ad

Sunday, 8 September 2013

Peraturan Pemarkahan Trial Sejarah 2013

PERATURAN PEMARKAHAN 1249/2

Soalan

Butiran
Markah
1

Tamadun Hwang Ho adalah tamadun terawal di China yang
memberikan sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.


(a)F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Hwang Ho.

Atasan
Bawahan
Hamba
Tentera
Petani
Pedagang
Artisan
Pegawai kerajaan
Bangsawan
Golongan agama
Pembesar
Raja
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10


Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan masyarakat  dalam tamadun Hwang Ho.

Animisme
Politeisme
Penyembahan roh nenek moyang
Menyembah tuhan syurga / Shang-Ti
Menyembah tuhan bumi / Tu
Penyembahan sungai / bukit / gunung
Percaya kepada ramalan / tilikan tulang oracle
Percaya kepada mandat daripada tuhan diberi kepada raja yang adil
Percaya kepada konsep Yin dan Yang
Percaya kepada konsep Feng Shui
[Mana-mana 2 x 1 m]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]

(c)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho?

Menentukan musim menanam
Menentukan musim menuai
Menjalankan aktiviti harian
Menentukan upacara perkahwinan
Perburuan
Pengkebumian
[Mana-mana 2 x 1 m]


1
1
1
1
1
1
[2 m]
(d)F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7


Senaraikan dua ciri negara kota Anyang  dalam tamadun Hwang Ho.

Terletak di kawasan tanah tinggi Sg. Huan
Terdapat istana
Terdapat kuil
Terdapat pusat pentadbiran
Raja / pembesar / golongan agama tinggal di bandar
Terdapat tembok untung menghalang musuh
Bandar dikelilingi kawasan perkampungan
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1
[2 m]
(e)F1
F2
F3
F4
F5
F6


pertanian kepada peradaban manusia hari ini.

Pembinaan sistem pengairan / terusan
Teknologi pembajakan
Penciptaan cangkul
Penciptaan sabit
Menggunakan batas untuk penanaman
Peralatan pertanian daripada besi
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
[2 m]


Soalan

Butiran
Markah


Usaha orang Islam Madinah untuk menziarahi Makkah pada tahun 628 M. telah membawa kepada terhasilnya Perjanjian Hudaibiyah antara penduduk Islam Madinah dengan pihak Quraisy Makkah.


2(a)
F1
F2
Nyatakan tujuan orang Islam menziarahi kota Makkah pada  tahun tersebut?

Mengunjungi Kaabah yang menjadi pusat ibadat orang Islam
Makkah merupakan tempat asal bagi orang Muhajirin
tempat turunnnya wahyu Allah

[Mana-mana 2 x 1 m]1
1


[2 m]

2(b)
F1
F2
F3
F4
F5

Mengapakah Uthman bin Affan dipilih untuk dihantar ke Makkah setelah rombongan orang Islam dihalang memasuki kota Makkah?
Mempunyai ramai saudara mara di Makkah
Bersifat lebih matang berbanding sahabat lain
Usia yang lebih tua berbanding sahabat lain
Sifatnya yang lemah lembut
Mempunyai sikap tolak ansur

 [Mana-mana 2 x 1 m]1
1
1
1
1

[2 m]

2(c)


F1 F2

F3

F4

F5

Senaraikan dua kandungan Perjanjian Hudaibiyah.

Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun
Kabilah Arab yang lain bebas memihak kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah
Orang Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya
Orang Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan ke Madinah
Orang Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan ke Makkah.

 [Mana-mana 2 x 1 m]


1
1

1

1

1


[2 m]

2(d)


H1
H2


H3

H4
 H5

H6

H7

H8

H9
Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah?

Orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya
Tempoh perdamaian membolehkan Nabi merangka program dakwah Islamiah ke seluruh Semenanjung Tanah Arab secara aman
Suku Arab  boleh menganut sebarang agama tanpa halangan mana-mana pihak
Islam dapat berkembang dengan meluas
Selepas 2 tahun Perjanjian Hudaibiyah bilangan yang memeluk Islam bertambah
Kandungan Perjanjian Hudaibiyah menggambarkan Islam tersebar dengan aman
Melambangkan ketokohan Nabi sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi
Persetujuan orang Quraisy Makkah menandatangani perjanjian menunjukkan mereka mengiktiraf kerajaan Islam Madinah
Perjanjian Hudaibiyah menjada perintis ke arah pembukaan semula kota Makkah kerana orang Quraisy Makkah telah melanggar isi perjanjian

(Mana-mana yang munasabah)
 [Mana-mana 2 x 1 m]
           


1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1
[2 m]
2(e)H1

H2
H3

H4

Apakah iktibar yang boleh dicontohi daripada peristiwa Perjanjian Hudaibiyah?

Menggunakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan sesuatu perkara
Menggunakan cara perundingan untuk menyelesaikan masalah
Mematuhi sesuatu perjanjian yang telah dibuat/tidak mungkir janji dalam perkara yang telah dipersetujui
sikap tidak menyerah kalah dalam mengharungi cabaran

(Mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 2 x 1 m]
1

1
1

1


[2 m]

3(a)


F1
F2
F3


Gerakan Islah merupakan gerakan Kaum Muda yang berusaha mendorong masyarakat Melayu untuk membetulkan pandangan mereka terhadap Islam.

Namakan dua tokoh yang mempelopori Gerakan Islah.

Sheikh Tahir Jalaludin
Syed Syeikh al-Hadi
Dr. Burhanuddin al-Helmy
 [Mana-mana 1 x 1 m]


1
1
1
[1 m]
(b)F1
F2
F3
F4

Senaraikan dua akhbar yang menjadi saluran Gerakan Islah.

Al-Imam
Neracha
Idaran Zaman
Pengasuh
[Mana-mana 2 x 1 m]
1
1
1
1
[2 m]
(c)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

F8
F9
F10
F11
F12
Nyatakan dua idea perjuangan Kaum Muda.

Menjana ajaran dunia dari sudut kemajuan dunia
Gesaan untuk memajukan ekonomi orang Melayu
Gesaan untuk memajukan pendidikan orang Melayu
Gesaan untuk memajukan politik orang Melayu
Gesaan untuk memajukan sosial orang Melayu
Menyemai sikap mengkritik penjajah
Mengkritik raja Melayu / pembesar Melayu yang tidak berusaha untuk memajukan orang Melayu
Menuntut ilmu adab
Menuntut ilmu pertukangan
Pandai dalam ilmu pertukangan
Pandai dalam ilmu pergaulan hidup
Pandai dalam ilmu ubat-ubatan
[Mana-mana 2 x 1 m]1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
[2 m]

(d)F1
F2

F3

F4
Apakah cabaran yang dihadapi oleh Kaum Muda dalam perjuangan mereka?

Tentangan daripada fahaman Kaum Tua / alim ulama
Negeri-negeri Melayu mengeluarkan undang-undang untuk menghalang pengaruh Kaum Muda
Kegiatan dakwah di Negeri-negeri Melayu mesti mendapat keizinan sultan
Buku-buku / risalah Kaum Muda tidak dibenarkan dibawa masuk ke Negeri-negeri Melayu
[Mana-mana 2 x 1 m]1
1

1

1

[2 m]

(e)
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Sekiranya anda pengasas sebuah pertubuhan politik, apakah yang perlu anda lakukan untuk menguatkan pertubuhan politik anda?


Cinta akan negara
Berani berkorban
Mencintai keamanan
Memajukan ekonomi
Menguasai ilmu pengetahuan
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m]

1
1
1
1
1
1

[3 m]

SOALAN 4
Soalan

Butiran
Markah
1


(a)


H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
Negara Malaysia telah melaksanakan pelbagai dasar pembangunan ekonomi dan sosial sejak merdeka hingga kini.

Senaraikan dua dasar pembangunan ekonomi dan sosial yang dilaksanakan oleh kerajaan.

Dasar Ekonomi Baru
Rancangan Pembangunan Lima Tahun / Rancangan Malaysia
Dasar Pertanian Negara
Dasar Persyarikatan Malaysia
Dasar Penswastaan
Dasar Hala Tuju Cara Baru
Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
Rukun Negara
Dasar Pendidikan Kebangsaan
Akta Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sukan untuk perpaduan
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1 m]


1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2 m]

(b)H1

H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10Beri dua langkah yang diambil untuk memajukan bahasa Melayu.


Termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
Penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
Pelancaran Minggu Bahasa / Bulan Bahasa
Slogan “Bahasa Jiwa Bangsa”
Penubuhan sekolah menengah aliran bahasa Melayu
Akta Bahasa Kebangsaan diluluskan
Menjadi bahasa pengantar di sekolah Inggeris
Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaya
Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua sekolah
Bahasa Melayu digunakan di mahkamah
(Mana-mana jawapan munasabah)
 [Mana-mana 2 x 1 m]1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

[2 m]

(d)H1
H2
H3
H4
H5
H6


Bagaimanakah aktiviti sukan mampu memupuk perpaduan nasional di negara kita?

Tidak mengehadkan penyertaan kepada kaum tertentu 
Membuka peluang kepada sesiapa yang berminat
Berlatih dalam satu pasukan tanpa mengira kaum
Merancang strategi kemenangan bersama-sama
Dapat bekerjasama / bertoleransi dalam satu pasukan
Saling berkongsi kepakaran
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m]
1
1
1
1
1
1
1
[3 m]

(e)H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
Jelaskan usaha yang perlu anda lakukan untuk menjayakan dasar pembangunan negara.

Mengukuhkan perpaduan kaum
Memupuk semangat cintakan negara
Mematuhi undang-undang
Mengekalkan kestabilan politik
Memahami hak / peranan masing-masing
Mematuhi perlembagaan negara
Hidup saling bertolak ansur
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 3 x 1 m]1
1
1
1
1
1
1

[3 m]

SOALAN 5

1          Perkembangan kerajaan Maritim banyak didorong oleh semangat masyarakatnya untuk meneroka dan berdagang dengan masyarakat di luar kawasannya.

(a)        Terangkan peranan pelabuhan dalam Kerajaan Maritim ?
[ 8 markah ]
F1     -
Berperanan sebagai pelabuhan pembekal
H1a   -
Pedagang mendapatkan bekalan hasil tempatan seperti logam /emas / timah/ hasil hutan / hasil laut / makanan
F2     -
Berperanan sebagai  pelabuhan kerajaan
H2a   -
Menjadi tempat berdagang kepada pedagang berhampiran  seperti Champa dan Langkasuka
H2b   -
Pedagang luar seperti Teluk Siam, Kemboja, Vietnam ,China Selatan hingga ke India dan Barat
H2c   -
Pelabuhan Kedah tua, Srivijaya terletak di kawasan perdagangan yang amat strategik
F3     -
Berperanan sebagai pelabuhan entrepot
H3a   -
Menjalin hubungan perdagangan dengan China dan India
H3b   -
Membeli barang daripada pedagang antarabangsa
H3c   -
Mengedar kepada pedagang yang datang dari kawasan sekitar dan kawasan taaluk


Muka  Surat 80

(b)        Mengapakah penduduk kerajaan Maritim menjadi pelaut yang berjaya?
[ 4 markah ]
F1     -
Didorong oleh semangat masyarakatnya untuk meneroka
F2     -
Semangat berdagang dengan masyarakat luar
F3     -
Mereka mahir membuat perahu dan kapal layar
F4     -
Perahu digunakan untuk perdagangan jarak dekat
F5     -
Kapal layar digunakan untuk perdagangan jarak jauh
F6     -
Mereka mengetahui kaedah untuk menuju kesesuatu tempat berpandukan bintang di langit

