ad

Wednesday, 10 August 2016

KBAT

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1.Berdasarkan pengkajian anda terhadap kegemilangan kerjaan Madinah,apakah iktibar yang boleh diambil daripada perjanjian Madinah dalam membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?


F1 Permuafakatan
F2 Toleransi antara kaum
F3 Mengutamakan keamanan
F4 Kebijaksanaan dalam kepimpinan
F5 Menghindari sifat dendam
F6 Kebebasan beragama
F7 Hak orang Islam
F8 Hak bukan Islam
F9 Islam bersaudara

F10 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah perang perlu dilakukan ke atas musuh walaupun ia boleh membawa kepada kematian dan kemusnahan?

F1 Mempertahankan diri
F2 Menjaga keamanan negara
F3 Mempertahankan agama
F4 Menentang kezaliman
F5 Menegakkan akidah
F6 Menjaga maruah
F7 Pencabulan perjanjian


F8 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

1. Sekiranya anda adalah pemimpin negara Malaysia, jelaskan faktor-faktor  yang telah dilaksanakan oleh khalifah Islam yang boleh diguna pakai dalam pentadbiran negara kita agar kita setanding dengan kejayaan negara Islam dahulu. 
F1 Khalifah atau pemimpin berwibawa
F2 Perancangan rapi
F3 Sedia melaksana pembaharuan
F4 Berwawasan
F5 Musyawarah
F6  Mengikut hukum Islam
F7 Kemajuan ilmu
F8 Kemajuan ekonomi
F9 Kemajuan sosial
F10 Kekuatan tentera
F11 Perkembangan pendidikan

Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan anda,nyatakan  iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam memperkukuhkan kedaulatan negara Malaysia?

F1 Akidah kukuh
F2 Cinta negara
F3 Berilmu
F4 Tolak ansur
F5 berdisiplin/bermoral
F6 Semangat patriotisme
F7 menghormati tokoh-tokoh dan pejuang
F8 Semangat jihad
F9 Memperkukuhkan ketenteraan negara
F10 Berkorban untuk negara
F11 Senjata berteknologi
F12 Perpaduan kaum

Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai kemajuan ilmu pengetahuan zaman kegemilangan Islam, bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan kita hari ini agar berjaya menghadapi cabaran globalisasi masa .

F1 Mencari ilmu hukumnya wajib
F2 Mencintai pengetahuan
F3 Membina universiti
F4 Pelbagai jurusan
F5 Berdisiplin
F6 Menterjemah
F7 Membawa masuk karya asing
F8 Aktiviti penyelidikan
F9 Mengukuhkan ekonomi
F10 Pendidikan untuk semua
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

1. Sebagai generasi muda yang berjiwa patriotik,Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada usaha menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara?

F1 Wajib kepada semua umat Islam
F2 Islam merata dunia
F3 Islam istimewa
F4 Sebar cara aman
F5 Tiada paksaan
F6 Musuh Islam ditentang
F7 Raja menerima baik Islam
F8 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pengaruh islam dalam masyarakat di Tanah Melayu telah membawa kepada kemajuan yang besar kepada mereka. Sejauhmanakah anda bersetuju bahawa  unsur-unsur Islam  ini boleh membawa kepada kemajuan masyarakat Asia Tenggara?

F1 Kewajipan kepada agama Islam
F2 Pendidikan wajib
F3 Karya Islam dicontohi
F4 Cara hidup Islam – aurat
F5 Islam bersaudara
F6 Saling membantu
F7 Zakat
F8 Sedekah
F9 Jimat cermat
F10 Menyayangi
Mana-mana jawapan munasabah

3. Sebagaimana yang kita ketahui negara menghadapi ketidakstabilan dalam ekonomi negara .
Pada pendapat anda, mengapakah keadaan ini  berlaku serta  jelaskan cadangan anda  bagaimana  unsur-unsur Islam  boleh diterapkan untuk memajukan  ekonomi  negara kita pada  hari ini?

