ad

Tuesday, 8 March 2016

Kertas 2 Kelantan

   Bahagian  A
                                                   [40 markah]
                                            Jawab semua soalan.


1.      Rajah 1 berkaitan dengan kerajaan awal di Asia Tenggara.


Kerajaan Angkor

 
 


           
 


                                                         Rajah 1
                                                             
        (a)   Kerajaan agraria terbentuk di kawasan

   (i)   ....................................................................………………....………………..

  (ii)   ..........................................................................................................................
                                                                                                                  [2 markah]

        (b)  Kerajaan Angkor merupakan kerajaan agraria yang kuat dan agung.

               Pada pendapat anda, apakah faktor yang membawa kepada  pengiktirafan
   tersebut?

   ............…………………………………………………………………………….

               ...............…………………………………………………………………………..

   .........………………………………………………………………………………

               .........…………………....…………………………………………………………
                                                                                                      [3 markah]
            (c)   Pada tahap awal, kerajaan Funan ialah kerajaan agraria tetapi kemudiannya
                    berkembang menjadi sebuah kerajaan maritim.

        Pada  pandangan anda, mengapakah berlakunya keadaan ini?

         ......…………………………………………………………………………….

                     .........…………………………………………………………………………..

         ...………………………………………………………………………………

                     ...………………………………………………………………………………
                                                                                                      [2 markah]

            (d)   Kerajaan telah menjadikan slogan” Pertanian Satu Perniagaan” sebagai
                    usaha untuk memajukan pertanian di negara kita.

        Berikan komen anda terhadap pernyataan tersebut.


                    ....………………………………………………………………………………

        ....………………………………………………………………………………

                    ....………………………………………………………………………………

        ....………………………………………………………………………………
                                                                                                      [3 markah]2.      Kedatangan Islam telah membawa perubahan kepada sistem ekonomi masyarakat
         Melayu tradisional apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting
         di Alam Melayu sebelum abad ke-18.

(a)     Namakan dua mata wang yang digunakan di Tanah Melayu.

   .............................................................................………………………………..

         ...............................................................................................................................
                                                                                                                  [2 markah]

  (b)  Nyatakan ciri Islam yang terdapat pada mata wang di Negeri-negeri Melayu.

  (i)   .......................................................................………………………………..

       (ii)   .........................................................................................................................
                                                                                                                  [2 markah]

         (c)  Mengapakah  Melaka boleh muncul sebagai pusat  perdagangan yang penting
        menjelang abad ke-15?

  .........…………………………………………………………………………....…

               .........………………………………………………………………………………

   .........………………………………………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………
                                                                                                      [2 markah]

        (d)  Terangkan sistem percukaian yang diamalkan di Melaka.

  .........………………………………………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………

   .........………………………………………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………
                                                                                                      [2 markah]
          
(e)   Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan cukai kepada sesebuah     negara?
 ..........………………………………………………………………………………

              ..........………………………………………………………………………………

  ..........………………………………………………………………………………

              ..........………………………………………………………………………………
                                                                                                      [2 markah]
3.      Gerakan nasionalisme di Thailand berbeza dengan negara-negara lain di Asia
         Tenggara.
                                                               
(a)     Nyatakan sebab berlakunya gerakan nasionalisme tahap pertama.

    (i)  ......................................................................………………………………..

         (ii)  ........................................................................................................................
                                                                                                                  [2 markah]

          (b)  Jelaskan dua tindakan Phibul Songram dalam gerakan nasionalisme pada tahap
                 kedua?

     ......………………………………………………………………………………

                  ......………………………………………………………………………………

      ......………………………………………………………………………………

                  ......………………………………………………………………………………
                                                                                                      [2 markah]

          (c)  Berdasarkan pengkajian anda,mengapakah Thailand berjaya mengekalkan 
                 kemerdekaan negaranya.  
                                                
     .......………………………………………………………………………………

                 .......………………………………………………………………………………

     .......………………………………………………………………………………

                 .......………………………………………………………………………………
                                                                                                      [3 markah]

          (d)  Sekiranya anda seorang pemimpin, apakah langkah yang perlu dilakukan
                 untuk mengekalkan kedaulatan negara kita.