Muka Surat 80 – 81

(c)        Jelaskan faktor yang membantu  Srivijaya menjadi kuasa maritim pada abad ke 7 hingga abad ke 13.
[ 8 markah ]
F1     -
Memiliki bala tentera laut yang besar
F2     -
Dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut
F3     -
Tentera laut ditugaskan mengawal perdagangan di Selat Melaka
F4     -
Tentera laut mengawal keselamatan kerajaan
F5     -
Menjalankan dasar perluasan kuasa ke atas kawasan yang berhampiran
F6     -
Meluaskan kuasa di Jambi, Kedah Tua, dan pesisir pantai Sumatera
F7     -
Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda
F8     -
Kedudukannya strategik di Selat Melaka,
F9     -
Menjadi tempat persinggahan kapal yang berdagang
F10   -
Perdagangan di antara India dan China
F11   -
Di pelabuhan ini terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa
F12   -
Dibekalkan oleh kawasan pemerintahan dan kawasan taklukan
F13   -
Mampu menghasilkan kapal besar
F14   -
Menyediakan kemudahan seperti tempat membaiki kapal/tempat penginapan/ penyimpanan barang
F15   -
Kemudahan mendapat bekalan makanan di kawasan pemerintahan dan wilayah taklukannya
F16   -
Pengurusan di pelabuhan yang cekap

Esei
Soalan 5
(a)        Terangkan peranan pelabuhan dalam Kerajaan Maritim ?
[ 8 markah ]
F1     -
Berperanan sebagai pelabuhan pembekal
H1a   -
Pedagang mendapatkan bekalan hasil tempatan seperti logam /emas / timah/ hasil hutan / hasil laut / makanan
F2     -
Berperanan sebagai  pelabuhan kerajaan
H2a   -
Menjadi tempat berdagang kepada pedagang berhampiran  seperti Champa dan Langkasuka
H2b   -
Pedagang luar seperti Teluk Siam, Kemboja, Vietnam ,China Selatan hingga ke India dan Barat
H2c   -
Pelabuhan Kedah tua, Srivijaya terletak di kawasan perdagangan yang amat strategik
F3     -
Berperanan sebagai pelabuhan entrepot
H3a   -
Menjalin hubungan perdagangan dengan China dan India
H3b   -
Membeli barang daripada pedagang antarabangsa
H3c   -
Mengedar kepada pedagang yang datang dari kawasan sekitar dan kawasan takluk

(b)        Mengapakah penduduk kerajaan Maritim menjadi pelaut yang berjaya?
[ 4 markah ]
F1     -
Didorong oleh semangat masyarakatnya untuk meneroka
F2     -
Semangat berdagang dengan masyarakat luar
F3     -
Mereka mahir membuat perahu dan kapal layar
F4     -
Perahu digunakan untuk perdagangan jarak dekat
F5     -
Kapal layar digunakan untuk perdagangan jarak jauh
F6     -
Mereka mengetahui kaedah untuk menuju kesesuatu tempat berpandukan bintang di langit

(c)        Jelaskan faktor yang membantu  Srivijaya menjadi kuasa maritim pada abad ke 7 hingga abad ke 13.
[ 8 markah ]
F1     -
Memiliki bala tentera laut yang besar
F2     -
Dianggotai oleh pelbagai golongan rakyat termasuklah orang laut
F3     -
Tentera laut ditugaskan mengawal perdagangan di Selat Melaka
F4     -
Tentera laut mengawal keselamatan kerajaan
F5     -
Menjalankan dasar perluasan kuasa ke atas kawasan yang berhampiran
F6     -
Meluaskan kuasa di Jambi, Kedah Tua, dan pesisir pantai Sumatera
F7     -
Menguasai laluan perdagangan Selat Melaka dan Selat Sunda
F8     -
Kedudukannya strategik di Selat Melaka,
F9     -
Menjadi tempat persinggahan kapal yang berdagang
F10   -
Perdagangan di antara India dan China
F11   -
Di pelabuhan ini terdapat hasil dan barangan untuk perdagangan antarabangsa
F12   -
Dibekalkan oleh kawasan pemerintahan dan kawasan taklukan
F13   -
Mampu menghasilkan kapal besar
F14   -
Menyediakan kemudahan seperti tempat membaiki kapal/tempat penginapan/ penyimpanan barang
F15   -
Kemudahan mendapat bekalan makanan di kawasan pemerintahan dan wilayah taklukannya
F16   -
Pengurusan di pelabuhan yang cekap
Soalan 6
Soalan 7
7
(a)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10

F11
F12
F13
F14

F15
F16

Masyarakat Melayu mula menggunakan system mata wang sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi.