F1 Rajin bekerja
F2 Jujur
F3 Bersungguh-sungguh
F4 Sistem timbang/sukat yang adil
F5 Menghindarkan riba
F6 Mencari rezeki yang halal
F7 Bersedekah/berzakat
F8 Berjimat cermat/tidak boros
F9 Tidak mengemis
F10 Tidak penipuan dan penindasan
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT

1. Berdasarkan pengetahuan anda, apakah unsur-unsur Islam yang telah mengubah pemikiran dan cara hidup masyarakat Melayu selepas mereka memeluk agama Islam?

F1 Khalifah Islam
F2 Nasihat ulama
F3 Undang-undang syariah
F4 Pendidikan agama
F5 Tulisan jawi
F6 Seni Khat
F7 Menolak mungkar
F8 Menghindar dosa
F9 Mencari pahla
F10 Halal haram
Mana-mana jawapan munasabah

2. Sekiranya anda dilantik sebagai Menteri Pendiikan Malaysia berikan pandangan anda bagaimanakah Islam telah memajukan taraf pendidikan orang Melayu di negara kita?

F1 Menuntut ilmu wajib
F2 Pendidikan Al Quran/Muqaddam
F3 Istana pusat pengajian Islam
F4 Kitab seperti Tasawuf
F5 Cerita hikayat seperti Amir Hamzah
F6 Ilmu fardhu ain
F7 Pendidikan madrasah
F8 Pengenalan tulisan jawi
F9 Mencintai ilmu
F10 Kedatangan ulama
Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah pengaruh kerajaan Islam seperti Bani Umaiyah, Abasiyah dan Uthmaniyah dalam sistem pemerintahan dan perundangan kerajaan Kesultanan Melayu?

F1 Konsep Sultan
F2 Dibantu ulama
F3 Khalifatul Mukminin
F4 Undang-undang syariah
F5 Hukum jenayah
F6 Hukum faraid
F7 Perlantikan raja baiah
F8 Mazhab Shafie
F9 Undang-undang keluarga Islam
F10 Amanah dalam pekerjaan
Mana-mana jawapan munasabahBAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

1. Pada pengalaman serta pengetahuan anda yang lepas, bagaimanakah negara kita boleh menghindari daripada kehidupan mundur seperti yang berlaku dalam Zaman Gelap di Eropah.

F1 Politik kekal stabil
F2 Kebajikan rakyat
F3 Keamanan dijaga
F4 Agama dijaga
F5 Elak perpecahan
F6 Ekonomi stabil
F7 Utama pendidikan
F8 Elak campurtangan luar
F9 Majukan perdagangan
F10 Kemajuan teknologi
Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam pemerintahan Kesultanan Melayu? Jelaskan beserta dengan bukti yang kukuh.

F1 Golongan pemerintah ( raja )
F2 Golongan yang diperintah (rakyat )
F3 Golongan hamba
F4 Raja mutlak
F5 Pentadbiran dibantu pembesar
F6 Raja mengurniakan tanah kepada pembesar
F7 Pembesar dinaungi raja
F8 Pembesar memberi khidmat kepada Raja
F9 Cukai kepada Raja
F10 Hamba memberi khidmat kepada pembesar
Mana-mana jawapan munasabah3. Zaman reformation membawa perubahan yang mendadak kepada dunia Eropah khususnya.Jelaskan senario yang berlaku pada zaman itu yang  boleh dijadikan iktibar dalam pentadbiran negara kita pada hari ini.

F1 Agama diseleweng
F2 Berpegang kepada ajaran agama
F3 Elak rasuah
F4 Sikap bertoleransi
F5 Tidak fanatik
F6 Berlaku adil
F7 Jangan menindas
F8 Mana-mana jawapan munasabah

4. Pada pengetahuan sejarah anda nyatakan iktibar yang dapat anda pelajari daripada Zaman Renaissance yang berlaku di Eropah serta jelaskan kebaikan daripada iktibar itu.

F1 Semangat inkuiri.
F2 Mendalami ilmu
F3 Sedia berubah
F4 Perubahan gaya hidup masyarakat
F5 Perkembangan intelektual.
F6 Yakin diri
F7 Perdagangan maju
F8 Ilmu baru diteroka
F9 Mencari kebenaran
F10 Mana-mana jawapan munasabah

5. Sebagaimana yang kita ketahui umum banyak iktibar yang dapat kita pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah. Sebagai warga yang mementingkan  kecemerlangan negara,adakah anda bersetuju dengan penyataan di atas. Jelaskan dengan bukti yang lojik .

F1 Sikap berani
F2 Semangat meneroka
F3 Keyakinan diri
F4 Semangat ingin tahu
F5 Meluaskan pengetahuan
F6 Suka meneroka ilmu
F7 Semangat gigih berusaha
F8 Sanggup menghadapi risiko
F9 Kecekalan
F10 Tidak mudah putus asa
Mana-mana jawapan munasabah

SMS BANTING
PERKASA SEJARAH
 
PERKASA KBAT 2015
14/2/2015
8 - 12.00 TGHARI

PANITIA SEJARAH
- PN S.ROSMAWATI SAID
-PN NORZIELA ISHAK
- CIK NORFIZIANNA
 
 


TINGKATAN 5
BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1. Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat kuasa asing.

F1 Mengukuhkan semangat cinta negara
F2 Mengeratkan perpaduan bangsa
F3 Menjaga nama baik negara
F4 Tidak bekerjasama dengan kuasa asing
F5 Memelihara jati diri
F6 Menguasai ilmu pengetahuan
F7 Menguasai segala bidang kemahiran
F8 Mengukuhkan pasukan tentera
F9 Meningkatkan sains teknologi
F10 Mana-mana jawapan munasabah

2.Adakah perlaksanaan Sistem Birokrasi Barat memberi kebaikan kepada masyarakat di Asia Tenggara.
 Berikan penjelasan anda dengan bukti yang kukuh.

F1 Perkhidmatan awam kemas
F2 Penglibatan rakyat dalam pentadbiran
F3 Raja mengikut perlembagaan
F4 Pengenalan sistem persekutuan
F5 Kemudahan awam
F6 Pengangkutan
F7 Perhubungan
F8 Pendidikan moden
F9 Kemajuan sains teknologi
F10 Mana-mana jawapan munasabah

3. Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat nasionalisme boleh terus dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini?

F1 Menerapkan semangat patriotik di sekolah
F2 Menjaga nama baik negara di mana sahaja
F3 Melengkapkan diri dengan ilmu
F4 Bersatu padu semua kaum
F5 Mempunyai semangat kepimpinan
F6 Mempertahankan kedaulatan negara
F7 Sikap berdisiplin
F8 Gigih berusaha
F9 Tolong-menolong / bekerjasama
F10 Mana-mana jawapan munasabah

4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara?

F1 Penubuhan Kerajaan Pusat
F2 Diketuai gabenor Jeneral / pesuruhjaya tinggi
F3 Pembesar tempatan di peringkat pusat dihapuskan
F4 Raja kehilangan kuasa
F5 Pegawai Barat dilantik menjadi ketua biro
F6 Beberapa jabatan ditubuhkan seperti pelajaran
F7 Pengenalan sistem undang-undang Barat
F8 British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
F9 Raja menerima penasihat Barat
F10 Pembesar tempatan kehilangan pengaruh
Mana-mana jawapan munasabah

5. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang diperoleh daripada perkembangan nasionalisme yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara?

F1 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan
F2 Bersatu padu dalam perjuangan
F3 Mempunyai semangat kepimpinan yang baik
F4 Berusaha membentuk kerajaan yang berdaulat
F5 Sikap berdisiplin
F6 Gigih berusaha
F7 Tolong-menolong / bekerjasama
F8 Mempunyai semangat setia negara yang tinggi
F9 Sanggup berkorban untuk bangsa
F10 Kebijaksanaan pemimpin
Mana-mana jawapan munasabah

BAB 2: NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengenai pejuang tanah air seperti Dol Said, Tok Janggut, Dato Bahaman dan lain-lain, apakah nilai yang boleh diteladani oleh anda sebagai warganegara Malaysia yang patriotik?

