ad

paper 3 bab 10

P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 
Tajuk Umum Tugasan

TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

( Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 )


Berdasarkan tajuk di atas, calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.              Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam dewan/ bilik peperiksaan.

III.           Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

( Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 )

Soalan:

Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan implikasinya kepada negara kita.

Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Pengenalan

Memahami sebab-sebab kedatangan imigran atau buruh asing ke Tanah Melayu.


1.  Pengenalan

     Jelaskan secara ringkas faktor-faktor
     kedatangan imigran atau buruh asing ke  
     Tanah Melayu.5
markah


Isi
dan Huraian

Memahami cara-cara kemasukan buruh dari China dan India ke Tanah Melayu.

2.  Cara-cara kemasukan buruh asing ke  
     Tanah Melayu

      Huraikan cara-cara kemasukan buruh asing
      ke Tanah Melayu.

      (i)   Buruh dari Cina     (15 M)

      (ii)  Buruh dari India     (15 M)
     


30 markah

Menganalisis kesan kemasukan imigran China dan India ke Tanah Melayu.


3.  Kesan/ akibat kehadiran buruh asing ke 
     Tanah Melayu.

     Jelaskan kesan kemasukan buruh Cina dan
      India ke Tanah Melayu. 


15
MarkahMengaplikasikan: perpaduan kaum dipupuk demi menjamin keharmonian dan keamanan negara.


4.  Cara memupuk semangat perpaduan kaum
     di negara kita.

     Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di
     Malaysia, bagaimanakah anda berusaha
     untuk memupuk perpaduan kaum?

    


15 markah
Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh


Menilai hasil perpaduan kaum yang terbentuk di negara kita.


5.  Keberkesanan hasil daripada kewujudan    
     perpaduan kaum di Malaysia.

     Berdasarkan tinjauan anda, jelaskan kebaikan   
     yang diperolehi negara Malaysia ekoran
     daripada wujudnya perpaduan kaum.
10 markah

Mencipta/ Menjana idea

6.  Cabaran memupuk perpaduan dalam
     masyarakat majmuk di Malaysia.

     a)  Jelaskan cabaran memupuk semangat
           perpaduan dalam kalangan masyarakat
           majmuk di Malaysia.   (5 M)

b)    Nyatakan usaha-usaha untuk mengatasi
      cabaran dalam memupuk semangat 
      perpaduan di Malaysia.   (5 M)

10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotisme daripada

7.  Iktibar daripada kesan semangat
     perpaduan dalam kalangan masyarakat
     majmuk di Malaysia.
     
     Nyatakan iktibar yang boleh diperolehi 
     daripada kesan semangat perpaduan dalam
     kalangan masyarakat majmuk di Malaysia.

10 markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

8.  Rumusan

 • Pengetahuan yang diperolehi.
 • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
 • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.

5 markah

TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

Soalan:

Huraikan kemasukan imigran atau buruh asing di Tanah Melayu dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan implikasinya kepada negara kita.


Soalan
Isi dan Huraian
Markah

1

Pengenalan
Jelaskan secara ringkas faktor-faktor kedatangan imigran atau buruh asing ke Tanah Melayu.

1          Kepesatan sektor pertanian komersil
2          Kepesatan sektor perlombongan
3          Keperluan tenaga buruh di Tanah Melayu.
4          Galakan daripada pihak British
5          Buruh India dibawa masuk untuk bekerja di ladang getah
6          Buruh Cina dibawa untuk bekerja di lombong bijih timah
7          Faktor-faktor negara asal menjadi pendorong ke Tanah Melayu
8          Kedatangan buruh Cina dan India tidak dihalang oleh orang Melayu
9          Wujudnya hubungan tradisi antara India dan China dengan Tanah
            Melayu.
10        Kemakmuran Tanah Melayu
11        Perusahaan getah/bijih timah pesat membangun
12        Peluang pekerjaan yang banyak
13        Kestabilan politik di Tanah Melayu
5


2

Huraikan cara-cara kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu.

(i)   Buruh dari Cina     (15 M)

A1        Sistem Tiket Kredit
A2        bakal imigran dikumpul oleh Kheh –tau (ketua)
A3        Imigran (sinkheh) diawasi oelh nakhoda kapal atau agensi buruh
A4        Agensi buruh telah menerima bayaran daripada bakal majikan
A5        Golongan Sin Kheh membuat perjanjian akan menjelaskan hutang
            secara bekerja dengan majikan dalam tempoh tertentu
A6        Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju
A7        Apabila tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh
A8        Pemborong buruh akan mendapatkan majikan untuk imigran.
A9        Sistem Pengambilan kakitangan
A10      Majikan menhantar wakilnya ke China untuk mendapatkan buruh.
A11      Perbelanjaan dan tambang buruh dibiayai oleh majikan
A12      Pegawai yang dihantar mengiringi buruh hingga tempat majikan.
A13      Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
A14      Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di Negara China.
A15      Pegawai ini dilantik oleh sesebuah rumah kongsi
A16      Perbelanjaan dibiayai oleh pegawai sehingga sampai di rumah kongsi
A17     Buruh akan diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi

(ii)  Buruh dari India     (15 M)
     