Jelaskan jenis mata wang yang digunakan di Tanah Melayu sejak zaman tersebut hingga awal abad ke-20

Terdapat pelbagai mata wang primitif digunakan di Tanah Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Contohnya mata wang emas, perak dan timah dikeluarkan di Melaka semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Syah di Melaka.
Dinar emas yang digunakan di Kelantan dikenali sebagai Kijang.
Wang emas dan kupang emas digunakan di Terengganu.
Jongkong tampang digunakan di Pahang.
Mata wang katun digunakan di Johor.
Mata wang timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.
Pedagang Eropah menggunakan mata wang asing di Tanah Melayu.
Contohnya mata wang Sepanyol.
Mata wang ini digunakan di Negeri-Negeri Melayu dan Negeri Selat.
Mata wang ini bertahan selama 300 tahun.
Kerajaan British memperkenalkan wang kertas Negeri-Negeri Selat.
Wang ini dikeluarkan oleh Lembaga Pesuruhjaya Wang yang ditubuhkan pada 1897.
Hanya mata wang ini sahaja yang sah digunakan di Negeri-Negeri Selat.
Mata wang kerajaan Melayu telah terhapus.                                
Mana-mana 6 x 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
[6m]


 (b)
7 (c)
F1

H1a
H1b
H1c

H1d
H1e
H1f
F2
H2a
H2b

F3
H3a

F4
H4a
H4b
F5
H5a
F6
H6a

H6b
H6cF1
F2
F3
F4

F5
F6
F7
F8
F9Kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah membawa kepada penubuhan institusi kewangan.Terangkan perkembangan institusi kewangan di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20

Kepesatan ekonomi Tanah Melayu mendorong pihak penjajah memperkenalkan institusi kewangan.
Bertujuan melicinkan urusan kewangan
Institusi kewangan menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur.
Bank memperkenalkan sistem kewangan moden yang berorientasikan keuntungan.
Bank memperkenalkan kadar faedah yang tinggi.
Dana dari luar dibawa masuk melalui bank.
Bank menjadi agen pembayar kepada pengimport dan pengeksport.
Merchantile Bank adalah bank pertama di Tanah Melayu.
Bank Eropah mula dibuka di Tanah Melayu selepas Perjanjian Pangkor.
Antaranya ialah The Chartered Bank, Hong Kong and Shanghai Bank dan Algemene Bank Nederland.
Bank Eropah mengutamakan pedagang Eropah.
Pedagang tempatan boleh mendapatkan perkhidmatan bank Eropah melalui orang tengah (komprador).
Pemodal tempatan menubuhkan bank mereka sendiri pada awal abad ke-20.
Kwong Yik Bank adalah bank tempatan pertama ditubuhkan di Kuala Lumpur.
Diikuti oleh Bank of Malaya di Ipoh 1920 dan Ban Hin Lee 1935 di Pulau Pinang.
Bank perdagangan ditubuhkan di Sarawak.
Antaranya Sarawak Chinese Banking Corporation (1913) dan Ban Chiang Bank
Orang Melayu menubuhkan banknya sendiri.
Bank Melayu pertama ialah Malay National Banking Corporation (1947) di K. Lumpur
Bank ini menubuhkan cawangannya di Temerloh dan Rembau.
Bank ini tidak bertahan lama.
Mana-mana 8 x 1 mApakah kesan pengenalan institusi kewangan di Tanah Melayu?       

Menjana pertumbuhan ekonomi negara
Menyediakan pinjaman kepada pelabur
Memajukan industri negara
Pengenalan sistem kewangan moden yang berorientasikan kadar faedah yang tinggi.
Mempercepatkan kemasukan dana asing
Menggalakkan pelaburan asing
Mempercepatkan bayaran kepada pengimport dan pengeksport.
Melicinkan urusan perdagangan antarabangsa.
Meningkatkan keinginan untuk menabung.
Mana-mana 6 x 1 m1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
[8m]


1
1
1
1

1
1
1
1
1
[6 m]

SOALAN 8
Soalan

Butiran
Markah
1
(a)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

F10
F11
F12
F13
F14
F15

F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23(b)


F1
F2
F3
F4
F5
F6

F7
F8
F9
F10


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
M
Terangkan ciri-ciri zaman gelap di Eropah

Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan , perdagangan,  dan kehidupan di bandar
Pentadbiran pusat yang lemah
Kemunculan golongan baron (tuan tanah) yang berpengaruh
Kelembapan dalam bidang ilmu pengetahuan
Kegiatan ekonomi yang terhad
Sifat gereja yang mengongkong
Kemunculan sistem feudal
Kehidupan kacau bilau / peperangan / petani mencari perlindungan daripada tuan-tuan tanah
Gereja amat berkuasa
Gereja memiliki hartanah yang banyak
Kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama
Berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja
Gereja mengongkong kehidupan masyarakat
Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar
Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter
Penggunaan mata wang amat terhad
Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
Mana-mana 6 x 1 m


Huraikan persamaan sistem feudalisme di Eropah dengan sistem feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan Melayu Melaka.           

Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja )
dan golongan yang diperintah ( rakyat/petani/hamba )
Raja sebagai penaung/ketua negara
Raja memiliki tanah secara mutlak
Pentadbirannya dibantu oleh pembesar
Pembesar terdiri daripada tuan tanah/ahli agama/golongan tentera/bangsawan
Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir
Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja
Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja
Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar
   Mana-mana 8 x 1 m
(c) Nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan daripada Zaman Gelap untuk mencapai kejayaan negara dan bangsa Malaysia

Menghargai ilmu pengetahuan yang dimiliki
Membangunkan ekonomi negara
Memantapkan sistem pentadbiran negara
Pemerintah memerintah dengan adil dan saksama
Menjaga hak asasi rakyat
Rakyat perlu bijak merancang masa depan
Menuntut ilmu dalam pelbagai bidang
Mengukuhkan institusi keagamaan
Meningkatkan bidang pertanian negara
Mana-mana jawapan munasabah


1
1
1
1
1
1
1
1
1

      1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
6m

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

8m
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6m


Soalan

Butiran

9
Pemerintah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaan negaranya daripada dijajah oleh kuasa Barat.

a)       


F1
F2

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13


b)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

F12


c)


H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H1I

Nyatakan pembaharuan yang dijalankan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn dalam usaha mengekalkan kemerdekaan di  Thailand?

Sistem birokrasi diperkenalkan oleh raja sendiri
Raja Mongkut telah melantik 80 orang penasihat barat untuk mengetuai pelbagai jabatan
Melatih pegawai-pegawai tempatan
Penasihat kewangan dan pelabuhan serta polis dibawa dari Britian.
Penasihat kastam dan ketenteraan dari Amerika Syarikat dan Perancis.
Raja Chulalongkorn telah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah,
Majlis Mesyuarat Tertinggi
Kabinet Menteri.
Juruaudit dari Britian dilantik
untuk berkhidmat dalam Perbendaharaan Negara.
Pada tahun 1932, sistem raja berperlembagaan
diperkenalkan bagi menggantikan sistem raja berkuasa mutlak.
Perubahan ini  telah mengurangkan pengaruh pembesar  tradisional dan institusi raja.

Jelaskan kesan pengenalan birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran di Indonesia?

Belanda membahagikan pentadbiran kepada dua
Pentadbiran pusat dan
pentadbiran tempatan.
Peringkat pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor jeneral.
Manakala peringkat pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda.
Penubuhan jabatan kerajaan
Seperti Jabatan pelajarand an Jabatan Pertanian.
Penubuhan Dewan temapatan
Sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa dalam perundangan.
Penubuhan Volksraad.
Yang merupakan Majlis Rakyat yang dianggap sebagai langkah ke arah kemerdekaan.
Penubuhannya hasil dariapda desakan Sarekat Isla

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan  tokoh–tokoh nasionalisme untuk mencapai kegemilangan negara Malaysia. (6 markah)

Seorang pemimpin yang berwibawa amat diperlukan.
Mempunyai pemimpin yang berani yang menanggung risiko
Berpandangan jauh dalam memajukan negara
Memiliki pemimpin yang sentiasa menjaga kebajikan rakyat.
Kerjasama antara pemimpin dengan rakyat akan diperlukan
Pemimpin yang menguasai ilmu pengetahuan meningkatkan maruanh negara
Pemimpin yang menguasai teknologi moden demi persaingan negara
Pemimpin yang merancang untuk memiliki sistem ketenteraan yang kuat
Bersikap kreatif dan invotif untuk kemajuan negara
Memupuk semangat cinta akan Negara dalam kalangan rakyat
Pemimpin bersikap adil dan jujur dalam semua perkara.
 (Mana-mana yang munasabah)


10(a)
. Idea pembentukan Malaysia telah  dikemukakan sejak awal  abad ke-19.

