ad

paper 3 bab 8

P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 
TajukUmumTugasan
TAJUK 8.5 – PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
(Merujuktema 8 HuraianSukatanPelajarandanbukuteksSejarahTingkatan 4 Bab 8)
Berdasrkantajuk di atascalondikehendakimelaksanakantugasanberikut :
i.                     Membuatrujukanuntukmengumpulmaklumatdaripadapelbagaisumbersepertibukuteks, bukuilmiah, akhbarmajalah, risalah, internet dan lain-lain.

ii.                   Padaharipeperiksaan, calondibenarkanmembawamasukbukuteks, bukuilmiahdanbahanbercetak yang berkaitankedalambilikpeperiksaan.

iii.                  Bahanbercetakbolehdigunakansebagairujukanuntukmenjawabsoalan.


TajukUmumTugasan
TAJUK 8.5 – PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
(Merujuktema 8 HuraianSukatanpelajarandanbukuteksSejarahTingkatan 4 Bab 8)
Soalan :
Huraikanpembaharuandanpengaruh Islam di Malaysia dalamaspekpolitikdanpendidikansebelumkedatangan Barat danmengaitkandengankegemilangan Malaysia padahariini.
Peringatan:                                                                                                                                                        Calonhendaklahmenjawabberdasarkankerangkajawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
MarkahPenuh
Penegenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
1.       Pengenalan

Jelaskan secara ringkas tentang latar belakang pertapakan Islam di Tanah Melayu.5 markah
Isi dan Huraian
Memahami pembaharuan dan pengaruh Islam dalam politik Malaysia sebelum kedatangan Barat
2.       Pembaharuan dan pengaruh Islam terhadap politik di Malaysia

Huraikan pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan Barat.

i.                     Pentadbiran (15M)

ii.                   Perundangan (15M)

30 markah
Menganalisis pengaruh Islam dalam aspek pendidikan
3.       Kesan dan pengaruh Islam dalam system pendidikan.

Jelaskan kesan pengaruh Islam dalam system pendidikan di Malaysia.15 markah

Mengaplikasikan :
Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam pada masa kini
4.       Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam yang maju pada masa kini.

Cadangkan langkah-langkah untuk melahirkan Malaysia maju sebagai pusat pendidikan Islam.
15 markah

Menilai kejayaan Malaysia sebagai pusat pendidikan Islam pada masa kini
5.       Kejayaan Malaysia dalam pendidiakan Islam pada hari ini

Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Negara kita dalam mengembangkan pendidikan Islam.
10 markah
Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah pusat pendidikan Islam antarabangsa
6.       Cabaran menjadikan Malaysia sebuah Negara maju dalam pendidikan Islam

·         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan pendidikan Islam. (5M)

·         Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5M)


10 markah
Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotism daripada pengaruh Islam dalam kecemerlangan negara
7.       Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotism daripada pengaruh Islam dalam kecemerlangan negara.

Nyatakan nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotism daripada pengaruh islam yang diterapkan demi kemajuan negara.
10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8.       Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

PeraturanpemarkahanTingkatan 4 Bab 8
KertasSejarah 1249/3
Soalan :
Huraikanpembaharuandanpengaruh Islam di Malaysia dalampolitikdanpendidikansebelumkedatangan Barat danmengaitkandengankegemilangan Malaysia padahariini.
Soalan
Isi danHuraian
Markah
1
Pengenalan latar belakang pertapakan Islam di Tanah Melayu

-          Agama Islam lahir di  Semanjung Tanah Arab
-          Islam bertapak sekitar abad ke-13 danabad ke-14
-          Kawasan strategik
-          terletak di tengah jalan perdagangan antara timur dan barat
-          Kawasan terbuka – dikunjungi para pedagang luar
-          Peranan pedagang Islam – menyebarkan Islam
-          Melaka pusat perdagangan utama dan pusat penyebaran Islam
-          Negeri –negeri lain – Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, dan Johor

-          Di Melaka – pengaruh Islam dari segi politik, ekonomi, dan social
-          Islam menjadi teras dalam Kerajaan Melaka
-          Melaka menjadi pusat penyebaran terpenting di alam Melayu
-          Penyebaran Islam melalui
-          Perluasan kuasa
-          Perkahwinan
-          Pendidikan
-          Kegiatan intelektual

