ad

Friday, 22 February 2013

Bab 1 Tingkatan 4 ~ Jom wt revision!


1.Bagaimanakah pembahagian Zaman Prasejarah dilakukan ?
  
A.    berasaskan masa kajian ahli arkeologi
B.    Berdasarkan jenis peralatan yang digunakan
C.    Berdasarkan sumber lisan orang tempatan
D.    Berdasarkan jangka masa pemerintahan sesebuah kerajaan

2.Mengapakah alatan batu ciptaan manusia pada Zaman Paleolitik lebih mementingkan fungsi daripada nilai estetika ?

   A.  Digunakan sebagai bahan hiasan
   B.  Digunakan untuk mendapatkan makanan
   C.  Mewujudkan perdagangan luar
   D.  Mewujudkan masyarakat yang bertamadun

Sistem barter telah wujud pada Zaman Neolitik
 
3.
    Apakah yang menyebabkan keadaan diatas berlaku ?

   A.Keupayaan berfikir
   B.Keupayaan meleburkan logam
   C.Keupayaan mewujudkan petempatan kekal
   D.Keupayaan menghasilkan makanan melebihi keperluan

Muncul individu yang berjaya memikirkan 
cara untuk melebur logam pada 
peringkat akhir  Zaman  Neolitik.
 
4.Apakah yang mendorong kewujudan  inovasi tersebut ?

   A.Lebihan hasil
   B.Pengkhususan kerja
   C.Pertambahn penduduk
   D.Kepentingan nilai estetika

Manusia pada zaman logam berkebolehan mencipta perahu dan rumah
 
 
5.Merujuk kepada penyataan diatas apakah yang menyebabkan inovasi ini berlaku?

   A. Kelahiran system barter
   B.Penggunaan alatan logam
   C.Kewujudan petempatan kekal
   D.Kewujudan pembahagian tugas


Tamadun ialah civilization
 

6.Perkataan civilization berasal daripada

   A.bahasa Latin
   B.bahasa Greek
   C.bahasa Mesir
   D.bahasa Mesopotamia

Tamadun dikaitkan dengan dengan hal-hal 
kebudayaan  seperti penulisan,
undang-undang,kesenian dan 
pembandaran
 
 
7.Konsep tamadun diatas dikemukakan oleh masyarakat

   A.Islam
   B.Barat
   C.Mesir
   D.India

8.Mengapakah pandangan sarjana Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh ?

   A.Berasaskan wahyu Allah
   B.Menggalakkan kemajuan pembandaran
   C.Mengimbangi unsur tatsusila dan moral
   D.Mengutamakan pembangunan lahiriah dan rohaniah
P                 Pencapaian lahiriah merupakan 
                   kayu ukur kemajuan tamadun dalam 
                   sesebuah masyarakat
 
 

9.Merujuk kepada pernyataan di atas,siapakah yang mengutarakan pendapat tersebut?

   A.Ibn Khaldun
   B.Gordon Childe
   C.R.A Buchanan
   D.Syed Naquib al-Attas
    
                  Syed Naquib al-Attas
 
 10.Apakah pandangan tokoh di atas tentang masyarakat yang bertamadun ?

A.Mempunyai petempatan kekal
B.Mempunyai semangat assabiah
C.Mencapai tatasusila yang tinggi
D.Mencapai kemajuan dalam kebudayaan

11.Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri-ciri penting kemunculan tamadun ?

      A.Memastikan kestabilan politik
      B.Menampung peningkatan penduduk
      C.Mewujudkan perdagangan antarabangsa
      D.Memastikan kelansungan bekalan makanan

12.Apakah faktor yang membawa kepada pengkhususan pekerjaandalam tamadun awal ?
     
      A.Perkembangan sektor pertanian
      B.Kewujudan agama dan kepercayaan
      C.Perkembangan sistem pemerintahan
      D.Pembentukan organisasi sosial dan politik
    
13.Mengapakah agama dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam dalam pembentukan tamadun ?

      A.Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan
      B.Mengiktiraf golongan pemerintah
      C.Meningkatkan semangat bersaing
      D.Mengelakkan kemiskinan


Penemuan Zaman Prasejarah
 dapat dibuktikan melalui artifak, 
feature, dan ekofak

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan feature?
  1. Hasil tinggalan makanan seperti tulang dan tumbuh-tumbuhan
  2. Tinggalan berupa struktur rumah atau bangunan yang dalam keadaan tetap
  3. Tinggalan pinggan mangkuk, periuk belanga, dan pisau
  4. Hasil tinggalan lukisan di dinding gua
 1. Siapakah tokoh islam yang banyak membincangkan tentang tamadun?
  1. Al-Razi
  2. Al-Khawarizmi
  3. C.    Ibn Khaldun
  4. Ibn Sina
 1. Perkataan tamadun berasal daripada perkataan Arab iaitu madana yang bermaksud
  1. maju dan berkembang
  2.   tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar
  3. perkembangaan sains dan teknologi
  4. kehidupan yang sempurna dan berorganisasi

17.  Konsep tamadun pada pandangan Barat menitikberatkan aspek pencapaian dalam bidang
A.    akhlak
B.    moral
C.    kebendaan
D.    tulisan

·Piktograf
· Ideogram


18.  Dua aspek di atas boleh dihubungkaitkan dengan sistem

A.    perhubungan
B.    pengairan
C.    tulisan
D.    pengiraan

· Lagash
· Kish
· Nipur
·Assur

19.  Apakah persamaan antara kawasan diatas?

A.    Pusat keagamaan dalan tamadun Mesopotamia
B.    Pusat seni bina dan seni ukir dalam tamadun Mesopotamia
C.    Negara kota atau Bandar utama dalam tamadun Mesopotamia
D.    Kawasan pengaiaran utama dalan tamadun Mesopotamia

20.  Apakah bukti yang menunjukkan bahawa tamadun Mesopotamia menjalankan perdagangan anatarabangsa dengan tamadun Indus?

A.    Terjumpanya cap mohor yang diukir atas setiap barang di tamadun Indus
B.    Terdapat patung dari Mesopotamia di tamadun Indus
C.    Penemuan seni tembikar Mesopotamia di tamadun Indus
D.    Terdapat senjata dari Mesopotamia di tamadun Indus

21.  Agama memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Mesir Purba. Kepentingan agama ini dapat diperhatikan menerusi

A.    pembinaan piramid
B.    kepercayaan kepada ramalan ahli nujum
C.    pemujaan roh firaun yang telah mati
D.    percaya kepada konsep politeisme dan menyembah banyak tuhan

22.  Antara berikut yang manakah merupakan kepercayaan yang diasaskan oleh tamadun Hwang Ho sehingga diamalkan hingga ke hari ini?
A.    Pemujaan dewa-dewi
B.    Pemujaan roh nenek moyang
C.    Memuja bukit-bukau dan gunung-ganang
D.    Memuja matahari bulan dan bintang


Tulang oracle merupakan 
satu cara yang digunakan 
oleh masyarakat China untuk 
mengetahui tentang kehidupan mereka23.  Apakah fungsi utama tulang oracle tersebut?
A.    Memuja tuhan
B.    Upacara pengorbanan
C.    Menilik nasib
D.    Memilih pasangan hidup

Jawapan

1.      B
2.      B
3.      D
4.      B
5.      B
6.      B
7.      B
8.      D
9.      B
10.  C
11.  D
12.  D
13.  B
14.  B
15.  C
16.  B
17.  C
18.  C
19.  C
20.  A
21.  D
22.  B
23.  C

No comments:

Post a Comment