Jelaskan cadangan-cadangan yang dikemukakan ke arah pembentukan Malaysia


Kod
Huraian
Markah

H1
Lord Brassey mencadangkan Sarawak dan Sabah digabungkan dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat
1

H2
Sir Malcom MacDonald mencadangkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan
1

H3
Dato’ Onn mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan Malaysia
1

H4
Mengabungkan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu
1

H5
Cadangan pembentukan Malaysia daripada pemimpin Singapura datangnya daripada Lim Yew Hock,.
1

H6
David Marshall juga telah mencadangkan pembentukan tersebut
1

H7
Lee Kuan Yew mendesak British supaya mengabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu
1

H8
Tuanku Abdul Rahman mengumumkan cadangan gagasan Malaysia di SingapuraMana-mana 6 x 1m
Mak 6

b)
. Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia

Kod
Huraian
Markah

F1
Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sarawak/ Sabah/ Brunei
1

H1a
Untuk menerangkan konsep/tujuan/matlamat penubuhan Malaysia
1

F2
Rundingan telah dijalankan
1

H2a
Antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak/Sabah/Singapura
1

F3
Hasilnya Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan di Singapura
1

H3a
Berperanan menerangkan kepada orang ramai tentang pembentukan Malaysia
1

H3b
Mengumpulkan pandangan penduduk
1

H3c
Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia
1

H3d
Mesyuarat jawatankuasa telah berlansung di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura
1

H3e
Brunei telah menghantar pemerhatinya menghadiri tiga mesyuarat terakhir JPPK
1

F4
Suruhajaya Cobbold ditubuhkan oleh kerajaan British 
1

H4a
Ahli-ahli  JPPK yang mengadakan mesyuarat sepakat mengemukakan satu memorundum kepada Suruhanjaya Cobbold
1

H4b
Memberi pertimbangan supaya pandangan/pendapat Sabah dan Sarawak  dimasukkan ke dalam perlembagaan baru.
1

H4c
Suruhanjaya Cobbold meninjau pendapat rakyat Sabah/Sarawak tentang gagasan Malaysia.
1

H4d
Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan
1

H4e
Membuat  penilaian/mengemukakan cadangan kepada British  
1

F5
Jawatan Antara Kerajaan (JAK) dibentuk untuk memperincikan cadangan dari Suruhanjaya Cobbold
1

H5a
Pengerusi JAK/Tun Abdul Razak mengunjungi Sabah/Sarawak  bagi menerangkan penubuhan Malaysia
1

H5b
Bermesyuarat sebanyak 24 kali
1

H5c
Bagi mewajarkan tentang kemasukan Sabah/Sarawak ke dalam Pesekutuan Tanah Melayu
1

H5d
Turut membincangkan hak/kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia 
1

F6
Terdapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina
1

H6a
Perjumpaan tiga pihak anatara Malaysia, Indonesia dan Filipina
1

H6b
Diadakan bagi mengurangkan ketegangan
1

F7
Sidang kemuncak antara ketua kerajaan ketiga-tiga negara bagi mencari jalan penyelesaian diadakan
1

H7a
Antara Tunku Abdul Rahman/Presiden Soekarno dan Macapagal
1

H7b
Hasilnya MAPHILINDO ditubuhkan
1

H7c
Ketiga-tiga negara bersetuju mencari jalan penyelesaian
1

F8
Perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu dibentuk / United Nations Malaysia Mission (UNMM)
1

H8a
Dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu
1

F9
Setiausaha Agong PBB telah menghantar wakilnya, Lawrence Michaelmore
1

H9a
bersama-sama tujuh orang wakil


H9b
Meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sabah/Sarawak
1

H9c
Hasilnya,majoriti penduduk Sabah/Sarawak bersetuju menyertai Malaysia
1

H9d
Pengisytiharannya pada 16 September 1963
1


Mana-mana 10 x 1m
Mak 10

c)
i. Bagaimanakah negara kita menangani masalah penentangan terhadap idea penubuhan Malaysia.
[4 markah]