B1        Sistem Buruh Bebas
B2        Buruh India datang sendiri dengan biayaan masing-masing
B3        Kedatangan mereka diaturkan oleh orang/kumpulan tertentu
B4        Mereka bebas memilih tempat dan jenis pekerjaan

B5        Sistem Kontrak
B6        Tambang ke Tanah Melayu dibiayai oleh majikan
B7        Buruh bekerja dengan majikan dalam jangka masa tertentu.
B8        Antara 1 hingga 3 tahun
B9        Mereka dibayar dengan bayaran minimum
B10      Antara 4 hingga 13 sen sehari
B11      Sering berlaku pemerasan/penindasan
B12      Disifatkan sebagai satu bentuk perhambaan

B13      Sistem Kangani
B14      Kangani diberi lesen untuk mendapatkan buruh di India
B15      Kangani dihantar pulang ke India untuk mencari buruh
B16      Kangani diberi wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan
            buruh ke Tanah Melayu.
B17      Seseorang kangani dijadikan agensi yang membawa masuk pekerja
            asing.30

3

Jelaskan kesan kemasukan buruh Cina dan India ke Tanah Melayu. 

1      Pembentukan masyarakat pelbagai kaum.
2      Penempatan yang berbeza
3      Orang Melayu tinggal di kampong / di luar Bandar.
4      Orang India di estet / ladang
5      Orang Cina di lombong / bandar
6      Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi.
7      Orang melayu bertani / miskin.
8      Orang India menjadi buruh
9      Orang Cina menjadi peniaga / berkeja di lombong.
10     Bahasa pertuturan yang berbeza.
11     Tidak terdapat kesepaduan di kalangan penduduk.
12     Interaksi / hubungan social tidak meluas.
13     Menyulitkan proses perpaduan nasional.
14     Sistem pendidikn yang berbeza / sistem vernacular.
15     Meningkatkan / mengembangkan ekonomi.
16     Wujud perbezaan / jurang sosial.
17     Memajukan sektor perladangan / perlombongan.
18     Pertambahan penduduk.
19     Perkahwinan campur.
20     Wujud kepelbagaian kebudayaan

( Mana-mana jawapan yang munasabah)
15
4

Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, bagaimanakah anda berusaha untuk memupuk perpaduan kaum?

1      Sukatan pelajaran sekolah yang sama.
2      Penubuhan sekolah wawasan.
3      Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan.
4      Pengamalan kebudayaan.
5      Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati
6      Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama.
7      Sukan untuk semua.
8      Program Latihan Khidmat Negara / PLKN.
9      Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga.
10    Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan   
        kewarganegaraan.
11    Perkahwinan antara kaum digalakkan.
12    Menggunakan bahasa kebangsaan semasa berkomunikasi.
13    Mengamalkan budaya yang baik.
14    Menghormati kebudayaan kaum lain.
15    Mengadakan aktiviti perkhemahan yang melibatkan pelbagai kaum.
16    Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum.
17    Menyertai pelbagai aktiviti anjuran sekolah.
18    Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum.

( Mana-mana yang munasabah )15

5

Berdasarkan tinjauan anda, jelaskan kebaikan yang diperolehi negara Malaysia ekoran daripada wujudnya perpaduan kaum.

1      Memastikan keamanan negara berkekalan
2      Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat
3      Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara
4      Mengelak daripada penjajahan kuasa asing
5      Memastikan ekonomi negara terus berkembang
6      Dapat menarik kedatangan pelabur asing
7      Akan dihormati oleh negara luar
8      Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat
9      Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum
10    Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak
        ansur kaum
11     Menghindarkan perbalahan atau pergaduhan kaum
12     mewujudkan kestabilan politik
13     memakmurkan ekonomi
14     menanam semangat patriotisme
15     mempertahankan negara daripada sebarang ancaman musuh
        
         (Mana-mana jawapan munasabah)10

6

a)  Jelaskan cabaran memupuk semangat perpaduan dalam kalangan
      masyarakat  majmuk di Malaysia.   (5 M)

A1     Sikap mementingkan diri sendiri
A2     Kurang kesedaran
A3     Kurang kerjasama
A4     Pengaruh media massa
A5    Tidak bersikap terbuka sesama kaum
A6    Semangat perkauman yang kuat
A7    Kurang semangat patriotisme
A8    Kurang komunikasi antara kaum
A9    Tidak menghormati budaya dan agama kaum lain
A10   Kurang semangat kejiranan

( mana-mana munasabah)b)  Nyatakan usaha-usaha untuk mengatasi cabaran dalam memupuk
     semangat perpaduan di Malaysia.   (5 M)

B1     Bersama-sama berganding bahu memajukan negara
B2     Berusaha gigih demi masa depan negara
B3     Menekankan kemajuan dari sudut dunia/akhirat
B4     Memajukan ekonomi/politik/sosial
B5     Menjadi modal insan terbilang/memiliki personaliti unggul
B6     Mendapatkan pendidikan berkualiti/berprestasi tinggi
B7     Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa
B8     Berfikiran kritis/kreatif dalam memajukan bangsa
B9     Mencipta inovasi/nilai baru/ciptaan baru
B10   Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran
B11   Sentiasa mengamalkan sahsiah/sikap/moral yang baik
B12   Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda
B13   Mematuhi ajaran agama
B14   Memelihara jati diri
B15   Mengamalkan budaya hidup sihat
B16   Perbezaan warna kulit/agama/bangsa diketepikan
B17   Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
B18   Mengekalkan keamanan
B19   Bertolenrasi dalam kalangan masyarakat
B20   Setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka

( Mana-mana yang munasabah )10

7

Nyatakan iktibar yang boleh diperolehi  daripada kesan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia.

