ad

paper 3 bab 1

P/S : Kepada semua pembaca post ini, jika anda ingin copy, silakan..caranya ialah select yang mana perlu, kemudian tekan ctrl+C, open microsoft word, paste di word.. selamat mencuba dan all the best in SPM 2013

regards,
Cikgu Sarah 

Tajuk Umum Tugasan

TAJUK  7.0  -  TAMADUN AWAL MANUSIA.

( Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 1)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut  ;

I.              Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.         Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku
            ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

III.        Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

TAJUK 7.0 – TAMADUN AWAL MANUSIA

Tema/Tajuk  :  7.1  Bab 1 Tingkatan 4

Soalan  :

Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia.  Bincangkan.
Peringatan ;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.
Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami kehendak tugasan soalan
1.  Pengenalan
Jelaskan secara ringkas tentang konsep tamadun.

5 markah
Isi dan Huraian
Memahami ciri-ciri tamadun awal dunia.
2.  Ciri-ciri tamadun awal
Terangkan ciri-ciri tamadun awal dunia iaitu ;
(a)   Mesopotamia ( 15 M )
(b)   Mesir Purba   ( 15 M )


30 markah
Menganalisis sumbangan tamadun awal dunia.
3.  Sumbangan tamadun awal dunia
Terangkan sumbangan tamadun awal dunia.

15 markah

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai sebuah negara yang maju.
4.  Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai negara yang maju pada tahun 2020.
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020.15 markah
Menilai kejayaan Malaysia dalam usaha menjadi masyarakat bertamadun tinggi
5.  Kejayaan Malaysia dalam usaha meningkatkan tamadun.
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi.10 markah

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran menjadi negara yang maju pada tahun 2020.
6.  Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020.
(a)  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjadi negara yang maju pada tahun 2020. ( 5 M )
(b)  Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.    ( 5M )15 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada kemajuan tamadun dunia.
7.  Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia.
Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada tamadun awal dunia demi kemajuan negara kita.


10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.
8.  Rumusan
(a)  Pengetahuan yang diperoleh.
(b)  Iktibar kepada diri, bangsa
      dan negara.
(c)  Harapan untuk masa depan 
      negara Malaysia supaya lebih
      cemerlang.


5 markahCadangan Soalan Kertas 1249/3

Soalan  :

Pembentukan tamadun awal manusia telah menyumbangkan pelbagai kemajuan pada dunia.  Bincangkan.
Soalan
Isi dan Huraian
Markah
1
Pengenalan / Konsep tamadun
 1. Perkataan arab iaitu mudun dan madain.
 2. Madana mempuyai dua maksud iaitu tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.
 3. Bahasa Inggeris iaitu civilization yang berasal daripada bahasa Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar.
 4. Bermaksud peradaban.
 5. (Dari segi Barat ) - pembangunan lahiriah terutamanya dalam hal-hal kebudayaan( penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran.
 6. Sarjana Barat – Gordon Childe, Darcy Riberio dan R.A. Buchanan
 7. (Dari segi Islam) – pembangunan lahiriah dan rohaniah.
 8. Sarjana Islam – Syed Naquib al-Attas dan Sarjana Barat – Richard Sullivan
 9. Ibnu Khaldun – dalam karyanya Muqaddimah menggunakan istilah umran (tanah yang didiami secara tetap) dan istilah hadarah (hidup di bandar).

5
2
Ciri-ciri tamadun awal

(a)  Mesopotamia
 1. ada negara kota
 2. Negara kota terbahagi kepada kawasan utama iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan.
 3. Setiap Negara kota ada kubu pertahanan
 4. Pelbagai pintu gerbang menunjukkan kekayaan
 5. Dalam kota terdapat istana/ rumah kediaman/ rumah ibadat/ rumah kedai/ pasar/ jalan yang lurus dan lebar.
 6. Pusat kota ialah rumah ibadat.
 7. Setiap kota ada unit politik dan agama tersendiri.
 8. Jalan laut, bandar atau negara menghubungkan wilayah di sekitarnya.
 9. Jalan Sumeria dan kota Mari.
 10. terbahagi kepada golongan pemerintah dan golongan rakyat.
 11. Pemerintah – raja,ketua, pendeta, ketua tentera dan golongan bangsawan.
 12. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba.
 13. Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba.
 14. bentuk teokrasi
 15. raja dianggap tuhan/ wakil tuhan/ pemilik negara kota.
 16. Masyarakat Mesopotamia tidak menyembah tuhan mereka.
 17. Kecuali Raja Naramsin memaksa penduduk Akkad menyembahnya. Digelar Raja Empat Penjuru Alam.
 18. Raja sebagai ketua pentadbir/ ketua tentera/ ketua pendeta.
 19. lebihan hasil pertanian, meninggalkan pekerjaan dari petani ke peniaga.
 20. Perdagangan amat penting
 21. Tidak menghasilkan bahan mentah
 22. Barangan yang dibawa masuk seperti logam, kayu kayan, emas, dan perak.
 23. Pengusaha/ pembuat tekstil
 24. Barang tembikar
 25. Alat keperluan harian
 26. Tukang rumah untuk rumah kediaman yang banyak
 27. tulisan bergambar berbentuk symbol
 28. dikenali cuneiform
 29. berbentuk pepaku
 30. Raja sebagai ketua agama.
 31. Raja berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat.
 32. Fungsi ziggurat sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan dan pusat penyimpanan khazanah negara.