F1 Cinta akan negara
F2 Tidak putus asa
F3 Berani berjuang
F4 Sanggup berkorban
F5 Semangat kental
F6 Benci penjajahan
F7 Mempertahankan tanah air
F8 Tidak mengalah
F9 Mana-mana jawapan munasabah

2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah media massa amat penting dalam menyebarkan maklumat kepada rakyat dari zaman dahulu hingga sekarang?

F1 Membetulkan pandangan salah
F2 Memberi kesedaran
F3 Mengkritik pemimpin yang salah
F4 Menyebarkan ilmu
F5 Memperjuangkan rakyat
F6 Memberi teladan
F7 Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan peristiwa pahit zaman penjajahan yang boleh menimbulkan perasaan berani mempertahankan negara kepada generasi hari ini?

F1 Kezaliman kuasa Jepun
F2 Pembunuhan oleh Bintang 3
F3 Parti Komunis Malaya
F4 Kebuluran makanan zaman komunis
F5 Pembunuhan rakyat tidak berdosa komunis
F6 Kezaliman penjajah seperti Birch
F7 Penipuan dalam perjanjian seperti perjanjian Pangkor
F8 Pembunuhan pejuang seperti Tok Janggut
F9 Mana-mana jawapan munasabah

4. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kejayaan yang dicapai oleh Gerakan Islah di Tanah Melayu?

F1 Berjaya menghadapi halangan Kaum Tua/Penjajah
F2 Menyedarkan kepentingan pendidikan
F3 Membela pendidikan wanita/perempuan
F4 Mendirikan madrasah
F5 Memajukan pendidikan dunia dan akhirat
F6 Pendidikan Ilmu Hisab
F7 Pendidkan Bahasa Inggeris
F8 Ilmu Fardu ain
F9 Mana-mana jawapan munasabah

5. Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan persatuan dan politik kurang menonjol di Sabah dan Sabah?

F1 Tidak tersebar di kawasan pedalaman
F2 Masalah perhubungan
F3 Taraf pendidikan yang masih rendah
F4 Pengangkutan mundur
F5 Ekonomi kurang berkembang
F6 Kurang kesedaran politik
F7 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 3: KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA

1. Pada pandangan anda, mengapakah konsep Realpolitik yang dipegang oleh pemimpin Itali dan Jerman jika diamalkan pada hari ini akan menghancurkan keharmonian dunia?

F1 Pembunuhan
F2 Kuku besi
F3 Tipu helah
F4 Pemalsuan dokumen
F5 Provokasi
F6 Penipuan
F7 Ugutan
F8 Perang
F9 Diktator
F10 Tidak mengikut undang-undang
F11 Ekonomi mundur
F12 Kejam
Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pemerhatian anda, bagaimanakah undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis dapat mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni masyarakat hari ini?

F1 Menjamin kedaulatan
F2 Taat pemerintah
F3 Hukuman adil
F4 Mengikut protokol
F5 Berdisiplin
F6 Pembahagian kuasa raja dan menteri
F7 Sopan santun
F8 Bertoleransi
F9 Pentadbiran kemas
F10 Bersatu padu
F11 Saling hormat
Mana-mana jawapan munasabah

3. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan mengapakah Adat Perpatih dikatakan mempunyai amalan demokrasi?

F1 Raja tidak berkuasa mutlak
F2 Agihan kuasa mengikut peringkat
F3 Musyawarah
F4 Muafakat
F5 Keputusan ramai
F6 Semangat kerjasama
F7 Kedaulatan di tangan rakyat
F8 Perundingan Raja dan Undang
F9 Mana-mana jawapan munasabahBAB 4: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan ke atas negara kita jika Malayan Union berjaya dilaksanakan oleh penjajah British?

F1 Raja hapus
F2 Negeri Melayu hapus
F3 Adat istiadat Melayu hilang
F4 Agama Islam bukan agama rasmi
F5 Bahasa Melayu terpinggir
F6 Ekonomi Melayu mundur
F7 Imigran menguasai ekonomi
F8 Kerakyatan longgar
F9 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pendapat anda, apakah kebaikan penubuhan negara Persekutuan seperti Persekutuan Tanah Melayu?. Berikan penjelasan anda dengan sewajarnya.

F1 Perkongsian kekayaan
F2 Negara lebih besar
F3 Penduduk ramai
F4 Kekuatan ketenteraan
F5 Pasaran ekonomi
F6 Negeri kaya membantu miskin
F7 Hubungan kerajaan persekutuan dan negeri
F8 Kerjasama persekutuan dan negeri
F9 Muafakat
F10 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 5: PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA

1. Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diterima daripada peluang mentadbir yang diberi oleh British dalam Sistem Ahli kepada orang tempatan?

F1 Latihan mentadbir
F2 Pengalaman memerintah
F3 Persediaan merdeka
F4 Toleransi kaum
F5 Sokongan rakyat
F6 Perpaduan kaum
F7 Sokongan British
F8 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi seperti dalam Pakatan Murni penting kepada negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?

F1 Elak perasaan perkauman
F2 Kerjasama
F3 Permuafakatan
F4 Tidak berlaku perbalahan
F5 Kestabilan ekonomi
F6 Hormat menghormati
F7 Pelabur asing
F8 Agihan kekayaan
F9 Mana-mana jawapan munasabah

3. Kemerdekaan negara kita hasil kebijaksanaan pemimpin berbincang dengan pihak penjajah. Mengapakah pendekatan berunding lebih baik daripada berperang dalam usaha menuntut kemerdekaan?

F1 Mengelak pertumpahan darah
F2 Kemerdekaan lebih terancang
F3 Memelihara perpaduan kaum
F4 Dapat terus kerjasama British selepas merdeka
F5 Rakyat lebih bersedia
F6 Tiada kerosakan harta benda
F7 Ketenteraman awam
F8 Lebih matang dan dihormati dunia
F9 Mana-mana jawapan munasabah

4. Tolak ansur masyarakat pelbagai kaum di Malaysia telah boleh membantu negara kita untuk lebih maju pada masa kini. Buktikan pernyataan tersebut.

F1 Mengamalkan semangat inkuiri/ingin tahu
F2 Mengambil berat terhadap sesuatu isu
F3 Bergembling tenaga untuk memajukan ekonomi
F4 Menjaga kestabilan politik
F5 Menjaga sentimen perkauman
F6 Bertoleransi
F7 Merealisasikan konsep 1 Malaysia
F8 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

1. Penubuhan Malaysia memperlihatkan kematangan pemimpin kita melihat masa depan yang lebig gemilang.
Buktikan kebenaran ini dengan mengemukakan hujah yang bernas bagi menyokong pernyataan di atas.

F1 Kemajuan ekonomi
F2 Perniagaan
F3 Pasaran
F4 Kestabilan politik
F5 Bantuan persekutuan
F6 Peluang mentadbir
F7 Kemudahan awam
F8 Pengangkutan
F9 Perhubungan
F10 Pendidikan
F11 Universiti
Mana-mana jawapan munasabah

2. Penentangan yang hebat telah dilakukan oleh  negara luar iaitu Indonesia dan Filipina dalam usaha kita ingin menubuhkan Malaysia.Pada pendapat anda adakah  rasional pemimpin kita memulihkan kembali hubungan yang tegang itu.

F1 Perpaduan rakyat penting
F2 Sikap matang
F3 Mengelak perang
F4 Mementingkan diplomasi
F5 Melalui meja perundingan
F6 Perang menghancurkan negara
F7 Berhati-hati dengan anasir luar
F8 Berjuang untuk negara
F9 Semangat patriotisme
F10 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

1. Berdasarkan pemerhatian anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada rakyat pelbagai kaum di Malaysia?

F1 Kecekapan mentadbir
F2 Keadilan rakyat
F3 Menjamin taat setia kepada negara
F4 Hak asasi rakyat
F5 Rujukan mentadbir
F6 Ketenteraman awam
F7 Agihan kuasa persekutuan negeri
F8 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pandangan anda, mengapakah sistem Raja Berperlembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia hari ini?