1.           Mengetepikan perbezaan bangsa dan agama
2.           Mengamalkan sikap berkerjasama
3.           Bertolak ansur/tolenrasi
4.           Sanggup berkorban
5.           Mematuhi undang-undang
6.           Menjaga keamanan
7.           Kebijaksanaan dalam kepimpinan
8.           Permuafakatan anatar kaum
9.           Kesungguhan dalam perjuangan
10.        Menepati janji
11.        Amalan bersaudara
12.        Memberi bantuan kepada mereka yang mememerlukan
13.        Berakhlak mulia
14.        Tidak mudah berputus asa

          (mana-mana munasabah)10
8
Rumusan

1     Kemajuan dan kemakmuran tanah Melayu telah berjaya menarik minat   
       imigran untuk datang ke Tanah melayu
2     Berbangga dengan negara kita yang menjadi tumpuan pendatang asing
3     Masyarakat tempatan lebih bergiat, berinisiatif dan bersedia
       mengusahakan sendiri kekayaan negara
4     Pengetahuan yang diperolehi.
5     Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
6     Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.5527 comments:

 1. BLH TAK KALAU SAYA NAK COPY SKEMA KERTAS 3 NI? KLAU BLH, SEND KT EMEL SY- FARAH.AINI@YAHOO.COM

  ReplyDelete
  Replies
  1. cg please send at ainyusof23@yahoo.com.
   i need this as soon as possible :) thankss cikgu :)

   Delete
  2. bole send pada saya pd mekya.96@gmail.com . penting sgt tok midyear exam :)

   Delete
  3. ckgu ! nk jugak ! bento_eman@yahoo.com

   Delete
  4. cikgu! saya juga mahu!! shanisschuah@hotmail.com

   Delete
  5. assalamualaikum,,moh0n izin cikgu utk send skema jawapan pd sye dlm mse t'dkt ny,,
   farah_happily90@yahoo.com tq cikgu.

   Delete
  6. boleh tak saya nak copy skema jawapan ini ? tolong hantar skema tersebut dekat email saya safkim07@yahoo.com.my , terima kasih :)

   Delete
  7. saya pun nak jugak boleh tak cikgu ? natasharafiene@gmail.com

   Delete
  8. This comment has been removed by the author.

   Delete
  9. assalammualaikum~ boleh tak tolong sent dekat email saya loquemanzamberi@yahoo.com ASAP :)

   Delete
  10. cikgu tolong emel skema ini kepada saya. vickneshwaran90@gmail.com. terima kasih

   Delete
  11. Assalamualaikum. Boleh tolong email kan kat saya lindafyeling@yahoo.com secepat yang mungkin. Terima kasih :)

   Delete
  12. assalamulaikum.can you email me this it may help my trial soon thank you cikgu
   amirulsafuan.3355@gmail.com

   Delete
  13. assalamualaikum..boleh tak saya nak copy untuk benda ni??? boleh send kan kat email saya. tq. eeda.roseff75@gmail.com

   Delete
  14. hi teacher , can i need this too for my exam today. pls reply

   Delete
  15. sherlin5796@gmail.com
   ini emel saya

   Delete
  16. Boleh copy skema ini tak?? Saya mau buat rujukan untuk peperiksaan akan datang........ Email saya adylau97@hotmail.com PLeasee!!!!!!!

   Delete
  17. This comment has been removed by the author.

   Delete
  18. Cikgu boleh send kan skema ini kpda saya tak ? nurhamieda97@yahoo.com .. Terima kasih ..

   Delete
 2. nak copy skema ni boleh tak??saya nak guna untuk final exam this year..
  kalau boleh..sendkn dekat pinkygurl_13bear@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dh check emel?
   Anyway, all the best k!

   Delete
 3. Cikgu,please send kat email - erapettyfer@yahoo.com pleaseee?

  ReplyDelete
 4. cikgu boleh send dkt saya? saya amat memerlukannya. faiz_amad92@yahoo.com
  asap ye cikgu. terima kasih

  ReplyDelete
 5. assalamualaikum, blh tlg send dekat email sy tak, sy nak jwb final exam
  ni email sy hotmail_ekha@yahoo.com
  thaNKS

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, check emel ye :-)
   All the best of luck

   Delete
 6. assalamualaikum, ckg blh sy mintak copy bab 9.2 ni,
  sy sgt memerlukannya dengan segera,
  ini email sy,
  hotmail_ekha@yahoo.com

  ReplyDelete
 7. ckgu,send kat emel-syazwanifatimah@yahoo.com
  ckgu,soalan kat atas tu masuk periksa sebiji-sebiji ka??

  ReplyDelete
 8. cikgu pliss antaq kt emel sitisyahirah33@ymail.com. sya amat memerlukannya sblum khamis nie?

  ReplyDelete
 9. can i get this teacher please..
  its realy helpful to my final exam..
  please send this to my email teacher..
  email add:
  anisha.ajay123@gmail.com

  ReplyDelete
 10. assalam . bley tlonh email kan ke ida_purplegurlz@yahoo.com
  terime kasih .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, check emel ye :-)
   All the best of luck

   Delete
 11. how i can copy the information?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dik, select 1st then use ctrl+c, else u give ur emel, I'll send to ur email

   Delete
 12. cikgu boleh send at email saya jugak tak? sukeika@yahoo.com

  ReplyDelete
 13. salam. Cikgu, kalau tak keberatan boleh tolong emailkan kan sya jgak?
  erts_elta@yahoo.com im going to have my final exam next saturday. ;(

  ReplyDelete
 14. Cikgu, send dkt saya boleh? iman_azlee96@hotmail.com

  ReplyDelete
 15. As Salam cikgu Sarah:) saya nak minta copy skema bab 10 ni boleh?? ni e-mail saya weehoooqistina@yahoo.com. trima kasih:)

  ReplyDelete
 16. cikgu.. sy mintak copy skema bab 10 ni boleh tak? ni email saya :-
  sitinoormardhiah@yahoo.com

  ReplyDelete
 17. Cikgu boleh saya dapatkan skema bab ini secepat mungkin...Email saya iamnana29@gmail.com Thx...

  ReplyDelete
 18. assalam cikgu Sarah. saye nk minta copy skema jawapan bab10 ni boleh? mintak sendkan dkt syairah_444@yahoo.co.uk .kalau boleh, nak secepat mungkin.. terima kasih sangat2:D

  ReplyDelete
 19. assalam cikgu sarah..... boleh cikgu emel saya skema jawapan dkt thamwanyeng@hotmail.com? terima kasih

  ReplyDelete
 20. cikgu bleh tlg emailkan kat nur_alyaa_izzati96@yahoo.com.my? tolong ye? terima kasih..

  ReplyDelete
 21. Kpd semua, cikgu dh reply, check emel ye dik..maaf juga kalo terlambtt, kdg2 cikgu dh tdo dh..tp bgn pg2, sure cikgu emelkn..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tolong email kn ke email saya cikgu,...saya nk guna esok
   ikmal_faiz96@yahoo.com
   Thanks!

   Delete
 22. boleh email saya sekma itu ke yashini8689@GMAIL.COM... THANKS

  ReplyDelete
 23. cikgu! bolehkah email saya skema :)
  ccseng113@yahoo.com

  ReplyDelete
 24. cikgu boleh e-mail kat saya.....ni email nya: muhamadsyazanishahbudin@yahoo.com saya nak guna untuk final exam....

  thanks yea cikgu!!!

  ReplyDelete
 25. Hello.. terima kasih cikgu! :) post ini sangat berguna.

  ReplyDelete
 26. Assalamualaikum,

  Boleh tak email kat email ni

  nbookworm086@gmail.com

  Terima kasih banyak-banyak

  ReplyDelete
 27. please email me.nak copy tak boleh. nhbtzmqbr96@gmail.com

  ReplyDelete
 28. assalamualaikum,bleh tak email kat saya note ni.. saya amat memerlukannye, fyfah1996@gmail.com. tq

  ReplyDelete
 29. hantar kat email sy please. balqisas@gmail.com ..nk guna 3 februari 2013 ni .. hantar tuuu....

  ReplyDelete
 30. tolong sent kat email saya cg. nk guna ahad ni. an0kkusamad@gmail.com

  ReplyDelete
 31. cikgu, saya nak nak ni boleh?
  please! mishh_adela@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 32. cikgu, boleh tolong emelkan kepada saya sebelum 5 Mac 2013?
  ruijia1020@yahoo.com
  terima kasih cikgu!

  ReplyDelete
 33. nak bab 2 tingkatan 5! please? blurry :( niainsania.loveletter18@gmail.com

  ReplyDelete
 34. soalan ni sma dgn soalan ujian kmi yg ajkan dtg nilah...blh tlg send dekat email sy? enylineahin@gmail.com...thx!!

  ReplyDelete
 35. Cikgu, blh tlng emelkan kpd sy sblm esk coz esk sy ada exam sejarah paper 3?
  fariha96_violet@yahoo.com
  terima kasih cikgu!

  ReplyDelete
 36. tsktsktsk :'( Aduhhh, tak dpt nak copy terus padahal esok dah nak guna info ni. Macam mana ni? Btw, cikgu, tlg send je kat email saya ladyeyza96@rocketmail.com. Thank you cikgu :')

  ReplyDelete
 37. hi ckgu. dpt sent dkt email sya?? osherra96@gmail.com. trima ksh ckgu :)

  ReplyDelete
 38. assamualaikum . blh tak emel kat saya ? saya nk guna utk exam .
  nurerzlin@gmail.com

  ReplyDelete
 39. assalamualaikum ckgu . tlg send kt sy blh . nk gne untk exam . zuhair_ken@yahoo.com .