(b)  Mesir Purba

 1. ada nome atau daerah
 2. pusat pentadbiran bermula di Thinis berhampiran sungai Nil kemudian ke Bandar Thebes.
 3. Bandar penting seperti Heliopolis, Fayoum dan Abydos.
 4. Bandar adalah tempat kediaman firaun.
 5. Pusat pemerintahan
 6. Pelabuhan penting
 7. Pusat keagamaan
 8. Pusat tumpuan penduduk.
 9. Firaun adalah raja berkuasa mutlak dan dianggap suci.
 10. Jawatan firaun diwarisi turun-temurun.
 11. Firaun dianggap jelmaan Tuhan Horus.
 12. Firaun digelar Raja Matahari, anak tuhan Matahari Amon-Re.
 13. Firaun juga ketua pendeta, pemilik tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan.
 14. Golongan rakyat bebas- petani, pedagang dan artisan.
 15. Lapisan bawah- hamba.
 16. Diterajui oleh firaun.
 17. Golongan bangsawan – menjalankan pentadbiran,menjaga keamanan, mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan.
 18. Golongan bangsawan – pegawai, penasihat dan gabenor.
 19. Rakyat terbahagi kepada dua iaitu rakyat bebas dan hamba.
 20. Rakyat bebas- petani, artisan, pedagang dan hamba.
 21. Rahib mentadbir hal keagamaan
 22. Jurutulis – menulis rekod kerajaan.
 23. Wanita memiliki status yang tinggi. Firaun Hathepshut
 24. Penenunan
 25. pembuatan tembikar
 26. tekstil
 27. kertas
 28. perlombongan emas
 29. pengangkutan air
 30. pelabuhan-pelabuhan seperti Thebes, Memphis, Fayoum dan Heliopolis.
 31. tulisan kombinasi gambar dan simbol
 32. dikenali hieroglif
 33. berkembang dari hieroglif, hieratik dan demotic.
 34. Percaya kepada konsep  
 35. politeisme
 36. tuhan mesir dikait dengan unsur alam seperti Re (Tuhan Matahari), Ra-Atum(Tuhan Langit) dan Amun(Tuhan Angin).
 37. Percaya kehidupan selepas mati.
 38. Mayat disimpan dan dijaga dengan baik
 39. Keperluan selepas mati ditanam bersama mayat
 40. Mayat disolek dan dipakaikan alat kebesaran
15
15
3
Sumbangan tamadun awal dunia
 1. Kod Undang-undang Hammurabi.
 2. Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan.
 3. Hukuman dan denda setimpal dengan kesalahan.
 4. Berbeza mengikut susun lapis masyarakat.
 5. Mengandungi 282 undang-undang.
 6. Dipahat pada tembok dan tiang besar.
 7. Menjadi dasar perundangan dalam tamadun Mesopotamia.
 8. Berjaya elak permasalahan di kalangan masyarakat.
 9. Mengukuhkan sistem organisasi dalam kehidupan masyarakat.
 10. Membantu peradaban Mesopotamia bertahan dalam jangka masa yang panjang.
 11. Seorang bangsawan patah tangan bangsawan lain, tulangnya akan dipatahkan.
 12. Seorang bangsawan cedera mata /patah tangan rakyat biasa, bangsawan didenda satu wang perak.
 13. Sistem tulisan.
 14. Melahirkan jurutulis.
 15. Jurutulis membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat agar dapat direkodkan.
 16. Dalam perdagangan, urusan jual beli ada resit, nota dan surat kredit.
 17. Melahirkan tradisi kesusasteraan.
 18. Contoh epik Gilgamesh.
 19. Epik mengandungi falsafah dan cara hidup.
 20. Ilmu astronomi.
 21. Ilmu matematik.
 22. Penciptaan kalendar berasaskan sistem solar.
 23. Katalog 500 jenis ubat-ubatan dan sampel penggunaannya.
 24. Penciptaan roda.
 25. Digunakan untuk peperangan / aman.
 26. Penciptaan kincir air.
 27. Untuk mengalirkan air ke kawasan tandus / meningkatkan hasil pertanian/mengawal banjir.
 28. Kapal layar.
 29. Pengangkutan beroda.
 30. Mampu menguasai jalan darat / jalan laut.
 31. Mampu berhubung dengan wilayah India /wilayah kawasan laut Mediterranean.
 32. Cara membuat batu bata daripada tanah liat.
 33. Mencipta arca / tiang batu.
 34. Contoh patung Raja Gudea.
 35. Seni bina zigurat.
 36. Mewujudkan empayar pertama di dunia semasa kerajaan Akkad.
 37. Raja Sargon berjaya menakluk dan menyatukan wilayah-wilayah kerajaan Sumeria di selatan Mesopotamia.
 38. Pembentukan masyarakat yang berestetika.
 39. Seni bina piramid.
 40. Teknik pembinaan bangunan menggunakan batu bata.
 41. Mencipta kertas menggunakan pokok papyrus.
 42. Penciptaan kertas memudahkan penyimpanan.
 43. Sistem hieroglif.
 44. Sistem pendidikan untuk kanak-kanak.
 45. Institut pendidikan diuruskan oleh rumah ibadat.
 46. Pendidikan bertujuan melahirkan pegawai kerajaan.
 47. Ilmu geometri, matematik dan sains.
 48. Pengawalan air sungai Nil.
 49. Melahirkan pengamal perubatan.
 50. Proses memumiakan mayat.
 51. Pengawalan aliran air Sungai Nil.
 52. Perkembangan ilmu matematik.
 53. Mencipta system pengairan.
 54. Pembinaan tembok pengairan.
 55. Pembinaan terusan.
 56. Sistem calendar 365 hari.
 57. Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan.
 58. Konsep anak syurga
 59. sistem pemerintahan monarki
 60. gelaran raja ke maharaja
 61. pembinaan sistem pengairan
 62. terusan untuk mengelakkan banjir
 63. teknologi pembajakan
 64. penciptaan cangkul dan sabit
 65. sistem tulisan ideogram berkembang secara evolusi
 66. Mengamalkan pemujaan roh nenek moyang
 67. Menyembah tuhan syurga (shang-ti) dan tuhan bumi (Tu).
 68. Melakukan penyembahan terhadap sungai, bukit dan gunung.
 69. Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara korban.
 70. Upacara penyembahan diketuai oleh golongan bomoh.
 71. Mempercayai ramalan.
 72. Upacara penilikan / ramalan menggunakan tulang oracle.
 73. Mempercayai konsep Yin dan Yang.
 74. Mempercayai konsep Feng Hsui.
 75. Falsafah perang Sun Tzu, karyanya ialah The art of war.
 76. Sistem calendar 30 hari sebulan 360 hari setahun.
 77. Perancangan bandar.
 78. Pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik.
 79. Peningkatan mutu bahan binaan.
 80. Pembinaan batu bata menggunakan pembakaran suhu yang tinggi.
 81. Sifat keterbukaan.
 82. Membuat hubungan dan bertukar pandangan dengan pihak lain.
 83. Hubungan dengan pihak lain membolehkan pertukaran teknologi.
 84. Kesesuaian pengaruh dari luar dengan keadaan dan suasana tempatan.
 85. Keamanan dan kedamaian menjadi tunjang kekuatan sesebuah bangsa.15


