?


15
Markah

5.    Kejayaan negara setelah memanfaatkan peranan pertubuhan dan media massa dalam memupuk dan mengekalkan semangat patriotism penduduk Malaysia

Berdasarkan permerhatian anda, jelaskan keberkesanan yang dicapai oleh negara setelah memanfaatkan peranan pertubuhan dan media massa dalam memupuk dan mengekalkan semangat patriotism dalam kalangan penduduk Malaysia.


10
Markah

6.    Jelaskan cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara berdaulat.

-          Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatannya. ( 5m )

-          Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5m )


10
Markah


7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar/ patriotisme daripada gerakan nasionalisme sehingga perang dunia kedua demi mengekalkan kedaulatan negara kita.

Nyatakan nilai-nilai murni /iktibar/ patriotisme daripada gerakan nasionalisme sehingga perang dunia kedua  yang boleh diterapkan demi mengekalkan kedaulatan negara kita.
10
Markah
Kesimpulan
8.    Rumusan

-          Pengetahuan
-          Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
-          Harapan untuk masa depan Malaysia kekal sebagai negara berdaulat yang disegani5
markahPeraturan pemarkahan Bab 2 Tingkatan 5
Soalan : Huraikan sejarah gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua dan      
                menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.

Soalan

Isi dan Huraian


Markah

1.

 1. Jelaskan latar belakang kemunculan gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga perang dunia kedua

-          Usaha masyarakat tempatan menentang apa saja bentuk tekanan oleh kuasa luar.
-          Menentang penjajahan terhadap mereka oleh kuasa luar.
-          Didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara mereka dari kuasa penjajah.
-          Penentangan dilakukan oleh pemimpin dan rakyat
-          Gerakan nasionalisme secara menyeluruh telah bermula pada awal abad ke-20.                               
                                                                            
                                                     ( 5x1m= 5m)

5
Markah

2.

2.    Huraikan faktor-faktor pemangkin nasionalisme  di Tanah Melayu sehingga perang dunia kedua

Pengenalan Sistem politik Barat dan memusnahkan sistem politik tempatan :
• British meletakkan seorang Residen
• Residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan
• Pembesar diberikan pencen
• Pembesar digantikan dengan residen oleh pegawai British
• Kesannya perubahan ini menjatuhkan maruah orang tempatan     /mencabar sistem tempatan/amalan tradisi
• Keadaan ini telah membangkitkan kebencian penduduk terhadap British
Perkembangan sistem pendidikan :
• Melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsa
• Menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British
• Mereka menyedari perlunya sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu
• Mereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan
Dasar British dalam sistem pentadbiran:
• Menggalakkan sesiapa sahaja datang ke Tanah Melayu
• Untuk melabur, berniaga, berdagang, bekerja dan menetap di Tanah Melayu
• Ramai orang asing telah datang ke Tanah Melayu dan menetap di sini
• Kemasukan orang asing yang berterusan telah meningkatkan jumlah imigran di Tanah Melayu
• Ini menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan
• Orang asing menguasai bidang perlombongan, perladangan getah dan perniagaan.
• Orang Melayu kekal dengan pertanian padi yang tidak dimajukan oleh British
• British membuka bandar baru sebagai pusat pentadbiran
• Orang Melayu tetap tinggal di kampung-kampung dengan segala kekurangan
• Kemajuan ekonomi seperti perniagaan/prasarana / elektrik / perkhidmatan pos/telefon/sekolah/hospital
• Telah meningkatkan taraf hidup di bandar
• Keadaan ini menjarakkan lagi jurang taraf hidup antara orang tempatan di luar bandar dengan imigran lain di bandar
• Dasar British telah memundurkan lagi taraf hidup orang Melayu
• Golongan intelek Melayu menjadikannya sebagai isu gerakan nasionalisme
Pendudukan Jepun menjadi pemangkin terhadap gerakan nasionalisme.
• konsep Kawasan Kesemakmuran Asia telah menekankan kebebasan negara negara Asia
• Untuk menentukan kemajuan masing-masing dan meningkatkan persaudaraan dalam kalangan negara tersebut
• Jepun menggalakkan orang tempatan bekerjasama/berjanji untuk memerdekakan Tanah Melayu
• Kesengsaraan hidup akibat kekurangan makanan/ubat-ubatan /kekejaman pentadbiran Jepun menyebabkan penduduk Tanah Melayu membenci penjajahan oleh kuasa Barat atau Timur
• Semua penjajah tetap zalim/menekan kehidupan orang tempatan
• Kesannya, apabila British memperkenalkan Malayan Union tahun 1946, orang Melayu menentang
• Mereka tidak mahu dijajah oleh sesiapa pun
Penguasaan Parti Komunis Malaya selama 14 hari tahun 1945 membangkitkan semangat menentang penjajah:
• PKM menguasai balai-balai polis dan memerintah dengan kejam
• Mereka membunuh dan menangkap sesiapa sahaja yang dianggap penyokong Jepun
• Gerakan ini mencetuskan konflik perkauman
• Banyak orang Melayu terbunuh/rumah dibakar oleh anggota PKM
• Dibalas oleh orang Melayu di Perak/Johor Sembilan/Pahang


