ad

Wednesday, 10 August 2016

Kertas 2 Sejarah SPM

BAHAGIAN A
Jawab Semua Soalan

TAMADUN HWANG HO

1          Peta di bawah menunjukkan lokasi Tamadun Hwang Ho.

Oval Callout: Tamadun Hwang Ho

             (a)        Nyatakan dua kelebihan kawasan dalam peta di atas yang                                            menyebabkan masyarakat neolitik menetap di situ.

        (i)   ........................................................................................................

        (ii)  ........................................................................................................
[2 markah]

             (b)        Bagaimanakah petempatan kekal dapat membantu                                                         mempercepatkan proses pembentukan              tamadun Hwang Ho ?

                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]             (c)        Berikan dua kemajuan teknologi pertanian yang dicapai oleh                                        masyarakat di lembah Hwang Ho.

        (i)   ........................................................................................................

        (ii)  ........................................................................................................
[2 markah]


             (d)        Sejauhmanakah kemajuan teknologi pertanian dalam (c) di atas                                                 dimanfaatkan oleh masyarakat dunia pada abad ini ?

                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]


         (e)           Nyatakan iktibar yang boleh dipelajari daripada kejayaan                                                               masyarakat Shang di Lembah Hwang Ho membina tamadun                                         mereka.

                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
[2 markah]HIJRAH


2           Maklumat di bawah berkaitan dengan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad                                                s.a.w. dan umat Islam dari Makkah ke Madinah.
            

Perjanjian Aqabah I
 

HIJRAH
 
Perjanjian Aqabah II
 
 

(a)   Nyatakan dua syarat Perjanjian di atas.

     (i)   ........................................................................................................

         (ii)  ........................................................................................................
[2 markah]


(b)   Sejauhmanakah Perjanjian Aqabah dapat memberikan keyakinan   kepada orang Islam Makkah untuk berhijrah ke Madinah ?

                          
                         ……..…………………………………………………………………………
           ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]
                       (c)  Orientalis Barat mendakwa umat Islam yang berhijrah ke Madinah        adalah pelarian.
             Kemukakan bukti untuk menyangkal dakwaan tersebut.

                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]


                       (d)  Adakah Hijrah membawa kebaikan terhadap perkembangan Islam ?
             Berikan penjelasan anda.

                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]


                       (e)  Bagaimanakah konsep Hijrah diamalkan dalam kehidupan    masyarakat masa kini ?
                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]
AKHBAR, MAJALAH DAN NOVEL : PENGGERAK NASIONALISME


3          Rajah di bawah menunjukkan media cetak pada tahun 1930-an yang      berperanan memberikan kesedaran kepada orang Melayu.

Akhbar : Majlis
Majalah : Guru

(a)   Nyatakan isu ekonomi dan pendidikan berkaitan orang Melayu yang               dibincangkan oleh penulis dalam media cetak di atas.

                         (i)         Ekonomi

………………………………………………………………………………
                         [1 markah]

                         (ii)        Pendidikan

………………………………………………………………………………
                         [1 markah]

(b)   Penggunaan media cetak untuk membangkitkan kesedaran              masyarakat masih relevan pada masa kini.
     Berikan komen anda.
                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]

(c)    Patutkah kerajaan mengawal kebebasan akhbar di negara kita ?
     Jelaskan pendapat anda.

                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]

(d)   Generasi muda di negara kita kurang berminat membaca bahan      bacaan ilmiah.
     Berikan penjelasan anda.

                                
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]

             (e)        Mampukah “Kempen Buku di Tangan” meningkatkan amalan                                       membaca dalam kalangan masyarakat di negara kita ?
                         Berikan hujah anda.

                               
                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………

                         ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]REAKSI TERHADAP PEMBENTUKAN MALAYSIA

4        Gambar di bawah merujuk kepada tindakan Indonesia ke atas negara kita selepas pembentukan Persekutuan Malaysia 1963.

http://www.ukm.my/penerbit/bkx_453-7h200.jpg
https://linkededge.files.wordpress.com/2013/12/ganyang.jpg

             (a)        Nyatakan dua faktor yang menyebabkan Indonesia mengisytiharkan                          konfrontasi terhadap Malaysia.