F1 Melindungi rakyat pelbagai kaum
F2 Ketika darurat
F3 Melindungi Islam
F4 Kebebasan agama
F5 Melindungi hak orang Melayu
F6 Melindungi kerakyatan kaum lain
F7 Perpaduan kaum
F8 Mana-mana jawapan munasabah
3. Pada pendapat anda, mengapakah lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan perlu dihormati dan dipelihara?

F1 Lambang kedaulatan
F2 Semangat patriotisme
F3 Cinta akan negara
F4 Perpaduan kaum
F5 Taat kepada negara
F6 Pembakar semangat
F7 Mana-mana jawapan munasabah

4. Pada pandangan anda, mengapakah hubungan baik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri amat penting dalam membentuk sebuah negara yang cemerlang?

F1 Menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasingan
F2 Membentuk Kerajaan Persekutuan yang stabil
F3 Mengurangkan perbalahan antara etnik
F4 Menjamin keharmonian dan hubungan baik
F5 Toleransi untuk kepentingan bersama
F6 Memudahkan pembangunan ekonomi
F7 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

1. Mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini menuju ke arah negara maju?  Kemukakan hujah anda.

F1 Bantu ekonomi bumiputera
F2 Pertanian dagang
F3 Usahawan tani
F4 Bekalan makanan
F5 Mengurang import
F6 Keselamatan ketika darurat
F7 Petani miskin dibantu
F8 Mana-mana jawapan munasabah


2. Berdasarkan pemerhatian anda, mengapakah pendidikan perlu terus diutamakan dalam kehidupan kita hari ini?

F1 Memajukan diri
F2 Pembangunan negara
F3 Sahsiah anak muda
F4 Tuntutan agama
F5 Peluang pekerjaan
F6 Pemimpin berwibawa
F7 Mana-mana jawapan munasabah

3.  Malaysia perlu menjadi negara maju selaras dengan Cita-cita Wawasan 2020 yang telah diinspirasikan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad.
Buktikan pernyataan ini.

F1 Ekonomi maju
F2 Pendapatan tinggi
F3 Kestabilan politik
F4 Maruah bangsa
F5 Kemajuan ilmu
F6 Masyarakat penyayang
F7 Agihan ekonomi
F8 Perpaduan
F9 Mana-mana jawapan munasabah

BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

1. Apakah iktibar yang boleh dipelajari daripada Perang Dunia Pertama dan Kedua?

F1 Kehilangan nyawa
F2 Rosak harta benda
F3 Tamadun rosak
F4 Kanak-kanak/wanita
F5 Perpecahan negara
F6 Pendidikan terjejas
F7 Masyarakat hancur
F8 Mana-mana jawapan munasabah

2. Pada pengetahuan sejarah anda, apakah kelebihan dasar luar Malaysia yang berbaik-baik dengan semua negara?

F1 Tiada musuh
F2 Ekonomi stabil
F3 Tiada ancaman kuasa besar
F4 Negara aman
F5 Rakyat bersatu
F6 Mana-mana jawapan munasabah
3. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita boleh mengelak perang daripada berlaku?

F1 Patuh undang-undang
F2 Hormat negara lain
F3 Jadi ahli PBB
F4 Berdiplomasi
F5 Muafakat
F6 Mana-mana jawapan munasabah

4. Pada pandangan anda, adakah  perkembangan globalisasi pada zaman kini memberi satu ancaman kepada negara.Buktikan pandangan anda.

F1 Jurang antara luar bandar dengan bandar
F2 Jurang antara negara maju dengan membangun
F3 Menyekat peluang pekerjaan
F4 Merendahkan taraf hidup
F5 Perkembangan masalah sosial
F6 Mewujudkan sikap individualistik
F7 Persaingan tidak sihat
F8 Penindasan golongan kaya terhadap orang miskin
F9 Mana-mana jawapan munasabah

5. Sejauhmanakah cara  generasi muda masa kini dapat menghadapi  cabaran globalisasi dalam era negara  menuju ke gerbang negara maju?