  ReplyDelete
 40. Hi boleh send saya ke? rey_ree7722@hotmail.com :)

  ReplyDelete
 41. Assalamualaikum. Mintak email kan ke email saye boleh? Maaf kalau susahkan. :(

  hanis_9096@yahoo.com

  ReplyDelete
 42. Fatin Nrs'dh26 March 2013 at 08:00

  Assalamualaikum, mohon jasa baik cikgu tolong e-melkan kepada saya? Saya mohon maaf atas segala kesulitan.

  ftnnrsdh27@yahoo.com
  fatinnsd@ovi.com

  ReplyDelete
 43. Badariah Khalid26 March 2013 at 08:06

  Assalamu'alaikum. Cikgu, boleh tolong emailkan ke email saya? Maaf segala kesulitan dan kesusahan. Terima kasih cikgu! :')

  Bad_eya12@yahoo.com

  ReplyDelete
 44. salam,,cikgu..
  sye/nk/sesalinan/cth/jwpn/ni/bleh?n/emelkn/kpd::.
  maryamtaufiq@yahoo.com.my

  terimakaseh!!jasamudikenangcikgu~

  ReplyDelete
 45. salam cikgu :)
  cikgu boleh tlong emelkan kat saya ? mintak maaf cikgu ^^ susahkan ..

  kpd : hyra1996@yahoo.com

  sayangcikgu~

  ReplyDelete
 46. assalamualaikum ..
  cikgu boleh tolong emelkan kat sy ?

  iffnan96@gmail.com

  semoga jasamu diberkati Allah .. amin ^^

  ReplyDelete
 47. cikgu ad x contoh soalan bab10 ting 4 ni yang tajuk 9.2 pnye...-Dasar british terhadap ekonomi negara dan kesannya.

  ReplyDelete
 48. sorry,yg soalan die : Dasar british berkaitan ekonomi telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap negara kita.

  ReplyDelete
 49. assalamualaikum..cikgu,saya pelajar dari stpm nak minta tlong cikgu emelkan paper 3 sej tngkatan 4 bab 10 ni ke emel saye,,,saya harap cikgu dapat emelkan kepada saya... emel saya cheqiman@yahoo.com,,:D

  ReplyDelete
 50. assalamuallaikum.boleh tolong emel kpd cloudstrike96@gmail.com
  terima kasih :D

  ReplyDelete
 51. assalamualaikum cikgu tolong e-melkan kat saya , i need it , terima kasih cikgu :)) ni e-melnya irah.alif@gmail.com , thanx again ! :))

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih cikgu , tapi saya nak contoh yang kat atas nie bab 10 jugak tp sebijik yang mcm kat atas ni , boleh ckgu e-melkan balek ? maaf menyusahkan cikgu .

   Delete
 52. salam cikgu.. saya minta jasa baik cikgu untuk hantar soalan ini ke emel saya... terima kasih (bukitrangin@gmail.com)

  ReplyDelete
 53. Ingin dapat A+ dalam Sejarah SPM 2013? Jom dapatkan e-book Sejarah SPM 2013

  Hanya RM10 sahaja..

  berminat? boleh whatsapp di 012-7963455

  For serious buyer only
  CIMB Siti Sarah bt Mohd Noor : 01230015803527

  ReplyDelete
 54. salam,cikgu. untuk form 5, cikgu tak buat ke?

  ReplyDelete
 55. cikgu,e-mail ni kat saya.please?
  athifahadnie_sms@yahoo.com
  thanks :)

  ReplyDelete
 56. boleh tak cikgu emel bab 10 ini kepada saya??
  azni.azizan96@gmail.com

  ReplyDelete
 57. salam cikgu :) boleh tak cikgu copykan ke email saya
  wadihan_nabilah@yahoo.com.my
  thanks

  ReplyDelete
 58. salam . tolong send copy k3 dkt email saya . adilah.safirah@yahoo.com . TQ

  ReplyDelete
 59. Saye pon ieyca_pisces@yahoo.com

  ReplyDelete
 60. just highlight all , press ctrl + c , you'll be able to copy it!

  ReplyDelete
 61. salam...can send K3 for me...
  email - kelvinlee5787@gmail.com
  thank...

  ReplyDelete
 62. boleh send k3 ni tak?
  hantar dekat iman_arsad@yahoo.com
  saye nak gune utk exam minggu depan..
  thank~

  ReplyDelete
 63. salam..boleh send k3 ni?
  email-hana_yaakob@yahoo.com
  nak gune utk exam mid year
  thanks

  ReplyDelete
 64. boleh emel pada saya ? perlu untuk exam :) thx
  ngmiko@hotmail.com

  ReplyDelete
 65. cikgu tolong send kan yang ni dekat saya. plss perlukan secepat mungkin untuk midterm ni..ladyaniee@yahoo.com

  ReplyDelete
 66. salam cikgu,, boleh emel pada saya? ikah_az96@yahoo.com
  trime kasih byk2

  ReplyDelete
 67. salam cikgu...mintak emelkan ke daiman1996@gmail.com..nk pekse 7/5 ni..
  terima kasih

  ReplyDelete
 68. cikgu tolong emelkan dekat saya ke shazninur@gmail.com......sye nk pekse minggu depan 7/5

  ReplyDelete
 69. CIKGU TOLONG SEND KAT EMEL SAYA. SAYA PERLUKAN SANGAT UNTUK EXAM MIDYEAR KALI NI. EMAIL SAYA aishamashitah00@gmail.com. please tq

  ReplyDelete
 70. slm 1 m'sia cikgu..minta tolong hantar skema jawapan kertas 3 ting.4 bab 10 tajuk 9.2

  ReplyDelete
 71. cikgu tolong emelkan kepada saya music_chill121@yahoo.com secepat mungkin terima kasih :)

  ReplyDelete
 72. tolong email ke sayasayangawaklah@gmail.com

  ReplyDelete
 73. Cikgu boleh tolong hantar e mail kepada saya tak ??
  limjiazjun9696@hotmail.com
  Terima kasih cikgu!!

  ReplyDelete
 74. cikgu emelkan pada saya tugasan ini..darshinisupparao@gmail.com

  ReplyDelete
 75. cikgu, boleh emailkan kpd saya tugasan ini...
  hamidahhusain@rocketmail.com

  ReplyDelete
 76. email kepada saya viknaraj1996@hotmail.com

  ReplyDelete
 77. Assalam cikgu, tolong hantar ni kat email saya, soraya.natasya96@gmail.com

  ReplyDelete
 78. salam cikgu, tolong hantar ke email saya farihahaisyah79@gmail.com (secepat yang mungkin) thanks :)

  ReplyDelete
 79. Cikgu yg comel, mintak tolong cikgu boleh tak send pdf file ni ke email saya :3 hasnulim24@gmail.com terimakasih cikgu !

  ReplyDelete
 80. salam cikgu:) emm saye perlukan file ni untuk exam esok..cikgu tolong send file ni ke email saye lialia464@gmail.com sbb sye rase skema jawapan ckgu ni lengkap dari skema jawapan yg lain..terima kasih ckgu:)

  ReplyDelete
 81. salam cikgu... boleh hantar skema jawapan ke email ni
  zimz_striker96@yahoo.com
  terima kasih cikgu.. =D

  ReplyDelete
 82. Assalamualikum cikgu... blh minta ltg send kat e-mail saye
  bluey_hiss123@hotmail.com terima kasih

  ReplyDelete
 83. Salam cikgu...boleh tlg hantar skema jawapan ke email ni
  fiq_icarly96@yahoo.com
  TQVM...

  ReplyDelete
 84. Assalam cikgu. Boleh tolong emel kan skema jawapan ni kat saya sassy.gurl2011@yahoo.com. Saya nak guna masa trial SPM nanti ...

  ReplyDelete
 85. assalamualaikum .. tlong emel kan kt saya jugak .. myzna_husna@yahoo.com

  ReplyDelete
 86. salam alaik cikgu, saya harap cikgu boleh email kat saya soalan dan skima ni jugak . terima kasih ye kerana share maklumat ni, cikgu! ^^
  solehaputeri@yahoo.com

  ReplyDelete
 87. assalam cikgu...kalau boleh cikgu tolong send maklumat ni dekat email saya....terima kasih cikgu (^_^)
  nazihah96@gmail.com

  ReplyDelete
 88. assalam, cikgu boleh x send kat emel saya? nadiamasturakhll@yahoo.com.. terima kasih, cikgu.. :)

  ReplyDelete
 89. cikgu.. nak juga. irsyaduddin97@gmail.com
  penting ckgu nak sngat2 ni..

  ReplyDelete
 90. Assalamualaikum cikgu, boleh sendkan kepada saya? asyiqinmohamed@yahoo.com Terima Kasih cikgu atas bantuan

  ReplyDelete
 91. Assalamualaikum, saya nak guna masa exam trial nanti. Harap cikgu boleh tolong emailkan kepada saya starymiki@yahoo.com Terima kasih banyak2 cikgu.

  ReplyDelete
 92. Cikgu boleh tolong send ni kat sy? perlukan asap. emel fabron_calvin97@hotmail.co.uk terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 93. selamat sejahtera cikgu,bolehkah cikgu send kepada saya juga? vanessalow1996@gmail.com
  terima kasih banyak banyak cikgu.

  ReplyDelete
 94. cikgu boleh hantar kat saya x?? ni email saya... harrymyrrah@gmail.com

  ReplyDelete
 95. teacher,can u send tiz 2 my email..plz n tq!!
  email: dharanibalan336@yahoo.com

  ReplyDelete
 96. assalamualaikum cigu.. bleh emel sye skema jwpn ni?? ssyakir04@gmail.com
  terima kasih daun keladi cikgu..

  ReplyDelete
 97. Assalamualaikum,cikgu.bleh emelkan skema jwpn ni kpd saya? arifayol@gmail.com
  terima kasih...

  ReplyDelete
 98. Assalamualaikum , cikgu . Saya dah copy benda ni acane ?

  ReplyDelete
 99. As-salam, cikgu saya nak juga. Ini e-mail saya- sasabella_lovelylace96@yahoo.ocm thankyouuuu cikgu ;)

  ReplyDelete
 100. assalamualaikum cikgu. saya pelajar SBU. saya nak juga boleh?- shanashafiqah77@gmail.com - tq.
  jasamu sgt dihargai~

  ReplyDelete
 101. assalamualaikum,cikgu boleh tolong emelkan pada saya tak??
  fatinnina@gmail.com
  terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 102. assalamualaikum cikgu. boleh emailkan kepada saya? linfiq@gmail.com. terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 103. teacher, can u sent this to my email?
  this is my email:
  readyforloveEvelyn@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. teacher, why i still not receive your email?

   Delete
 104. tlg hantar ni kt email sye please.. : mariosan_123@yahoo.com
  tq..

  ReplyDelete
 105. salam hantarkan emel kapada saya fidayatulaqma0706@yahoo.com tq

  ReplyDelete
 106. alamualaikum cikgu , hantarkan ke email saye nursyafawani08@gmail.com :D

  ReplyDelete
 107. cikgu bleh hantar kt emel sye bleh x(salahuddinakmal@gmail.com)

  ReplyDelete
 108. contoh yg kat atas ni utk trial exam

  ReplyDelete
 109. salam cikgu bleh tak nak copy skema ni,nak guna untuk trial spm 2013,klu bleh hantarkan dkat email saya,nursyafiqahmohdroslan@yahoo.com

  terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 110. salam cikgu, tolong emalkan juga ke eiijaty@yahoo.com . terima kasih :)

  ReplyDelete
 111. tolong send niy kat saya . maizatul.2g@gmail.com
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 112. tolong hantar di nurbehave96@gmail.com nak exam trial minggu depan..terima kasih

  ReplyDelete
 113. cikgu,,sye nk copy boleh?hasni96_najihah@yahoo.com

  ReplyDelete
 114. assalamualaikum cikgu... saya perlukan copy ni untuk trial exam awal bulan 9... mintak jasa baik cikgu emelkan pada saya di safiah08@gmail.com

  terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 115. Assalamualaikum cikgu,boleh tolong emailkan saya copy ni. Syed_farid15@yahoo.com Terima kasih cikgu.

  ReplyDelete
 116. Assalamualaikum cikgu :) boleh tolong emailkan copy ni aidaaqilah96@yahoo.com secepat yang boleh ? hehe terima kasih

  ReplyDelete
 117. Assalamualaikum cikgu Sarah, mintak tolong cikgu emailkan kertas 3 ni kepada syerahisa@gmail.com . Terima kasih cikgu ;)

  ReplyDelete
 118. assalamualaikum cikgu sarah , boleh tolong send kan skema jawapan ni kat email saya ? saya na guna for spm trial sebelum sabtu ni (24/8/13) . email nya ( officiallymeyra96@gmail.com ) terima kasih

  ReplyDelete
 119. assalamualaikum cikgu boleh tak saya nak copy ni. hantar dkt email saya alicesheokay@gmail.com tq :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. can i get this asap. trials in less than 4 days :(

   Delete
 120. saya nak skema contoh jawapan ini. tolong emel kepada saya. vickneshwaran90@gmail.com

  ReplyDelete
 121. saye pon nak jugak tolong emailkan kan kat saye cikgu...plz.... i need this to help.... my email= staylyasun96@yahoo.com

  ReplyDelete
 122. tolong e-melkan saya promqueen_ash27@yahoo.com tolong ye cikgu

  ReplyDelete
 123. cigku tolong emelkan kat muihzz@yahoo.com. saya nak una untuk trial spm nanti...

  ReplyDelete
 124. cikgu , mohon copy skema ni..
  hntar kt (aura_darkness@yahoo.com)

  ReplyDelete
 125. SALAM CIKGU, tolong send ke emel saya, tanseeqian@hotmail.com, perlukan ini secepat mungkin, thx cikgu :) hope you see this

  ReplyDelete
 126. salam boleyh tolong send ke emel saya nuraqila_2@hotmail.com..tq

  ReplyDelete
 127. salam , boleh send ke emel saya jugak ? saya perlukan skema ni untuk exam . ni emel saya , nurinarasyiqah@yahoo.com

  ReplyDelete
 128. cikgu boleh tolong emailkan kpd saya? syamimi2503@ymail.com saya perlukan ini untuk trial spm! thnk you cikgu :)

  ReplyDelete
 129. salam. cigu bole send ke e-mel saya tak? jika bole ni emelnya nensem_macho96@yahoo.com ..... thanks cikgu.... jasamu dikenang

  ReplyDelete
 130. as-salam, cikgu boleh saya dapatkan skema ni ? e-mel saya- sasabella_lovelylace96@yahoo.com , terima kasih

  ReplyDelete
 131. Cikgu , bolehkah saya dapatkan skeme ini? e-mel say - rachelzahn10@gmail.com.
  Terima Kasih cikgu!

  ReplyDelete
 132. Cikgu , saya copy ya..
  hehe

  ReplyDelete
 133. cikgu , can u pls send me ? :D Thanks lot!

  catherine_fantastic@live.com

  ReplyDelete
 134. Salam cikgu.. boleh tlg emelkan skema nie kat idakkss@yahoo.com. Tqvm

  ReplyDelete
 135. Assalamualaikum cikgu.. Saya nak minta tolong cikgu emelkan skema kertas 3 bab 9.2 ni boleh tak? Pleaseeee cikguuu!!! ni emel saya eifa_1911@yahoo.com :)

  ReplyDelete
 136. Assalamualaikum, cikgu. Boleh x cikgu tolong e-melkan skema kertas 3 bab 10 Tingkatan 4 ni dekat ecahkeena96@yahoo.com. Kerjasama cikgu, tersangatlah saya hargai. Semoga Allah memberkati cikgu. AMIN.

  ReplyDelete
 137. Assalamualaikum.boleh tak tolong e-mel kan skema jawapan ni ? e-mel -->
  aqilahirfai@yahoo.com .
  harini sebelum esok 1.9.2013. tq. for exam . penting ni !!!

  ReplyDelete
 138. Assalammualaikum cikgu boleh minta tolong send kpd
  kiut_miut@yahoo.com
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 139. Assalamualaikum cikgu boleh tolong send kpd adibahwahab_96@yahoo.com . Terima kasih , :)

  ReplyDelete
 140. Assalamualikum .. cikgu boleh tolong sentkan kat email saya x ?? miszbellabell@gmail.com .. Terima kasih .. :)

  ReplyDelete
 141. Salam, cikgu. Nak minta tlg dari cikgu untuk hantarkan emelkan pada saya di hazwanihelmi@yahoo.com. Jazikilah khairan ya ukhti :)

  ReplyDelete
 142. salam cikgu. boleh tolong emailkan ? angah_erin@yahoo.com.my
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 143. Cikgu, can you pls send a copy for me. thank you. nyca_khaw@hotmail.com

  ReplyDelete
 144. salam,cikgu nak juga..syera_hemo2@yahoo.com..tq

  ReplyDelete
 145. cikgu tolong fax kt sekola saya terus sebab esok saya nk periksa da

  ReplyDelete
 146. Maaf Cikgu boleh tolong send maklumat ini kepada email saya ? leonlee14@rocketmail.com dan Terima Kasih Cikgu

  ReplyDelete
 147. Assalamualaikum cikgu. Saya nak jugak untuk buat rujukan exam. please. Ni email saya sufi.soffea@yahoo.com terima kasih banyak cikgu :)

  ReplyDelete
 148. salam cikgu, boleh tak send kat emel saya. iqahazahari@yahoo.com

  ReplyDelete
 149. Salam. Cikgu saya nak juga, adlovable@gmail.com, tyvm cikgu :)

  ReplyDelete
 150. Salam. Bolehkah cikgu hantar kepada saya sebab saya memang perlukan pada 12/09/2013 thx

  jiunwens97@outlook.com

  ReplyDelete
 151. cikgu..boleh sent kat email sya... fatin.whatever96@gmail.com

  ReplyDelete
 152. Cikgu boleh hantar kat email saya dharani_rob@yahoo.com .. saya perlukan untuk ujian percubaan saya 17/9/2013.

  ReplyDelete
 153. assalamualaikum...
  cikgu boleh hantar kat email saya tak??
  email saya :nrzetty23@gmail.com
  terima kassih

  ReplyDelete
 154. hai , cikgu...boleh emelkan skema bab 10 tingkatan 4 untuk saya...saya perlukannya untuk final exam before october....
  emel saya : ilyn6074@gmail.com
  terima kasih !

  ReplyDelete
 155. hai, cikgu, bolehkah tolong emelkan skema bab 10 tingkatan 4 untuk saya, saya nak gunakan untuk final exam

  emel saya: erwintai@hotmail.com
  terima kasih!!!!!!!!

  ReplyDelete
 156. Hai, cikgu, boleh tolong emalkan skema bab 10 tingakatan 4 untuk saya, saya nak gunakan untuk final exam.

  Emel saya; hewhoongliang@gmail.com
  Terima Kasih!

  ReplyDelete
 157. hai, cikgu, bolehkah tolong emelkan skema bab 10 tingkatan 4 untuk saya, saya nak gunakan untuk final exam

  emel saya: lylianng@hotmail.com
  terima kasih!!!!!!!!

  ReplyDelete
 158. asalamualai.....cikgu saye nk skema jawapan Sejarah tu bleh x;Email=ahmad_idham1997@yahoo.com.Terima kasih

  ReplyDelete
 159. asalamualai.....cikgu saye nk skema jawapan Sejarah tu bleh x;Email=ahmad_idham1997@yahoo.com.Terima kasih

  ReplyDelete
 160. teacher send to my email...thamayanthimunusamy@hotmail.com...tq teacher

  ReplyDelete
 161. slm cikgu boleh tolong email dekat saya secepat yg mungkin!!! nina9shuhaimi@gmail.com

  ReplyDelete
 162. salam ,, boleh x cikgu emailkan kt sye ??? - lurvely97@gmail.com..... please !! 24 sept ni sye ade exam sej k3.....

  ReplyDelete
 163. teacher, can you email me this ? my email is syahirahzailan@yahoo.com. a prompt reply would be very much appreciated, thank you.

  ReplyDelete
 164. cikgu boleh tolong send kan ? marjana444@gmail.com

  ReplyDelete
 165. assalamualaikum :)
  boleh tolong emailkan kat email saya?
  hudahamdan97@gmail.com

  ReplyDelete
 166. assalamualaikum :)
  boleh tolong emailkan kat email saya?
  hudahamdan97@gmail.com

  ReplyDelete
 167. assalamualaikum :)
  boleh tolong emailkan kat email saya?
  hudahamdan97@gmail.com

  ReplyDelete