ad

Monday, 20 June 2016

Kertas 1 Set 3


1          Pada peringkat awal pembentukan tamadun, organisasi sosial bermula pada tahap
yang paling ringkas.

Apakah tahap tersebut?

            A         Masyarakat
            B         Kerajaan
            C         Keluarga
            D         Negara

2          Maklumat berikut berkaitan dengan Tamadun Indus?

Penemuan patung wanita
 
            Apakah kepercayaan yang dikaitkan dengan penemuan tersebut?

            A         Proto-siva
            B         Animisme
            C         Tuhan Ibu
            D         Dewi Athena


3          Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi.

·                       Malaysia
·                       Indonesia
·                       Amerika Syarikat    


Apakah persamaan ketiga-tiga buah negara tersebut?

            A         Perdana Menteri mengetuai negara
            B         Ahli Dewan dilantik oleh ketua negara
            C         Dewan Senat meluluskan undang-undang
            D         Rakyat diberi hak memilih pemimpin 
4          Gambar 1 adalah Tembok Besar China yang dibina oleh Maharaja Shih Huang Ti pada  zaman Dinasti Chin  (221 S.M. hingga 206 S.M.).

                                                         
                                             Gambar 1
           
Mengapakah tembok tersebut dibina?

            A         Menandakan sempadan negeri
            B         Menjamin keselamatan wilayah
            C         Menjadi benteng penghalang banjir
            D         Melambangkan keagungan kerajaan

5          Anda sebagai pemimpin masyarakat maritim di Asia Tenggara.
            Apakah usaha anda untuk memajukan negara anda?

            A         Meningkatkan kemahiran membina kapal
            B         Meningkatkan hasil pertanian
            C         Memperbanyak sistem saliran
            D         Mempergiat usaha mencari hasil hutan
[Lihat halaman sebelah
6          Maklumat berikut berkaitan dengan warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan awal di Asia Tenggara.

 
·      Candi Borobudor
·      Bahasa Sanskrit
·      Institusi beraja


            Apakah rumusan yang boleh dibuat berdasarkan maklumat tersebut?

            A         Pengaruh Hindu dan Buddha
            B         Pemimpin yang berwibawa
            C         Kepakaran seni bina
            D         Kepentingan pendidikan

7          Rajah 1 menunjukkan peperangan yang berlaku  dalam kalangan masyarakat Arab    
            Jahiliah.


Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani BakarBerlangsung selama 40 tahunPerang al-Basus
 

Rajah 1
  
            Sebagai seorang pemimpin , bagaimanakah  anda dapat mengelakkan berlakunya                peperangan tersebut?

            A         Meningkatkan  ekonomi masyarakat
            B         Meningkatkan persefahaman penduduk
            C         Mengukuhkan bidang ketenteraan
            D         Memelihara kebajikan rakyat

8          Mengapa Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin?

            A         Pemaaf dan pengampun
            B         Suka membantu orang miskin
            C         Tidak pernah berbohong dan dipercayai
            D         Bergaul dengan semua orang

9          Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi?

            A         Memberi panduan pemerintahan negara
            B         Melindungi tradisi masyarakat Arab
            C         Menamatkan permusuhan dengan Rom
            D         Menyediakan strategi menghadapi ancaman Quraisy

10        Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun      630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah.

            Apakah peristiwa yang membawa kepada  pembukaan semula kota tersebut?

            A         Peluasan  kuasa tentera Quraisy
            B         Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi
            C         Pembunuhan beberapa orang  Bani Khuza’ah
            D         Penawanan Uthman bin Affan

11        Antara berikut, yang manakah sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kerajaan Islam Madinah?

            I           Membentuk angkatan tentera laut
            II         Memperkenalkan kalendar Islam
            III        Membina empangan, terusan dan tali air
            IV        Membina jalan raya, jambatan dan rumah rehat

A         I dan II
            B         I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV
[Lihat halaman sebelah
12        Maklumat berikut berkaitan dengan bandar-bandar utama kerajaan Islam.

Bandar
Kerajaan Islam
Cordova
Bani Umaiyah
Baghdad
Bani Abbasiyah

            Apakah persamaan bandar-bandar tersebut?

            A         Pelabuhan yang strategik
            B         Perusahaan pembuatan barangan   
            C         Pusat perdagangan antarabangsa
            D         Pusat perkembangan ilmu

13        Sultan Mansur Syah dan Sultan Muzafar Syah telah mengahwinkan puteri-puteri mereka dengan raja Siak, Kampar, Inderagiri dan Jambi di Sumatera Utara.

            Mengapakah mereka berbuat demikian?

            A         Meningkatkan hubungan perdagangan          
            B         Menjalinkan hubungan diplomatik
            C         Meluaskan penyebaran Islam
            D         Mengukuhkan empayar Melaka                          

14        Maklumat berikut berkaitan pengaruh Islam dalam bidang kesusasteraan pada zaman kemuncak kerajaan Melayu Melaka.
          

