ad

Saturday, 19 November 2016

RPH Ting 5 Bab 8


Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan
Bidang Pembelajaran:
(a) Pembangunan Ekonomi
  • Rancangan Lima Tahun
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan
dalam Rancangan Lima Tahun (Aras 1)
(2)
Menyenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara (Aras 1)
(3)
Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara (Aras 1)

(4)
Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha yang dilaksanakan
dalam Rancangan Lima Tahun (Aras 2)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid  membaca buku teks (hlm 196 - 206) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Sasaran 23
(4)
VCD filem Bilut
(5)
Manuskrip Hari Ini Dalam Sejarah daripada laman webStrategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
(1)
Set Induksi
Guru menayangkan petikan filem Bilut kepada murid.
·         Guru  mengaitkan petikan filem tersebut dengan tajuk pengajaran.
·         Guru merujuk laman web Hari Ini dalam Sejarah, tentang pengumuman Rancangan Malaysia Pertama.
VCD filem Bilut

(2)


Pengenalan
·         Guru menerangkan tentang rancangan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia.
·         Guru bersoal jawab dengan murid tentang rancangan pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia.
·     Buku Teks Sejarah Tg.5,
    hlm. 196 -  206
·     Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm. 506 - 516

(3)
Pembangunan Ekonomi
·         Guru meminta murid merujuk pengurusan grafik pada halaman 197, Buku Teks Sejarah Tingkatan 5.
·         Guru membentuk beberapa kumpulan untuk mengkaji teks Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
-          Kumpulan 1: Mengkaji teks Rancangan Malaya Pertama dan Kedua
-          Kumpulan 2: Mengkaji teks Rancangan Malaysia Pertama
-          Kumpulan 3: Mengkaji teks Rancangan Malaysia Kedua
-          Kumpulan 4: Mengkaji teks Rancangan Malaysia Ketiga
-          Kumpulan 5: Mengkaji teks Rancangan Malaysia Keempat
-          Kumpulan 6: Mengkaji teks Rancangan Malaysia Kelima
·         Guru menerangkan rangka kerja yang perlu diikuti oleh semua kumpulan dalam melaksanakan kajian teks iaitu
-          Tajuk rancangan
-          Matlamat
-          Tumpuan utama
-          Agensi yang terlibat
-          Keberkesanan rancangan
·         Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan masing-masing.
·         Guru merumus hasil perbincangan murid.
·     Buku Teks Sejarah Tg.5,
    hlm. 197 - 206
·     Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm. 506 – 516

·     Slaid Paparan 23


Kajian Teks: Rancangan Ekonomi Lima Tahun.
(4)
·         Murid diarah untuk menyiapkan latihan.
Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5:
·    Praktis A: Soalan 1 - 6 (hlm. 66 -
    69)
·    Praktis B: Soalan 1 - 40 (hlm. 70 -
    73)
·    Praktis C: Soalan 1 - 6 (hlm.74 )

Bank Resos
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan
Bidang Pembelajaran:
(a) Pembangunan Ekonomi
  • Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan dasar-dasar ekonomi negara (Aras 1)
(2)
Menjelaskan dasar-dasar pembangunan ekonomi negara (Aras 2)
(3)
Menyatakan matlamat utama dasar-dasar pembangunan ekonomi
(Aras 3)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
1 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 206 - 209) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Paparan 23
(4)
Gambar hasil pertanian negara
(5)
Pengurusan grafik: Dasar pembangunan ekonomi


Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
(1)
Set Induksi
·         Guru menunjukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan hasil pertanian negara.
·         Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pengajaran.


(2)


Pengenalan
·         Guru menerangkan dasar pembangunan Ekonomi diwujudkan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden yang berteraskan perindustrian.

·    Buku Teks Sejarah Tg.5,
    hlm. 206 - 209
·    Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm. 516 - 519

(3)
Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Negara.
·         Guru meminta murid menyenaraikan dasar-dasar yang terdapat dalam dasar pembangunan ekonomi.
·         Guru mengedarkan rajah pengurusan grafik berkaitan dengan dasar pembangunan ekonomi dan meminta murid melengkapkannya.
·         Guru menyoal murid tentang matlamat, strategi, dan cara pelaksanaan dasar pembangunan ekonomi.·    Buku Teks Sejarah Tg.5,
   hlm. 206 - 209
·    Longman Esensi Sejarah SPM,
   hlm. 516 - 519


Pengurusan grafik:
Dasar pembangunan ekonomi.

Contoh:

Dasar
-dasar
Matlamat
Strategi
Cara Pelaksanaan
(4)
·         Murid diarah untuk menyiapkan latihan.
Longman Tutorial Terbilang Sejarah        Tg. 5:
·    Praktis A: Soalan 1 - 6 (hlm. 66 - 69)
·    Praktis B: Soalan 1 - 40 (hlm. 70 - 73)
·    Praktis C: Soalan 1 - 6 (hlm.74 )

  

Bank Resos  
Sejarah Tingkatan 5


Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan
Bidang Pembelajaran:
(b) Pembangunan dan Perpaduan Bangsa.
  • Rukun Negara
  • Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyenaraikan usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa (Aras 1)
(2)
Melafazkan prinsip-prinsip Rukun Negara (Aras 1)
(3)
Menyatakan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan (Aras 1)

(4)
Menyatakan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Aras 1)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 210 - 215) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gunakan Slaid Paparan 24
(4)
Simulasi: Melafazkan ikrar Rukun Negara
(5)
Pengurusan grafik: Prinsip Rukun Negara
(6)
Pengurusan grafik: Langkah-langkah kepada Dasar Pendidikan
Kebangsaan

Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
(1)
Set Induksi
·         Guru meminta seorang murid melafazkan ikrar Rukun Negara dengan lantang di dalam kelas.
·         Guru mengaitkan ikrar dengan tajuk pengajaran.

Rukun Negara
Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan


(2)


Pengenalan
·         Guru menerangkan pembangunan dan perpaduan amat penting untuk kesejahteraan bangsa.
·         Guru bersoal jawab dengan murid tentang tentang dasar-dasar yang telah dijalankan oleh kerajaan berkaitan dengan pembangunan dan perpaduan bangsa.

·   Buku Teks Sejarah Tg.5,
   hlm. 210 - 215
·   Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm. 519 - 524

(3)


Pembangunan dan Perpaduan Bangsa.
·         Guru menerangkan kepada murid tentang peristiwa 13 Mei 1969 dan mengaitkan dengan pelaksanaan Rukun Negara.
·         Guru mengedarkan pengurusan grafik prinsip Rukun Negara dan meminta murid melengkapkannya.
·         Guru meminta beberapa orang murid menerangkan perincian prinsip Rukun Negara.

·         Guru membuka Internet di laman web Dasar Pendidikan Kebangsaan.
·         Guru menerangkan kepada murid tentang Dasar Pendidikan Kebangsaan.
·         Guru mengedarkan pengurusan grafik langkah-langkah kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan.
·         Guru meminta murid melengkapkan pengurusan grafik tersebut mengikut kronologi sehingga Dasar Pendidikan Kebangsaan.

·   Buku Teks Sejarah Tg.5,
   hlm. 210 - 215
·   Longman Esensi Sejarah SPM,
   hlm. 519 - 524


Pengurusan Grafik:
Prinsip Rukun Negara

Contoh:
Prinsip Rukun Negara
Prinsip
Perincian Prinsip
Kepercayaan
Kepada Tuhan

Kesetiaan Kepada
Raja dan Negara

Keluhuran
Perlembagaan

Kedaulatan
Undang-Undang

Kesopanan
dan KesusilaanPengurusan Grafik:
Langkah-langkah kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Contoh:

Dasar Pendidikan
Penerangan
 Dasar
Laporan
Barnes 1950

Laporan
Fenn-Wu 1951

Ordinan
Pelajaran 1952

Penyata
Razak 1956

Ordinan
Pelajaran 1957

Laporan
Rahman Talib 1960

Akta
Pelajaran 1961

Kajian
Aminuddin Baki

Jawatankuasa
Kabinet 1974

Laporan
Jawatankuasa
Kabinet 1979

KBSR dan
KBSM 1982(4)
·         Murid diarah untuk menyiapkan latihan.
Longman Tutorial Terbilang Sejarah   Tg. 5:
·    Praktis A: Soalan 1 - 6 (hlm. 66 - 69)
·    Praktis B: Soalan 1 - 40 (hlm. 70 - 73)
·    Praktis C: Soalan 1 - 6 (hlm.74 )
  
Bank Resos   
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan
Bidang Pembelajaran:
(b) Pembangunan dan Perpaduan Bangsa.
  • Akta Bahasa Kebangsaan
  • Dasar Kebudayaan Kebangsaan
  • Sukan untuk perpaduan
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan kandungan penggubalan Akta Bahasa Kebangsaan
(Aras 1)
(2)
Menyatakan prinsip-prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan (Aras 1)
(3)
Menyatakan kepentingan sukan untuk perpaduan (Aras 1)

(4)
Menjelaskan peranan bahasa kebangsaan, kebudayaan kebangsaan
dan sukan ke arah membentuk perpaduan (Aras 2)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
2 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 216 - 218) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku:
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Gambar perarakan Citrawarna


Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
(1)
Set Induksi
·         Guru meminta murid melihat lambang yang terdapat pada  Buku Teks Sejarah Tingkatan 5.
·         Guru mengaitkan lambang penerbitan tersebut dengan tajuk pengajaran.
·   Kulit Hadapan Buku Teks Sejarah
   Tg.5
(2)


Pengenalan
·         Guru menerangkan kepada murid tentang kedudukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan yang termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Negara.
·   Buku Teks Sejarah Tg.5,
   hlm. 216 218
·   Longman Esensi Sejarah SPM,
   hlm. 524 - 525

(3)


Pembangunan dan Perpaduan Bangsa.
·         Guru meminta murid merujuk kepada Undang-Undang Malaysia, Akta 32 yang bertajuk Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Rujuk kepada Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 halaman 216).
·         Guru meminta murid mengkaji teks tersebut dan menyatakan isi penting yang terdapat dalam akta tersebut.
·         Guru meminta murid secara bergilir-gilir menulis langkah-langkah memajukan bahasa Melayu oleh kerajaan Malaysia.
·         Guru menunjukkan gambar perarakan Citrawarna kepada murid dan mengaitkan dengan Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
·         Guru meminta murid menyatakan kepentingan Dasar Kebudayaan Kebangsaan
·         Guru meminta seorang murid melaungkan slogan “Malaysia Boleh”.
·         Guru mengaitkan slogan dengan Sukan Malaysia dan kepentingannya
·         Guru meminta murid membahaskan slogan “Malaysia Boleh” kearah pembentukan perpaduan

·   Buku Teks Sejarah Tg.5,
    hlm. 216
·   Longman Esensi Sejarah SPM,   hlm. 524 - 525
Membahaskan slogan:                                  “Malaysia Boleh” ke arah pembentukan perpaduan


(4)
·         Murid diarah untuk menyiapkan latihan
Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5:
·    Praktis A: Soalan 1 - 6 (hlm. 66 -
    69)
·    Praktis B: Soalan 1 - 40 (hlm. 70
    - 73)
·    Praktis C: Soalan 1 - 6 (hlm.74)
Bank Resos   
Sejarah Tingkatan 5

Tema:
Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat
Bab:
Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan
Bidang Pembelajaran:
(c) Malaysia ke Arah Negara Maju
·         Wawasan 2020
Hasil Pembelajaran:
Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:
(1)
Menyatakan matlamat Wawasan 2020 (Aras 1)
(2)
Menyenaraikan sembilan cabaran Wawasan 2020 (Aras 1)
(3)
Menyatakan usaha-usaha untuk mencapai matlamat Wawasan 2020
(Aras 1)

(4)
Menjelaskan usaha-usaha yang diambil untuk mencapai matlamat 
Waw asan 2020 (Aras 2)
Kemahiran:
Mengenal pasti fakta, membandingkan dan membezakan, dan mengumpulkan dan mengelaskan
Cadangan masa:
1 waktu
Persediaan:
(1)
Mengarahkan murid membaca buku teks (hlm 219 - 223) di rumah
(2)
Mengarahkan murid membawa buku
·   Longman Esensi  Sejarah SPM
·   Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5
(3)
Lagu dan lirik lagu Wawasan 2020
(4)
Pengurusan Grafik: Cabaran Wawasan 2020

Strategi/Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran
Sumber Rujukan
(1)
Set Induksi
·         Guru memainkan lagu Wawasan 2020 dan meminta murid menghayati lirik lagu tersebut.
·         Guru mengaitkan lagu tersebut dengan tajuk pengajaran.

(2)

Pengenalan
·         Guru menerangkan tentang matlamat negara pada tahun 2020 yang diideakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad.
·    Buku Teks Sejarah Tg.5, hlm. 219 -
    223
·    Longman Esensi Sejarah SPM,
    hlm. 525 - 527
(3)

Malaysia ke Arah Negara Maju.
·         Guru mengedarkan pengurusan grafik cabaran Wawasan 2020.
·         Guru meminta murid melengkapkan  pengurusan grafik tersebut.
·         Guru meminta murid secara beramai-ramai menyanyikan kembali lagu Wawasan 2020 di dalam kelas.
·    Buku Teks Sejarah Tg.5, hlm. 219 -
   222
·    Longman Esensi Sejarah SPM,
   hlm. 525 - 527

Pengurusan Grafik:
Cabaran Wawasan 2020.

Contoh:

Sembilan Cabaran Wawasan 2020
Cabaran
Perkara
Cabaran 1

Cabaran 2

Cabaran 3

Cabaran 4

Cabaran 5

Cabaran 6

Cabaran 7

Cabaran 8

Cabaran 9

(4)
·         Murid diarah untuk menyiapkan latihan.
Longman Tutorial Terbilang Sejarah Tg. 5:
·    Praktis A: Soalan 1 - 6 (hlm. 66 -    69)
·    Praktis B: Soalan 1 - 40 (hlm. 70 - 73)
·    Praktis C: Soalan 1 - 6 (hlm.74)


1 comment:

  1. Assalamualaikum cikgu, Ada tak contoh jawapan kertas 3 bagi Bab 8, tnig.5. saya nak buat rujukan. Kalau Ada blh tlg emel Kan

    ReplyDelete