5
2
Pembaharuan dan pembangunan Islam dalam politik :
a)      Pentadbiran
Ø  Corak dan kedudukan institusi Raja berubah
Ø  konsep Islam
Ø  Istilah Sultan / Zillullah Fi-alamdanZillullahfil-ardh / bayangan Allah di muka bumi
Ø  Pemerintah menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin/ Cth Sultan Mahmud Shah di Melaka Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin di pahang
Ø  Sistem pemerintahan dan pentadbiran tiga lapisan ( Pusat, Daerah dan Kampung)
Ø  Tokh Islam dirujuk sebagai nasab keturunan sultan.
Ø  Institusi Sultan berdasarkan perwarisan
Ø  Sultan mempunyai kuasa tertinggi
Ø  Sistem kesultanan di Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Selangor berbeza daripada Negeri Sembilan.
Ø  Negeri Sembilan berasaskan adat Pepatih
Ø  Sultan dibantu oleh pembesar  ( bendahara, laksamana, penghulu, bendahari, dan temenggung)
Ø  Sultan hubungan erat dengan golongan ulama.
Ø  Kemunculan ulama berbilang / Tuk Pulau Manis, Tuk Pulau condong, TukTabal
Ø  Konsep daulat / pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah
Ø  Adatistiadat  / cara berpakaian dan jenis pakaian, bahasa dan pengucapan, tingkah laku
Ø  Istiadat pertabalan yang penuh tertib

b)      Perundangan

Ø  Menjamin keharmonian hidup
Ø  Peraturan hidup digubal menjadi undang-undang
Ø  Dua jenis undang-undang :


i)                    Tidakbertulis

a)      Adat Pepatih
Ø  Orang melayu Minagkabau di Negeri Sembilan
Ø  Diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang
Ø  Musyawarah asas pentadbiran
Ø  Ketua adat lembaga
Ø  Pemilihan ketua daripada peringkat bawah
Ø  Bersifat Matrilineal
b)      Adat Temenggung
Ø  Berasaskan system parilineal
Ø  Diasaskan oleh Ketumanggungan
Ø  Hukum faraid dalam Islam
Ø  Disesuaikan dengan ajaran Islam oleh mazhab shafie

ii. Bertulis
Ø  Hukum kanun Melaka
Ø  Undang-undang laut melaka
Ø  Hukum-hukum Islam dijadikan asas undang-undang yang dikuatkuasa
Ø  Perkembangan undang-undang bertulis
Ø  Undang-undang Pahang, Undang - undang Johor, Undang – undang Perak, Undang –undang Kedah
Ø  Perundangan menjadi pencorak kepada perjalanan pemerintahan dan pentadbiran
Ø  Kekuatan Islam dipaparkan melalui fasal-fasal dalam undang-undang laut Melaka dan Hukum kanun Melaka
Ø  Nakhoda diertikan sebagai imam dan anak buah kapal sebagai makmum
Ø  Undang-undang mengecualikan raja atau sultan daripada sebarang tindakan
Ø  Lambang kedudukan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dal kerajaan.30
3
Kesan pengaruh Islam dalam pendidikan di Malaysia

-          2 jenis pendidikan iaitu pendidikan formal dan tidak formal
-          Pendidikan tidak formal
-          Pendidikan awal /asuhan dalam institusi keluarga
-          Penekanan dan pengajaran nilai-nilai moral
-          Pembelajaran melalui pendengaran, penglihatan, dan pemerhatian
-          Contoh –
-          Pertanian
-          Perikanan
-          Pertukangan / kraftangan
-          Mengajar anak-anak mengenai hal-hal agama
-          Kelakuan dan adat resam
-          Sikap bersopans antun
-          Cara berkawan
-          Menjaga maruah
-          Pendidikan melalui cerita-cerita lisan seperti cerita binatang dan cerita jenaka
-          Cerita-cerita berbentuk teladan dan pengajaran seperti Cerita Anjing dengan Bayang-bayang
-          Pendidikan melalui pantang larang dan adat istiadat
-          Pendidikan melalui pantun, peribahasa, danteka-teki
-          Tujuan supaya tidak bercakap bohong,berkelakuan baik dan menjauhkan apa yang ditegah/buat apa yang disuruh.
-          Menerapkan unsur-unsur pengajaran.
-          Pendidikan Formal
-          Pendidikan berkaitan keagamaan secara langsung/peantaraan institusi yang tertentu.
-          Bidangpendidikanilmupengetahuandidominasikanolehgolonganatasandanistana.
-          Istana menjadipusatpengajian.
-          Pendidikandiberikanolehgolonganpendita/guru yang ditugaskankhas.
-          Memberikanpengajarankepadabakalpemerintahdanpembesarkerajaan.
-          Selepaskedatangan Islam pendidikan formal berkembangpesat
-          Tidakterhadkepadagolonganatasansemata-mata
-          Semuagolonganterlibat.
-          Dilaksanakan di istana, masjid, rumah, surau, madrasah danpondok
-          Di rumahpenekananpengajaran al-Quran.
-          Terutama di rumah guru al-Quran /Tok Guru.
-          Kanak-kanakberumur 7-15 tahun. 

15
4
Cadanganlangkah-langkahkearahmatlamat Malaysia majudalampendidikan Islam padamasakini

-          Menguasaiilmupengetahuan
-          Menguasaikemahiran
-          Mengukuhkanjatidiribangsa Malaysia
-          Kreatifdaninovatif
-          Memperkukuhilmupengajian Islam
-          Menaikitarafkemudahanintrastuktur
-          Menambahtenagamahir
-          Meningkatkankecekapanpengurusandanpentadbiran
-          Memperkasakanperananpusatpendidikan Islam
-          Memperluaskanhubungandiplamtikdengannegara Islam lain
-          Mengadakanpoertukaranteknologi
-          Mempeloporipenggunaanbahasaarabdsamsistempendidikan
-          Mengekalkanperpaduannegara
-          Meluaskanpeluangkerjaya
-          Memberibantuankewanganuntukaktivitipendidikan Islam


                                                                        ( Mana-manamunasabah)
-           
15
5
Kejayaan Malaysia sebagaipusatpendidikan Islam yang majupadahariini

-          Penubuhan UIA
-          Program twining dengan university dariMadinahdanMakkah
-          Penubuhan madrasah dansekolahpondok yang moden
-          Gabungjalinkurikulumakademikdan agama
-          Sekolah agama banyakditubuhkan/dibina
-          Penubuhan USIM untukmelahirkanintelek Islam yang professional
-          PenubuhaninstitusisepertiDarul Quran bagimenyediakanpeluangmenlanjutkanpelajarankepadapelajar Islam
-          Menggunakansukatandaripusat-pusatpendidikan Islam yang terkenal di luarnegara
-          Mempunyairamaitenagapengajar yang berkelayakan
-          Ramaiibubapa Islam memilihuntukanakmerekakesekolahaliran agama
-          Sekolah-sekolahaliran agama telah Berjaya melahirkanramaipelajar yang cemerlang

 (mana-manajawapanmunasabah)
10
6
a. cabaran
- kewangan
- kemudahanasas
- teknologimasihrendah
- Tenagakerja
-kurangsokongandaripelbagaipihak
(mana-manajawapan yang munahsabah)

b. langkah
- penguasaanilmu
- penguasaankemahiran ICT
- kewangan
- modal insan
- kerjasamasemuapihak
 (mana-manajawapan yang munahsabah)
10
7
 -musyawarah
-muzakarah
 -bijaksana
- berdayasaing
- pembangunandanpenyelidikan
- Penguasaanilmupengetahuan
- berkemahiran
- bijakmengambilpeluang
- beranimengambilrisiko

10
8
Rumusan
-pengetahuan yang diperoleh
-iktibarkepadadiri, bangsadannegara
-harapanuntukmasadepanmalaysia yang lebihcemerlang
591 comments:

 1. assalamualaikum.Cikgu, boleh tolong email kat saye tak ?ridzuan.muhd@yahoo.com.,semua tentang tajuk bab 8 :D , terima kasih :)