·         Hikayat Amir Hamzah
·         Hikayat Ali Hanafiah
     
        Apakah peranan karya tersebut?

            A         Mengembangkan ilmu tasawuf Islam
            B         Menyebarkan pengaruh kesusasteraan rakyat
            C         Merupakan sumber rujukan perundangan Islam
            D         Memberi semangat di medan perang

15        Senarai berikut ialah cerita rakyat dalam masyarakat Melayu.


·         Batu Belah Batu Bertangkup
·         Bawang Merah Bawang Putih

            Apakah kebaikan cerita tersebut?

            A         Meningkatkan kerjasama
            B         Memberi hiburan
            C         Memberi pengajaran
            D         Meningkatkan pengetahuan

16        Bagaimanakah Syahbandar membantu perkembangan perdagangan di Melaka pada abad ke-16?

            A         Menguatkuasakan Hukum Kanun Melaka
            B         Membantu sultan dalam pentadbiran
            C         Menjaga urusan kelautan
            D         Menjadi ketua pelabuhan

17        Pada abad ke-15, para pelaut Eropah telah mula menjalankan kegiatan penjelajahan dan penerokaan  ke Timur.

            Apakah faktor yang mendorong kegiatan tersebut?

            A         Menguasai pentadbiran tempatan
            B         Memperkenalkan tanaman baru
            C         Menyebarkan budaya Barat
            D         Mendapatkan barangan mewah


[Lihat halaman sebelah
18        Gambar 2 berkaitan mesin ciptaan John Hargreaves pada zaman Revolusi Perindustrian di Britain.

                         
                                               Gambar 2
           
Apakah kegunaan mesin tersebut?

            A         Menenun kain
            B         Menjana kuasa
            C         Memintal benang
            D         Menggerakkan kincir

19        Jadual 1 berkaitan bilangan sekolah rendah mengikut aliran dalam sistem pendidikan vernakular di Tanah Melayu pada tahun 1938.
           

Aliran

Sekolah

Pelajar

Guru

Melayu
Inggeris
Cina
Tamil

788
271
996
607

56904
41917
86147
26271

2810
2350
3556
864
                                                    
                                                              Jadual 1

Apakah kesan pelaksanaan sistem tersebut?

            A         Menyukarkan usaha perpaduan kaum
            B         Menaik taraf kehidupan rakyat
            C         Memajukan sistem pendidikan
            D         Meningkatkan perbelanjaan pendidikan

20        Peta 1  menunjukkan landasan kereta api yang dibina pada abad ke-20 di Tanah Melayu.

                         
                                         Peta 1
            Apakah kesan pembinaan landasan tersebut?

            A         Kemajuan sektor perindustrian
            B         Kewujudan bandar-bandar baru
            C         Perkembangan pusat pentadbiran
            D         Pembukaan tanah baru untuk getah

21        Negara China dan India menjadi sasaran imperialisme Barat pada abad ke-19.

            Mengapakah negara tersebut menjadi sasaran?
                                                                                               
A                     Kekayaan bahan mentah
B                     Pasaran yang luas
            C         Tanah pamah yang subur
            D         Tenaga kerja yang ramai
           
22        Sistem  birokrasi  Barat   dalam  pentadbiran di Thailand telah diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn.  
                                                                                                                                                     Mengapakah beliau memperkenalkan sistem tersebut?

            A         Mengukuhkan kuasa raja
            B         Memenuhi tuntutan rakyat
            C         Memelihara kedaulatan negara
            D         Meningkatkan taraf hidup rakyat
            [Lihat halaman sebelah
23        Jadual 2 berkaitan dengan pembesar-pembesar tempatan yang menentang British.

Pembesar
Kawasan Pengaruh
Dol Said
Naning
Syarif Masahor
Sungai Rajang
Dato’ Bahaman
Temerloh

                                                        Jadual 2

Mengapakah ketiga-tiga pembesar tersebut menentang British?

A                     British menangkap pengikut-pengikut pembesar
B                     British campur tangan dalam adat istiadat
            C         Pembesar kehilangan kawasan dan pengaruh
            D         Pembesar dipaksa mematuhi undang-undang Barat
           
24        Pasukan Force 136 ditubuhkan dalam kalangan orang Melayu.

Apakah tujuan penubuhan pasukan tersebut?

            A         Menentang Jepun
            B         Menentang MPAJA
            C         Membantu Bintang Tiga
            D         Menjaga kepentingan British

25        Senarai berikut merupakan peristiwa yang berlaku di Barat pada penghujung abad ke-18 dan ke-19.


  • Revolusi Inggeris 1688
  • Revolusi Perancis 1789
  • Perang Kemerdekaan Amerika 1776
 


           
Apakah kesan peristiwa tersebut?

            A         Berakhirnya sistem pemerintahan beraja
            B         Bermulanya dasar peluasan kuasa
            C         Pembentukan negara bangsa moden
            D         Pengukuhan sistem pemerintahan feudal
26        Apakah tindakan Sultan Muhammad II bagi mengukuhkan kewibawaan baginda di Kelantan?

            A         Memperkenalkan sistem monarki
            B         Membentuk Sistem Jemaah Menteri
            C         Menjalin hubungan baik dengan Siam
            D         Menggubal undang-undang negeri
                       
27        Rajah  2 merujuk kepada faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.

X

Dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

Negara-negara kolonial diminta memberi latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan
 


                                                               Rajah 2
Apakah X?

A                     Piagam Pasifik 1947
B                     Piagam London 1945
            C         Piagam Atlantik 1945
            D         Piagam PBB 1947
           
28        Mengapakah penyerahan Sarawak kepada British ditentang oleh penduduk tempatan?

            A         Bercanggah dengan Perlembagaan 1941
            B         Bimbang kehilangan warisan dan budaya
            C         Menggugat kedudukan pembesar tempatan
            D         Menjejaskan hak istimewa peribumi
           
[Lihat halaman sebelah
29        Maklumat berikut berkaitan dengan Persidangan Kebangsaan.

Tahun
Peristiwa
Februari 1953
Penubuhan Persidangan Kebangsaan
                                                            
                                                               
Persidangan Kebangsaan ditubuhkan pada bulan Februari 1953.

Apakah tujuan penubuhan persidangan tersebut?
           
A                     Meningkatkan taraf ekonomi penduduk Tanah Melayu
B                     Memupuk kerjasama sosial bagi meningkatkan taraf hidup
            C         Mendapatkan sokongan daripada penduduk Tanah Melayu
            D         Mencapai kerjasama politik bagi memupuk perpaduan

30        Gambar  3  ialah tokoh yang berjasa kepada Persekutuan Tanah Melayu.

                        
                                   Gambar 3

Apakah peranan beliau dalam proses untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu?

A                     Pengerusi Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)
B                     Pengerusi Parti Kemerdekaan Tanah Melayu (IMP)
            C         Perunding Jawatankuasa Hubungan Antara Kerajaan
            D         Perunding dalam tuntutan kemerdekaan di London


31        Dialog berikut berkaitan dengan tuntutan rakyat Sarawak dan Sabah.

                        Tokoh A  :  Kita perlu menuntut kuasa mengawal hal imigresen
                        Tokoh B  :  Kita juga perlu mengawal perkhidmatan awam
                        Tokoh C  :  Tuntutan ini perlu disegerakan

            Apakah kesan dialog tersebut?              

            A         Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
            B         Penubuhan Suruhanjaya Reid
            C         Pembentukan Malaysia 1963
            D         Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957                          


32        Parti Rakyat Brunei (PRB) pimpinan A.M Azahari menentang Brunei menyertai Malaysia.

Apakah alasan penentangan tersebut?

I           Menganggap penubuhan Malaysia sebagai neokolonialisme
II         Berhasrat untuk menubuhkan Persekutuan Borneo
III        Enggan berkongsi kekayaan hasil minyak
IV        Menolak sistem Raja Berperlembagaan
                                                                                                
A                     I dan II
B                     I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV      
                       


[Lihat halaman sebelah
33        Rajah 3 merujuk kepada sistem pemerintahan negara Malaysia.

                                   
Yang di-Pertuan Agong
                      Badan                                          Badan                                    Badan
                 Perundangan                                 Pelaksana                            Kehakiman
                            

                                                                        Rajah 3                                                                                                                                                                                               
Apakah ciri penting dalam pemerintahan tersebut?

            A         Negara mengamalkan konsep pengasingan kuasa
            B         Yang di-Pertuan Agong berkuasa mentadbir negara
            C         Mahkamah membentuk sistem perundangan negara
            D         Perdana Menteri melantik pegawai perkhidmatan awam                              

34        Gambar  4  menunjukkan Jata Negara Malaysia.


                        

                                          Gambar 4

            Apakah yang dilambangkan oleh lima bilah keris pada perisai dalam jata tersebut?

            A         Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
            B         Keberanian rakyat Malaysia
            C         Islam agama rasmi negara
            D         Hak istimewa Melayu

35        Pada tahun 1958, Encik Sulaiman ingin mengusahakan tanaman pisang secara kecil-kecilan, tetapi tidak mempunyai sumber modal yang cukup.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh membantu Encik Sulaiman?

            A         Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
            B         Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
            C         Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
            D         Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)                

36        Rancangan Malaya Pertama bermatlamat membangunkan kawasan luar bandar.
           
            Bagaimanakah matlamat tersebut dapat dicapai?