(i)   ........................................................................................................

(ii)  ........................................................................................................
[2 markah]

(b)        Sejauh manakah tindakan yang dilakukan oleh Indonesia melalui               slogan “Ganyang Malaysia” memberikan kesan buruk kepada          negara Malaysia

           ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]


(c)        Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia ditangani oleh pemimpin             negara kita secara bijaksana.
                         Buktikan.

           ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]


(d)        Apakah kemungkinan yang akan terjadi kepada Malaysia, jika      Konfrontasi tidak Berjaya diselesaikan ?

           ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]


(e)        Jelaskan iktibar yang boleh kita pelajari daripada kebijaksanaan  pemimpin negara menangani Konfrontasi Indonesia – Malaysia.

           ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………

     ……..…………………………………………………………………………
 [2 markah]


BAHAGIAN B
Jawab Tiga Soalan


MASYARAKAT ARAB JAHILIAH

5          Zaman Jahiliah dianggap sebagai zaman kegelapan kerana kehidupan                 masyarakatnya yang kucar-kacir. Ciri kehidupan Zaman Jahiliah terus          menjadi amalan dalam  masyarakat hari ini.
            
             (a)        Terangkan ciri jahiliah yang terus menjadi amalan dalam kehidupan                                          sosial dan ekonomi masyarakat hari ini.
[6 markah]
        

             (b)        Semangat asabiyah yang lahir daripada amalan sistem                                                                  kabilah boleh mendatangkan kesan buruk dalam masyarakat.
                         Berikan penjelasan anda.
[4 markah]


             (c)        (i)         Amalan jahiliah terus menjadi amalan kehidupan masyarakat                                                          hari ini.
                                     Mengapakah amalan tersebut masih berlaku ?
                                     Kemukakan cadangan untuk menghapuskan amalan                                                                         tersebut.
[6 markah]

                         (ii)        Nyatakan ciri masyarakat madani yang menjadi idaman anda.
[4 markah]
PENGARUH ISLAM TERHADAP MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL

6        Rajah di bawah menunjukkan sistem pendidikan masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu yang menerima pengaruh Islam sekitar abad ke-15 Masihi.

Jenis Pendidikan
Institusi Pendidikan
Aspek Pendidikan
Pendidikan tidak formal
Keluarga
Menerapkan nilai moral
Pendidikan formal
Pondok
Menekankan ilmu agama


             (a)        Bagaimanakah  masyarakat Melayu tradisional untuk menerapkan                                                              nilai moral kepada anak-anak melalui pendidikan tidak formal ?
 [6 markah]


             (b)        Pada pandangan anda, mengapakah masyarakat Melayu tradisional                                          sangat menitikberatkan nilai moral dalam kehidupan mereka ?
[4 markah]


             (c)        (i)         Pendidikan yang berasaskan sistem pondok kurang                                                                            mendapat sambutan masyarakat kerana pelaksanaannya                                                                              tidak sistematik.
                                     Berikan penjelasan anda.
[6 markah]


                          (ii)        Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk memajukan sistem                                                         pondok agar sejajar dengan sistem pendidikan masa kini ?
[4 markah]PERTANIAN KOMERSIL DI TANAH MELAYU

7          Gambar di bawah adalah H.N. Ridley, Pengarah Botanic Gardens            Singapura yang bertanggungjawab memajukan sektor perladangan getah di         Tanah Melayu pada awal abad ke-20.