  ReplyDelete
 2. Ingin dapat A+ dalam Sejarah SPM 2013? Jom dapatkan e-book Sejarah SPM 2013

  Hanya RM10 sahaja..

  berminat? boleh whatsapp di 012-7963455

  For serious buyer only
  CIMB Siti Sarah bt Mohd Noor : 01230015803527

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu tolong send theabove sejarah paper 3 to my emailthae

   Delete
  2. merepek sia kau ni

   Delete
 3. cikgu boleh tolong email kat saya tentang paper 3 form4 bab8 tat ??
  purpletears@hotmail.my

  ReplyDelete
 4. assalamualaikum. cikgu, email kat saya paper 3 bab 8 ni.. bantuan cikgu amat saya perlukan :)
  afiqahsyazwani4@gmail.com

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. salam, bleh x email cth kertas 3 bab 8 tingkatan kat sy..kalau bleh sy nk secepat mungkin sebelum exam midterm sy..
  terima kasih..

  ReplyDelete
 7. Salam cikgu , minta tlg sgt2 emailkan saya sejarah p3 nie.. tlg ea cikgu

  ReplyDelete
 8. salam, saya nk tanye, perlu huraian utk setiap isi ke? atau satu perenggan satu isi tanpa huraian? rumusan perlu huraian ke cikgu??

  ReplyDelete
 9. salam cikgu boleh email sejarah kertas 3 bab 8.. nie email saya fareeza.fadzilah@yahoo.com.. terima kasih..

  ReplyDelete
 10. teacher,can u send tiz 2 my email..plz n tq!!
  email: dharanibalan336@yahoo.com

  ReplyDelete
 11. cikgu, ada x skema jawapan untk sejarah kertas 3 tingkatan 5 bab 8? thanks

  ReplyDelete
 12. salam. cikgu skema jawapan sejarah kertas 3 tingkatan 5 bab 8 tak ada ka cikgu?

  ReplyDelete
 13. teacher can u please send this to my email . thank you thaeyeini@yahoo.com

  ReplyDelete
 14. so many errors. wtf.

  ReplyDelete
 15. salam. cikgu tolong send kan paper 3 bab 8 dan bab 9 kat e-mail saye... thanks cikgu.
  nurul_shamz@yahoo.com

  ReplyDelete
 16. cikgu boleh tolong email kat saya tentang skema soalan dan jawapan paper 3 bab 8 itu(8.5) kat emel saya. thanks cikgu. ssusansiow@yahoo.com

  ReplyDelete
 17. Teacher can u plz also send this to my email~~ my email is justinecxkoh@gmail.com

  ReplyDelete
 18. cikgu boley x email kan kat saya..sarina_suboh@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. salam..cikgu mnta tlong sgt2 cgu emailkan pd saye..syuhaidahnur184@yahoo.com..saya prluknnya..trima kasih..

   Delete
  2. cikgu tolong share ..email
   along3006@gmail.com

   Delete
 19. please sent this chapter8 to my email...sharonwong053197@gmail.com..thx

  ReplyDelete
 20. teacher,can you please sent the paper 3 of chater 8 to my email?
  lynngooy@hotmail.com
  thanks a lot :)

  ReplyDelete
 21. Thanks for your information about the sejarah paper 3, teacher...:)

  ReplyDelete
 22. cikgu boleh e-mail kn kepada saya? saizat360@gmail.com

  ReplyDelete
 23. Cikgu, email kan ke saya jawapan. Sebab bila paste kat microsoft banyak words missing padahal dekat sini ok je. Email saya SITI.SARa@Yes.My

  ReplyDelete
 24. SITI.SARA@Yes.My - typo alert tadi

  ReplyDelete
 25. send to my email pls? teacher as soon as possible . sheisnini97@yahoo.com

  ReplyDelete
 26. cikgu tolong emailkan skema ngan jawapan kertas 3 bab 8 secepat mungkin ... nurfadznin.aznin@yahoo.com

  ReplyDelete
 27. sejarah tidak pernah subjek terbaik tetapi wajib lulus. aduhai...

