ad

Tuesday, 27 August 2019

Kepentingan menghargai peristiwa sejarah negara kita.


·         Mengenal kebudayaan dari masa ke masa sebagai peradaban manusia
·         Mengembangkan budaya sekarang dan belajar dari budaya masa lampau
·         Manusia dapat bertindak arif dan bijaksana
·         Menghargai dan melestarikan dari berbagai peninggalan sejarah

Kepentingan menghargai masa dalam kehidupan seharian

Masa dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya

Jika seseorang itu bijak menguruskan masa, individu tersebut dapat megelakkan diri daripada melakukan perkara yang tidak berfaedahContohnya,seorang pelajar yang         cemerlang pastinya mempunyai peribadi yang luhur dan menggunakan teknik yang betul dalam mengurus masa seharian iaitu dengan tidak terjerumus dalam melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti merokok, melepak, bergaduh dan menagih dadah.Aktiviti-aktiviti tersebut bukan sahaja membuang masa malah memudaratkan diri serta mencemarkan nama baik keluarga,diri,masyarakat,bangsa dan agama.

Disiplin diri yang mantap dapat dibentuk
 Seseorang itu dapat memupuk sifat menepati masa jika mereka mampu menguruskan masa dengan berkesan. Pembahagian masa yang tersusun juga mampu menjadikan seseorang itu patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, seseorang pelajar perlu merancang masa dengan betul apabila mereka pulang dari sekolah seperti menetapkan masa belajar, menyiapkan kerja rumah dan mengulang kaji pelajaran di samping masa untuk beriadah, menonton televisyen dan mengaji Al-Quran. Jadual yang dirancang ini dapat menjadikan pelajar tersebut  berupaya menguruskan kehidupannya dengan teratur kerana  mereka dapat melaksanakan urusan kehidupan mereka secara teratur.Mereka perlu mematuhi jadual yang telah dirancang dan menepati masa yang telah ditetapkan. Jika hal ini berlaku, seseorang itu dapat memupuk disiplin diri yang kukuh kerana mereka telah menguruskan masa dengan berkesan.

Urusan dapat disiapkan dengan lancar
Pengurusan masa yang berkesan mampu membuatkan kita menyusun aktiviti yang ingin dilakukan dengan cara terancang. Dalam hal ini, ketepatan masa dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang diberikan mampu menghasilkan tugasan yang berkualiti. Seseorang yang bijak merancang masa dapat menyiapkan tugasan yang diberikan mengikut durasi masa yang telah ditetapkan jika mereka menguruskan masa dengan berkesan. Mereka tidak akan tergesa-gesa melakukan sesuatu pekerjaan jika pembahagian masa telah dibuat secara berjadual.

Dapat mengelakkan diri daripada tekanan
Pada masa yang sama, seseorang itu tidak akan berada dalam keadaan tertekan kerana proses menyiapkan tugasan yang diberikan itu telah dilakukan secara tenang, bukannya disiapkan secara tergesa-gesa apabila tempoh tamat hampir tiba. Hasilnya, tugasan yang diberikan itu akan menjadi lebih berkualiti dan dapat diserahkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.


Asas KPS

Asas  KPS  yang  perlu  dikuasai  oleh  murid  di  peringkat sekolah
rendah adalah seperti berikut:

1. Elemen Asas Sejarah
(i) Tokoh/ masyarakat
(ii) Tempat
(iii) Peristiwa
(iv) Tarikh/ masa
(v) Institusi

2. Konsep Masa
(i) Tempoh.
(ii) Jarak masa.
(iii) Tarikh spesifik.

3. Susunan dan Konversi Masa
(i) Awalan, perkembangan dan akhiran.
(ii) Mengukur dan mengira kalendar masa.
(iii) Membuat interpretasi garis masa.
(iv) Menerangkan perubahan dan kesinambungan dalam urutan masa/ kronologi.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK)

1. Bahasa
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. 
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan
laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. 

2. Kelestarian Alam Sekitar
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran.
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap alam sekitar  dan kelestraian global dalam membentuk
etika murid untuk menghargai alam dan kehidupan.

3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya.
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan kebangsaan
dan global yang menjadi amalan dalam kehidupan harian.

KBAT

Mengaplikasi
Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara 

Menganalisis
Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan 

Menilai
Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi 

Mencipta
Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik

Fokus utama penerapan Elemen Kewarganegaraan dan Nilai Sivik dalam mata pelajaran Sejarah adalah untuk membentuk warganegara seperti berikut:

1. Mendukung Prinsip dan Nilai Demokrasi
(i) mentaati raja dan pemimpin negara
(ii) mematuhi undang-undang dan peraturan
(iii) menyanjungi corak pemerintahan dan prinsip demokrasi
(iv) mempertahankan dan menjunjung perlembagaan negara

2. Mempunyai Keterikatan Emosi kepada Negara
(i) bertindak wajar
(ii) bersifat amanah dan jujur
(iii) berlaku adil dan bertimbang rasa
(iv) berbangga dengan sejarah negara
(v) berbangga dengan tradisi dan budaya bangsa
(vi) bersyukur sebagai warganegara Malaysia
(vii) menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara

3. Mempunyai Perasaan Kekitaan
(i) hormat menghormati
(ii) bertoleransi
(iii) bersatu padu dan berharmoni
(iv) bersefahaman dan bermuafakat
(v) bekerjasama dan tolong menolong
(vi) muhibah dan semangat bermasyarakat
(vii) berganding bahu membangunkan negara
(viii) kesedaran memelihara alam sekitar

4. Mengukuhkan Semangat Patriotik
(i) hormat lambang-lambang negara
(ii) bertanggungjawab kepada bangsa dan negara
(iii) berani mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara
(iv) berkorban untuk negara

5. Mempunyai Jati Diri
(i) kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
(ii) berilmu dan berketrampilan
(iii) berakhlak dan berbudi pekerti mulia
(iv) rajin dan gigih
(v) keterlibatan diri dalam pembangunan negara
(vi) tabah menghadapi cabaran
(vii) berdikari
(viii) menghargai masa
(ix) kreatif dan inovatif

Kemahiran Pemikiran Sejarah (KPS)

1. Memahami Kronologi – urutan waktu dan peristiwa sejarah. Murid dididik dengan kemahiran memahami tempoh masa (periodisasi) merujuk kepada kemajuan sesebuah tamadun. 

2. Meneroka Bukti – melibatkan kemahiran mengenal pasti dan membuat kaji banding antara sumber primer dengan sumber sekunder untuk mendapatkan maklumat sejarah. Kemahiran ini dapat menjana pemikiran sejarah dan pemahaman sejarah serta sifatnya yang interpretatif. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah arkeologi. 

3. Membuat Interpretasi – membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa dengan memberi ulasan berdasarkan bukti. Murid dapat mengetahui perbezaan tafsiran dan perspektif yang wujud dalam kalangan sejarawan. Di samping itu, murid dapat membezakan fakta sejarah dengan tafsiran sejarah.

4. Membuat Imaginasi – usaha melibatkan murid dengan sesuatu situasi dalam peristiwa sejarah. Kemahiran imaginasi  diperoleh secara visual dan empati.

5. Membuat Rasionalisasi – melibatkan penggunaan akal fikiran dan membuat pertimbangan yang wajar dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Usaha ini memerlukan kemahiran murid untuk membuat hipotesis, mengumpul maklumat, menentukan bukti yang signifikan dan membuat inferens daripada maklumat yang dikumpul.