     .......………………………………………………………………………………

                 .......………………………………………………………………………………

     .......………………………………………………………………………………

                 .......………………………………………………………………………………
                                                                                                      [3 markah]4.      Jadual 1 menerangkan perubahan politik di Sarawak dan Sabah pada abad ke-20.

Tarikh
Peristiwa
8 Februari 1946
Vyner Brooke telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British.
26 Jun 1946
Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menyerahkan
Sabah kepada kerajaan British.
                                                                         Jadual 1
          (a)  Mengapakah Vyner Brooke bertindak sedemikian?
           
                ……………………………..…………………………………......………………

                ..………………………………………………………..........……………………                                                                                                                  [1 markah]

         (b)  Senaraikan dua persatuan yang menentang penyerahan Sarawak kepada 
                kerajaan British.

(i)     .........................................................................……………………………….

   (ii)  ..........................................................................................................................
                                                                                                                  [2 markah]

         (c)  Bagaimanakah masyarakat tempatan di Sarawak menentang penyerahan
                tersebut?

               .....................................................…………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………

   .........………………………………………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………
                                                                                                      [3 markah]

        (d)  Mengapakah penyerahan Sabah oleh SBUB kepada kerajaan British tidak
               mendapat bantahan daripada penduduk tempatan?

               .....................................................…………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………

   .........………………………………………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………
                                                                                                      [2 markah]

(e)    Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu mempertahankan negara kita daripada penjajahan?


               .....................................................…………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………

   .........………………………………………………………………………………

               .........………………………………………………………………………………
                                                                                                      [2 markah]
 Bahagian  B
                                                   [60 markah]
                Jawab mana-mana tiga soalan daripada bahagian ini.

5.      Peta 1  menunjukkan lokasi pembentukan tamadun Hwang Ho.

 
 


                                                          Peta 1

          (a)  Pada pandangan anda, apakah keistimewaan kawasan tersebut yang
                 menyumbang kepada proses pembentukan Tamadun Hwang Ho.     [4 markah]

          (b)  Sejauh  manakah  Tamadun Hwang Ho telah menyumbang  kepada
                 tamadun  dunia.                                                                                   [6 markah]

          (c)  (i)   Apakah iktibar daripada kejayaan tamadun Hwang Ho untuk kemajuan  
           negara kita pada hari ini?

                       Berikan penjelasan anda.                                                               [6 markah]

    (ii)  Pada pandangan anda bagaimanakah kemajuan sesebuah tamadun
           dapat dikekalkan.                                                                           [4 markah]
6.      Peristiwa hijrah orang Islam  telah berlaku pada 1 Rabiul Awal bersamaan
         12 September tahun 622 M.

         (a)  Sejauh manakah Perjanjian Aqabah telah merintis jalan ke arah
                berlakunya hijrah umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah.     [4 markah]

                     (b)  Terangkan  kepentingan peristiwa hijrah kepada perkembangan agama
                            Islam.                                                                                                    [6 markah]

         (c)   i)   Islam tersebar melalui dakwah islamiah dan bukannya melalui
          peperangan.

                                  Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.                                       [4 markah]

  (ii)   Bagaimanakah kecemerlangan diri boleh dicapai melalui pengamalan
                      konsep hijrah?                                                                                [6 markah]


7.      Sistem pendidikan vernakular yang diperkenalkan pada zaman penjajahan British
         banyak memberi kesan kepada  masyarakat tempatan.

         (a)  Jelaskan  maksud sistem pendidikan vernakular.                                 [4 markah]

         (b)  Pada pandangan anda, mengapakah sistem pendidikan vernakular diwujudkan
                di negara kita pada zaman penjajahan British.                                     [6 markah]

         (c)  (i)  Apakah kesan sistem pendidikan vernakular terhadap masyarakat
         setempat?                                                                                         [6 markah]

  (ii)  Selepas merdeka kerajaan berusaha untuk menangani kesan sistem
                     pendidikan vernakular.
           