            I           Menyatukan penduduk luar bandar
            II         Membuka kawasan pertanian baru
            III        Menyediakan kemudahan pinjaman
IV        Menghapuskan cukai tanaman
                                                                                            
A                     I dan II
B                     I dan IV
            C         II dan III
            D         III dan IV                                                                              

37        Pernyataan berikut adalah cabaran keempat Wawasan 2020.

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika


           
Apakah langkah yang perlu diambil untuk mengatasi cabaran tersebut?

A       Memastikan kestabilan politik
B       Mengukuhkan kedudukan ekonomi
              C       Menguasai bidang sains dan teknologi
              D       Melaksanakan sistem pendidikan berkesan

[Lihat halaman sebelah
38        Archduke Franz Ferdinand yang merupakan pewaris takhta Austria – Hungary dan isterinya telah dibunuh pada 28 Jun 1914 oleh seorang pengganas Serbia.
           
            Apakah kesan peristiwa tersebut?

            A         Pembentukan Perikatan Kuasa Tengah
            B         Penubuhan Liga Bangsa
            C         Perang Dunia Pertama
            D         Perang Dunia Kedua

39        Peta 2 menunjukkan negara-negara anggota Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN).

                       
                         
                                                                 Peta 2

            Apakah matlamat penubuhan ASEAN?

            A         Mengekalkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara
            B         Mengurangkan pergantungan kepada negara-negara maju
            C         Memberi bantuan kepada negara-negara Islam yang bermasalah
            D         Memberi bantuan ketenteraan kepada negara-negara di Asia Tenggara        40        Rajah 4 menunjukkan kepentingan K- ekonomi.

                                                                Modal intelek
           
K-ekonomi  
                                               
                                                            Pekerja berpengetahuan                     

                                     
                                                          Rajah 4
           
Bagaimanakah modal intelek dapat dihasilkan?

            A         Memiliki sumber semula jadi
            B         Mendapatkan bantuan negara luar
            C         Melalui kekayaan ilmu pengetahuan
            D         Mengamalkan warisan turun-temurun
                                                   


KERTAS SOALAN TAMAT

KERTAS 1


SOALAN
JAWAPAN
M/S

TING.

ARAS
ASPEK
1
C
6
4
SEDERHANA
PENGETAHUAN
2
C
26
4
RENDAH
PENGETAHUAN
3
D
43
4
TINGGI
ANALISIS
4
B
50
4
RENDAH
PENGETAHUAN
5
A
80
4
SEDERHANA
KEFAHAMAN
6
A
85-94
4
SEDERHANA
ANALISIS
7
B
102
4
TINGGI
KEFAHAMAN
8
C
105
4
TINGGI
APLIKASI
9
A
128
4
RENDAH
KEFAHAMAN
10
C
134
4
RENDAH
PENGETAHUAN
11
B
147-148
4
SEDERHANA
ANALISIS
12
D
153,156
4
SEDERHANA
ANALISIS
13
C
180
4
RENDAH
PENGETAHUAN
14
D
183
4
SEDERHANA
KEFAHAMAN
15
C
204
4
SEDERHANA
KEFAHAMAN
16
D
209
4
RENDAH
PENGETAHUAN
17
D
223
4
SEDERHANA
KEFAHAMAN
18
C
231
4
RENDAH
PENGETAHUAN
19
A
266
4
TINGGI
ANALISIS
20
D
268
4
SEDERHANA
KEFAHAMAN
21
B
6
5
SEDERHANA
PENGETAHUAN
22
C
13
5
SEDERHANA
ANALISIS
23
C
32,34,40
5
SEDERHANA
KEFAHAMAN
24
A
58
5
RENDAH
PENGETAHUAN
25
C
67
5
TINGGI
ANALISIS
26
B
82
5
SEDERHANA
PENGETAHUAN
27
C
104
5
SEDERHANA
PENGETAHUAN
28
A
110
5
RENDAH
PENGETAHUAN
29
D
121
5
SEDERHANA
KEFAHAMAN
30
D
131
5
SEDERHANA
PENGETAHUAN
31

C

144
5
SEDERHANA
KEFAHAMAN
32
A
146
5
SEDERHANA
PENGETAHUAN
33
A
171
5
SEDERHANA
ANALISIS
34
A
188
5
RENDAH
PENGETAHUAN
35
B
198
5
SEDERHANA
APLIKASI
36
C
198-199
5
SEDERHANA
ANALISIS
37
D
220-221
5
SEDERHANA
PENGETAHUAN
38
C
230
5
SEDERHANA
PENGETAHUAN
39
A
256-257
5
RENDAH
PENGETAHUAN
40
C
263
5
TINGGI
ANALISIS

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

No comments:

Post a Comment