4
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020.
1.     Menguasai ilmu pengetahuan
2.     Menguasai kemahiran
3.     Menjamin keamanan dan kedaulatan negara
4.     Mengekalkan perpaduan kaum
5.     Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia
6.      Kreatif dan inovatif
7.     Menggalakkan pelaburan asing
8.     Memperkukuhkan pusat kewangan
9.     Menaik taraf infrastuktur
10.  Menambah tenaga mahir
11.  Mewujudkan perdagangan bebas
12.  Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
13.  Mengurangkan karenah birokrasi
14.  Memberikan bantuan modal
15.  Meningkatkan teknologi ICT
16.  Peningkatan pendidikan
17.  Perlu pembaharuan
18.  Pengangkutan
19.  Perhubungan
20.  Kesihatan
21.  Memajukan pertahanan
22.  Mengadakan pertukaran teknologi
23.  Menarik pelabur asing
24.  Dihantar belajar ke luar Negara
25.  Program galak rakyat
26.  Memajukan pelancongan
(mana-mana yang munasabah)
15
5
Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam usaha menjadi masyarakat yang bertamadun tinggi
Pendidikan
1.       Hubungan pendidikan bermutu
2.       Pusat kecemerlangan pendidikan
3.        Unversiti berkembar dengan universiti  terkenal di luar negara
4.       Membina universiti di setiap negeri di Malaysia
Pelancongan
5.       Pengiktirafan UNESCO
Perindustrian
6.       Pembuatan otomobil/indusri berat
7.       Menyediakan zon perdagangan bebas
8.       Sektor perkilangan
9.        Industri elektronik
10.     Pembangunan wilayah pembangunan ekonomi (NCER/ECER/WPI)
11.     Koridor raya multimedia
12.     Penganjuran sukan antarabangsa
Pusat Kewangan
13.     Pusat kewangan Islam
14.     Pusat kewangan
15.     Pusat tumpuan ekonomi
16.     Pelopor hub halal dunia
17.     System bank pusat kukuh
Pertanian
18.     Pengeluar komoditi dunia (koko/getah/kelpa sawit)
19.     Bioteknologi
20.     Menjadikan pertanian satu industri
21.     Pusat pengeluaran herba
Perlombongan
22.     Petrokimia
23.     Pelaburan dalam petroleum di luar negara
Sistem pengangkutan dan perhubungan
24.     Pengangkutan tambang murah
25.     Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia
26.     Industry perkapalan
27.     Industry pembuatan kapal

28.     Sumber asli
29.     Eksport
30.     Gejala sosial
31.     Masalah kemiskinan
32.     Kadar pengangguran tinggi
33.     Teknologi rendah
(mana-mana yang munasabah)
10
6
Cabaran dan langkah untuk mewujudkan negara maju pada tahun 2020
A)    Cabaran
Kewangan:
1.     Kekurangan modal
2.     Nilai mata wang turun naik/spekulasi
Pelaburan:
3.     Kejatuhan pasaran saham
4.     Pelabur berpindah ke negara lain
5.     Masalah menarik pelabur asing
Teknologi
6.     Teknologi masih rendah
7.     Masih bergantung kepada teknologi luar
Globalisasi
8.     Pengiktirafan oleh negara-negara maju
9.     Persaingan dengan negara maju
10.  Salah guna laman sesawang
Pasaran
11.  Menembusi pasaran antarabangsa
12.  Pasaran terhad
13.  Tekanan/sekatan negara maju
Tenaga kerja
14.  Kurang mahir
15.  Bergantung kepada negara luar
16.  Ramai tenaga mahir
17.  Kurang pengetahuan
Gejala sosial
18.  Keruntuhan ahklak
19.  Dadah
20.  Nilai-nilai kemanusiaan pudar
B)    Langkah
Penguasaan ilmu
21.  Menjadi hubungan pendidikan
22.  Mengubahsuai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa
23.  Pendidikan sepanjang hayat
24.  Melahirkan modal insan
25.  Pendidikan maya
26.  Pendidikan ke luar negara
Kemahiran
27.  Penguasaan ICT

28.  Memperkukuhkan perpaduan rakyat

29.  Meneroka teknologi baru

30.  Meningkatkan R&D

31.  Memastikan Wawasan 2020 dicapai

32.  Konsep 1 Malaysia

33.  Meneruskan dasar ekonomi baru

34.  Meningkatkan mutu pendidikan

35.  Memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal

36.  Meneroka pasaran baru

37.  Menjadikan minda rakyat kelas pertama

38.  Menjadi pusat kecemerlangan ilmu
5
5
7
7. Nilai-nilai murni daripada tamadun awal dunia.
Nilai-nilai murni

 1. kerjasama/ perpaduan
 2. kegigihan/kesunggiuhan bekerja/ rajin bekerja
 3. jati diri
 4. kebijaksanaan pemimpin
 5. berdaya saing
 6. pembangunan dan penyelidikan
 7. penguasaan ilmu pengetahuan
 8. berkemahiran
 9. memanfaatkan kurniaan Tuhan
 10. bersifat inovatif dan reaktif
 11. bersifat kreatif
 12. cekal
 13. pentadbiran teratur
 14. berani
 15. bercita-cita/ berwawasan

10
8
8.  Rumusan
 1. pengetahuan yang diperoleh
 2. kepada diri, bangsa dan Negara cx
 3. faktor perdagangan
 4. persahabatan
 5. mencapai hasrat wawasan 20205

315 comments:

 1. Replies
  1. azim0404@yahoo.com

   Delete
  2. tolong emailkan soalan dan jawapan kepada saya. thanks. sue_wwe@yahoo.com

   Delete
  3. pls cikgu emelkan kpd manpreet4446@gmail.com
   exam next week......hari ini baru dap at soalan
   PLEASE...THNXX

   Delete
  4. kalau tidak keberatan, boleh tolong emailkan ke munirahrahmat@gmail.com

   Delete
  5. kalau diizinkan, bolehlah emelkan ke rachak@live.com.my! trm ksh ye! :)

   Delete
  6. Kalau boleh, boleh tak cg emelkan ke emel saya erikanorain96@yahoo.com.?:-)Terima kasih

   Delete
  7. hai ckg. dpt emel ke saya ke? thank you ! praudelle@gmail.com

   Delete
  8. tlg emailkan jawapan kat sye soalan kertas 3 -tamadun awal manusia.. pereksa 2/5 ni ..
   email: asyikin_xoxo26@yahoo.com
   terima kasih

   Delete
  9. Cikgu takboleh copy ke?

   Delete
  10. boleh tolong email kan kat sy? ezzanisha9743@yahoo.com

   Delete
  11. boleh tolong emailkan kepada saya?? honglin0819@hotmail.com / sheehonglin0819@gmail.com terimak kasih banyak banyak!!

   Delete
  12. tlong emailkan kpd sye ahmadnurhaziqkhoiri@yahoo.com...trima kasih:)

   Delete
  13. cg tlg emailkan kpda saya imam_makmun11@yahoo.com

   Delete
  14. tolong emelkan kpd saya harihaysron@yahoo.com

   Delete
  15. tolong e mail kan kepada saya at syukri_stereoheart@yahoo.com...thank you

   Delete
  16. emailkan kat saya juga at muhdnurfarid97@gmail.com .. thank you :)

   Delete
  17. tolong emelkan kpd saya aqilah.aisya97@yahoo.com

   Delete
  18. Salam.. cikgu minta emailkan saya soalan & skema jawapan untuk k3 bab 1 form 4.. ni email saya gyuseob96@gmail.com :) terima kasih cikgu

   Delete
  19. cg tolong email soalan dan skema jawapan dari bab 1-9 . ini email saya maya.yi@yahoo.com

   Delete
  20. imranilliayas@yahoo.com .tq

   Delete
  21. MaisarahMuhdIbrahim@yahoo.com thanks!

   Delete
 2. ckg,sye mnta sgt2 supaya ckg hntr contoh soalan tu serta jwpn dya...kt bnieyza@yahoo.com..pliss ckg

  ReplyDelete
 3. assalamualaikum, cikgu.. mintak email jawapan n soalannya sekali boleh? ainasyamimi96@gmail.com

  ReplyDelete
 4. Assalamualaikum. cikgu, emailkan jawapan boleh? fatien_applemint96@yahoo.com

  ReplyDelete
 5. anak murid cikgu8 February 2013 at 17:33

  cikgu blh tlg emel kat farah.aini@yahoo.com ? please. :)))

  ReplyDelete
 6. bab 6 ada tak ???
  sy nak guna bab 6 f0rm 4 ... please cikgu , tq :)

  ReplyDelete
 7. cikgu tolong emel kan dekat luqmanasir23@gmail.com

  ReplyDelete
 8. ckgu boleh tolong emel kan dekat syazanajaifa@ymail.com??

  ReplyDelete
 9. assalamualaikum cikgu .. bleh tlg emelkn kt sy x ? aqpunyakisah@gmail.com

  ReplyDelete
 10. Cikgu:Saya nak kertas 3 tingkatan 5 bab 1.Esok mahu ujian =(

  ReplyDelete
 11. salam cikgu... boleh x if cikgu tolong emailkan jawapan untuk soalan nie? nie email saya.. ezren1997@hotmail.com tq cikgu...

  ReplyDelete
 12. Salam cikgu. Boleh cikgu tlg emailkan kat saya? =)
  niesafiefah96@gmail.com

  ReplyDelete
 13. assalamualaikum cikgu,,boleh x tolong emailkan soalan dgn jawapannya skali kt senyaptupah@gmail.com,,terima kasih cikgu:)

  ReplyDelete
 14. Assalammualaikum cikgu ,,,
  cikgu sy nak minta pertolongan cikgu dalam memberikan contoh soalan kertas 3 sejarah bab 1 tingkatan 5 iaitu tema 10.1 terima kasih cikgu
  ini emel sy misz_shaz@yahoo.com
  :)

  ReplyDelete
 15. cikgu nak jugak.
  tolong emailkan soalan dan jawapan kt babybucuk14324@gmail.com

  ReplyDelete
 16. salam cg ,
  nk jwpn ?
  emel : coklat_iman@yahoo.com
  p/s : cg cantik ! hee

  ReplyDelete
  Replies
  1. 0ops ! c0rrecti0n : s0aln n jwpn :) mekasehh cikguu ..

   Delete
 17. # cg , ad x soalan yg tema 7.1 ~ ada ? nak : coklat_iman@yahoo.com .. mekasehh ., moga Allah bls jasa cg ! :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. *s0alan n jwpn ^^ *

   Delete
 18. salam cikgu,boleh tolong emailkan soalan and jawapan utk bab 1 ni,nak try copy tp ada problem,emailkan pada aismail299@gmail.com . terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 19. assalamualaikum ckgu..boleh tlg email kn? eiman97_lbj@yahoo.com tq ckgu...page nie je taw..

  ReplyDelete
 20. Assalamualaikum Warahmatullah...
  ckg.. mintak tolong sesangat antar kat email nicque97@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. kalau dah email, tolong bagitau yerk..

   Delete
 21. ASSALAM CIKGU ,SYA NAK TNYA KRTS 3 UNTK FORM5 BAB 4 PEMBINAAN BANGSA DAN NEGARA ADA TAK? TRIMA KASIH.

  ReplyDelete
 22. Ingin dapat A+ dalam Sejarah SPM 2013? Jom dapatkan e-book Sejarah SPM 2013

  Hanya RM10 sahaja..

  berminat? boleh whatsapp di 012-7963455

  For serious buyer only
  CIMB Siti Sarah bt Mohd Noor : 01230015803527

  ReplyDelete
 23. salam ckgu ...boleh tak ckgu emailkan jawapan dan soalan ni kat saya.. ni email saye enyrza@yahoo.com

  ReplyDelete
 24. assalammualaikum, cikgu.. mohon hantar soalan dan jawapan pada saya.. ni email saya ainfunny97@gmail.com.. tolong nye cikgu..

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih cikgu.. kalau boleh sebelum 25/4.. saya amat2 memerlukan jawapannye..

   Delete
 25. cikgu, tolong email kan kpd saya, saya minx tolong sgt..... ni email saya : intan97comel@gmail.com... klu boleh dlm minggu ini juga, saya amat memerlukan jwpn ini.

  ReplyDelete
 26. skema jawapan yang disediakan amat menolong saya dalam membuat persediaan peperiksaan yag bakal tiba minggu depan :) .. terima kasih daun keladi kalau boleh hendak lagi :) ..

  ReplyDelete
 27. Selamat sejahtera cikgu.. Nota cikgu memang berguna. Bolehkah cikgu email kpd saya? sunshine_20201@hotmail.com
  Terima kasih!!

  ReplyDelete
 28. selamat sejahtere cikgu ..............nota cikgu bagus....Bolehkah cikgu email kpd saya? aman008@live.com.my
  terima kasih

  ReplyDelete
 29. assalamualaikum, ckg please help me .. m.nazrin017@gmail.com

  ReplyDelete
 30. tolong emel kat saya juga cikgu. nota ini memang berguna untuk peperiksaan saya yang akan datang. dua minggu lagi! terima kasih.
  powell.giga@gmail.com

  ReplyDelete
 31. assalamualaikum cikgu..tolong emailkan untuk saya boleh??ni email saya..
  zulhakimi20@gmail.com

  ReplyDelete
 32. assalamualaikum ckgu, saya nk tnya sikit yea..adkah soalan kertas 3 nie sama setiap negeri, atau lain2???

  *pohon di balas..

  ReplyDelete
 33. Assalamualaikum cikgu,nota cikgu amat bagus dan ringkas.Boleh tolong emelkan saya ? Ini e-mail saya : alif_kira@yahoo.com

  ReplyDelete
 34. asalamualaikum.. maafakan saya cikgu..
  boleh tak cikgu hantar ke email
  zimz_striker96@yahoo.com
  terima kasih cikgu. =D.. thx again! ^^

  ReplyDelete
 35. hai cikgu..tolong emelkan kepada saya..
  donasysca97@yahoo.com
  terima kasih cikgu..

  ReplyDelete
 36. cikgu emelkan kt sya shineehikaru@gmail.com !! :)

  ReplyDelete
 37. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 38. assalammualaikum cikgu sarah :D cikgu boleh emelkan kat saya tak?? sitifilzah11@ymail.com

  ReplyDelete
 39. owh lupa pulak nak tanya cikgu...nak kena jawab soalan ni dalam bentuk point ke esei ekk?? mohon di balas secepat mungkin!!!!! ><

  ReplyDelete
 40. Cikgu, boleh cikgu tolong send e-melkan kepada saya?
  alisonlim1996@gmail.com

  ReplyDelete
 41. Cikgu, boeh tolong email kepada saya juga? chuapingping96@hotmail.com

  ReplyDelete
 42. Cikgu,tolong e-melkan kepada saya. Terima kasih
  aaronthye@gmail.com

  ReplyDelete
 43. cikgu tolongkan emel pda sya jugak.. mizah_potter@yahoo.com

  ReplyDelete
 44. ckgu tolong emel pda sye jgak boleh? hardfiZowl_97@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. opps tersalah emel tadi ckgu..ni emel die hardfizZowl_97@yahoo.com..kalau boleh hari ni ye cikgu..thank you cikgu

   Delete
  2. thank you banyak cikgu..Allah merahmati cikgu...saya sentiasa mendoakan yg tbaej untuk cikgu

   Delete
 45. salam cikgu..emel pade sya
  barbiealife@yahoo.com

  ReplyDelete
 46. cikgu, tolong emelkan kepada choco_pang2@hotmail.com makseh

  ReplyDelete
 47. cikgu emailkan kepada saya di hilmiyassin@live.co.uk
  terima kasih cikgu :)

  ReplyDelete
 48. emelkan kpd saya cikgu...thanks
  cicak.kurus@yahoo.com

  ReplyDelete
 49. cikgu ...boleh tak emailkan pada saya
  Sarangheo96@yahoo.com
  tq

  ReplyDelete
 50. cikgu.saya nak juga jwp dan soalan..email xiian@live.com terima kaseh ckg

  ReplyDelete
 51. cikgu tlong emailkn soaln dn jwpn kt sy,nie email sy nur.najihah18@yahoo.com trma ksh.

  ReplyDelete
 52. salam cikgu, tlg email kn kpd sy... secepat yg mungkin ckgu.. exam jumaat ni ... iklil.safwah@yahoo.com.. trime kasih...

  ReplyDelete
 53. salam cikgu boleh tlg emel kan jawapan ni... @kyraunly6897@gmail.com ... terima kasih ckgu..ckgu nk tnya kite kne jawab satu soalan satu perenggan kan?if soalan tu 15 markah bleh kite bahagikan dua perenggan? klau bleh A.S.A.P sbb jumaat ni exam..

  ReplyDelete
 54. hai..ckgu..bole x emelkan kat saye.Saye nk buat ulangkaji.ni eml saye naz_najihah@yahoo.com....

  ReplyDelete
 55. salam cikgu, bleyh x email tajuk 1 -10 .. kalau susah, bagy tajuk awal2 takpe, kalu bleh secepat mungkin ye cikgu .. trimas cikgu~ 'kucing9105@yahoo.com'

  ReplyDelete
 56. Salam cikgu, cikgu bleh tlg emel kan jawapannya ke : cycloneaizat@gmail.com

  Terima kasih cikgu :D

  ReplyDelete
 57. hi.. cikgu, cikgu blh tlg email soalan ni & jwpnya ke thong_0112@live.com.my??
  Terima kasih cikgu!

  ReplyDelete
 58. Cikgu.....cikgu ade kertas 3 bab1 tingkatan 5 berserta jawapan tak? kalau ade tolong emailkan ke lolabellesneeha@gmail.com ....terima kasih cikgu......saye brharap sangat tht cikgu akan email saye....:)

  ReplyDelete
 59. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 60. salam . ckgu . email kn jwpn pda email syaa ne [ arefiq_07@yahoo.com
  ]

  ReplyDelete
 61. emailkan sye cikgu... muhdsyahir086@gmail.com

  ReplyDelete
 62. salam cikgu tlg emel kt sy boleh?exam 7hb mei ni. sedamaizikrullah@yahoo.com terima kasih.

  ReplyDelete
 63. Salam cikgu,boleh email kepada saya?tq : raihan_k@yahoo.com

  ReplyDelete
 64. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 65. Neyzam89@yahoo.com
  bleh ka cikgu ?

  ReplyDelete
 66. cikgu, email sat kat saya sebelum hari sabtu ni boleh? anis_afini@ymail.com... terima kasih ..

  ReplyDelete
 67. salam..jwb soalan krtas 3 boleh buat dlm bntuk point ke?

  ReplyDelete
 68. salam CG bleh tlg emelkan soalan dan jawapan ke mel saya aqill1997@yahoo.com.my

  ReplyDelete
 69. kenapa tak boleh copy paste?

  ReplyDelete
  Replies
  1. bnde tu private laa pening

   Delete
 70. cikgu, boleh email kepada hanisahhilmi@hotmail.com. terima kasih :)

  ReplyDelete
 71. assalamualaikum ckgu.. boleh tlong email kt sy : dyana_hadhira@yahoo.com. thanks lot. :p

  ReplyDelete
 72. cikgu,blh e-mail sy?
  loosooping@ymail.com

  ReplyDelete
 73. Salam sejahtera cikgu, cikgu boleh cikgu emelkan jawapan dan soalan sejarah kertas untuk bab 1 tingkatan 4. Cikgu boleh emelkan saya selewat-lewatnya ahad cikgu kerana saya ujian pada hari Isnin ini cikgu. Minta maaf menganggu cikgu dan terima kasih untuk masa cikgu.

  email:p.kanesh@hotmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima kasih cikgu untuk pertolongan cikgu.

   Delete
  2. Please send this to me !!! bernard_96@live.com :D

   Delete
 74. salam cikgu..boleh cikgu tolong emelkn kpd izzati_huffaz09@yahoo.com..sy exam 7hb ni tpi dh nk balik asrama 5hb(esok)..maaf menyusahkn cikgu,terima kasih..

  ReplyDelete
 75. Selamat Sejahtera Cikgu, Saya Mohd Alhafiz Bin Harun ingin meminta pertolongan dari cikgu. Saya ada soalan dari kertas 3 Sejarah yang akan kami duduki nanti, soalannya begini ;

  1. Bagaimanakah memanfaatkan bidang pendidikan untuk kemajuan negara?
  2. Apakah kejayaan yang dicapai oleh bidang pendidikan negara kita.
  3. Apakah cabaran yang dihadapi oleh bidang negara kita dan langkah-langkah mengatasinya.

  Soalan di atas adalah soalan yang akan terkeluar pada 13 Mei 2013. Mohon cikgu dapat bantu saya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. me 2 teaher. soalan sama yang ditanya oleh MOHD ALHAFIZ. BANTU SAYA CIKGU . send 2 umahdevisubramaniam@gmail.com. tlng hantar cepat sikit ckgu. nanti setelah dihantar tolong beritahu cikgu. terima kasih cigu.

   Delete
 76. maaf cikgu lagi satu tolong hantar soalan dan jawapan 7.0 umahdevisubramaniam@gmail.com.terima kasih cikgu. saya amat bangga dengancikgu kera walaupun tidak berkanalan namun cikgu sudi membantu murid-murid seperti saya.......

  ReplyDelete
 77. salam cikgu..boleh tak cikgu emailkan kepada saya.... bw_nadia@yahoo.com

  ReplyDelete
 78. Assalamualaikum.cikgu bleh tak e-melkan saye kat Qilaaqilaharis@gmail.com ,saye nak prikse 8/5 niy ..saye sagt menghargai jase cikgu :)

  ReplyDelete
 79. salam cg tlong emelkan soalan dan jawapan ke seha_gurlz@yahoo.com boleh.terima kasih cg :D

  ReplyDelete
 80. cg..kertas 3 bab 3 tgktn 5 xde ke

  ReplyDelete
 81. cikgu boleh e-mel kt saya : c.ruishen@gmail.com

  ReplyDelete
 82. Cikgu, tolong emelkan soalan n jawapan sekali kat afiqahfiq96@gmail.com kalau boleh malam ni juga

  ReplyDelete
 83. cikgu,boleh tolong emelkan kpd saya soalan dan jawapan kat athiraharis97@yahoo.com

  ReplyDelete
 84. assalamualaikum,cikgu emailkan kt saya jg cikgu,hr rabu ni dh periksa,emailkan kat airienaaiman@gmail.com...terima kasih.

  ReplyDelete
 85. Salam cikgu, boleh tolong email kan tak dekat virtue_lya15@yahoo.com.. tqvm :)

  ReplyDelete
 86. salam cikgu. boleh tlg emailkn x dkat hazlina2006@yahoo.com. tq!

  ReplyDelete
 87. soalan ini bukan yang sebenar punya, kan?

  ReplyDelete
 88. bleh tlg emailkn ke nurulsitiwafi@gmail.com

  ReplyDelete
 89. assalamualaikum cikgu. boleh emelkan sy kertas 3 bab 1 tingkatan 5 punyer? nih emel sy, secretaqua26@yahoo.com

  ReplyDelete
 90. assalamualaikum cikgu... minta tolong emelkan pada saya harini boleh? urgent ni cikgu :) minta jasa baik cikgu ye... hantarkan ke emel saya ndimbalimba@rocketmail.com

  ReplyDelete
 91. Assalamualaikum, Cikgu boleh tolong emelkan pada saya nurzafira_1997@yahoo.com kerjasama cikgu amatlah saya harap. Tolong ya cikgu. ^^ Malam ni juga ya cikgu?

  ReplyDelete
 92. Cikgu boleh emailkan pda sya nurhafiza.jafrey@yahoo.com ?

  ReplyDelete
 93. assalammualaikum ckgu....boleh x e-mail jwapannya kpd sy minx.nana97@gmail.com sblum hri khmis....

  ReplyDelete
 94. Salam sejahtera cikgu. Jika tdk keberatan blh tak emelkan ini kpd adelliedompok@yahoo.com? Pertolongan cikgu amat dihargai.

  ReplyDelete
 95. Assalamualaikum cikgu , tolong e-mel kan di Macho_kids46@yahoo.com yee.. kalau boleh cikgu tolong e-mel kan sebelum 10 mey ni yee

  ReplyDelete
 96. Asslamualaikum cikgu , satu lagi soalan , macam mana saya nak translate kan jawapan ni kepada esei ye ? tolong terang kan di emel saya Macho_kids46@yahoo.com

  ReplyDelete
 97. terima kasih~~

  ReplyDelete
 98. CIKGU BOLEH TAK EMEL SAYA... umahdevisubramaniam@gmail.com.tq

  ReplyDelete
 99. salam cikgu..boleh x tlong emailkan kat saya...nuramalina_9740@yahoo.com
  thanks u..

  ReplyDelete
 100. cikgu boleh bagi saya jawapan?

  ReplyDelete
 101. cikgu,saya nak 7.1 Bab 1 Tingkatan 4 punya jawapan adakah???

  soalan:

  Huraikan sejarah Tamadun Mesopotamia dan menghubungkaitkannya dengan kemakmuran Negara kita pada hari ini..

  ReplyDelete
  Replies
  1. This comment has been removed by the author.

   Delete
 102. Cikgu bolehkah email kepada saya? (nwzhen97@gmail.com) terima kasih cikgu

  ReplyDelete
 103. cikgu bole tlg emailkn kpd sya ?? (fizafiznisya@gmail.com)
  please ckgu exam tu next week ...
  thanks..

  ReplyDelete
 104. Sam cikgu. Minta tolong emailkan kepada saya ihairi@gmail.com

  ReplyDelete
 105. cikgu boleh tolong emailkan? (littleblanketmonster@gmail.com)
  terima kasih :)

  ReplyDelete
 106. Hi cikgu. Boleh emailkan? Maaf dan terima kasih cikgu. (iam_dodolove@hotmail.com)

  ReplyDelete
 107. Asssalammualaikum cikgu...boleh tolong emailkan ^^...(zackhaikal.zh@yahoo.com)....hari ini boleh..hehehhe.. ^^

  ReplyDelete
 108. Cikgu, boleh tolong emailkan? alexismnlyn@yahoo.co,

  ReplyDelete
 109. Cikgu tolong emelkan kepada saya dengan kadar segera,please.. saya nak hari ini juga.. ke Irdiana_dewi@ymail.com

  ReplyDelete
 110. Cikgu boleh tolong email ?
  lxw25@live.com
  terima kasih :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. cikgu,boleh tolong emailkan kat saya skema soalan dan jawapan? tmr saya ada exam sejarah kertas 3 bab 1. i need it asap. hehe thank you. btw happy teacher's day :) -afiqahnazari@gmail.com

   Delete
 111. Assalamualaikum , cikgu :D cikgu, saya minta tolong boleh? boleh cikgu tolong hantarkan skema soalan dan jawapan untuk kertas 3 tingkatan 4 bab 1 kepada saya? e-mel : amy.sunflower29@rocketmail.com

  ReplyDelete
 112. assalam cikgu boleh email skemah soalan dan jawapan : syazwan_azmie@yahoo.com , secepat mungkin cikgu khamis ni exam.

  ReplyDelete
 113. wah baguslah nota ni!!! exam pun boleh buat

  ReplyDelete
 114. boleh tolong email kan skema dan jawapan? terima kasih cikgu :)
  @ wawawanie93@yahoo.com

  ReplyDelete
 115. boleh tolong email soalan dan jawapan kepada saya? terima kasih cikgu
  taii.0401@hotmail.com

  ReplyDelete
 116. why same like other page .. ??

  ReplyDelete
 117. salam , cikgu boleh tak emailkan soalan and jawapan ni to my email farisya_96@yahoo.com.my today ? exam sejarah paper 3 saya esok :/ p/s if can thank you ckg :)

  ReplyDelete
 118. cikgu, boleh tolong emelkan saya soalan dan jawapan ini. exam saya hari khamis(12/09/2013). terima kasih, cikgu.
  email ID : jvishaa@yahoo.com

  ReplyDelete
 119. tolong emailkan pada saya
  email: ainasbrina@gmail.com

  ReplyDelete
 120. knp xboleh copy?ssah la sya nk taip,ckgu,boleh x buat spya sya bleh copy jwpn kt sni?penatlah nak taip satu2,bleh ye cikgu?sayaaaang cikgu <3

  ReplyDelete
 121. em.. selamat sejahtera cikgu.. boleh tak cikgu tolong emel kepada saya?
  emel saya ialah zhanghuaewe97@gmail.com..
  jasa baik cikgu akan dikenangi..

  ReplyDelete
 122. salam . cikgu boleh emelkan kat saya tak ? exam saya minggu depan . harap cikgu boleh tolong . mieyasalmiya@gmail.com

  ReplyDelete
 123. salam . cikgu boleh emelkan kat saya tak ? exam saya minggu depan . harap cikgu boleh tolong . mieyasalmiya@gmail.com

  ReplyDelete
 124. Salam Cikgu,
  Boleh tak tolong emelkan benda ni dekat saya?
  natrah.me@gmail.com
  saya cuba nak copy tapi cikgu disabled kan left click :-)

  ReplyDelete
 125. Salam. Cikgu boleh emailkan kat saya? Soalan dan jawapan. ni email saya: nabella_1997@yahoo.com
  Terima kasih!