  ReplyDelete
 28. cikgu tolong emailkan ni dekat saya :)

  ReplyDelete
 29. ni email saya aminjamaludin58@gmail.com

  ReplyDelete
 30. cikgu tolong emailkan saya alyaafifah98@yahoo.com terima kasih sangat

  ReplyDelete
 31. cikgu tlong emailkan saya..nizoumiyaci789@gmail.com....tq kasih atas jasamu

  ReplyDelete
 32. cikgu tolong emailkan kpd saya aidaboom98@gmail.com t.kasih

  ReplyDelete
 33. cikgu please send to me kertas 3 bab 8 form 4
  ...

  ReplyDelete
 34. cikgu tolong share along3006@gmail.com

  ReplyDelete
 35. Assalammualaikum cikgu. Nak mintak tolong jasa baik cikgu emailkan dekat email saya boleh? Ni dia 14192@mrsmtaiping.edu.my

  ReplyDelete
 36. salam , cikgu tolong email skema bab8 ini --> naishah22@yahoo.com
  . lagi cepat lagi bagus

  ReplyDelete
 37. salam cikgu..boley tlg email skema bab 8 nie..
  nurnajwa7798@yahoo.com
  terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 38. tolong bgi skema or cara menjawab. Ni email saya : a.naqib98@gmail.com sekarang please saya dh buntu jalan

  ReplyDelete
 39. salam , cikgu . tlg saya bgi tips utk mudah mhafal sejarah nii . saya memg agk lemah dlm subjek sejarah . saya amat bharapkan bntuan cikgu . nii email sya . fieyrahruslie98@gmail.com . bntu sya yaa ?

  ReplyDelete
 40. salam , cikgu . tlg saya bgi tips utk mudah mhafal sejarah nii . saya memg agk lemah dlm subjek sejarah . saya amat bharapkan bntuan cikgu . nii email sya . fieyrahruslie98@gmail.com . bntu sya yaa ?

  ReplyDelete
 41. tlg email kn smua koleksi soalan bab8 ting4 cikgu ble x? yazidhussin098@gmail.com.
  tq cikgu

  ReplyDelete
 42. cikgu tolong send ke email saya... tolong cepat sikit sbb esok ada ujian......ahmadshahir32@gamil.com

  ReplyDelete
 43. cikgu tolong send ke email saya... tolong cepat sikit sbb esok ada ujian......ahmadshahir32@gamil.com

  ReplyDelete
 44. sorry teacher can u pls send it to me, thank you very much
  this is my email: kuehwenyi@gmail.com

  ReplyDelete
 45. sorry teacher can u pls send it to me, thank you very much
  this is my email: kuehwenyi@gmail.com

  ReplyDelete
 46. i found this from other website :o

  ReplyDelete
 47. cikgu saya guna ni ok for my exam. Hope cikgu halalkan.

  ReplyDelete
 48. cikgu tolong emailkan kat saya :) nadiyahsubki@gmail.com

  ReplyDelete
 49. Assalam, cikgu nak mintak tolong email yg ni boleh? nurblqs12@gmail.com Thanks.

  ReplyDelete
 50. Assalam, cikgu nak mintak tolong email yg ni boleh? nurblqs12@gmail.com Thanks.

  ReplyDelete
 51. salam . cikgu, tolong emelkan saya sejarah bab 8 ni ke jungjewok@gmail.com

  ReplyDelete
 52. hi cikgu , mintak kerjasama cikgu emailkan ke missapple99@gmail.com terima kasih

  ReplyDelete
 53. salam cikgu, tolong emailkan sejarah bab 8 ini ke hasrina.hasimi@gmail.com secepat mungkin :)

  ReplyDelete
 54. salam, cikgu tlg emailkan untuksaya sejarah bab 8 ni. Ezaty_zaty@yahoo.com. Tq

  ReplyDelete
 55. assalamm cg,minta tolong utk emailkan skema jwpn utk krtas 3 [tema 8 ini] ke email saya...
  email saya: khadijahzamberi@gmail.com...terima kasih

  ReplyDelete
 56. Assalamualaikum.. cikgu, tolg send kat email saya nie email sy hamizahroslan12@gmail.com

  ReplyDelete
 57. Assalamualaikum.. cikgu, tolg send kat email saya nie email sy hamizahroslan12@gmail.com