Kemunculan mesin cetak:
• Memberikan kesan kepada penyebaran ilmu pengetahuan
• Mendorong kepada penentangan terhadap British
• Melalui buku, akhbar, majalah, kitab agama dan lain-lain, idea menentang penjajah dapat disebarkan
Gerakan Pan-Islamisme Sedunia memberi kesan terhadap kesedaran semangat kebangsaan:
• Merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam
• Bertujuan untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam
• Gerakan reformis oleh Syed Muhammad Abduh, pensyarah di Universiti al-Azhar, Mesir telah tersebar luas
• Dalam tulisannya, beliau memberikan kupasan bahawa Islam ialah cara hidup yang menekankan kepentingan dunia dan akhirat
• Islam juga mendorong umatnya menuju kejayaan
• Tulisannya disebarkan dalam majalah al-Manar
• Gerakan Wahabi yang berlaku di Arab Saudi juga mendesak matlamat yang sama
Kesedaran Politik Serantau:
• Indonesia yang rapat dengan Tanah Melayu(geografi) dan budaya telah mempengaruhi gerakan nasionalisme di Tanah Melayu
• Kesedaran politik dan pendidikan Indonesia yang lebih matang telah melahirkan ramai golongan intelektual
• Penulis yang hebat telah menghasilkan karya yang menjadi bacaan masyarakat di Tanah Melayu
• Idea kebebasan politik dan penentangan terhadap penjajahan telah tersebar luas dan dihayati oleh penduduk tempatan
• Kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu memudahkan penerimaan unsur kegiatan nasionalisme Indonesia di Tanah Melayu
                                                              (51x1m = 30 m )30
Markah


3.


3.    Jelaskan peranan Peranan Gerakan Islah, Akhbar, majalah dan novel serta Persatuan-persatuan Melayu dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan di Tanah Melayu.

