ad

Tuesday, 8 March 2016

Kertas 3 Bab 5 Ting 4

Sejarah Tingkatan 4
Bab 5 : Kerajaan Islam Di Madinah
Soalan Kertas 3
Tema/Tajuk : Kerajaan Islam Di Madinah
Soalan khusus:         
Huraikan peristiwa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w dan bincangkan implikasi Hijrah terhadap pembangunan negara Malaysia. Bincangkan.
Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
1.        Pengenalan

       Jelaskan latar belakang peristiwa hijrah.

5 markah
Isi dan Huraian
2.        Pemahaman
       Peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah.

(i)         Hujah menolak tuduhan orientalis Barat bahawa Hijrah Nabi Muhammad s.a.w. adalah suatu pelarian.

(ii)       Kepentingan hijrah dalam sejarah Perkembangan Islam.

30    markah
3.        Pemahaman

      Terangkan kepentingan Piagam Madinah kepada peradaban manusia.

15    markah
4.                    
4.        Mengaplikasi

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah semangat Hijrah dapat membantu pembentukan insan yang berakhlak mulia dalam  kalangan pelajar?

15  markah
5.        Menilai

Pada pendapat anda, apakah kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita setelah mengamalkan   konsep Hijrah.

10    markah
6.        Menjana idea

(i)         Apakah cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam proses melahirkan modal insan yang berakhlak mulia?

(ii)       Cadangkan langkah-langkah untuk melahirkan modal insan yang berakhlak mulia memajukan negara kita agar mampu merealisasikan Wawasan 2020.

5         markah

5 markah
7.  Penerapan nilai murni/iktibar/patriotisme

Nyatakan nilai-nilai murni daripada peristiwa Hijrah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita.

10 markah
Kesimpulan
8.    Rumusan
● Pengetahuan yang diperoleh
● Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
● Harapan calon
5 markah
KERTAS 3

1.

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

Jelaskan latar belakang peristiwa Hijrah. (m/s 119)

Perpindahan orang Islam Makkah ke Madinah

Berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September 622M

Dilakukan secara rahsia

Secara berperingkat-peringkat

Merupakan satu usaha memperkukuh kedudukan Islam

Nabi Muhammad s.a.w. berhijrah bersama Abu Bakar al-Siddiq

Perjalanan mengambil masa selama lebih kurang 12 hari

Umar bin al-Khattab berhijrah secara sendirian dan secara terang-terangan

                                                                  ( Mana-mana 5 isi x 1 m )


1

1

1

1

1

1

1

1


( 5 m )


2.

(i)


F1


F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11(ii)

F1

H1a

F2

H2a

H2b

H2c

H2d


H2e

H2f

H2g


F3

H3a

H3b

H3c

F4

H4a

H4b

H4c


H4d

F5

H5a

H5b

F6

H6a

H6b

H6c

H6d

F7

H7a

H7b

F8

H8a

F9

H9a


H9b


H9c


H9d


H9e


H9f


F10

H10a


F11

H11a

H11b

F12

H12a


Peristiwa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah. (m/s120-124)

Hujah menolak tuduhan orientalis Barat bahawa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. adalah suatu pelarian.  ( 10 markah)

Hijrah menolak tuduhan orientalis Barat bahawa hijrah Nabi Muhammad s.a.w. adalah satu pelarian

Jemputan orang Madinah termeterai melalui perjanjian Aqabah

Perjanjian Aqabah Satu dan Kedua

Orang Islam diterima dengan rela

Ketibaan orang Islam disambut dengan meriah

Orang Islam diberikan tempat tinggal

Orang Islam dijamin keselamatan

Orang Madinah menyatakan persediaan mempertahankan Islam

Nabi Muhammad s.a.w. dilantik menjadi pemimpin Madinah

Nabi Muhammad s.a.w. diterima oleh semua masyarakat Madinah

Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai hakim

                                                                     ( mana-mana 5 isi x 1m )

Kepentingan hijrah dalam sejarah perkembangan Islam.

Dakwah Islamiah dapat dilaksanakan dengan aman

Dilakukan secara terbuka tanpa berselindung

Menjalinkan hubungan persaudaraan

Antara orang Islam Makkah dengan orang Islam di Madinah

Gelaran Muhajirin kepada orang Islam di Madinah

Gelaran Ansar kepada orang Islam Madinah yang memberi bantuan

Mereka menyediakan modal berniaga, tempat tinggal,dan jaminan keselamatan

Sikap toleransi dan tolong-menolong orang Islam Madinah

Menyebabkan orang Islam Makkah tidak berasa asing atau rendah diri

Menyatukan golongan yang berbeza dari segi kedudukan ekonomi dan sosial.

Menyatupadukan penduduk Madinah

Yang terdiri daripada pelbagai suku,budaya,dan agama

Mendamaikan suku Aus dan Khazraj

Melahirkan kehidupan harmoni di Madinah

Pembinaan masjid di Madinah

Masjid pertama ialah Masjid Quba’

Diikuti Masjid al-Nabawi

Tempat untuk beribadat, belajar, bertemu, dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh orang Islam

Persekitaran masjid untuk aktiviti harian seperti berjual beli dibenarkan

Menukarkan nama Yathrib

Madinah al-Munawwarah atau kota bercahaya

Menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam

Takwim Islam

Kiraan tahun hijrah dalam takwim Islam

Digunakan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab

Digunakan di negara Islam seperti Malaysia

Sambutan Maal Hijrah untuk mengingati perjuangan umat Islam

Penubuhan negara Islam Madinah

Nabi Muhhammad s.a.w. sebagai ketua negara

Memerintah berdasarkan Piagam Madinah

Agama Islam menjadi cara hidup

Merangkumi semua bidang politik, ekonomi,dan sosial

Sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w.

Abu Bakar al-Siddiq sanggup bergadai nyawa dan harta untuk melindungi Nabi Muhammad s.a.w. semasa berhijrah

Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur baginda untuk mengelirukan orang Arab Quraisy yang mengepung rumah baginda

Abdul Rahman bin Auf telah menyumbangkan hartanya demi membantu masyarakat Islam yang tidak berkemampuan

Abdullah bin Abu Bakar mengintip kegiatan orang Quraisy yang ingin menjejaki Nabi Muhammad s.a.w.

Amir bin Fuhaidah membersihkan susu kambing semasa Nabi Muhammad s.a.w. bersembunyi di Gua Thur

Abdullah bin Arqat memandu perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah

Peranan wanita dalam hijrah

Puteri Abu Bakar al-Siddiq, Asma’ menghantar makanan dan menyampaikan berita tentang gerakan orang Quraisy di Gua Thur

Ketabahan hati dan kebesaran jiwa baginda

Sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup demi Islam

Tidak pernah berputus asa apabila menempuh kegagalan

Mempamerkan kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w.

Menyusun strategi penyebaran Islam untuk jangka panjang

 
                                                                   ( Mana-mana 2 isi x 1 m )


1


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

( 5 m )1

1

1

1

1

1

1


1

1


1

1

1

1

1

1

1

1

1


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1


1


1


1


1


1

1


      1

      1

      1

      1

      1

3.F1

H1a

H1b

H1c

F2

H2a

H2b

H2c

F3

H3a

H3b

F4

H4a

H4b

H4c

H4d

F5

H5a

H5b

H5c

H5d

F6

H6a

F7

H7a

H7b

H7c

H7d

H7eTerangkan kepentingan Piagam Madinah kepada peradaban manusia. (m/s 128-129)


Politik

Nabi Muhammad s.a.w. menjadi ketua negara

Nabi Muhammad s.a.w. juga menjadi ketua hakim

Amalan musyawarah

Perundangan

Undang-undang Islam diguna secara menyeluruh

Peraturan kekeluargaan diamalkan

Hukuman adil dan saksama

Ekonomi

Diskriminasi tidak dibenarkan

Riba, penipuan,dan penindasan ditegah

Agama

Kebebasan beragama

Menghormati sesama agama

Sikap buruk sangka dalam beragama dilarang

Tidak ada paksaan memeluk Islam

Sosial

Penduduk Madinah sebagai ummah

Hidup bersatu, tolong-menolong, dan bekerjasama

Jauhi perasaan mementingkan diri

Tidak boleh bertelagah atau bermusuhan

Pertahanan

Tanggungjawab semua penduduk

Kedudukan Yahudi

Diakui sebagai rakyat Madinah

Hak yang sama dengan orang lain

Boleh tinggal di Madinah

Menikmati keselamatan / kebebasan

Kedudukan terpelihara dan terjamin selagi patuh kepada Piagam Madinah

                                                                    ( Mana-mana 25 isi x 1 m )

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

( 25 m )


4.
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah semangat Hijrah dapat membantu melahirkan modal insan yang berakhlak mulia dalam kalangan pelajar?


Perjuangan menegakkan kebenaran

Berubah dari sikap pasif ke arah sikap proaktif

Berubah dari tingkah laku negatif ke arah tingkah laku yang murni

Berubah dari pemikiran yang negatif ke arah pemikiran positif

Mempunyai matlamat dan hala tuju yang jelas dalam hidup

Sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan

Memiliki semangat bantu-membantu/tolong-menolong

Meninggalkan amalan buruk

Menanam semangat ingin berubah

Sanggup mempertahankan ajaran agama sendiri

Menjalinkan semangat persaudaraan sesama manusia

Memiliki sikap hormat-menghormati

Berani untuk menghadapi cabaran dan rintangan dalam hidup

Memiliki sifat jujur semasa melaksanakan tugas

Memelihara keharmonian masyarakat

Memiliki sifat kepimpinan yang unggul

Berusaha untuk mengkalkan keamanan negara

Sentiasa sensitif terhadap isu-isu semasa

Mematuhi undang-undang dan peraturan negara

Rajin menimba ilmu pengetahuan

      ( Mana-mana jawapan yang munasabah )

                                                                     (Mana-mana 15 isi x 1m )

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
( 15m )


5.F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12


Pada pendapat anda, apakah kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita setelah mengamalkan konsep Hijrah.


Mendapat tempat/dihormati di peringkat dunia

Kestabilan politik negara

Kemantapan hubungan antarabangsa

Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan

Kemajuan sistem telekomunikasi

Perkembangan pesat dalam sektor pertanian

Kemajuan dalam sektor perindustrian

Perkembangan dalam bidang ekonomi

Kemajuan dalam bidang teknologi

Pelaksanaan K-masyarakat

Pelaksanaan K-ekonomi

Menarik kemasukan para pelancong

 ( mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                    ( Mana-mana 10 isi x 1m )

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


( 10m )


6.


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7


F8
(i) Apakah cabaran yang dihadapi oleh negara kita dalam proses melahirkan modal insan yang berakhlak mulia?

Cabaran globalisasi

Cabaran dunia tanpa sempadan

Pengaruh budaya barat

Tarikan pusat-pusat hiburan

Masalah sosial dalam kalangan remaja

Masalah penagihan dadah

Masalah pembuangan bayi

Masalah vandalisme

Masalah gengsterisme

Masalah pelacuran

Masalah mak rempit

Mementingkan gaya hidup materialistik

Mengamalkan sikap individualistik

Sistem peperiksaan yang mementingkan peperiksaan

Pengaruh ansur-unsur negatif khasnya melalui kemudahan internet

Masalah pergaulan bebas

Kurang kemahiran menyelesaikan masalah

Pengurusan kecerdasan emosi yang rendah/EQ rendah


( mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                   ( Mana-mana 10 isi x 1m )


(ii) Cadangkan langkah-langkah untuk melahirkan modal insan yang berakhlak mulia demi memajukan negara kita agar mampu merealisasikan Wawasan 2020.

Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

Melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran globalisasi

Menekankan kaedah penyelesaian masalah dalam kalangan pelajar

Memperketat kawalan aktiviti negatif di pusat-pusat hiburan

 Mengurangkan tekanan peperiksaan

Ibu bapa memantau penggunaan ICT dalam kalangan anak-anak

Mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan anak, ibu bapa dan guru, dan guru dengan pelajar

Memperbanyak program berkaitan semangat patriotik/perpaduan dan integrasi kaum di pelbagai peringkat

( mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                     ( Mana-mana 10 isi x 1m )
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


(10m)1

1

1

1

1

1

1

1
(10m)


7.


F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12


Nyatakan nilai-nilai murni daripada peristiwa Hijrah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita.

Bersifat inovatif

Bersifat kritis dan kreatif

Berdikari

Memanfaatkan kurniaan Tuhan

Bertoleransi

Bersedia untuk berkorban

Sedia menerima perubahan

Bersemangat inkuiri

Rajin berusaha

Berani menghadapi cabaran dan rintangan dalam hidup

Mementingkan semangat perpaduan

Tidak cepat berputus asa

( mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                               ( Mana-mana 10 isi x 1m )
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


(10m)


8.

F1

F2

F3


F4

F5

F6


F7


F8


F9


F10

Rumusan

Peristiwa Hijrah berlaku atas beberapa sebab

Nabi berhijrah kerana penentangan golongan Arab

Jemputan dan kesanggupan prang Islam Madinah memberikan bantuan merupakan antara faktor kejayaan Hijrah

Hijrah membolehkan Nabi Muhammad merangka Perlembagaan Madinah

Perlembagaan Madinah berjaya menyatupadukan masyarakat Arab

Perpaduan antara kaum penting untuk menjamin kesejahteraan hidup rakyat sesebuah negara

Pemimpin negara perlu berusaha untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia

Kegigihan dan kecekalan Nabi Muhammad memperjuangkan Islam perlu dicontohi oleh generasi muda

Pembentukan negara mengambil kira keharmonian hidup pelbagai bangsa di negara ini.

Prinsip dan nilai hidup yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dapat menjadi pedoman generasi muda.

( mana-mana jawapan yang munasabah )
                                                                   ( Mana-mana 10 isi x 1m )
1

1

1


1

1

1


1


1


1


1
8 comments:

 1. baik takyah buat...org nak copy x leh..

  ReplyDelete
  Replies
  1. x reti nak ss ke....bersyukur lah sikit orng tu dh buatkan....bodo punya orng

   Delete
  2. hahaha haih banyak ii thanks , walaupon kene printscreen . berk

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. tekan ctrl+c je la utk copy , yg nak marah tu kenapa , kalau tk dpt cari jalan , salin je la =.=

  ReplyDelete