ad

Wednesday, 7 May 2014

Peperiksaan Pertengahan Tahun Tingkatan 4

Bahagian A
[40  markah]
Jawab semua soalan.
1.      Rajah berikut merujuk kepada Tamadun Mesir Purba.
 a)      Mengapakah Tamadun Mesir dikatakan anugerah daripada Sungai Nil?
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]
b)      Nyatakan dua peranan Firaun dalam Tamadun Mesir Purba.
                                                        i.            …………………………………………………………………………
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

c)      Cuba buktikan bahawa masyarakat Tamadun Mesir Purba percaya kepada kehidupan selepas mati.
                                                        i.            ………………………………………………………………………….
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

d)     Apakah kepentingan sistem tulisan hieroglif dalam proses perkembangan Tamadun Mesir Purba?
                                                        i.            ………………………………………………………………………….
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

e)      Senaraikan dua sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia.
                                                        i.            ………………………………………………………………………….
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]2.      Pendidikan di China
a)      Terangkan tiga peringkat pendidikan di China.
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
                                                    iii.            …………………………………………………………………………..
[3 markah]

b)      Apakah tujuan utama peperiksaan awam kerajaan diadakan di China?
………………………………………………………………………………………
 [1 markah]

c)      Namakan tiga tahap peperiksaan awam kerajaan di China
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
                                                    iii.            …………………………………………………………………………..
[3 markah]

d)     Apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengelakkan calon-calon peperiksaan awam kerajaan supaya tidak meniru semasa peperiksaan dijalankan?
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

e)      Pada pendapat anda, mengapakah pendidikan diutamakan oleh masyarakat sesebuah tamadun?
                        …………………………………………………………………………………………
 [1 markah]

3.      Pengaruh Hindu dan Buddha
a)      Senaraikan dua pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

b)      Jelaskan dua pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

c)      Senaraikan dua cara yang digunakan oleh raja untuk memperkuat kedudukan dan statusnya sebagai pemerintah.
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

d)     Mengapakah rakyat berasa takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak berlaku adil?
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

e)      Pada pendapat anda, mengapakah upacara pertabalan raja penting kepada seseorang pemerintah?
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]


4.     

3 tahun secara rahsia
 
Rajah berikut menunjukkan penyebaran Islam di Kota Makkah.
 
a)      Senaraikan dua golongan yang menerima Islam pada peringkat awal.
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

b)      Berikan dua sebab Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara rahsia pada peringkat awal
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

c)      Nyatakan dua sebab agama Islam diterima oleh sebilangan orang Arab di Makkah pada peringkat awal.
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

d)     Nyatakan dua faktor yang menyebabkan orang Arab Quraisy menentang ajaran Islam apabila ajaran ini disebarkan secara terbuka oleh Nabi Muhammad s.a.w
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]

e)      Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w. mengatasi tentangan orang Arab Quraisy terhadap agama Islam?
                                                        i.            …………………………………………………………………………..
                                                      ii.            …………………………………………………………………………..
[2 markah]
Bahagian B
[60 markah]

Jawab tiga soalan sahaja.

5.      Penciptaan sistem tulisan merupakan salah satu ciri tamadun awal yang penting.
a)      Jelaskan empat jenis sistem tulisan yang telah dicipta oleh masyarakat tamadun awal.
[8 markah]
b)      Apakah kepentingan sistem tulisan kepada masyarakat tamadun awal?
[8 markah]
c)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan sistem tulisan Tamadun Hwang Ho.
[4 markah]

6.       Peta berikut menunjukkan kedudukan Tamadun Indus
a)      Jelaskan proses pembentukan tamadun Indus.
[6 markah]
b)      Apakah keistimewaan Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam Tamadun Indus?
[8 markah]
c)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, cuba buktikan bahawa masyarakat Indus mampu memberi sumbangan besar kepada pembinaan tamadun manusia.
[6 markah]

7.      Sistem perundangan adalah penting bagi mewujudkan kehidupan aman dan sejahtera.
a)      Bincangkan sistem perundangan yang diamalkan dalam Tamadun Rom.
[8 markah]
b)      Huraikan sistem perundangan dalam perkembangan Tamadun India.
[6 markah]
c)      Pada pendapat anda, apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara?
[6 markah]

8.      Maritim
a)      Huraikan ciri-ciri kerajaan maritim.
[10 markah]
b)      Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerajaan Srivijaya sebagai sebuah kuasa maritim yang kuat di Asia Tenggara?
[6 markah]
c)      Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan maritim perlu bekerjasama dan berbaik-baik dengan kerajaan agraria?
[4 markah]

9.      Jahiliah
a)      Mengapakah mereka digelar masyarakat Arab Jahiliah?
[4 markah]
b)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan enam ciri kehidupan masyarakat Arab sebelum kedatangan agama Islam.
[10 markah]
c)      Jelaskan kesan amalam sistem kabilah dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliah.

[6 markah]

No comments:

Post a Comment