GERAKAN ISLAH DI TANAH MELAYU
Maksud Gerakan Islah:
• Gerakan Islah adalah satu gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam.
• Ia bertujuan untuk memajukan umat Islam berdasarkan ajaran al-Quran dan Hadis.
• dipimpin oleh Kaum Muda setelah tamat belajar di Universiti al-Azhar di Mesir
Tokoh-tokoh /pelopor:
• Sheikh Tahir Jalaludin
• Syed Syeikh al-Hadi
• Dr. Burhanuddin al-Helmy
Matlamat / tujuan / isu:
• menyampaikan idea mereka demi kemajuan umat Islam selaras dengan kemajuan dunia pada waktu itu.
• Memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu.
• Menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Melayu
• Mengkritik raja yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu.
• Mengkritik pembesar Melayu yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu.
Akhbar/ Majalah:
• Al-Imam
• Neracha
• Edaran Zaman
• Pengasuh
• Saudara
Tokoh-tokoh:
Sheikh Tahir Jalaluddin:
• Tokoh gerakan Kaum Muda.
• merupakan seorang tokoh yang menjadi pendukung kepada akhbar al-Imam
• menulis dalam majalah al-Manar.
Syed Syeikh al-Hadi:
• tokoh gerakan Kaum Muda
• menubuhkan Jelutung Press
• menerbitkan majalah Saudara.
• mendirikan madrasah al-Masyhor di Pulau Pinang
• mengarang Novel Hikayat Faridah Hanum.
Akhbar, Majalah Dan Novel ; Penggerak Kesedaran Kebangsaan:
• Akhbar, majalah dan Novel memainkan peranan yang penting dalam melahirkan semangat kebangsaan di Tanah Melayu.
• Salah seorang penulis terkenal pada tahun 1920-an ialah Zainal Abidin bin Ahmad ( Zaa’ba ) yang merupakan seorang tokoh bahasa, pemikir dan cendekiawan ulung Melayu.
• Antara karya yang terkenal yang dihasilkan oleh Za’ba ialah Ilmu Mengarang Melayu dan Pelita Bahasa Melayu.
• Pada tahun-tahun 1930-an muncul pula tokoh-tokoh seperti Dato’ Onn Ja’afar dan Abdul Rahim Kajai.
• Tulisan mereka telah membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu, di samping mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu.
• Akhbar, majalah dan novel yang dihasilkan pada ketika itu ialah untuk menyedarkan dan seterusnya memajukan bangsa Melayu.
Akhbar:
• Warta Melayu
• Lembaga Malaya
• Majlis Utusan Melayu
• Warta Negara
• Fajar Sarawak
Akhbar dan Isu yang dibangkitkan
Sosial/Pendidikan:
• Memajukan pendidikan tinggi orang Melayu.
• Menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan
• Menyeru orang Melayu supaya meninggalkan sikap negative seperti memilih kerja dan tidak mahu berusaha
• Menggalakkan tabungan di kalangan orang Melayu untuk pendidikan anak-anak.
• Mementingkan kemahiran tradisional orang Melayu seperti pertukangan dan kerja tangan
• Mementingkan pendidikan bahasa Inggeris untuk kemajuan orang Melayu
• Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberikannya nilai ekonomi
• Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pentadbiran British.
• Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu
Aspek ekonomi:
• Kurangkan kemasukan pedagang luar yang mengancam ekonomi tempatan
• Galakkan orang Melayu terlibat dalam aktiviti ekonomi
• Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka
• Menyeru orang Melayu supaya berjimat cermat
• Meminta British mengadakan kampong Khas orang Melayu di Kuala Lumpur
• Manakala isu-isu yang dibangkitkan oleh akhbar dari aspek politik ialah
• Mengkritk British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu
• Mengkritik para pembesar dan raja-raja Melayu kerana tidak melaksanakan – kemajuan kepada masyarakat Melayu
• Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan.
• Menuntut diadakan Malay Administrative ( M.A.S) untuk melindungi orang – Melayu dalam perkhidmatan kerajaan.
• Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah – pertubuhan kebangsaan
• Menentang tuntutan orang luar terhadap politik tempatan
Majalah
Pengasuh:
• Majalah ini telah membangkitkan isu berikut;
1. Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif bagi kemajuan ummah
2. Menggalakkan pendidikan dikalangan orang Melayu
3. Memperluaskan ilmu dalam semua bidang
4. Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam
5. Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk
Guru:
• Pada tahun 19 24, Majalah Guru telah diterbitkan dan pengarangnya terdiri daripada Muhamad Dato’ Muda Linggi, Yusuf Ahmad dan Mohd Sidin Rashid.
Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh Majalah Guru ialah ;
• Memberikan pendidikan yang secukupnya kepada anak-anak Melayu
• Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu.
• Meniupkan semangat Cinta Negara dan menentang penjajahan
• Membaiki taraf hidup orang Melayu
• Memajukan bahasa dan sastera Melayu
• Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin bahasa.
• Pada tahun 1930, Majalah Bulan Melayu telah diterbitkan oleh Zainon Sulaiman.
• Majalah Bulan Melayu ini telah membincangkan isu-isu berikut:
• Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu Johor.
• Menggalakkan wanita mendapat pendidikan untuk kemajuan diri
• Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan budaya Timur
• Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.Novel:
Novel-novel yang banyak menyampaikan mesej-mesej kesedaran bangsa ialah :
• Keris Melaka yang dikarang oleh Ahmad Bakhtiar
• Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad
• Putera Gunung Tahan oleh Ishak Haji Muhammad
• Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminurrashid
Keris Melaka -Ahmad Bakhtiar:
• Semangat perjuangan menentang penjajah Barat
• Sumbangan tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka seperti Hang Tuah
• Gunakan Sejarah sebagai ispirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda
Anak Mat Lela Gila- Ishak Haji Muhammad:
• Semangat anak muda menentang penjajah
• Hargai warisan bangsa
• Semangat cintakan tanah air
• Maruah bangsa lebih berharga daripada kesenangan
Melor Kuala Lumpur- Harun Aminurrashid:
• Emansipasi wanita
• Kepentingan pendidikan moden di kalangan wanita Melayu
• Membuang pandangan negative yang boleh menghalang kemajuan bangsaPersatuan-persatuan Negeri
 • Ditubuhkan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu
 • Persatuan –persatuan negeri seperti Persatuan Melayu Negeri Perak (1937)
 • Persatuan Melayu Negeri Selangor (1938)
 • Persatuan Melayu Negeri Sembilan (1938)
 • Persatuan Melayu Negeri Pahang (1938)
 • Matlamat untuk mengabungkan tenaga intelektual Melayu
 • Untuk membincangkan nasib orang Melayu dari segi ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan.
Persatuan Sahabat Pena Malaya ( PASPAM ):
• Persatuan Sahabat Pena Malaya ( Paspam ) telah ditubuhkan pada 7 April 1934, bertujuan untuk membaiki kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu.
• Paspam ialah sebuah bertubuhan yang berlandaskan sastera, tetapi ia cuba menyatupadukan orang Melayu, Sabah dan Sarawak.
• Persatuan ini telah dipimpin oleh cendekiawan Pulau Pinang seperti S.M Zainal Abidin B.A
• Melalui pertubuhan ini orang Melayu dapat berkenal-kenalan dan bertukar-tukar pendapat bagi memajukan diri dan bangsa.
• Ia juga dapat menggalakkan perpaduan dan persaudaraan di kalangan orang Melayu di seluruh Semanjung Tanah Melayu.
• Paspam telah mendapat sambutan yang hangat kerana organisasinya adalah lebih kemas dan mempunyai perlembagaannya sendiri.
• Paspam adalah merupakan asas kepada kesedaran perpaduan Melayu.
Kesatuan Melayu Muda ( KMM ):
• KMM dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob bersifat politik
• Bersifat radikal dan anti-penjajah British
• Keanggotaan terdiri daripada lepasan MPSI Tanjung Malim,Perak
• Menggalakkan pepaduan di kalangan pemuda melayu
• Meningkatkan tahap pendidikan orang melayu
• Semasa pendudukan Jepun KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu
• KMM menjadi alat propaganda Jepun dengan membeli akhbar Warta Malaya
• Ahli KMM telah mengelilingi Tanah Melayu untuk mendapatkan sokongan KMM telah menubuhkan cawangannya di Maahad Ihya Assyariff di Gunung Semanggol untuk melatih kader-kader yang dikenali tentera semut
                                                           (  60 x 1m = 15 m )15
Markah
4.
4.    Bagaimanakah kita memanfaatkan peranan pertubuhan dan media massa demi memupuk semangat patriotisme di negara ini