F1 Memajukan prasarana ICT
F2 Mengambil peluang dan faedah ICT
F3 Mempromosikan penggunaan ICT
F4 Memajukan projek Koridor Raya Multimedia
F5 Menyediakan e-pendidikan
F6 Menjadi warga global
F7 Mengamalkan e-dagang 

F8 Mana mana jawapan munasabah

LATIHAN : SOALAN STRUKTUR DAN ESEI SPM 2014 UNSUR KBAT
  1. Tamadun Rom mewariskan sisstem pemerintahan republik kepada dunia.
a)      Jelaskan maksud sistem pemerintahan republik.
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
                                                                                          ( 2 markah )
b)     Bagaimanakah ssitem pemerintahan republik yang diamalkan di Rom ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
                                                                                          ( 2 markah )
c)      Senaraikan dua buah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan republik
sekarang.
i.                    ..................................................................................................
ii.                  ..................................................................................................
( 2 markah )
d)     Bagaimanakah sistem republik diamalkan di negara dalam 1 (c ) (i ) dan 1(c) ( ii ) ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
                                                                                    ( 2 markah )
e)      Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan Demokrasi Berparlimen dan Raja Berperlembagaan. Mengapakah sistem tersebut sesuai dilaksanakan di negara kita?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
                                                                                    ( 2 markah )
  1. Imperialisme merupakan istilah umum bagi merujuk kepada penjajahan dan penguasaan terhadap negara-negara kecil oleh kuasa-kuasa asing bagi kepentingan ekonomi dan politik.
a)      Namakan dua kuasa Barat yang terlibat dengan kegiatan imperialisme.
i)                    .............................................................................................
ii)                  ..............................................................................................
( 2 markah )
b)     Kuasa barat menjadikan slogan Beban Orang Putih dan Tugas Menyebarkan Tamadun sebagai alasan mereka untuk menguasai negara lain.
Beri komen anda terhadap pernyataan tersebut.
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
                                                                              ( 3 markah )
c)      Mengapakah Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menjadi sasaran imperialisme Barat?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
                                                                                                ( 3 markah )
d)     Adakah imperialisme masih berlaku pada abad ini ?Berikan penjelasan anda.
....................................................................................................
...................................................................................................
                                                                              ( 2 markah )
3.
Tamadun berasal dari perkataan Arab, iaitu madana,mudun dan madain yang bererti pembukaan bandar atau masyarakat yang mempunyai kemajuan dari segi lahiriah dan rohaniah. Perkataan tamadun dapat diertikan kepada keadaan hidup masyarakat yang bertambah maju.
a)      Jelaskan ciri-ciri tamadun.                                        ( 4 markah )
b)     Sejarawan berpendapat bahawa tamadun terawal manusia muncul di kawasan Mesopotamia. Terangkan keistimewaan kawasan tersebut.
( 6 markah )
c)      ( i ) Sejauhmanakah Tamadun Mesopotamia telah menyumbang kepada tamadun dunia.                                                     ( 4 markah )
( ii ) Kemunculan dan kejatuhan sesebuah tamadun berlaku dalam sejarah. Pada pendapat anda,mengapakah keadaan tersebut berlaku ?
                                                                                    ( 6 markah )
4
 Revolusi Perindustrian telah membawa perubahan yang besar kepada masyarakat Eropah khasnya di Britain.
a)      Terangkan faktor yang menyebabkan Revolusi Perindustrian di Britain.
( 4 markah )
b)     Sejauhmanakah revolusi tersebut membawa perubahan kepada masyarakat di Britain.                                                                    ( 4 markah )
c)      ( i )Revolusi Perindustrian juga memberikan kesan kepada masyarakat di luar Eropah. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.    
( 6 markah )
( ii ) Adakah kemajuan sektor perindustrian menjadi syarat untuk menjadi negara maju ? Berikan pendapat anda.
                                                                                    ( 6 markah )

No comments:

Post a Comment