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYMWL5PphbYzM38AQQaM3NR04LaEkdSWAnvsZgninh-UOJSst35Iq0tw


http://gpi.myspecies.info/sites/gpi.myspecies.info/files/imagecache/preview/images/image-NPark_03.jpg

          (a)        Sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh H.N. Ridley telah      membantu meningkatkan kemajuan perusahaan getah di Malaysia ?
[6 markah]

(b)        Pada pandangan anda, mengapakah pihak British berusaha         menghalang orang Melayu menanam getah ?
[4 markah]

(c)        (i)         Wajarkah  perusahaan getah dikekalkan sebagai sumber                                  ekonomi negara ?
                         Berikan penjelasan anda.
[6 markah]

             (ii)        Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha                                             mengekalkan       kecemerlangan sebagai negara pengeluar                                   getah asli terbesar di dunia.
                         Berikan komen anda.
[4 markah]
PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

8          Gambar di bawah berkaitan dengan gerakan nasionalisme di Thailand.

Tahap
Tahap Pertama
Tahap KeduaPelopor
Pridi Phanomyong
Phibul Songram
Punca
Kecewa terhadap amalan sistem pemerintahan beraja mutlak
Kebimbangan terhadap pengaruh kebudayaan Cina

             (a)        Jelaskan situasi yang menyebabkan Pridi Phanomyong tidak puas                                              hati terhadap sistem pemerintahan Raja Vajiravudh.
 [4 markah]

(b)        Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri Phibul       Songram untuk mengurangkan pengaruh kebudayaan kaum Cina.
[4 markah]

             (c)        (i)         Nasionalisme Thailand berbeza dengan nasionalisme di                                                   negara lain kerana matlamatnya bukan untuk menuntut                                                              kemerdekaan, sebaliknya bertujuan untuk mengekalkan                                                kemerdekaan negaranya.
                                      Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
[6 markah]

                         (ii)        Mengapakah setiap warganegara Malaysia patut menghargai                                          nikmat kemerdekaan ?
              [6 markah]


        
PAKATAN MURNI

9          Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu              menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan               sebagai prasyarat untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu     daripada pihak British.


             (a)        Terangkan empat usaha yang dilakukan oleh penduduk Tanah                                    Melayu untuk mengadakan pakatan murni.
[8 markah]


             (b)        Jelaskan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan Pakatan                                                                Murni.
[4 markah]

             (c)        (i)         Walaupun Pakatan Murni diusahakan sebelum negara kita                                                                mencapai kemerdekaan, tetapi prinsip dalam pakatan murni                                     tersebut perlu dipatuhi sampai bila-bila.
                                      Berikan komen anda.
[4 markah]

                         (ii)        Adakah Pakatan Murni yang diusahakan pada zaman                                                                                         kemerdekaan dahulu menguntungkan kaum tertentu sahaja ?
                                      Kemukakan hujah anda.
[4 markah]
RANCANGAN PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (DASAR EKONOMI BARU)

10        Jadual di bawah berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Lima Tahun           Tahap Kedua (1971 – 1990) di negara kita.

Rancangan Malaysia Kedua (1971 – 1975)

DASAR EKONOMI BARU           (DEB)
Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980)
Rancangan Malaysia Keempat (1981 – 1985)
Rancangan Malaysia Kelima (1985 – 1990)


             (a)        Terangkan matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB) .
 [4 markah]


             (b)        Jelaskan usaha  yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk                                       mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru (DEB).
 [6 markah]


             (c)        (i)         Sejauhmanakah Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah berjaya                                                                mengubah keadaan sosioekonomi masyarakat luar bandar di                                      Malaysia ?

 [4 markah]

                         (ii)        Apakah peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia                                            sebagai negara maju yang berpendapatan tinggi ?
[6 markah]KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN

11        Jadual di bawah adalah dua blok dunia yang wujud dan saling bersaing                 antara satu sama lain.

Blok Dunia
Negara Teraju
Blok Kapitalis
Amerika Syarikat dan Britain
Blok Komunis
Rusia dan China

(a)   Terangkan perbezaan ciri kedua-dua blok di atas.
 [6 markah]


(b)   Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah berlakunya                 persaingan antara Blok Kapitalis dan Blok Komunis ?
 [4 markah]

(c)    (i) Negara-negara di dunia tidak patut dibahagikan mengikut                                              blok di atas.
                 Apakah komen anda ?
 [6 markah]


     (ii)        Sebagai negara yang berpegang kepada prinsip aman, bebas                         dan berkecuali, apakah peranan yang patut dilakukan oleh                                       Malaysia untuk menghapuskan Blok Dunia ?
[4 markah]
  

KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment