ad

Thursday, 3 March 2016

Kertas 2 Trial Bintulu 2015

[ 40 markah ]
Jawab semua soalan
  1. Tamadun Hwang Ho telah memberi sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.
a)      Nyatakan ciri-ciri negara kota Tamadun Hwang Ho 
                                   
                        
(i)                 ……………………………………………………………………………….


(ii)               ……………………………………………………………………………….
            [2 Markah]

b)      Apakah nama bandar awal tamadun Hwang Ho?


………………………………………………………………………………………                                                                                                                                     [1Markah]   

  
c)      Nyatakan  dua ciptaan tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian yang memberi manfaat kepada masyarakat  sehingga ke hari ini.                                                                                                                                
               
(i)                 …………………………………………………………………………………


(ii)               …………………………………………………………………………………
[2 Markah]

d)   Pada pendapat anda, mengapakah pemimpin tamadun Hwang  Ho memajukan bidang
      pertanian?
                       

(i)                 …………………………………………………………………………………


(ii)               …………………………………………………………………………………
[2 Markah]

e)      Andaikan anda seorang petani moden pada masa kini. Apakah usaha yang akan anda lakukan untuk meningkatkan produktiviti hasil pertanian anda?  
                         
                                                                                                          
(i)                 …………………………………………………………………………………

(ii)               …………………………………………………………………………………

(iii)             …………………………………………………………………………………
            [3 Markah]


2.        Kedatangan Islam telah mengubah gaya hidup masyarakat dalam pelbagai bidang.
a.       Nyatakan dua gaya hidup golongan pemerintah di Tanah Melayu yang dipengaruhi oleh unsur Islam.


                    i.            ………………………………………………………………………………………

                  ii.            ………………………………………………………………………………………
[ 2 Markah ]

b.      Nyatakan tiga pengaruh Islam dalam hubungan individu dan kekeluargaan.


                    i.            ………………………………………………………………………………………

                  ii.            ………………………………………………………………………………………


                iii.            ………………………………………………………………………………………

 [ 3 Markah ]

c.       Apakah nilai hidup Islam yang masih diamalkan oleh masyarakat hingga hari ini?


…………………………………………………………………………………………..


…………………………………………………………………………………………..
 [ 2 Markah ]

d.      Cadangkan langkah-langkah untuk membentuk akhlak mulia dalam kalangan remaja hari ini?


………………………………………………………………………………………............


………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………
.
 [ 3 markah ]


3.       Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan melalui Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) pada Februari 1962?

a.       Apakah tujuan  Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan?


               i.            ………………………………………………………………………………………..


             ii.            ………………………………………………………………………………………..
[2 markah ]
b.      Namakan dua anggota Suruhanjaya Cobbold.


               i.            ………………………………………………………………………………………..


             ii.            ………………………………………………………………………………………..
[ 2 markah ]

c.       Nyatakan dua laporan Suruhanjaya Cobbold?


               i.            ………………………………………………………………………………………..


             ii.            ……………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]

d.      Jelaskan cadangan Suruhanjaya Cobbold yang diguna pakai sehingga hari ini.


          i.            ………………………………………………………………………………………….

 
        ii.            ………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]

e.       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah kesan pembentukan Malaysia?


          i.            ………………………………………………………………………………………….


        ii.            ………………………………………………………………………………………….
[ 2 markah ]
4.       Rancangan Pembangunan Lima Tahun diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia sebaik sahaja negara mencapai kemerdekaan.
a.       Jelaskan matlamat rancangan pembangunan ekonomi.


i.           …………………………………………………………………………………….


ii.         …………………………………………………………………………………….
 [ 2 markah ]

b.      Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menekankan matlamat membangunkan kawasan luar Bandar dalam Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)?

i.           ……………………………………………………………………………………...


ii.         ……………………………………………………………………………………..,


iii.       ……………………………………………………………………………………...


iv.       …………………………………………………………………………………….
 [ 4  markah ]

c.       Sebagai seorang warganegara yang patriotik, apakah usaha anda untuk menjamin pembangunan ekonomi Malaysia agar terus stabil.


…………………………………………………………………………………………..


           …………………………………………………………………………………………..


           …………………………………………………………………………………………..


          ……………………………………………………………………………………………
[4 markah ]Bahagian B
( Jawab tiga Soalan )
5.       Jadual berikut menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha khususnya dalam Bahasa Melayu          di Asia Tenggara.


Bahasa Sanskrit
Bahasa Melayu
Dosa
Dosa
Dukkha
Duka
Rupa
Rupa


a.       Jelaskan cara kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ke Asia Tenggara.                    [4 Markah]

                                                                                                                                              

b.      Terangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan                              [8 Markah]                                                          
c.       (i)Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan bahasa Sanskrit kepada
    masyarakat di Asia Tenggara?                                                                             [4 Markah]


       (ii)Apakah kesan kemasukan pengaruh luar terhadap penduduk sesebuah negara?     
                                                                                                                                          [4 Markah]


6.      


Satu Muharam detik permulaan
Perkiraan tahun Islam hijrah
Perpindahan Nabi dan Umat Islam
Dari Kota Makkah ke Kota Madinah

Dengan keyakinan dan iman yang teguh
Kaum Muhajirin dan Ansar bersatu
Rela berkorban harta dan nyawa
Demi menegakkan Islam tercinta

 
   

a.       Nasyid di atas seringkali dilagukan ketika sambutan Maal Hijrah di Malaysia.
Kenapakan sambutan ini diadakan?                                                             [ 4 Markah ]b.      Apakah nilai-nilai penting yang dapat diambil daripada pengorbanan para sahabat ketika peristiwa Hijrah?                                                                               [ 6 Markah ]


c.       (i)Hijrah perlu untuk  melonjakkan kecemerlangan diri kita.Setujukah anda?
    Kemukakan hujah anda.                                                                           [ 6 Markah ]


            (ii) Andaikan anda mengikuti rombongan Hijrah pada zaman Rasulullah s.a.w.  
                  Apakah faktor yang mendorong anda berbuat demikian?                      [ 4 Markah ]
7.       Penjajahan British telah menyebabkan pembentukan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu.

a.       Jelaskan faktor pembentukan Masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu semasa penjajahan British.                                                                                       [ 4 Markah ]


b.      Pada pendapat anda, apakah manfaat yang diperolehi daripada pembentukan masyarakat berbilang kaum di negara kita?                                                 [ 6 Markah ]


c.       Perpaduan merupakan elemen yang sangat penting dalam masyarakat berbilang kaum.
                         i.            Pada pendapat anda, apakah perkara-perkara yang boleh menggugat   semangat perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita?
[ 6 Markah ]


                       ii.            Andaikan anda seorang Perdana Menteri. Apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat           Malaysia?
[ 4 Markah ]


8.       Negara Asia Tenggara yang bebas daripada Imperialisme Barat ialah Thailand.
a.       Bagaimanakah Thailand Berjaya mengelakkan berlakunya imperialisme Barat?
    [ 4 markah ]
b.      Jelaskan kesan daripada pembaharuan birokrasi yang diperkenalkan oleh Raja-raja 
       Thailand.                                                                                                      [ 4 markah ]

c.       ( i )Jelaskan pengajaran yang perlu dicontohi oleh generasi hari ini daripada
      sejarah pentadbiran Thailand                                                                  [ 6 markah ]
            ( ii )Apakah cadangan anda bagi memupuk semangat cinta akan negara  dalam  
                  kalangan rakan sekolah anda?                                                                 [ 6 markah ]

9.       Sebelum negara kita mencapai kemerdekaan, terdapat usaha pakatan murni dalam kalangan masyarakat berbilang kaum.


a.       Jelaskan konsep pakatan murni.                                                                     [2 Markah]

b.      Jelaskan langkah-langkah pakatan murni praperikatan.                                 [6 Markah]

 c.  i.          Adakah pakatan murni masih wujud di negara kita hari ini?
                Berikan penjelasan  anda.                                                                     [6 Markah]  


                       ii.            Pada pendapat anda, apakah kelebihan sesebuah negara yang mengamalkan konsep pakatan murni?                                                                 [6 Markah]

10.   Lambang negara bertujuan melahirkan kesetiaan, kesanggupan untuk berkorban dan kecintaan terhadap tanah air.

      

a.       Mengapakah setiap negara perlu mempunyai lambang negara?                    [4 Markah]

b.      Terangkan maksud bagi setiap warna yang terdapat pada Jalur Gemilang.      
                                                                                                                    [6 Markah]

       c.    i) Sebagai seorang warganegara, bagaimanakah anda menghormati bendera
    kebangsaan    dan lagu kebangsaan?                                                                                                                                                                                                                        [6 Markah]

 ii) Pada pandangan anda, apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka yang
      tidak  menghormati bendera negara kita?                                               [4 Markah]


11.     Penubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN adalah asas yang kukuh dalam        menjalankan hubungan serantau dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

a.       Jelaskan kepentingan Malaysia menyertai pertubuhan serantau tersebut. 
     [ 6 Markah ]

             
b.      i.   Jelaskan isu dan masalah yang dihadapi oleh ASEAN dalam mengekalkan    hubungan baik antara negara serantau                                                       [5 Markah]


ii.  Sekiranya anda sebagai pemimpin ASEAN, apakah usaha yang anda ambil    bagi mengatasi masalah yang menyelubungi negara-negara ASEAN ini.
[ 5 Markah ]


c.       Keamanan serantau adalah amat perlu bagi mewujudkan keamanan di negara kita. Apakah langkah yang boleh dilakukan oleh negara kita bagi memastikan keamanan serantau sentiasa terpelihara.                                                                    [ 4Markah ][ Kertas soalan ini tamat ]
 

No comments:

Post a Comment