  ReplyDelete
 58. Assalamualaikum.. cikgu, tolg send kat email saya nie email sy hamizahroslan12@gmail.com

  ReplyDelete
 59. cikgu tlg send kat email sy umifarishah1999@gmail.com

  ReplyDelete
 60. assalamualaikum cikgu , send dekat email saya orkedputeh99@gmail.com . Saya Amat perlukannya .TQ

  ReplyDelete
 61. assalamualaikum cg, tolong emeil kn kepada saya, faizbudoqjubakar@gmail.com

  ReplyDelete
 62. cg... tlong emelkn kpd sya .. cokelatoreo99@gmail.com . terima kasihh

  ReplyDelete
 63. assalammualaikum Cikgu ...boleh tolong emel kat saya tak ? .. esok dh sy exam sej .. tolong ye ... terima kasih cikgu :)
  ni emel sy : sinchan_muiz@yahoo.com
  harap cikgu boleh hantar secepat mungkin :)

  ReplyDelete
 64. Assalamualaikum ckgu.. Boleh tak ckgu tlng emel yg ni kt sy? Hopefully ckgu boleh hantar as soon as possible. :)
  Ni email sy : aiesha_ladygaga888@yahoo.com
  Thank you ckgu..

  ReplyDelete
 65. Assalamualaikum.... tolong emelkan yg ni kt email saya.... email:syamilk21@gmail.com

  ReplyDelete
 66. Assalamualaikum cikgu, boleh tolong email kan untuk saya skema soalan dan jawapan bagi tingkatan 5 bab 8 punya? Email saya; nurhannahfzl@gmail.com Please and thank you cikgu, May Allah ease you :)

  ReplyDelete
 67. This comment has been removed by the author

  ReplyDelete
 68. come on la bagilah orang copy tak chill la

  ReplyDelete
 69. Assalamualaikum,cikgu.
  Mohon jasa baik cikgu utk send kan semua kertas 3 bab 8 tingkatan 5. Saya nak guna utk peperiksaan trial. Terima kasih. aidanatashahawa@yahoo.com

  ReplyDelete
 70. assalamualaikum, cikgu. mohon jasa baik cikgu send kan sejarah kertas 3, tingkatan 5 bab 8. saya nak gunakan untuk trial spm nanti. terima kasih cikgu :D
  muhdfadhliyusof@gmail.com

  ReplyDelete
 71. assalamualaikum, cikgu . saya mohon jasa baik cikgu untuk kongsikan jawapan kertas 3 sejarah tingkatan 4 bab 8 . saya nak gunakannya untuk menjawab exam final sem .

  ReplyDelete
 72. assalamualaikum ckgu , boleh email kan kat saya tak ? mohon jasa baik cikgu . ni email saya miratahir08@gmail.com

  ReplyDelete
 73. tolong email ke saya..........syazaidy@gmail.com

  ReplyDelete
 74. tolong email kesy...syazaidy@gmail.com

  ReplyDelete
 75. assalamualaikum blh tlg email kpd saya?mokmokgrey@gmail.com

  ReplyDelete
 76. assalammualaikum cikgu, boleh tak send kan maklumat kertas 3 sejarah tingkatan 4 ni dkt saya. email - @amira.geliga@gmail.com

  ReplyDelete
 77. Assalamualaikum,cikgu. tolong emailkan kat saya.... mardhatizafirah@gmail.com tq. :)

  ReplyDelete
 78. tq cikgu.perkara ini membantu saya mendapatkan a dalam sejarah

  ReplyDelete
 79. korooi romate baloe12 October 2016 at 17:17

  baru dapat a (dekatkan)

  ReplyDelete
 80. baloe botak kerinting12 October 2016 at 17:20

  saksikan episod baru di TV3

  ReplyDelete
 81. Assalamualaikum cikgu..boleh tolong emailkan saya smua kt ats tu?? mientyra@gmail.com

  ReplyDelete
 82. assalamualaikum cikgu,macam mana nk copy?

  ReplyDelete
 83. asalamualaikum cikgu...terima kasih atas tunjuk ajar cikgu...

  ReplyDelete