  ReplyDelete
 126. salam cikgu,,
  tolong emailkn soalan dan jawapan skli ye,,
  email saya,,
  sofatso_2817@yahoo.com
  terima kasih..

  ReplyDelete
 127. e-mail kpd saya, janiceang1997@hotmail.com
  Esok ada exam
  18/10/13

  ReplyDelete
 128. salam cikgu..boleh emailkan kat saya ? soalan dan jawapan.ni email saya : izzaticheman@gmail.com
  terima kasih......

  ReplyDelete
 129. cikgu bolekah emel soalan dan jawaban kepada saya? esoklah exam saya. prankster_giant@hotmail.com
  Terima kasih.

  ReplyDelete
 130. asalam cikgu,tolong emelkan:)
  nhuddaj.f@gmail.com

  ReplyDelete
 131. Cgu sarah.. Tlh emailkan kat sye.. Eykaicha@gmail.com Or @yahoo.com

  ReplyDelete
 132. Cikgu, tolong email kepada saya kat writetoklchoy@gmail.com

  ReplyDelete
 133. cikgu,tolong email kepada saya...ain11_faezatul@yahoo.om

  ReplyDelete
  Replies
  1. ain11_faezatul@yahoo.com

   Delete
 134. terima kasih cikgu...
  nota2 ni bnyak membaantu

  ReplyDelete
 135. Salam cikgu, mintak to long emel kan pada saya. Berserta jawapan sekali. Exam 2 mei ni.
  (norkasmawati70@gmail.com)

  ReplyDelete
 136. salam cikgu
  boleh tolong emelkan pada saye sumbangan tamadun awal terhadap ketamadunan dunia dan hubungkaitnya dgn kemajuan malaysia
  e-mel:nabiihah.nabiihah.ahmad@gmail.com..
  exam 30 April nie

  ReplyDelete
 137. salam cikgu. minta tolong e-mel kan kepada saya. terima kasih :)
  e-mel : norbayu98@yahoo.com

  ReplyDelete
 138. Boleh tolong emailkan pada saya soalan dan jawapan sekali , terima kasih ( wonderwardrobe@yahoo.com )

  ReplyDelete
 139. ckgu tolong emelkan dkt saye.terima kasih :)
  e-mel:aisyahn386@yahoo.com

  ReplyDelete
 140. Terima kasih atas perkongsian cikgu

  ReplyDelete
 141. assalamualaikum, cikgu.
  saya ni nk minta izin utk menggunakan soalan serta jawapan.
  kalau x keberatan,boleh x cikgu emelkan kepada saya.
  saya nak guna minggu depan.saya harap cikgu dapat beri izin dn emelkan kepada saya.
  terima kasih. asssalamualaikum.
  emel:saidatul_sai@yahoo.com

  ReplyDelete
 142. cikgu , boleh beliau emelkan jawapan dan soalan kepada saya ... peperiksaaan papda minggu depan... email ( lingchuang98@hotmail.com )
  terima kasih

  ReplyDelete
 143. yang tak boleh copy tu boleh tekan ( Ctrl + C ) Serentak .

  ReplyDelete
 144. cikgu tolong emailkan please. terima kasih
  nor_fatehah31@yahoo.com

  ReplyDelete
 145. cikgu tolong emailkan please. terima kasih.
  meikei_kei@hotmail.com

  ReplyDelete
 146. salam cikgu,tolong emailkan jawapan dan soalan kepada saya.
  email : razaknadia18@gmail.com
  ..terima kasih

  ReplyDelete
 147. cikgu, tolong emailkan boleh? asap rikki.lol@hotmail.com

  ReplyDelete
 148. cikgu boleh emailkan jawapan ini kepade saya

  yongle2@hotmail.com

  ReplyDelete
 149. cikgu boleh emailkan jawapan ni untuk saya?
  asyraff250196@gmail.com

  ReplyDelete
 150. tlg email kan kat ana_nisha98@yahoo.com . tolong ye,jawapannya. terima kasih

  ReplyDelete
 151. aslm cikgu,boleh tlg emailkan jawapan ke email saya ana_nisha98@yahoo.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 152. cikgu..tolong e-mail kan soalan dan jwpn bab 1 (tingkatan 4 )...nie email sy
  ghostwood90@gmail.com
  kalau bole sebelom hari rabu ye :)

  ReplyDelete
 153. salam. tolong emelkan ini kepada sy di yuyu_biru@yahoo.com
  terima kasih

  ReplyDelete
 154. Salam . cikgu boleh tak emelkan semua perkara di atas .
  plasmameow26@gmail.com
  terima kasih .. =)

  ReplyDelete
 155. salam~cikgu~~tolong email saya jawapan^^manyu1212@gmail.com
  terima kasih eh~

  ReplyDelete
 156. salam cikgu tolong email kan saya benda ni ye next week exam kertas tiga nurulhasnatul@gmail.com terima kasih cikgu jasamu ku kenang selalu

  ReplyDelete
 157. csalam cg, tolong email ke saya di d.akong38@gmail.com, mlm ni cg if can , sebab esok saya dah exam sej

  ReplyDelete
 158. Cikgu bleh emelkn skema jawapan ni kat email sya tak? aniston.ana@gmail.com... thanks :-)

  ReplyDelete
 159. tolong emelkn di emel sya ya.. aniston.ana@gmail .com

  ReplyDelete
 160. cikgu , tolong emelkan kepada saya. untuk persiapan peperiksaan esok.
  aliahzainol@gmail.com

  ReplyDelete
 161. cikgu..tolong emelkan soalan dan jwpn bab 1 (tingkatan 4 )...sebab esok sya dah exam sej .... thanks .. :)
  crystal_ang5904@hotmail.com

  ReplyDelete