F1
Menjelaskan kepada penduduk Sarawak / Sabah tentang Gagasan Malaysia.
1

F2
Bertindak balas terhadap pencerobohan Indonesia ke atas Malaysia dengan bantuan tentera Komanwel.
1

F3
Menghantar deligasi ke Afrika untuk menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Malaysia-Indonesia.
1

F4
Menyertai pertubuhan Maphilindo untuk memulihkan hubungan dengan Filipina dan Indonesia.
1

F5
Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) untuk menerangkan tentang Gagasan Malaysia.
1

F6
Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) untuk menerangkan tentang penubuhan Malaysia.
1


Mana-mana 4 x 1m
Mak 4
ii. Cadangkan  cara-cara yang boleh dilakukan oleh generasi muda dalam mengekalkan kemerdekaan Malaysia
[4 markah]                                                                                             


Kod
Huraian
Markah

H1
Mengekalkan perpaduan kaum
1

H2
Penguasaan ekonomi yang sama rata antara kaum
1

H3
Mengambil iktibar/pengajaran daripada peristiwa lalu
1

H4
Meningkatkan pengetahuan
1

H5
Mengamalkan sikap tolerasi antara kaum
1

H6
Menjalin hubugan diplomatik dengan negara lain
1

H7
Menyertai pertubuhan antarabangsa
1


Mana-mana yang munasabahMana-mana 4 x 1m
Mak 4


Soalan 11
Soalan

Butiran
Markah

(a)
Jelaskan matlamat pembentukan Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)?.
                                                                                      [4 markah]


F1
Mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara


F2

Menyelesaikan masalah pencerobohan Vietnam ke atas


F3
kampuchea untuk menjatuhkan Khmer Rouge.


F4
Vietnam telah bersetuju dengan ASEAN bagi membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea di bawah pimpinan Putera Norodom Sihanouck.


F5
Tidak bersekongkol dengan mana-mana blok barat atau timur bagi mengelakkan campur  tangan kuasa-kuasa besarF6
Dalam mesyuarat pada tahun 1984, menteri-menteri luar ASEAN telah memutuskan bahawa ASEAN ialah zon bebas senjata nuklear(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 4x1 m]

4M

(b)
Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN.
[8 markah]


F1
Menganjurkan mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN


H1a

Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur


H1b
Mengisytiharkan ASEAN sebagai ZOPFAN


F2
Mengadakan mesyuarat untuk membentuk kerajaan demokratik campuran Kampuchea


F3
Mengisytiharkan ASEAN sebagai zon bebas senjata nuklear


F4
Membentuk kerjasama dalam projek-projek ASEAN


H4a
Kerjasama ekonomi melalui AFTA, Perundingan Ekonomi Asia Timur dan melalui konsep ASEAN + 3.


F5
Kerjasama dalam bidang pendidikan


F6
Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN


H6a
Pertukaran rancangan televisyen dan radio


F7
Menyertai Sukan SEA dan mengadakan tahun melawat ASEAN(Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 8x1 m]
8M


(c)
 Sebagai pemimpin masa depan, apakah cadangan anda untuk menjadikan ASEAN lebih berkesan di peringkat global.
[8 markah]


H1
Menjamin keselamatan rakyat


H2
Menjamin kedaulatan negara


H3
Menjadi warga global yang bertanggungjawab.


H4
Peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia.


H5
Mengukuhkan pertahanan


H6
Menghapuskan ancaman komunis


H7
Mewujudkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa


H8
Menggalakkan pembangunan ekonomi


H9
Menjadi pemangkin kemajuan ekonomi negara


H10
Menggalakkan pelaburan asing


H11
Meluaskan pasaran


H12
Mengamalkan pasaran bebas


H13
Membina rangkaian perdagangan


H14
Menjalin kerjasama pendidikan


H15
Memajukan prasarana perhubungan dan pengangkutan(Mana-mana jawapan munasabah)[Mana-mana 8x1 m]
8M


No comments:

Post a Comment