-          Menjadikannya sebagai medium untuk memupuk jati diri
-          Menyebar maklumat/ hasrat kerajaan/ polisi negara
-          Membenarkan gerakan bersifat kebangsaan
-          Sebagai alat perpaduan/ kerjasama/tolak ansur antara kaum
-          Penjana ekonomi
-          Penjana politik secara sihat
-          Alat bertukar pendapat
-          Sebagai medium pendidikan
-          Membangkit persoalan sosial dan ekonomi
-          Memajukan bangsa dan negara
-          Merealisasikan Wawasan 2020
-          Untuk mengekalkan identiti negara
-          Sebagai sumber ilmu pengetahuan
-          Melahirkan masyarakat yang inovatif dan kreatif
-          Menggalakkan penubuhan pertubuhan bukan kerajaan

                                                   ( 15 x 1 m = 15 m )

( mana-mana jawapan yang munasabah )


15
Markah
5.
5.    Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan keberkesanan yang dicapai oleh Negara setelah memanfaatkan Peranan pertubuhan dan media massa dalam memupuk dan mengekalkan semangat patriotism penduduk Malaysia


-          Dapat menggerakkan kefahaman  terhadap pengamalan ajaran agama yang sebenar.
-          Persatuan telah dapat mengeratkan perpaduan ahli dari seluruh Negara.
-          Menggalakkan kesedaran tentang kepentingan pendidikan
-          Wanita diberi peluang pendidikan seluas-luasnya.
-          Wanita diberi peluang kerjaya yang sama rata.
-          Memberikan kesedaran untuk memupuk jati diri yang tinggi.
-          Memartabatkan bahasa melayu sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran.
-          Menggalakkan kesedaran untuk meningkatkan pencapaian dalam bidang ekonomi
-          Meniupkan semangat cintakan akan Negara
-          Dapat memperluaskan ilmu dalam pelbagai bidang.
                                                               
                                            ( 10 x 1 m = 10 m )


( mana-mana jawapan yang munasabah )

10
Markah
6.6.    Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mengekalkan kedaulatannya. ( 5m )

-          Perbezaan agama, bahasa dan budaya

-          Kesedaran rakyat masih ditahap rendah

-          Rasa perpaduan masih rendah

-          Bahasa kebangsaan tidak diamalkan secara menyeluruh

-          Kurang jati diri

-          Jurang ekonomi yang luas

-          Petempatan dan sekolah terasing.                                       

                                                         ( 7x1m = 5 m )6.    Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas
         (5m )

-          Menjayakan konsep Gagasan 1 Malaysia

-          Memperkukuhkan perpaduan rakyat

-          Menguasai ilmu pengetahuan

-          Menguasai pelbagai kemahiran

-          Merealisasikan Wawasan 2020

-          Menyediakan pelbagai peluang ekonomi kepada semua kaum.

-          Melahirkan pemimpin berpandangan jauh

-          Melahirkan rakyat minda kelas pertama

-          Masyarakat inovatif dan kreatif

-          Kebudayaan kebangsaan dan sekolah wawasan

                                                          ( 9 x 1m = 5 m )
( mana-mana jawapan yang munasabah )

10
Markah

7.
7.    Nyatakan nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada gerakan nasionalisme sehingga perang dunia kedua yang boleh diterapkan demi mengekalkan kedaulatan negara kita.

-          Berani hadapi cabaran
-          Cekal dan tabah
-          Tidak mudah putus asa
-          Bercita-cita tinggi / berwawasan
-          Sikap sedia terima perubahan
-          Mengekalkan keamanan
-          Bersifat inovatif dan kreatif
-          Bersatu-padu
-          Bertoleransi
-          Hormat-menghormati
-          Menyuarakan pendapat/ idea melalui pertubuhan/saluran yang betul
-          Berilmu pengetahuan
-          Mengamalkan nilai hidup beragama
-          Tidak melibatkan diri dengan gejala negatif

                                                   ( 14 x 1m = 10 m )

( mana-mana jawapan yang munasabah )
10
Markah
8.
8.    Rumusan

-          Memastikan kedaulatan negara tetap dipelihara
-          Memastikan perpaduan dikekalkan melalui pengamalan dasar kebudayaan kebangsaan
-          Melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri yang tinggi
-          Mengelakkan isu-isu sensitif diperbincangkan di media massa
-          Mematuhi perlembagaan/undang-undang/peraturan
-          Memahami dan menghayati prinsip-prinsip Rukun Negara
-          Menghargai perjuangan tokoh-tokoh pejuang negara
-          Menyokong dasar-dasar kerajaan
-          Keamanan terus terpelihara
-          Malaysia dihormati dan disegani di mata dunia                                                             (11x 1m = 5 m )

( mana-mana jawapan yang munasabah )

5
markah79 comments:

 1. nak copy cikgu.

  ReplyDelete
 2. MACAM MANA STUDENTS NAK PRINT KALAU BUAT BLOG YANG TAKLEH DICOPY

  ReplyDelete
 3. Highlight lah mana yang nak dicopy dan kemudian gunakan tekan button Control+C

  ReplyDelete
 4. Cikgu, tolong saya..😭 bolehkah send ini kepada saya?😢😢😢
  christina_lim@live.cn

  ReplyDelete
 5. Cikgu, tolong saya..😭 bolehkah send ini kepada saya?😢😢😢
  christina_lim@live.cn

  ReplyDelete
 6. cikgu tolong send kepada saya @aqilahhuhu98@yahoo.co.uk

  ReplyDelete
 7. can i have a copy of the document. this really helps. i would really appreciate it. email me nurarina.nim@gmail.com please. :)

  ReplyDelete
 8. cikgu saya nak salinan boleh tolong hntr ke email saya rahahfaqihah11@gmail.com

  ReplyDelete
 9. sapa2 yg nk copy tu.. guna google msuk ke ----> chrome://settings/content ... pastu tick "do not allow any site to run JavaScript" dan reload page ni.. gudluckkk !!

  ReplyDelete
 10. can i have a copy of document ? please email to Stephaniehong10@yahoo.com thank you

  ReplyDelete
 11. terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 12. Assalamualaikum cikgu..boleh tak saya nak copy document tu?Saya harap cikgu dapat emailkan ke adilahsofea@gmail.com Terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 13. can i have this copy??? athirah.saidi@gmail.com

  ReplyDelete
 14. saya nak copy boleh? fazliyanarahmat@gmail.com

  ReplyDelete
 15. can I have this copy please, cikgu ? yingpei662@gmail.com

  ReplyDelete
 16. cikgu can i have this copy? fnjiaaaron@gmail.com

  ReplyDelete
 17. can i have a copy too? thx cikgu . email: nuraliatul_ma@yahoo.com

  ReplyDelete
 18. boleh sya nak copy? meerahk99@gmail.com

  ReplyDelete
 19. cikgu boleh send dkt saya ? sitiarfah693@gmail.com terima kasih :)

  ReplyDelete
 20. cikgu , saya nak minta copy boleh ? aliahaniqah@gmail.com

  ReplyDelete
 21. cikgu nak mintak copy please aliahkhairuddin@gmail.com

  ReplyDelete
 22. cikgu, nak copy satu please~~ qeelah99@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 23. ckgu sye nak mohon copy juga(rienarin2112@gmail.com)

  ReplyDelete
 24. cg mohon send dkat emel ni azhantud99@gmail.com

  ReplyDelete
 25. cikgu tolong saya boleh.
  tolong hantarkan copy.
  muqmindanish@gmal.com
  jasa cg amat saya hargai.

  ReplyDelete
 26. cikgu tolong saya boleh.
  tolong hantarkan copy.
  muqmindanish@gmal.com
  jasa cg amat saya hargai.

  ReplyDelete
 27. cikgu boleh hantar copy ke?
  elow2000@gmail.com

  ReplyDelete
 28. cikgu boleh saya minta copy contoh jawapan ini , boleh tolong email kan kat saya farhanininie@gmail.com

  ReplyDelete
 29. teacher, may i have a copy of this? if so, please email to sknqna16@gmail.com. sorry for the inconvenience and thank you.

  ReplyDelete
 30. Hi cikgu. Bolehkah cikgu emailkan kertas 3 ini kepada saya? pearlyn_lxh000@hotmail.com
  Terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 31. Hi,teacher please send the answer and questions to
  Queenjudytheone@hotmail.com . Thank you !

  ReplyDelete
 32. assalam cikgu boleh hantar kat email saya eikha213@gmail.com

  ReplyDelete
 33. assalam cikgu boleh tak hantar ke email saya karmilaiman26@gmail.com

  ReplyDelete
 34. Terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 35. cg mintak copy bole? diyxnxh@gmail.com

  ReplyDelete
 36. Salam cikgu boleh tak saya nak minta copy untuk saya printout... email saya: anisjasmin45@gmail.com

  ReplyDelete
 37. cikgu kami nak copy jugaa
  asmzasazli@gmail.com

  ReplyDelete
 38. cikgu saya nak copy tolong hantar pada email : tilaggavatheetilagga@gmail.com untuk print out

  ReplyDelete
 39. cikgu saya nak copy jugak hantaq pada email qilsrosly@gmail.com boleh ? thankyou cikgu

  ReplyDelete
 40. hantar kt sye cg.thank you-> ariff.jr10@gmail.com

  ReplyDelete
 41. bleh tlg htr ke email sy nangy990520@gmail.com

  ReplyDelete
 42. boleh send document ni ke aishahfrzna@gmail.com

  ReplyDelete
 43. ciksu sarah, saya dari MRSM Muar. terima kasih cikgu bagi tips nak jwb kertas 2. cikgu boleh x sendkan ni pada saya, nurfirzanahiwani@gmail.com

  ReplyDelete
 44. cikgu boleh tak tolong emailkan dkat adamdanial00@gmail.com

  ReplyDelete
 45. Assalamualaikum cg. Terima kasih di atas perincian yang cg bagi. Boleh tak saya nak perincian ni. Saya harap cg dapat email dekat saya natasya3235@gmail.com

  ReplyDelete
 46. Assalam.. cg, saya pun nak copy jugak.. send ke email ... mariatimatzin71@gmail.com

  ReplyDelete
 47. Cikgu boleh send dokumen ini ke email saya
  victorhxk26@gmail.com

  ReplyDelete
 48. Cikgu , bole tak send dokumen ini ke email saya ??
  alinxhuang14@gmail.com

  ReplyDelete
 49. cikgu, boleh send dokumen ini ke email saya? thank u
  charmainechan2000@live.com

  ReplyDelete
 50. assalamualaikum ckg , blh send dkt saya tak ? saifolnizam75@gmail.com sbb maklumat yg ckg bg sgt2 berguna , sy try highlight n copy tp tk blh

  ReplyDelete
 51. cikgu, boleh tolong send document ni ke email saya? hanysurayasukor@gmail.com
  thnks

  ReplyDelete
 52. cikgu boleh email dekat saya ...sangat membantu ... adlina.amran2000@gamil.com

  ReplyDelete
 53. Cikgu, boleh send dokumen ini ke email saya? thanks u
  lynntan0000@gmail.com

  ReplyDelete
 54. silakan halalkan ilmu in ye...trima kasih

  ReplyDelete
 55. boleh tolong send copy ni dekat saya.. email = suraya.aziz5@gmail.com

  ReplyDelete
 56. sila send ke sini teresa021581@gmail.com pls really need it

  ReplyDelete
 57. terima kasih cikgu yang telah membantu saya... kepada rakan2 yang berusaha untuk copy, disini saya akan memberi tip2 untuk copy iaitu website ini perlu di download dahulu sebelum copy... sekian terima kasih

  ReplyDelete
 58. Assalam wbt dan Salam Sejahtera, Cikgu , tolong send dokumen ini ke emel saya ( usfaiz2002@yahoo.com). Terima kasih, Jzakallah khair

  ReplyDelete
 59. boleh tolong send copy di e-mel ( ieqawasifah@gmail.com)

  ReplyDelete
 60. asslamualaikum saya perlukan ini untuk rujukan minta cikgu email kan ke (abuamin1999@gmail.com) semoga dipermudahkan urusan terima kasih

  ReplyDelete
 61. cikgu,boleh tolong send kepada saya
  sitizubaidah148@yahoo.com

  ReplyDelete
 62. cikgu, boleh tolong send copy ni kat e-mel(yenlim535@gmail.com) sebab sht useful. tqvm

  ReplyDelete
 63. cg tlg send document tu kat saye hazieqdnl@gmail.com

  ReplyDelete
 64. cikgu tolong hantarkan dokumen ni kat saya, yasminyaziz14@gmail.com :) maklumat yang sangat membantu. terima kasih.

  ReplyDelete
 65. izinkan saya copy ye tuan blogger..terima kasih

  ReplyDelete
 66. cikgu tolong send documen ni dekat saya , audits.balkis@gmail.com

  ReplyDelete
 67. cikgu tolong send document ni kt saya aqurinduxamou@gmail.com
  urgent ya cikguu

  ReplyDelete
 68. assalamualaikum ckg. saya nak copy. email : nurhsnh301@gmail.com terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 69. Assalamualaikum cikgu, saya minta izin copy ye, terima kasih.

  ReplyDelete
 70. cikgu, boleh tolong sendkan pada email saya. ftnuraina@gmail.com. minta tolong ye cikgu. terima kasih bebanyk

  ReplyDelete
 71. Cikgu, boleh tolong sendkan pada email saya. nsyazwani002@gmail.com . Tolong cikgu benda ni sangat berguna. Terima kasih.

  ReplyDelete