         Berjayakah kerajaan menangani kesan tersebut?

         Berikan penjelasan anda.                                                                 [4 markah]8.      (a)  Jelaskan peranan akhbar,majalah dan novel sebagai penggerak kesedaran
                kebangsaan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah sebelum Perang Dunia
                Kedua.                                                                                                 [6 markah]

         (b)  Apakah  isu sosial dan pendidikan yang dibangkitkan oleh akhbar Melayu pada
                tahun 1920-an dan 1930-an?                                                                [4 markah]

         (c)  (i)  Sebagai seorang wartawan, apakah saranan anda untuk meningkatkan minat
                     membaca di kalangan masyarakat di negara kita pada hari ini.      [4 markah] 
                                                                                                                       
              (ii)  Pada era kepantasan teknologi maklumat masa kini adakah media cetak
                     masih sesuai digunakan sebagai agen penggerak pembangunan masyarakat?
                                   
         Berikan pendapat anda.                                                                   [6 markah]
Pakatan murni yang bermula sejak tahun 1949 telah menjadi pendekatan yang berkesan untuk mendapatkan kemerdekaan negara tanpa menumpahkan darah.

 
9.                (a)  Jelaskan usaha yang dilakukan oleh penduduk Persekutuan Tanah Melayu
                  untuk mengadakan pakatan murni.                                                    [6 markah]

           (b)  Terangkan kejayaan Parti Perikatan dalam melaksanakan pakatan murni
                  sebelum kemerdekaan.                                                                       [4 markah]

           (c)  (i)  Mengapakah setiap rakyat perlu menghormati prinsip pakatan murni?
                                                                                                                              [6 markah]

                (ii)   Apakah tanggungjawab anda untuk mengekalkan perpaduan kaum di
                        negara ini?                                                                                  

                        Berikan penjelasan anda.                                                              [4 markah]10.     Pernyataan berikut berkaitan dengan Dasar Ekonomi Baru(DEB).

Pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 telah melakar sejarah dalam pembentukan dasar ekonomi Malaysia. DEB menekankan kepentingan mencapai sasaran sosioekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi sebagai satu cara mewujudkan keharmonian dan perpaduan di dalam negara yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik dan agama. Matlamat utama DEB adalah untuk mewujudkan perpaduan negara.

                                      Sumber :http://www.epu.gov.my/dasar-ekonomi-baru
 
 


          (a)  Huraikan frasa “mencapai sasaran sosioekonomi seiring dengan pertumbuhan
                 ekonomi sebagai satu cara mewujudkan keharmonian dan perpaduan”
                                                                                                                             [4 markah]
          (b)  Apakah usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan  ke arah mencapai
                 matlamat pelaksanaan DEB?                                                              [6 markah]

          (c)  (i)  Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan pelaksanaan DEB. 
                                                                                                                             [4 markah]
               (ii)  Anda sebagai generasi muda.
                      Apakah peranan anda untuk menjadikan  Malaysia sebagai negara yang
                      maju dalam sektor ekonomi?                                                         [6 markah]


11.      Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah ditubuhkan 
            semasa Deklarasi Bangkok pada 8 Ogos 1967. 
              
(a)  Jelaskan  matlamat penubuhan persatuan  tersebut.                          [4 markah]

(b)  Terangkan peranan dan  sumbangan Malaysia dalam pertubuhan ASEAN. 
                                                                                                                             [6 markah]

            (c)  (i)  Pada pandangan anda,bagaimanakah negara anggota ASEAN dapat  
                        mengekalkan keamanan dan kemakmuran serantau?
                                                                                                                             [4 markah]

                 (ii)  Keanggotaan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan di peringkat serantau
                        dan antarabangsa telah menjadi  pemangkin kepada kejayaan negara.

                        Berikan pendapat anda.                                                               [6 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment